Print

Kataka-taka kung bakit nagaganap ang mga masamang bagay? May sagot si Yah!

Sa isang mundo ng mga pighati, ang pusong nasasaktan ay nais na malaman kung bakit? Bakit, kung si Yah ay isang Diyos ng pag-ibig, hinahayaan na maganap ang mga masamang bagay?

Sa katunayan, mayroong napakabuting dahilan kung bakit hindi palaging pinipigilan ni Yahuwah na maganap ang mga trahedya, ngunit Siya ay palaging nandyan upang magpalakas at manghikayat sa bawat hakbang sa landas na tatahakin.


ang lalaki at ang bundok

Isang batang lalaki ang napuspos sa mga problema. Ang kanyang lola, nakikita ang kanyang kawalan ng pag-asa, ay nagsabi: “Anak, kung makinis ang bundok, hindi mo pa rin ito makakayang akyatin!”

Lahat tayo ay nais ang maayos na paglalakbay. Mas gugustuhin natin ang maligayang pamumuhay. Subalit sa katunayan ang buhay ay puno ng mga suliranin, at ang mga trahedya ay nagaganap. Maraming tao, na napuno ng kapighatian, o ang matinding bigat ng sakit, ay magsisimulang magtanong: Bakit? Bakit nangyayari ang mga ito? Nasaan si Yah kung kailan kailangan mo Siya? Kung Siya ay makapangyarihan, bakit Niya pinapahintulutan na mangyari ito?”

Ang mga mananampalataya ay madalas nararamdamang hindi maginhawa sa mga katanungang ito. Sasabihin nila sa nagdurusa na nararamdaman ni Yah kung ano ang nararamdaman nila at Siya ay may kontrol; magbibigay sila ng babala sa nagpupunyagi na huwag buksan ang pintuan para magduda ... ngunit ang isang bagay na hindi nila ginagawa sa katunayan ay sagutin ang mga katanungang ito.

Oo, ang mga ito ay mga mahihirap na katanungan. Ngunit ang mga ito rin ay makatarungan. At ang mabuting balita ay, may mga kasagutan si Yahuwah. Hindi Siya natatakot na sagutin ang mga mahihirap na katanungan ng buhay. “Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan,” ang Kanyang imbitasyon. (Tingnan ang Isaias 1:18.)

Ang mga sumusunod ay anim na dahilan kung bakit pinapahintulutan ni Yahuwah na mangyari ang mga masamang bagay.

1. Para sa paglaki!

“Ituring ninyong tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y dumating sa hustong gulang, ganap at walang kakulangan.” (Santiago 1:2-4, FSV)

Ang mga pagsubok ay mga pagkakataon para lumaki! Kapag dumating ang mga gulo, tayo ay mayroong pasya: maaari tayong umungol at magreklamo, o maaaring humarap at piliin na sanayin ang pananalig at tiwala. Kapag pinili natin na magtiwala, ito’y nagbibigay kay Yahuwah ng pagkakataon na paunlarin sa atin ang mga katangian na naaangkop sa Langit. Ang pasasalamat para sa paglaya ay nagpapaunlad ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay gumigising ng tiwala, na pumupukaw ng pananalig kay Yah.

babaeng nag-iisip

2. Hindi ka nakikiusap!

Tila ito’y kakaiba, minsan ang mga bagay ay pinayagang maganap sa walang ibang dahilan na walang sinumang naiisip na makiusap kung hindi man! Madaling maging tamad sa ating pamumuhay sa panalangin. Naiisip natin, “Hindi ko naman kailangang makiusap. Ibibigay ni Yah ang aking mga pangangailangan dahil nalalaman naman Niya kung ano ang kailangan ko.”

Ito ay mapangahas. Maraming beses na nais ni Yahuwah na mamagitan para sa Kanyang mga anak ngunit hindi Niya maaaring gawin ito dahil walang nakikiusap.

Ang Ezekiel 22 ay naglalaman ng isang lubos na kahanga-hangang pahayag. Sa pagsasalita ukol sa pagkawasak ng Jerusalem, isinalaysay ni Yahuwah ang mga kasalanan ng Hudea at pagkatapos ay sinabi kay Ezekiel: “At ako'y humanap ng lalake sa gitna nila, na makakagawa ng bakod, at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain, upang huwag kong ipahamak; nguni't wala akong nasumpungan.” (Ezekiel 22:30, ADB)

Ito ay kagulat-gulat! Sinasabi nito na kung si Yahuwah ay nakita man lang kahit ang isang tao na “makatatayo sa sira sa harap” Niya at manalangin para sa Israel, maaari pang ipagpaliban ni Yahuwah ang kanilang sentensya nang mas matagal. Sa katunayan, nais Niya ito! Siya ay aktibong naghahanap para sa isang tao na mapagpakumbaba, at nanalangin, at hinangad ang pagpapala ni Yah. Subalit wala Siyang nakitang sinuman na kusang-loob na gagawin iyon. Ang susunod na berso ay malungkot na nagwakas: “Kaya't aking ibinuhos ang aking galit sa kanila; aking sinupok sila ng apoy ng aking poot: ang kanilang sariling lakad ay aking pinarating sa kanilang mga ulo, sabi ni Adonai Yahuwah.” (Ezekiel 22:31, ADB)

3. Nakikiusap ka para sa mga maling dahilan!

Ang pagpapaalala na manalangin ay hindi isang problema para sa karamihan sa mga tao. Sa katunayan, sa mga panahon ng pagsubok ang karamihan sa mga tao ay dumako sa panalangin! Hindi nito ibig sabihin na ang lahat ng kanilang mga panalangin ay nasasagot. Nagbigay si Santiago ng isang kawili-wiling kabatiran kung bakit ang mga panalangin ay minsang hindi nabibigyan ng kasagutan: “Hindi ninyo makuha ang inyong hinahangad dahil hindi kayo humihingi. Kung humingi man kayo, hindi rin ninyo matatanggap sapagkat hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan.” (Santiago 4:2-3, FSV)

Kapag ang iyong mga panalangin ay tila hindi nakakakuha ng mga kasagutan, pag-aralan kung ikaw ay nakikiusap para sa iyong sarili. Subukang makiusap para sa kilala mo. Subukang makiusap para kay Yah! At sa anumang bagay, makiusap na ang Kanyang kalooban ay matutupad.

lalaking nananalangin

4. Maaaring pinoprotektahan ka ni Yah!

Sa kanyang sermon sa bundok, ang Tagapagligtas ay hinimok ang kanyang mga tagapakinig na manalangin, at magpatuloy sa pananalangin. Ngunit nagdagdag siya ng isang paliwanag kung bakit maaaring hindi tayo palaging nakakatanggap ng kasagutan na ninanais natin.

“Hingin ninyo at ibibigay sa inyo. Hanapin ninyo at matatagpuan ninyo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay makatatanggap; at ang bawat humahanap ay makatatagpo; at pagbubuksan ang bawat tumutuktok. Sino ba sa inyo ang magbibigay ng bato kapag ang kanyang anak ay humihingi ng tinapay? May magbibigay ba sa inyo ng ahas sa kanyang anak kapag humihingi siya sa inyo ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng magagandang regalo sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya! (Mateo 7:7-11, FSV)

Nalalaman ni Yahuwah ang hinaharap; tayo ay hindi. Sa ating kawalan ng kaalaman, maaaring naiisip na kailangan natin ang isang bagay na nalalaman Niya na sa katunayan ay mananakit sa atin. Sapagkat Siya ay iniibig tayo at nais ang ating kagalakan, Siya ay hindi kailanman magbibigay ng anumang bagay na magdudulot sa atin na masaktan. Magtiwala kay Yahuwah upang ipagtanggol ka mula sa anumang bagay na, sa huli, ay magbibigay ng mas dakilang pinsala kaysa sa kalagayan na kasalukuyang hinaharap mo.

5. Upang matuto kang umasa kay Yah!

Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinayagan ang mga pagsubok ay para tayo’y matuto na magtiwala nang ganap kay Yahuwah. Ang aral na ito ay hindi maaaring matutunan sa kapayapaan at kasaganaan. Ito ay maaari lamang matutunan sa pamamagitan ng karanasan: masakit na karanasan.

Inilarawan ng Deuteronomio 13:4 ang buhay ng mananampalataya: “Kayo'y lalakad ayon kay Yahuwah ninyong Elohim, at matatakot sa Kaniya, at gaganap ng Kaniyang mga utos, at susunod sa Kaniyang tinig at maglilingkod sa Kaniya at lalakip sa Kaniya.” Walang bagay sa kaluluwa na “maglalakip” kay Yah nang higit sa gipit na pangangailangan.

Sa panahon ng 40 taong paglibot sa ilang, ang mga Anak ni Israel ay paulit-ulit na hinatid sa mahirap, at maging sa mga kalagayang nagbabanta sa buhay para sa isang dahilan at isang dahilan lamang: upang sila’y matuto na tumungo kay Yahuwah para sa tulong sa bawat kagipitan.

Madali para kay Yahuwah na matugunan ang ating mga pangangailangan bago tayo makiusap gaya ng ibibigay Niya ang ating mga pangangailangan matapos tayong makiusap, ngunit kung gagawin Niya iyon, hindi natin matututunan ang mga mahahalagang aral ng pagtitiwala at paghihintay sa Kanya na napakahalaga para sa ating espiritwal na pag-unlad.

pagtanaw sa isang kapatagan

6. Si Yahuwah ay may mas mabuting bagay sa kaisipan.

Ang mga pag-asa at mga pangarap ni Yahuwah para sa iyo ay ibinalot sa iisang kahilingan: nais Niya na ikaw ay maging masaya. Iyon na! Nais Niya na ang iyong puso ay umaawit sa kagalakan. Ito’y maaaring mahirap na makita at mas mahirap na magtiwala kapag ikaw ay nawalan ng trabaho, o ang iyong buhay ay tila pabagsak na sa paligid ng iyong pandinig, ngunit ito ay totoo.

“Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo, sabi ni Yahuwah, mga pagiisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pagasa sa inyong huling wakas.” (Jeremias 29:11, ADB)

magpares sa hinaharap

Mayroon kang mga plano sa iyong buhay, subalit ganon din ang iyong Makalangit na Ama. At, sa Kanyang paunang kaalaman, kasama ang Kanyang malapit na kaalaman ng iyong mga nais at mga pangangailangan, maaaring magtiwala sa Kanya sa lahat ng mga bagay upang malaman kung ano ang pinakamahusay.

Anu-ano ang mga lundo sa iyong buhay? Mga hindi bayad na utang? Kawalan ng tiwala sa trabaho? Isyu sa kalusugan? May nawalan ka ba na malapit sa iyo? Lahat ng ito? Sa anumang bagay, maari kang magtiwala sa pag-ibig, pagkahabag, at mabuting kalooban ng iyong Makalangit na Ama. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan at Siya ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa iyong kabutihan.

Tumiwala ka kay Yahuwah ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo Siya sa lahat ng iyong mga lakad, at Kaniyang ituturo ang iyong mga landas. (Kawikaan 3:5-6, ADB)

“Ihabilin mo ang iyong lakad kay Yahuwah; tumiwala ka rin naman sa Kaniya, at Kaniyang papangyayarihin.” (Awit 37:5, ADB)

lalaki at ang buwan