Print

Izina Lyakwe Kulibotela | Cibeela citaanzi - Kamwiita Zina Lyakwe!

Eelyo nyika niyakazyila mutansyi lyamulengi waluyando, yakalizwide bubotu mubukkwene. Tuvwu lyabwizu lililyoonse, tuvwu lyamaluba lililyoonse, cilengwe cili coonse, kuzwa kuzipati akusikila kutusyoonto, zyakali kutondezya bulemu bwa Mulengi wazyo. Cintu ciinda kubotu ali zyoonse ku Malengelo waali muntu.

“Atulenge muntu mucikozyanyo Cesu, kutobezya mbubonya mbuli ndiswe; ababe abwami bwakweendelezya nswi zyamumaanzi, bayuni bamuluuwo, aŋombe . . . Aboobo Yahuwah wakalenga muntu mucinkonzya Cakwe mwini; ooyo muntu wakalengwa mucikozyanyo ca Yahuwah; wakalenga mwaalumi amukaintu. (Matalikilo 1:26 ,27, NKJV)

Kubambwa mucinkonzya cini ca Mulengi! Taakwe cintu cimbi anyika caapegwa bulemu oobu, pele mukowa wabantu ulikke. Bantu babambidwe mububotu bweela mucinkonzya ca Singuzuzyoonse bakalengelwakweendela antoomwe abangele a Mulengi Lwakwe. Aaba bantu bobile tiibakali buyo bana balangwa a Taata wabo, pele bakali basicikolo batambula kulaililwa. Bakali kuswayigwa kanji abangele alimwi bakalaa ciindi cibotu cakubandika busyu abusyu  aMulengi wabo.

Milawo amilimo iili muzilengwa leza yakajulilwa kumizeezo yabo. Cilengwa leza cili coonse cipona kuzwa kuzipati loko kusikila kutusyoonto zyaakeelede kulangilizigwa akuzyibwa mbozibede bwini. Kuzwa kumaluba aamumusena kusikila kucisamu cilamfu loko, kuzwa anyika akujulu alwizi, bana Bakwe bakeelede kulibona zina lya Taata kalilembedwe caluyando muzintu zyoonse eezi.

Kumangolezya nokutontola Mulengi wakaboola kuzyoobaswaya aaba bobile kuti babandike zyacitika mubuzuba oobo akusekelela mukuba antoomwe. Kufumbwa eelyo Adamu a Eva nibaali kutobela mulawo wabulemu waluyando, bakali kuya kumbele mumizeezo, muluzyibo lupya akujana zintu zinji zikkomanisya mbuli mbubaali kuyaa kusalalilwa mukuteelela luyando lutapimiki alimwi luteeli lwa Mulengi wabo. Mbuli bwaali kuyaa kwiinda buzuba abuzuba, Mulengi wakali kuboola mumuunda akwiita bana Bakwe kuti baboole kuli Nguwe.

Mpawo ntenda mpati yakacitika: cibi cakabanjila. Liya Saatani naakaboola kusunka Eva, Eva taakafwide nzala pe. Musunko tiiwakali cakulya pe. Wakasunkwa kuti adonaike luyando lwa Mulengi wakwe. Saatani wakamusunka kuti adonaike masimpe aa Mulengi wakwe. Wakamusunka kuti ayande kuba ncaatakeelede kuba.Wakali kuyanda kuti abe mbuli “leza” - musunko wini ooyo Saatani lwakwe waamupa kuti awide ansi. ( amulange Izaya 14:12-14 ) Wakayandisya cibaka ncaatakalengelwa: eeco ca “kuzyiba” (nokuba kwiinda mu) cibotu antoomwe a cibi. Taakali makanze a Taata kuti bana Bakwe banjile mucibi.

Kutobela buzuba butaambiki oobo Adamu a Eva nibaalisalila kubisya, bakalijana kabatasamide cikobela ca mumuni eeco caabavwumbilide, alimwi bakafwa nsoni akutunuka. Kabatajisi acakulivwimbilizya kuti basise buzangi bwabo, bakatija akuyuba eelyo nibaamvwa jwi lya Mulengi kaliita mbabo:

“Muli kuli?” Nkabela [Adamu] wakavwiila kuti, “Ndamvwa jwi Lyako mumbewu, nkabela ndayoowa nkaambo ndali amantaanda; alimwi ndayuba.” Mpawo wakati, “Nguni waakwaambila kuti webo ulaamantanda? Hena wakalya kuzwa mucisamu eeco nceekakwaambila kuti, toyelede kucilya?” (Matalikilo 3:9-11, NKJV)

Mboboobu mbuutalika musela wacibi camukwa wabantu. Luyando ku Mulengi, kukkomana Mpabede, kusyoma mukwabililwa aNguwe zyoonse eesi zyakatapulwa a kuyoowa cili coonse caali kubaleta munsi Lyakwe. Aboobo citobela ncakuti tiibakacili kukondwa kuba Mpabede.

Taata wakujulu taakabasulaika ba Adamu a Eva pe, pele wakabapandulwida kuti lino buumi bwa kucisa akweetela, kubeleka akuusa, bayoobunjila mumazuba aazya. Wakapandulwida muulo wacibi: kuti mukuya mumamanino aciindi, Mwana wabulemu weelede kuyoofwa kuti akabanunune kuzwa mukutateelela kwabo. Bakaambilwa kuti beelede kuzwa muŋanda yamumuunda mubotu ooyu. Adamu a Eva bakakombelela kuti kabacikkede Mumuunda wa Edeni, ŋanda yakukondwa kwabo.

Bakasyomezyegwa kuti kumbelaa mazuba banooyelede kuteelela cakutaleyaleya, pele bakaambilwa kuti ciimo cabo cini ciyoosofwaazigwa acibi. Kwiinda mukusala kwabo bakacesya nguzu zyabo zyakulwana Saatani. Tiibakacili kukonzya kuba mbubaabede kabatana bisya nkaambo kakuti mizeezo yabo lino inolaa kutunuka nkaambo kaluzyibo lwacibi.

Mubuusu, bakayaamuka kuya kukkalila munyika oomo lino mwakali kusinganyigwa kwacibi. Julu lyoonse lyaabafwida lweetelo  ba Adamu a Eva, pele Mulengi waajisi makanze aakubajosya kuciimo cabo nibaataninga bisya. Eeyi nzila yabulemu yaali yakuzumanana kutumina mulomo akataa Mulengi abana Bakwe. Bakali kunoojana kugwasyigwa ndilyonya kuti balomba.

Lunyungu lwa Adamu a Eva tiilwakaya kumbele kuteelela Taata wakujulu. Mbuli cibi mbucaavwula munyika, bantu tiibakacili kulimvwa jwi lya bulemu kaliita mbabo. Bantu tiibakacili kuyanda kubikka mumizeezo yabo mulawo waluyando waapedwe a Mulengi wabo. Mbuli bantu banji kabayaa kuzyalwa akukomena, bantu bakaya kumbele kuluba kuti kuli Jwi liita mbabo. Seti, waazyalwa kuli Adamu a Eva, liya Kkaini kajayide Abela, awalo wakazyala mwana musankwa ngwaakaita kuti Enosi. Matalikilo 4:26 aamba kuti: “Alimwi kuli  Seti, Seti wakazyala mwana mulombe ngwaakaulika kuti Enosi. Eeci nceciindi bantu nibakatalika kwiita zina lya MWAMI mukukomba kwabo.” (KJV)

Cilausisya kuti banalumi abanakazi bakatola ciindi cilamfu boobo kutalika kwiita zina lya Taata wakujulu waluyando! Kutegwa nguzu zya Saatani zicesyegwe akweelanya zintu munkondo mpati akataa bubotu acibi, Mulengi waabikka milazyo. Muntu uli oonse ulakonzya kutumina mulomo kubbazu kufumbwa nkwayanda: Kujulu naa kuli Saatani. Pele Saatani a Julu tabeelede kutumina kwaambila muntu busyu abusyu pele ccita muntu ooyo wabatamba kucita boobo. Taata waacita boobu kutegwa akobelele bana Bakwe kuti batanookatazigwi amadaimona lyoonse. Eeyi njeyicili “milazyo yakutingaana.”

Mumangwalo oonse, boonse balainduluka kukulaizigwa kuti “kamwiita zina” lya  Taata.

O, amupe kulumba ku MWAMI!
Kamwiita zina Lyakwe; . . .
Amulungulule milimo Yakwe yeebeka!
Amulikakatizye muzina Lyakwe lisetekene; . . .
Amupe MWAMI bulemu bweelede kuzina Lyakwe . . . .
1 Makani 16:8-10, 29, NKJV

Ndakanjila mumapenzi amumakondo.
Nkabela Ime ndakaita zina lya MWAMI . . .
Ime ndiyoojana nkomeki ya lufutuko
Akwiita zina lya MWAMI.
Intembauzyo 116:3, 4, 13, KJV

Alumbaizigwe MWAMI, kamwiita zina Lyakwe,
amubandauke milimo Yakwe akataa bantu,
amwaambilizye kuti zina Lyakwe lilisumpukide.
Izaya 12:4

Ndamuyanda MWAMI nkaambo Wakandimvwa jwi lyangu akulilauka kwangu. . . . Ndakanjila mumapenzi amumakondo. Nkabela ndakaita zina lya MWAMI. . . . MWAMI uulaaluzyalo, mululami. . . . O MWAMI ncobeni Ime ndimutwanga wako . . . Ime nja . . .njakwiita zina lya MWAMI. Intembauzyo 116:1, 3-5, 16-17

Tumpango tunji tulailila boonse kuti bamulumbaizye  Zina lisetekene.

Amumulumbaizye MWAMI inywe.
Amulumbaizye zina lya MWAMI;
amumulumbaizye, O nobatwanga ba MWAMI . . .
Amumulumbaizye MWAMI;
Nkaambo MWAMI mubotu:
Amwiimbe kulumbaizya kuzina Lyakwe;
Nkaambo ndibotu.
Intembauzyo 135:1, 3

Buzuba abuzuba Ime njakuleleka Nduwe;
Alimwi Ime njakulumbaizya zina Lyako lyoonse alyoonse.
Intembauzyo 145:2

Tumpango tumwi tukulwaizya baabo basyoma mumubambi wabo kuti “ Kamwaambilizya zina lya MWAMI mu Ziyoni, alimwi kamulumbaizya zina Lyakwe mu Jelusalema.” (Intembauzyo 102:21) Ijwi lyakayoyelwa amoza liyubununa kuti boonse inga basyoma mu Zina lisetekene: “Tuyoosekelela mulufutuko Lwako, alimwi muzina lya Yahuwah wesu tuyakwaanzika ndembela zyesu.” (Intembauzyo 20:5)

Cintu cili coonse cilaa zina. Tacikonzyeki kutumina mulomo kuti kakwiina zina lyacintu cili coonse, lya muntu, cintu, busena nokuba muzeezo nanka mbolimvwide. Mulengi Lwakwe mwini ulaa zina Lyakwe limugeme. Nkabela nde Zina eeli boonse ndyobeelede kwiita. Kwiinda mu Moza Wakwe, Taata wabulemu nkwali afwaafwi, nkwali lyoonse alimwi Walo ulindila buyo ndiswe; Walo ulindila nduwe kuti wiite zina Lyakwe. Walo ulangila kuti akuvwiile!

“Mwami”, nokubaboobo, talisyi zina lya Taata alimwi tiilyakeelede kubikkwa mucibaka ca zina lya bulemu. Mabala aacikuwa “Mwami” a “Leza” mazina buyo aamilimo alimwi alakonzya kwaambwa baleza basangu abalo! Ibbala “Mwami” lyaamba buyo kuti simalelo.Ibbala lisandudwe kuti “Leza” lizwa kubbala lya ciHebrayo “Yahuwah.”

Kusandula kupedwe nkooku:

baleza munzila imwi; pele [kugaminina] kubelesya . . . Leza mupati;zimwi ziindi eeli bbala liitwa babetesi; alimwi ziindi zimwi libelesyegwa kwaamba uulaabulemu kapati mbuli:- Leza, leza, mubetesi, LEZA, leza mukaintu, mupati, singuzu . . .baleli, babetesi, . . . .( #430,The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words,emphasis original)

“Elohimu” ndibbala libelesyegwa mumulawo mutaanzi alimwi lyaambwa Mulengi abaleza basofweede. Ibbaibbele lyaciindi ca Mwami Jakobo lisandulula kuti:

Ndime MWAMI Leza wako, ooyo waakuleta kuzwa munyika ya Egipita, . . . Webo utabaa baleza bambi kunembo Lyangu. (Kulonga 20:2, 3)

Mumajwi amwi, “Ndime Elohimu ooyo waakugwisya mu Egipita. Utabaa ba elohimu bamwi kunembo Lyangu.” Elohimu ndibbala  lyamubunji lisandudwe kuti “baleza”; ibbala lya omwe, elo, liiminina kuti“singuzu.” (Amulange Strong's #410.) Aboobo, eelyo nolibelesyegwa mu Bbaibbele, izina lya Elohimu lyaambilizya Taata a Mwana; Elohimu, alimwi, ndizina mubunji lipedwe mujwi Lyakwe liiminina Taata a Mwana.

Cikatazya akubelesya bbala likonzya kwaambwa baleza bazilengwa leza, ncakuti kwiina nguzu zili mumabala aamusyobo ooyu! Mazina aamilimo taapi lusyomo munguzu aluyando luli mu Zina lyabulemu eelyo nokukonzya kubelesyegwa bbala ndyeenya eelyo kwiita bantu baandeene (babetesi, bami, bashinshimi, banalumi, baleza). Kutegwa kwiitwe zina lya Taata Wakujulu mulusyomo lukkwene, muntu weelede kuzyiba zina Lyakwe!

Camukonda kapati Saatani kuti Zina lya bulemu lyakasiswa kunzaa lyamulimo lya “Mwami”. Eelyo Zina nolisisidwe mumazina aamilimo, taakwe luzyibo lwakuti eelyo Zina liiminina nzi alimwi kwiina lusyomo lutobela nguzu zyayooyo Waluyando Uulaa zina eelyo. Twaano tuli mu Bbaibbele tuyubununa kuti boonse baita Zina balatambula kuvwiilwa.

folded hands resting on BibleKuzwa mwida lya zenimutendu, Jona wakalila mumupailo. Kuzwa mumulindi wabasyuumbwa Daniyeli wakatumina mipailo kujulu alimwi waakwabililwa. Kuzwa mubbibi lyamulilo, kuzwa mumulindi, mubuzike akupenzyegwa, kuzwa mumoyo amizeezo yabana ba Mulengi, bantu ciindi coonse bakavwunwa kuzwa mumapenzi aabo liya nibaaita calusyomo a Zina lyabulemu. Lyoonse kwiinduluka mumusela wabana Isilayeli, bantu bakabisyide bakali kutolwa mubuzike, nokuba kusubulwa. Nokubaboobo, liya nibakeempwa akwiita Zina lyabulemu, bakanununwa akufutulwa.

Mumusela wamamanino uuno, muciindi cicaalizya eei lyalo mapenzi mapati aabukali bwa Singuzuzyoonse naayoosika anyika, bantu Bakwe beelede kuzyiba Zina lyabulemu. Zina Lyakwe ndibotu, lilaa nguzu alimwi talyeelede kusampaulwa, nokuba kwaambwa cabuyanga. Boonse bacitambidwe kuti baite zina Lyakwe mulusyomo, alimwi boonse bacita boobo bayootambula kuvwiilwa.

Kweelede kwiibalukwa kuti Saatani, wisi wa Lweeno, ngo Wisi Wamazina Aabbidwe. Taakwe naliyandila nguzu zyabulengi lwakwe mwini, aboobo, ulapindaula; ulacengaula akubeja. Ulipeekezya bubotu bwa Mulengi kuti mbubwakwe, kumwi kasola kuyaamika bubyaabi bwakwe ali Taata. Aboobo, bantu bayoowa Yooyo Walo ngobeelede kutijila kuli Nguwe akumwiita kuti abavwune kulwana Saatani.

Saatani ulwana boobu munkondo yakwe, ulabba akutapaula kufumbwa ceelede Singuzuzyoonse, eeci cilabonwa mukulidunda kwakwe, lya naakasoogwa kuzwa kujulu. Ooku kulidunda kuli mubbuku lya Izaya:

Mbubuti mbookawa kuzwa kujulu, O Lucifa, mwana wakubucedo! . . . Nkaambo wakati mumoyo wako: Ime njootanta kujulu, Ime njoosumpula cuuno cangu atalaa nyenyezi zya . . . [Yahuwah]; . . . Ime njootanta atalaa bulamfu bwamakumbi, Ime njooba mbuli UulaaTala Kapati.' (Izaya 14:12-14, NKJV)

Zambangulwe lya meenda nilyaainda akusalazya nyika, Saatani wakafwamba kupilusya kukomba mituni, akuyandisya kuti boonse bakombe nguwe. Mukuya kwaciindi Nowa a Shemu kabacipona, bantu baatalika kukomba madaimona. Kusikila ciindi ca  Abrahamu, kukomba mituni kwakali lutide mumizeezo yabantu banji. Yahuwah wakaita Abrahamu kuti azwe akati kabo akulizandula; kuti atakombi baleza bambi.

Muciindi eeco Saatani waali uyandaula bantu bakwaangila milimo kuli nguwe kwiinda mukubikka madaimona mumatempele aabo. Muntu muvwubi nokuba mwami waali kukonzya kuyaka tempele, akulisalila bapaizi akucita pobwe litamba daimona, muzina limwi, akukkala mukati oomo, “mucibaka cisalalisya” catempele eelyo. Bapaizi bakasalwa kubelekela daimona eelyo bakali kuzyoonjila, akuumpa zipaizyo azyaabilo, akwiita zina lya leza ooyo kuti bajane ncobayanda. Bantu bakali kupa mali kumupaizi ooyo kuti ababuzyile mibuzyo ku daimona, kuti ababelekele maleele nokuba kubaleleka naa kutuka bamwi.

stone reliefTiicaali malenga buyo pe. Kaambo bantu ncibaali kuyandila kupa mali kumupaizi kuti abapede zituuzyo kuli “leza” nkuti caali kubabelekela! Saatani waalijisi nzila zinji zyakweena akujatisya bantu mulucengo lwakwe. Kukomba mutuni kwabo kwaalaa maseseke manjaanji amicito iiwongelezya mizeezo kuti bantu kabajokelela kuyanda zinji. Izina lyaleza umwi mwini lyaali kulangwa kuti lilayandika kapati. Kakutazyibidwe zina eelyo, kwaali kusyomwa kuti muntu takonzyi kutumina mulomo kuli leza ooyo. Kuti sinkondonyoko naakazyiba zina lya leza wako, waali kukonzya kumupa cituuzyo cipati kwiinda kutegwa awongeleze leza ooyo kuti amujayile nduwe. Eeci caamba kuti bantu bannji bakali kusisa zina lyamaseseke lya leza wabo. Mukuya kwaciindi, kwakali zyuulu zyabaleza bakali muzyuulu zyamatempele kabavwiila mazina manjaanji ngobaapedwe.

Kwaali kusyomwa kuti izina nolisisidwe kapati, lilaa nguzu kapati. Kuti leza “taakazyibidwe,” muntu waalikuti tajisi zina. Mucibaka ,caboobo izina lyakwe lyakali kusyomwa kuti lyaalisisidwe cinicini. Kabandika abantu baku Athenisi ku Aeropagasi  Paulu wakabelesya kusyoma ooku kuti akambaukile bantu makani aa Mulengi:

Mpawo Paulu wakaimikila akati ka Aeropagasi akuti, “Nobalombwana ba Athenisi, Ndabona kuti muzintu zyoonse muli basibupaizi; nkaambo neeyinda mukati akulangalanga zintu nzyomukomba, ndajana cipaililo cilembedwe boobu:

KULI LEZA UUTAZYIBIDWE

Aboobo, Ooyo ngomukomba kumutamuzyi, Ngonguwe ngwemwaambila inywe: . . . [Yahuwah] wakabamba nyika azili mukati kayo zyoonse.” (Milimo 17:22, 23, NKJV)

Ncokuyandikila kupailila leza umwi kumugama muzina lyakwe mwini wakali muzeezo waazyibidwe munyika yansiku yoonse.

Munyika yansiku, kuzyiba zina lyamuntu kwaali kusyomwa  kuti inga kwakupa nguzu atalaa muntu ooyo ulaa zina. Luzyibo lwa ciimo abube bwa “baleza” bazilengwa leza lwaali kusyomwa kuti inga bwapa bakomba baleza aaba nguzu zyakoongelezya baleza aaba munzila iinda kuti nibataalizi zina lya leza ooyo. Kusikila waawo, kuyabaila kwazina lya elo kwaali kutyopmya bantu baali kusyoma kuti inga bajana nguzu atalaa leza ooyo, nkaambo zina lyakwe kwiina nilyaali kutondezya ciimo caleza ooyo. Eeci caali masimpe kujatikizya elo,leza mupati wabana Kkanaani. Ba Semiti bansiku baali kuyoowa kapati nguzu zyabaleza, aboobo kanji bakali kusola kuumuzya baleza aaba. Baali kuyeeya kuti baleza babelesya nguzu zipati kapati.

Kutegwa leza asikwe munsi, izina lyamulimo wakwe tiilyaali kukonzya kubelesyegwa nkaambo talikwe nguzu. Aboobo, yaali nkondo iiya kumbele kusisa zina lyaleza waumwi aumwi, kumwi kaujisi kuyandaula mazina manji aabaleza bamwi. Kusikila aciindi cakutolwa buzike cisi ca Isilayeli, ku Egipita kwakali baleza bamazina aainda azyuulu zyobile alimwi bamwi babaleza aaba baajisi myaanda myaanda yamazina leza omwe. Bapaizi bakalikulomya kusisa luzyibo lwamazina maseseke aabaleza, nkaambo oolu luzyibo ndulwaali kubapa nguzu atalaa baleza aaba nkaambo kakuti kwaali kusyomwa kuti liya leza waitwa azina lyakwe, weelede kuvwiila.

Egyptian hieroglyphicsTaakwe muna Egipita, muntu nokuba cilengwa leza, uukonzya kulesya kwiitwa zina lyakwe. . . .Maleele aana Egipita . . . abelesya nzila eeyi kanjikanji . . . Mupaizi wamaleele unjila mulwiiyo anguzu zyakwe 'kuzyiba' (rokhu) mbolibede izina . . . [mbuli] kwiimbilila masabe (khrou) kwalo kujatikizya zyoonse [zili muzina eelyo] lipedwe yooyo uulijisi aboobo akujata muuya wakwe muzina eelyo. Lwiito lujatikizya zintu zyoonse ziboneka azitabonwi, zyeelede kuvwiila. . . .Muntu wiitwa aboobo, katakonzyi kuleya kwiitwa zina lyakwe, . . .  ulasisa zina lyakwe. Kuzwa kumiiya misyoonto kusikila kubaleza banguzu kapati, omwe omwe ulaa 'zina lyamaseseke' lyakwe mwini, eelyo kunyina weelede kulizyiba. Ulalikwabilila cakunyonokela mbuli buumi bwakwe. Mbuli bwaamba cilembedwe, 'ndezina eeli mwayoyela.'

Baleza bana Egipita bamwi baajisi mazina manji. Ali baleza bana Egipita bazyibidwe kapati bali myaanda yotatwe, makumi osanwe alusele, aaya ngamazina aabo amwi aatalisya bbala “A”:

Aa, Aah, Aapep, Abtu, Ah, Ahemait, Ahti(2), Ailuros, Aken, Aker, Amathaunta, Amaunet, Amemait, Amen, Amen Ra, Amen Re, Amenhotep, Ament, Amentet, Amentit, Ammam, Ammit, Ammon, Ammon Ra, Ammon Re, Ammut, Amn, Amon, Amon Ra, Amon Re, Amsit, Amun, Amun Ra, Amun Re, Anat, Andjety, Anedjti, Anet, Anezti, Anhur, Anit, Ankh, Ankhet, Ankt, Anouke, Anpu, Anti, Anubis, Anuket, Apademak, Apedemak, Apep, Apepi, Apet, Apis, Apophis, Aptet, Arensnuphis, Ari Hes Nefer, Arsnuphis, Aset, Aten, Aten Ra, Aten Re, Aton, Aton Ra, Aton Re, Atum, Atum Ra, Atum Re,

Kufumbwa catakonzyi kujaya Saatani uleena, ulapindaula akusofwaazya akunyonganya kuteelela nokuba kutozya mizeezo kuteelede. Nokuba kuti cili masimpe kuti boonse beelede kwiita Taata, kutozya mipailo yabo kuli Nguwe alikke akwiita zina Lyakwe mwini, tacili masimpe kuti mazina alaa nguzu zya maleele. Alyalo zina lyamulimo talikwe nguzu zya maleele.Nkakooze aaka mubaanjila bapaizi bazilengwa leza: kusyoma kuti mazina lwawo akajisi nguzu zyamaleele.

Kaambo keni muntu ncayelede kuzyibila zina lya Taata alya Mwana nkakuti kuteelela ciimininamazina Aabo ncecipa lusyomo mumoyo wayooyo uupaila. Lusyomo muluyando lwa Taata, lusyomo mukuyandisya kumvwa akuvwiila mipailo Kwakwe, kusyomya muzisyomyo Zyakwe ncecipa kuti nguzu zyabulemu ziboole. Mbuli mulembi uuzyibidwe kapati mbwaakalemba, “mupailo ncijuzyo cili mujanza lyalusyomo kuti ukopolole ŋanda yaciyobwedo yakujulu, oomo mwalo muli zintu ziyandisi zitaambiki zya Uli koonse koonse.” Kuli zintu ziyandika ncobeni kucitwa kutegwa mupailo uvwiilwe: kweempwa, kuteelela, akulizeeza lwakwe muntu kuti uyanda lugwasyo lwabulemu. “Cintu ncotuyandisya lwaco cini ncecituzekela akutukombelela kuli Taata mucibaka cesu. Pele . . .[Taata] wakatucitila zintu zyoonse eezi. Walo waamba kuti,' Kolomba, eelyo uyoopegwa.'”

Lusyomo ncecintu ciyandika citaanzi kutegwa mupailo uvwiilwe. Mufutuli wakainduluka kwaamba mbwakonzya kuvwiila kulomba kuli koonse kuti ceelene aalusyomo luli mumoyo wayooyo uulomba. Naakamana kukankamuka nkaambo kalusyomo ndwaakajisi silutwe wabasikalumamba muna Roma, (“Ndimwaambila masimpe kuti: Kunyina
muntu ngondajana mu Isilayeli uuli alusyomo lupati luli boobu.” Matayo 8:10) mpawo Mufutuli wakacengulukila kuli sikalumamba ooyu akumwaambila kuti, “Koya. Mbubonya mbosyoma, akucitike oobo kulinduwe.” (Matayo 8:13, KJV)

Ooyu mulazyo waaindulukwa kwaambwa aakale liya mukaintu  waku Siliya-Finisiya wakalomba kuti mwanaakwe musimbi aponyegwe. Naakambilwa kuti, “Tacili cibotu kuwaalila babwa cinkwa cabana,” lusyomo lwakwe lwakaindila kuyuma. “Ncobeni,” wakaamba, “pele tubwa atwalo tulalya bufwefwelenga buloka kuzwa atebule lya  simalelo.” (Amulange Matayo 15:21-28.) Kukuvwiila kwaluysomo ooku, Mufutuli wakakkomana: “O mukaintu, lusyomo lwako ndupati! Akucitike mbuli mboyanda kuli nduwe.” (Kampango 28, NKJV.)

Aawa mpaalibonya ncokuyandika kapati kuzyiba zina lya Mulengi. Izina Lyakwe nciyubunuzyo ca nguzu Zyakwe, mulimo Wakwe a ciimo Cakwe. Eelyo muntu nazyi oobu, boonse baleza bamwi balayabaila. Cilikke cicaala ngu Elowa wamasimpe, Mulengi wajulu anyika Walo uubayanda bana Bakwe  umwi awumwi mbuli kuti taakwe muntu uumbi ulaatala lyanyika.

Kuti muntu umwi ulamuyanda. . . [Yahuwah], ooyo ulizyidwe aNguwe. Aboobo kujatikizya zyakulya zisombwa mituni, tulizyi kuti mutuni tacili cintu munyika eeyi, alimwi taakwe uumbi pele . . . [Elowa] omwe. Nokuba kuti kuli baabo bayitwa kuti mbaaleza, nokuba kujulu naa munyika mbuli mbokuli baleza abasimalelo banji), pele kuli ndiswe kuli buyo Elowa omwe buyo, Taata Yahuwah walo kwiinda muli Nguwe zintu zyoonse muzyaaboolela, kubikkilizya ndiswe, tulibakwe: alimwi omwe . . . [Mufutuli], kwiinda muli Nguwe zintu zyoonse kubikkilizya andiswe motuponena. (1 Bakolinto 8:3-6)

woman prayingOolu luzyibo lulayandika kuzintu zyoonse zipona mumazubaano aakujala musela wanyika. Kubantu banji, mazuba aazya alangika kusiya mbi akuyoosya. Ciyubunuzyo cilaa mulongo wa mapenzi acaalizya ali ciloba , bukali bwa Yahuwah, buyootilwa kakwiina luzyalo anyika ilaa cinyonyoono. Aciindi eeci, cilayandika kapati kubantu ba Yahuwah kuti babaa lusyomo munguzu Zyakwe zinununa, kuzwa kuli basinkondo balaanze akuzwa ku cinyonyoono cili mukati.

Kamwiita zina lya Taata. Amutule ansi mazina amabala aayo Saatani awalo ngaulika madaimona aakwe. Kamumugama kwiita Nguwe calusyomo. Lusyomo lwenu alujatisye muzisyomyo nzyaakapa mu Luyando. Mulumbe wa Eliya aMuusa ulainduluka kumvwika mumyaka iisikila kubuzuba buno. Nguni uuli kulubazu lwa Yahuwah? Kuti Bbaali ngo leza wenu, kamubelekela nguwe; pele kuti Yahuwah nkali ngo Mulengi, eelyo kampweemwa akulitolaansi, kamuteelela akusyoma, amubelekele Nguwe.

Mbubonya mbomusyoma akuitike kuli ndinywe.

Ndiciyeeya buya buzuba mwanaangu musankwa naakandiita kuti “Mama.” Mwanaangu mutaanzi, zintu zyoonse mutwaainda antoomwe zyakali zintu ziyandisi. Mubwini, taakandiita kuti “Mama.” Wakaita kuti mamamama! Kwiina kaambo! Busyu bwakwe bwakasangalala akukkomana liya nindakanjila mwaakalede kuti ndimubweze naakasinsimuka, maanza aakwe akatambaika, alimwi ijwi ndeekamvwa liinda kulweela lyakali kuti: “Mamamama!”

infantNokuba kuti cakaambwa tiicakamvwika bwini, cakali mbuli lwiimbo kumatwi aangu. Cakatondezya kuti ooyu moyo muvwanda wandizyiba me, kuti ndime banyina. Eeci ncecicitika mumupailo wamasimpe ku Sikabumba. Kuli mpindu mpati kuzyiba zina lini lyamasimpe lya Sikabumba . . .pele tiili mpindu kuli Nguwe. Cilaa mpindu kuli ndiswe. Ngu Taata wesu. Taakwe pe muzyali waluyando uukaka ncayanda mwanaakwe nkaambo mwana ukonzya buyo kwaamba kuti “dada” kutali “Dadi.” Taakwe pe muzyali waluyando uukaka kuswiilila nokuba kugwasya pele ccita kuti mwana waimikila munzila imwi nokuba kutambika maanza “mbuli boobu” eelyo nalomba cintu kubazyali bakwe.

Eeci acalo cili masimpe akuli Taata Wakujulu. Ulaazina, zina lyakwe mwini alimwi utamba bantu boonse kuti bamwiite muzina eelyo. Nokuba boobo, Ulitubwene kuti tuli bulongo.Milaka imwi ijisi zitajaniki mumilaka imwi alimwi kuti muntu taakakomezyegwa kuzwa kubwana kaambaula majwi aayo, tacikonzyeki lyoonse kucita kuti mulaka waambe majwi meenzu aayo. Baama bangu bakakomezyegwa muŋanda mobaambaula Cikuwa, pele kabacili mwana muvwanda bakayiya kwaambaula ci Fulenci kubeenzinyina mbocaali kusobana limwi. Bakali kukonzya amulaka wabo kwaamba majwi, aanga nokuba kuti ndasozya buti, Nsyecikozyi kwaamba majwi aayo mbwaamvwika.

Taakwe muntu, muzyali naba muntu buyo,uukaka kuvwiila muntu umwiita zina lyakwe kuti muntu ooyo wiita taalyaamba kabotu zina eelyo nokuba kubaa kamaama. Mweenzuma muna Fulenci alimwi muna Kkanada. Tujisi mweenzuma akati kesu ulaa zina lya Thackery. Mweenzuma muna Fulenci tacikonzyi kwaamba bbala lyakuganta mulaka kuti “th”. Usozya buyo kwaamba kuti Zachary. Nokuba boobo, tamuuzyi nkaambo biyo kakuti talyaambi bwini zina lyakwe. Mbweenya, awalo mukaintu ulaa zina lya Rachelle, takonzyi kuuntuluzya muntu muna China umwiita zina lyakwe kuti “Lachelle.” Nkaambo  ulizyi kuti mulaka waku China tuujisi bbala limvwika kuti “r”.

Mbeenya awalo, “. . . [Yahuwah] taimini kulaale eelyo Ime ndaalilwa kwaambaula. Walo ulabikkila maanu kuti aswiilile kwiinda mbwaswiilila lyoonse. Ulasandulula mabala aagwalangene akumvwa ceeco cili muli ngawo cini. Eelyo nelilauka kutazyiba zintu mumoyo  Walo umvwa aanga nkweema kumvwika kabotu.

Cintu cipati ciinda kuzyiba bwiitwa zina lyabulemu mbuli Bangele mbobaliita, nkuzyiba ciiminina zina eelyo. Mpawo eelyo nokwateelelwa ciiminina zina, muntu nabaa lusyommo munguzu zya Yooyo Uulaa Zina eelyo. Mpampawo aawa mpokubonenwa ncokuyandika kuzyiba zina Lyakwe Taata kumugama.

Eelyo zina lyabulemu noliteelelwa mubukkwene, lilabonwa kuti ncisyomyo. Eeci cisyomyo muli lwaco cikulwaizya boonse  kuti bamwiite Mulengi kufumbwa nobabula cintu. Mazina aamilimo amwi, alatambulika kwiita Singuzuzyoonse. Mufutuli Lwakwe wakatukulwaizya kumwiita Walo muzina lipya, eelyo zina linjilene akuyandisya kuli mukati kamyoyo yabuntu. Wakatwaabila cipego cakuti aswebo twiite Yahuwah kuti ngu “Taata” wesu.

Eeli zina, lyakaambwa Anguwe mukulyaamba, ncitondezyo caluyando akusyoma kwesu kuli Nguwe,  ncintu citondezya bweende akati kesu ambotuswaangene Anguwe. Eelyo eeli zina nolyaambwa mukulomba cintu mbuli cileleko kuli Nguwe, limvwika mbuli lwiimbo kumatwi Aakwe. Kutegwa tubikkile maanu kukwiita Nguwe muzina eeli, walo wakainduluka kutwaambila zina eeli limwi alimwi. Uyandisya kuti swebo tuzyibile kumwiita muzina eeli . . . .[Yahuwah] nkaambo utulanganya kuti tuli bana Bakwe. Wakatunununa kuzwa munyika iitalomene, akutusala kuti tukabe akataa mukwasyi Wakwe wabulemu, iswe tobana basankwa abasimbi baMwami wakujulu. Walo utamba ndiswe kuti tusyome Nguwe mulusyomo luyumu kwiinda lusyomo lwamwana waanyika eeyi ndwajisi muli bawisi. Bazyali balabayanda bana babo, pele luyando lwa . . .[Yahuwah] lulainda mubupati, mubulamfu, amubufwaafwi kwiinda luyando lwabuntu mbolukonzya kuba. Luyando lwa Yahuwah talupimiki. Nkabela kuti bazyali baansaano kabazyi bwakupa bana babo zipego zibotu, mbubuti Taata wesu uuli kujulu mbwanga taabapa Muuya Usalala aabo bamukumbila Walo?

Mangwalo atwaambila kuti Yahuwah NDUYANDO. (Amulange 1 Johani 4:8.) Mbuli mbwali luyando lwini luzwide, tabikkide ciga mpotweelede kusika mububotu bwamibili yesu nokuba kwaambaula cabulondo kutegwa Walo ateelele mipailo yesu. Walo ulasyomya muzumi uli oonse kuti, “ Boonse baboola kuli Ndime, Ime nsyekabatandili anze pe.” (Johani 6:37 .)  Mu “Mulumbe Wakwe a Cilundu”, Mufutuli wakayiisya misyobo ya mipailo iitambulika  alimwi amisyobo yamipailo iitatambuliki kuli Yahuwah. Walo wakati:

Eelyo inywe nomupaila, mutanikubi mbuli basikuupaupa ameso. Nkaambo balayandisya kupaila kabaimvwi muzikombelo amumaswaanganino aanzila kutegwa babonwe abantu. Ncobeni ndimwaambila kuti: Batambwida limwi bulumbu bwabo boonse. . . . [Alimwi] inywebo nomupaila, mutani kwaambi majwi ngeena cakwiinduluka mbuli bantu bamasi mbobacita, nkaambo bayeeya kuti bayoomvwugwa ikuti babelesya majwi manji. Aboobo inywe mutabi mbuli mbabo.

Mupailo tuuyelede kuba kabunga kamabala amwi nokuba kulimwa munzila imwi kutegwa wuule luzyalo lwabulemu. Mufutuli wakapandulula kuti eezi zilengwa amasalamuzi aamusyobo ooyu taziyandiki liya nobandika a Taata.

Pele nywebo ciindi nomupaila, amunjile muŋanda yanu, alimwi mwajala mulyango, amupaile kuli Uso uutalibonyi. Mpoonya Uso uutalibonyi uyoomupa bulumbu antangalala . . . Nkaambo Taata wenu ulizyi kale zintu nzyomuyanda eelyo kamutana mulomba Walo.

Mipailo tiili yakwaambila Yahuwah zintu nzyotuyanda pe. Walo ulizyi kale zintu nzyotuyanda alimwi ulijisi kale nzila yakuti atupe zintu eezyo iswe.

Mupailo nkujulila moyo kuli . . . [Taata] mbuli kumulongwenyoko. Kuleka kuti ncintu ciyandika kumuzyibya  . . .[Yahuwah] mbotulimvwide, pele nkutegwa tukonzye kumutambula Walo.

Mupailo tuuleti . . . [Taata] ansi kuli ndiswe pe, pele ulatwiimpula kuti tusike kuli Nguwe.

Antela, mbuli bwakaamba Oswald Chambers cimwi ciindi kuti: “Nzila mbotulanga mupailo tiijanwi mu Cizuminano Cipya pe. Tulanga mupailo kuti ninzila yakulijanina cintu cimwi lwesu; muzeezo wa Bbaibbele amakani aamupailo  waamba kuti nkutegwa tumuzyibe . . .[Yahuwah] Lwakwe.” Ooyu ngomulimo wamupailo, alimwi nkakaambo ncotweelede kuzyiba Zina lyabulemu. Izina Lyakwe Yahuwah limugeme lilisetekene mbweenya mbuli Nguwe alimwi nceciyubunuzyo caciimo Cakwe.

Eelyo muntu namuzyi Yahuwah kuti ngu Taata waluyando, ulatalika kubaa lusyomo lwakwiita zina Lyakwe mumupailo. Ooyu tunooli mupailo wabutolo, kotayandide, alimwi koile kusanganya azitakwe maanu pe. Charles H. Spurgeon, mufundisi uulemekwa wamusela wamyaka yamu 1900, cimwi ciindi wakati: “Kuli musyobo wakupaila ooyo uutazwidilili nkaambo kakutagama cintu ciyandika cini. Uli mbuli nkamu ya basikalumamba badubula ntobolo zyabo kufumbwa nkubatondeka kuli koonse. Inga bajaya muntu umwi, pele bunji bwa basinkondonyina inga baindwa ambali. Muntu uusyoma sikabumba wakwe mbuli mbwasyoma bawisi bamukowa wabantu, teelede kuyoowa kwaamba nzyayanda munzila ngubauba yalusyomo mbuli mwana nalomba meenda aakunywa liya naalilwa kusika aali meenda aayo.

man smilingIswe tweelede kusyoma cisyomyo ca . . .[Yahuwah]. Iswe tweelede kucita nzyotuyanda pele katusyomede kuti . . .[Walo] uyootucitila eeco ncaamba kuti uyootucitila, akuti zileleko nzyotwapailila ziyoosika eelyo notuziyandisya kapati. Kukombelela kuli koonse kulanjila mumoyo wa . . .[Taata] eelyo notuboola kuli nguwe katusyomede. Tatujisi lusyomo lunji pe. Tweelede kulanga Taata wakujuu kuti, Walo uliyandisyide kutugwasya kwiinda muzyali waanyika mbwayandide kugwasya mwanaakwe. Nkambo nzi kayi ncotutamusyomi? “ Ooyo wataalesya Mwanaakwe, pele Walo wakamwaabila ndiswe, hena lino inga Walo kwiinda mu Mwanaakwe ngweenya tatwaabili zintu zyoonse kakwiina muulo?” (Ba Loma 8:32)

Mupailo ncintu ncotwaabidwe, pele tacili cintu umwi ncanga wabweza akutula kufumbwa mbwayanda ciindi cili coonse. Kwiita Zina lya Taata ncintu ciyandika kapati! Mbuli Sikukazya Mubambululi, John Wesley, mbwaakaamba cimwi ciindi: “ Ime ndaa zinji zyakucita cakuti ndatola mawoola manji mumupailo kusikila ndakonzya kucita eeco.”

Mupailo nkuyoya kwa muya, njempulugwido munjilila zileleko zyoonse. Mbuli . . . muntu weempwa napaila, . . .[Taata] ulabona boonse muntu mbwakatazyigwa, ulalangilizya mbwatingaana, akubona mbwasinizyide. Walo ulateelela kutweta kwasinga amunwe Wakwe, alimwi Walo ulabikkila maanu aku dunta  kwamoyo uli koonse. Taakwe cikonda cimwiinda ambali, taakwe cilimvwide  muntu cimunyemya, taakwe buusu bumusita, nokuba cibi cisizya, nokuba muzeezo uumuzungaanya, ooyo ngwatazyi Walo pe. Ooyo muntu wakaulwa amuulo uutapimiki kutamani, ulayandwa  muluyando lutacinculuki pe.

Ooyo uumuyanda Taata wakujulu, teelede kwiita zina Lyakwe mumasunko mulikke nokuba kakuli cimukatazya cili buti coonse pe. Kusyoma muluyando anguzu zya Yooyo Uujisi zina lya cisyomyo, ncintu cibotu kuti watobela malailile aa Paulu:

Amukondwe lyoonse.
Amupaile cakutaleka. Amulumbe kujatikizya zintu zyoonse, nkaambo ooku nkokuyanda kwa . . .[Yahuwah] kulindinywe muli . . . [ Yahushua Uunanikidwe].” (Batesalonika 5:16-18, NKJV)

Mufutuli wakakulwaizya kuti, bantu Bakwe boonse beelede kupaila cakutaleka. Eeci tacaambi kuti, lyoonse beelede kabafugeme amagondo aabo pe, pele mupailo weelede kuba nkokuyoya kwamiya yabo. Kukumbila kwesu cabuumwine, kufumbwa nkotubede, ilayimpuka kuya kuli . . .[Taata], a . . .[Mufutuli] Muzeki wesu uutuzekela, akutuuzya tununkilizyo twa Bululami Bwakwe mucibaka cesu kuli Taata.

Ncintu citakonzyeki kufugeme amagondo lyoonse. Nokuba boobo, moyo weelede kuyandisya Taata kwiinda mumupailo. Notuli mumapenzi, notuuside akuzingwa, mipailo, mbuli buta bufusidwe kujulu, ilavwiilwa akujata maanu aTaata ndeenya. Mpabede kuli kukkomana kuteeli! Nciindi cibotu ncotupedwe cakuba munsaa mpabede liya notupaila. Aboobo, mupailo weelede kuubauba kubana Bakwe mbuli kuyoya. “Amulizyibizye kubaa Mupailo buzuba abuzuba nomuli kumilimo yenu—amubandike, amucite, akubeleka muluumuno, mbuli nomuli mumipailo, kayi mbomweelede kuba.”

Mwaambile . . .[Taata] coonse cili mumoyo wako, mbuli umwi nalilauka cili mumoyo wakwe, zintu zimukonda azintu zimucisa, kumulongwe wakwe. Mwaambile . . .[Walo] mapenzi aako, kutegwa . . .[Walo] akuumbulizye webo; . . .[kwaambila Nguwe] ncoyanda, kutegwa  . . . [Walo] acisalazye; mwaambile . . . [Walo] nzyotayandi, kutegwa . . . [Walo] akugwasye kuzunda nzyizyo; bandika a . . .[Taata] masunko aako, kutegwa  . . .[Walo] akusitilile kuli ngawo: mutondezye . . .[Yahuwah] zicisa zyamoyo wako, kutegwa . . .[Walo] aziponye. Kuti walilauka boobu koonse kubula nguzu kwako, nzyobulide, zikukatazyide, eelyo inga toobula cakwaamba pe. Kobandika zyoonse zili mumoyo, kakwiina kweeleba, kwaamba biyo kufumbwa ncoyeeya.

Bali lelekedwe aabo bacita boobo, aabo babandika mbuli kumulongwenyina kakwiina kweeleba . . .[ Sikabumba wabo].

Notujatikene mumilimo yesu buzuba abuzuba, tweelede kwiimpula miya yesu kujulu mumupailo. Ooku kutongauka kwamusyobo ooyu kulaimpuka mbuli tununkilizyo kunembo lyacuuno cabulemu; aawa sinkondonyoko ulakopwa. Moyo wamuna Kristu uuyeeme ali . . . [Yahuwah] tuukonzyi kukomwa pe. Taakwe cibi cinga cajaya luumuno lwakwe. Zyoonse zisyomyo. . . zyajwi lya [Taata], nguzu zyoonse zili muluzyalo Lwakwe, azimwi zyoonse zya . . . [Uli koonse], zisyomezyelwa kuleta kunununwa Kwakwe.

Ncintu cilibotela kuti inga twapaila cakumujata moyo, kuti iswe notutakwe mpindu,  tobabisyi tulijisi nguzu zya kumukombelela . . . [Mulengi wesu]. Ninguzu nzi azimwi muntu nzyanga wayanda kwiinda zyeezyi, – kuswaana a Uuliko lyoonse . . .? Muntu wacibi, uunyina nguzu, ulaa ciindi cibotu cakubandika aMulengi wakwe. Tulakonzya kwaamba majwi aasikila kucuuno ca Muleli wamulengalenga. Tulakonzya kubandika a . . . [Mufutuli wesu] notuyaa bweenda munzila, alimwi Walo waamba kuti, Ime ndili kujanza lyalulyo lyako.

Tulakonzya kuyooma a . . .[Taata] mumyoyo yesu; tulakonzya kweenda antoomwe a . . . Mwanaakwe]. Liya notujatikene mumilimo yesu buzuba abuzuba, tulakonzya komuyoyela zili mucamba cesu, eezyo zitamvwiki kumatwi aamuntu nabani; pele eelyo jwi talikonzyi kuyabayila akuumuna pe, nokuba kusweeka. Taakwe cikonzya kumwaya kuyandisya kuli mumoyo. Kulainda atalaa congo camumugwagwa coonse nociba buti, akwiinda congo camincini. Nkuuli . . . [Yahuwah] nkotwaambawida, aboobo mipailo yesu ilamvwika.

Kolomba, mpoonya; kolomba, eelyo uyootambula. Kokumbila kulitoola ansi, busongo, camba, kuvwuzya lusyomo. Kumupailo uli oonse uuzwa mumoyo uuyandisya, kuyoosika kwiingulwa. Ooko kwiingula cimwi ciindi takukabooli munzila njoyanda, nokuba aciindi nokulangila; pele kuya kuboola munzila alimwi aciindi nokuyoozuzika ncobulide. Mipailo njopa noli olikke, nokatede, noli mumasunko, . . . [Taata wako] uliivwiila, pele kutali mboyanda lyoonse nokuba mbolangila, pele munzila mbotu kuli nduwe.

man kneeling in prayerEelyo noita zina lya Taata, tokonzyi lyoonse kubona nokuba kumvwa kuvwiila ndeenya wabuzya. Nokubaboobo, mupailo wako lyoonse ulamvwugwa ndeenya eelyo noowutumina. Kwaambwa kuti, kanjikanji kuvwiila nkwakuti inzya; zimwi ziindi kwiingula nkwakuti peepe; alimwi zimwi ziindi kwiingula nkwakuti kolindila kaindi kasyoonto.

Pele kanjikanji, bantu balafwambisya kuleka kulangila kwiingulwa ooko. Balaleka kuya kumbele mumipailo, nokuba kuyeeya kuti ndiza balomba cintu cipati loko, aboobo batalika kulomba cisyoonto. Nokubaboobo, Taata “talelemi kuswiilila mipailo yesu nkaambo takwe kaambo kupa cileleko; pele, mukuyandisya kwesu, Walo ulatupa cakutupeda limwi zinji.

Zimwi ziindi muntu uciiya kupaila tazyi kabotu mbwayelede kupaila. Ncintu ceelela lyoonse kupa kulumba ku Mulengi wako. Komwaambila ncomulumbila! Webo ulakonzya kupaila mupailo banji ngobati “Mupailo wa Simalelo.” Ooyu ngomupailo Mufutuli ngwaakayiisya mu Mulumbe Wakwe a Cilundu:

Taata wesu ooli kujulu,
Alilemekwe zina Lyako.
Abusike Bwami Bwako.
Akucitwe kuyanda Kwako ansi aano mbubwenya mbuli kujulu.
Kotupa sunu cakulya cabuzuba abuzuba.
Alimwi kotulekelela milandu yesu, mbubwenya mbotubalekelela aabo balaa milandu kuli ndiswe.
Alimwi utatweenzyi mumasunko, pele kotuvwuna kumubi:
Nkaambo bulelo mbu Bwako, anguzu, abulemu mbubwako kwalyoonse.
Akube boobo. (Mateyo 6:9-13, KJV)

Ooyu ngomupailo ngwaakayiisya basikwiiya Bwakwe. (Amulange Luka 11:2-4.) Ngomupailo ayeeme mipailo imwi, nkaambo ukananina Taata uuli Kujulu, ulomba kuyanda Kwakwe kuti kucitwe, ulalandabika zintu ziyandwa akulomba zileleko zyamoza, nkabela akutula zyoonse mumaanza Aakwe, Ooyo ulaa busongo buteeli. Taatwe cinga calubila kupaila mupailo uukkwene ooyu mukujala mipailo yesu yamaseseke yabuzuba abuzuba.

Mipailo yamaseseke, mipailo yakupailila mumoyo wako omwini, iletela nguzu zyabulemu ziyandika kuli baabo boonse bayanda kukoma munkondo yacinyonyoono akuliyanda. Nokuba boobo, kuli misyobo yamipailo aimwi iikonzya kuletela zileleko. Kupaila mutubunga acalo ncintu ciletela zileleko, nkaambo Muya Uusalala ulasika, akujatanya myoyo antoomwe akwiitozya kuli Yahuwah. Cimwi ciindi, kuti kakuli nkamu mpati, bantu balazandauka mutubunga twabantu bone naa bosanwe.

Aimwi nzila yakupaila iiletela zileleko zinji, njakupaila “amuzeezo omwe.” Muntu omwe ulatalisya mupailo akwaambila Taata cili mumoyo wakwe. Aumwi muntu ulasangana kufumbwa ciindi, abamwi boonse, balakonzya kusangana. Eelyo nokupailwa mukabunga kazungulikide, omwe muntu aciindi, Moza Usalala ulakonzya kuletela mizeezo yakuti, liya ciindi cakwe umwi casika kuti asanganye mupailo wakwe, inga waluba kale. Kuliiba kwaamba ncoyanda akupaila “amuzeezo omwe” mbuli Moza mbuyaa kujata myoyo ncintu cigwasya kapati alimwi ciyumyayumya mumuuya.

Sikabumba wakapa kukulwaizya koonse kubana Bakwe kuti baite zina Lyakwe.

Taata wesu wakujulu ulindila ndiswe kuti atupe zileleko Zyakwe mubukkwene. Nciindi cibotu kuli ndiswe kuti tunywe kuzwa kukasensa kaluyando luteeli. Ncintu cikankamanisya ncakuti tupaila buyo asyoonto! . . . [Yahuwah] ulilibambide alimwi uliyandisyide kuswiilila mipailo iisinizyide iizwa kubana Bakwe balitolaansi, alimwi iswe tatuyandisyi kuzyibya nzyotubulide kuli . . .[Nguwe]. Ninzi bangele bakujulu ncobayeeya abantu batakwe nguzu, aabo banjila mumasunko, liya . . .moyo wa [Yahuwah] uujisi luyando luteeli nuulangila mbabo, kuulibambide kubapa kwiinda nzyobalomba nokuba kuyeeya, pele bapaila biyo asyoonto alimwi balaa lusyomo lusyoonto boobu? Bangele balamuyanda akukotama kunembo . . .[lya Sikabumba wabo]; balayandisya kuba munsi Lyakwe. Balanganya kubandika a . . . [Mulengi wabo] kuti nkokukondwa kwiinda atalaa zyoonse; pele bana baanyika, aabo babulide lugwasyo kapati oolo . . .[Yahuwah] alikke ndwakonzya kubapa, balibonya kuti balizyibide kweenda mumudima kakwiina mumuni wa Moza Wakwe, Ooyo uuzyila mpabede Walo.

Mudima wa mubyaabi uzingulikide baabo babikkide ambali kupaila. Masunko aayo ngapetekezya kuli mbabo sinkondo, alaboongelezya kuya kucibi; nkaambo biyo kakuti tabazibelesyi zintu nzyabapede . . .[Taata] munzila yabulemu njaakabapa, nzila ya mupailo. Nkaambo bana basamkwa abasimbi bokwa . . . [Yahuwah] ncobatayandi kupaila, kakuli mupailo ncecijuzyo cili mujanza lyalusyomo, eeco cikopolola ŋanda yaciyobwedo yakujulu, oomo mubungidwe zibotu zinji zya Singuzuzyoonse?

Komwiita zina lyakwe Mulengi wako! Walo ulindila nduwe akukulangila amoyo uulangila kuti akuvwiile mipailo yako. Walo uyoojanwa abaabo boonse bamwiita zina Lyakwe mulusyomo.

Amutyanke aawa kuti mulangilizye cipekupeku!1 El, #410, The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words.)

2Encyclopædia of Religion and Ethics,  James Hastings, John A. Selbie, and Louis H. Gray, eds., (New York: Charles Scribner's Sons, 1917), Vol. 9, p. 152.

3 E. G. White, Steps to Christ, pp. 94-95.

4 Ibid.

5 Timothy Jones

6 E. G. White, Christ's Object Lessons, p. 142.

7 Matthew 6:5, 7-8a, NKJV

8 Matthew 6:6, 8b, NKJV

9 E. G. White, Steps to Christ, p. 93.

10 E. G. White, That I May Know Him, p. 230.

11 E. G. White, Maranatha, p. 85.

12 E. G. White, That I May Know Him, p. 78.

13 François Fénelon

14Ibid.

15 E. G. White, Messages to Young People, pp. 249-250.

16 Anselm of Caterbury

17 E. G. White, Steps to Christ, p. 94.