Print

మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము

రొట్టెరొట్టె అనేది ఆహారం యొక్క ప్రాథమిక రూపాలలో ఒకటి. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా, రొట్టె యొక్క స్థానిక రూపం ఉంటుంది. మెక్సికోలోని టోర్టిల్లాల నుండి భారీ రష్యన్ బ్లాక్ బ్రెడ్, ఫ్రెంచ్ యొక్క ఫ్లాకీ క్రోసెంట్స్, భారతదేశంలో చపాతీ మరియు ఆస్ట్రేలియాలో బుష్ బ్రెడ్ వరకు దాదాపు అపరిమితమైన రకాలు ఉన్నాయి. జర్మనీ ఒక్కటే 200 కంటే ఎక్కువ రకాల రొట్టెలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కాబట్టి, ప్రభువు ప్రార్థనలో రక్షకుడు రొట్టెని చిహ్నంగా ఉపయోగించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఈ ఏడు, చిన్న పదాలు నేటి ప్రపంచ తీవ్రతలో జీవిస్తున్న క్రైస్తవులకు జ్ఞానం మరియు ఓదార్పు యొక్క సంపదను కలిగి ఉంటాయి.

సందర్భం యొక్క ప్రాముఖ్యత

కొన్ని బైబిల్ భాగాలు గొప్ప ధ్వనిని వినిపించాయి మరియు వాటిలో ప్రభువు ప్రార్థన ఒకటి. ఇది ఒంటరిగా నిలబడగలదు మరియు ఇది ఇవ్వబడిన సందర్భం గురించి ఎటువంటి సూచన లేకుండా తరచుగా ఉదహరించబడుతుంది. అయితే, సంపూర్ణ ప్రార్థనకు యహూషువః ఈ ఉదాహరణను ఇచ్చిన సందర్భం చాలా ముఖ్యమైనది. "మా అనుదినాహారము/రొట్టె నేడు మాకు దయచేయుము" అని అతడు చెప్పినప్పుడు తాను అర్థం చేసుకున్న దానిని అది వెల్లడిస్తుంది.

యహూషువః తన అనుచరులకు ప్రభు ప్రార్థనను నేర్పుటకు ముందు, అతడు సమర్థవంతమైన ప్రార్థన సూత్రాలను అందించాడు.

మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు; మనుష్యులకు కనబడవలెనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయుట వారికిష్టము; వారు తమ ఫలము పొందియున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును. మరియు మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు అన్యజనులవలె వ్యర్థమైన మాటలు వచింపవద్దు; విస్తరించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు. (మత్తయి 6:5-7, NKJV)

క్రీస్తు మాట్లాడుతున్న "వేషదారులవలె ఉండక/మాట్లాడక" అనగా అర్థం లేని పుష్కలమైన పదాలు కోసం కాదు. బదులుగా, అదే పనిగా ఒక బిచ్చగాని వలె తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తూ మీకు అవసరమైన విషయాల కోసం ఆయనను మళ్ళీ మరియు మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుట అనవసరం లేదని వివరిస్తున్నాడు. మీకు ఏమి అవసరమో ఆయనకు తెలుసు. మంచి తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు అవసరమైన క్రమంలో అవసరతలను అందిస్తారు. వారు వారి ఉత్తమమైన సామర్ధ్యం మేరకు వారి పిల్లలకు పోషణను, వస్త్రాలను, గృహమును మరియు విద్యను అందిస్తారు. ఆ పిల్లవాడు తన అవసరం కోసం అడగనవసరం లేదు; తల్లిదండ్రులు దీనిని అందిస్తారు!

జీవపు రొట్టె (జీవాహారం) కోసం అడుగుట

మరియు ఇంకా, స్పష్టమైన అవసరత కోసం అడగడం విశ్వాసులు చేసే అత్యంత సాధారణ రకమైన ప్రార్థన. ఇక్కడ, యహువఃకు అటువంటి ప్రార్థన అవసరం లేదు. అతడు వెంటనే తరువాతి వచనంలో ఇలా చెప్పాడు, "మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలియును." (మత్తయి 6: 8). అప్పుడు అతడు సరైన ప్రార్థనా రకాన్ని ఇలా వివరిస్తూ వెళతాడు:

కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి,

పరలోకమందున్న మా తండ్రీ,
నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడుగాక.
నీ రాజ్యము వచ్చుగాక.
నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక.
మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము . . . (మత్తయి 6:8-11)

మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము

ఇక్కడ రక్షకుడు మాట్లాడుతున్న రొట్టె/ఆహారం ఆత్మీయ రొట్టె. శారీరక ఆహారం భౌతిక జీవితాన్ని ఇస్తుంది, ఆత్మీయ ఆహారం మనలను ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తుంది మరియు నిత్య జీవితానికి నడిపిస్తుంది. మనం తండ్రిని అడగవలసింది ఇది. యహూషువః శిష్యులకు ఇలా చెప్పాడు, "నన్ను పంపినవాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు, ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమైయున్నది" (యోహాను 4:34). మనము కోరుకోవాల్సిన రొట్టె యహువః యొక్క చిత్తానుసారమైన జ్ఞానం. మనము దీనిని చేసినప్పుడు, మనకు అవసరమైనది యావత్తు ఇవ్వబడునని యహువః వాగ్దానం చేశారు.

చాలామంది క్రైస్తవులు పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులుగా ఉన్నారు. వారు తమకు తాము ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇతర లక్ష్యాలను సాధించిన తర్వాత మాత్రమే యహువః యొక్క చిత్తానికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు. ప్రభు ప్రార్థనను నేర్పించిన కొన్ని వచనాల తర్వాత, వారి ప్రాధాన్యతలను నేరుగా కలిగి ఉండాలని రక్షకుడు తన అనుచరులను హెచ్చరించాడు. ఆయన ఇలా చెప్పాడు, "ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని ద్వేషించి యొకని ప్రేమించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు యహువః కిని సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు." (మత్తయి 6:24, NKJV)

మీ ప్రాధాన్యతలను నేరుగా కలిగి యుండుడి

యహువఃను సేవించునప్పుడు మరే ఇతర దానినైనను పరిగణనలో తీసుకుంటే, మనము ఇద్దరు యజమానులకు సేవ చేస్తున్నాము. ఇది మన దృష్టిని విడదీస్తుంది, మన జీవితాల్లో యహువః చిత్తం గురించి స్పష్టమైన అవగాహనను పొందకుండా నిరోధిస్తుంది. ఈ జ్ఞానం చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇది నిత్యజీవానికి దారితీసే ఆధ్యాత్మిక రొట్టె. భూ చరిత్ర యొక్క ఈ ముగింపు దినాలలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. రోజువారీ స్థాయిలో ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతోంది. రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సైద్ధాంతికంగా, మతపరంగా ప్రజలు మరింతగా చీలిపోతున్నారు. ఇది జరుగుతుందని యహువఃకు తెలుసు కాబట్టి మనం ఆయన చిత్తానికి ప్రాధాన్యతనిస్తే, మిగతావన్నీ ఆయన సమకూరుస్తాడని ఆయన మనకు హామీ ఇచ్చాడు.

లిల్లీఅందువలన నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చియైనను చింతింపకుడి; ఆహారముకంటె ప్రాణము, వస్త్రముకంటె దేహమును గొప్పవి కావా? ఆకాశపక్షులను చూడుడి; అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు వాటికంటె బహు శ్రేష్టులు కారా? మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెత్తు మూరెడెక్కువ చేసికొనగలడు?

వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింపనేల? అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి. అవి కష్టపడవు, ఒడకవు. అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని యహువః ఇలా అలంకరించినయెడల, అల్పవిశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా.

కాబట్టి ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని చింతింపకుడి; అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నియు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును. (మత్తయి 6:25-33)

మానవ తల్లిదండ్రులను పిల్లలు ఆహారం కోసం మరియు ఇతర అవసరతల కోసం అడగవలసిన అవసరం లేదు. తల్లిదండ్రులు అవసరమైన క్రమంలో అన్నియు అందిస్తారు! మీరు యహువః యొక్క బిడ్డలు. ఆయనకు మీ పరిస్థితిని తెలుసు మరియు మీకు అవసరమైన సమస్తమును అందిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆయన చిత్తాన్ని వెదకుటకు మరియు చేయుటకు ప్రాధాన్యతనివ్వడం మీ వంతు. మీరు దీన్ని చేసినప్పుడు, మీ అవసరతలన్నియు తీర్చబడతాయి. పౌలు ఫిలిప్పీయులతో, “కాగా యహువః తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యహూషువఃనందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును.” అని చెప్పాడు. (ఫిలిప్పీయులు 4:19)

భోజనం ముందు కుటుంబం ప్రార్థన