Print

Kotwaabila Sunu Cinkwa Cesu Caabuzuba

CinkwaCinkwa kanjaanji ngomusemo wa cakulya. Kusikila munsaa busena kuli koonse nkonga waunka munyika, kuli musyobo wa cinkwa cijanwa kooko. Kutalikila ku tunkwa twiitwa kuti tortilla twaku Mexico kusikila kucinkwa cilemu cisiya caku Russia, tunkwa tuubauba tu croissanti twaci Frenchi, chapati ku India acinkwa camusyokwe ku Australia , kuli mweelwe wamisyobo ya zinkwa. Ku Germany kulikke buyo kuli misyobo ya zinkwa 200. Aboobo tacigambyi Mufutuli ncaakabelesyela mukonzyanyo wa cinkwa mumupailo wa Mwami. Eelyo aaya majwi aali ciloba naateelelwa akumvwisyigwa bwinibwini, alaa buvwubi bwa busongo akuumbulizya Banakristu mumanyongwe aamazubaano munyika.

Bupati bwa makani

Tumwi tumpango twamu Bbaibbele tulakondelezya mbotumvwika, Mupailo wa Mwami ngumwi akataa ntuto. Ulakonzya kwiima ulikke alimwi kanjaanji ulaambwa kakwiina kujatikizya zintu zibandaukidwe mumupailo ooyu. Nokuba boobo, inzila eeyo Yahushua njaakatupa ngo mukonzyanyo wa mupailo uuzukide ooyu, ilayandika kapati. Iyubununa cintu cini walo ncaakali kwaamba eelyo naakati, “Kotwaabila buno buzuba cinkwa caabuzuba.”

Kaindi kasyoonto Yahushua kataninga bapa Mupailo wa Mwami, wakaabanya milazyo ya mupailo uulaa nguzu.

Eelyo nywe nomupaila, mutanoociti mbuli basikuupaupa ameso. Nkaambo balayandisya kukomba bwiimvwi mumasinagogwe amuzyooko zya migwagwa, kutegwa babonwe ku bantunyina. Ndamusyomya ncobeni, Ime kuti balipedwe kale bulumbu bwabo. Pele webo, nopaila, konjila mucimpetu cako, mpoonya ulijalile mulyango wako, kopaila kuli Uso uuli mubusena bwa maseseke; nkabela Taata wako uubona maseseke uyookulumbula antangalala. Alimwi eelyo nomupaila, mutani kwiinduluki majwi aatakwe ncaabeleka mbuli batamuzyi Yahuwah mbobacita. Nkaambo balo bayeeyela kuti balamvwugwa akaambo ka milwi yamajwi aabo. (Mateyo 6:5-7, NKJV)

Eezyo “ziinduluka kwaambwa” Messiah nzyaakali kwaamba tazyili majwi aakwiile kubwantauka biyo pe. Pele, walo wakali kupandulula kuti takuyandiki kupaila kuli Taata cakuti tolekiino aabe nguyuulya uulombelela, kolombesya mbookali kuba walomba ino, walombede ino zintu nzyobulide. Walo ulizyi kale ncobulide! Bazyali babotu balapa bana babo zintu mbuli mbokweelede. Balasanina bana babo, balabapa zyakusama, Ĺ‹anda akubatola kucikolo mbuli mbobakonzya. Taakwe mwana nalipenzya kulomba ncayanda; bazyali bakwe bamupa biyo nokuba kuti taalomba!

Kulomba Cinkwa ca Buumi

Alimwi nokuba boobo, kulomba cintu nceenya abuzuba ngo musyobo wakupaila ooyo basyomi ngobazyibide. Aawa, Yahushua waamba kuti mipailo yamusyobo ooyu tiiyelede pe. Mukampango keni katobela walo waamba kuti, “Aboobo mutabi mbuli mbabo. Nkaambo Taata wenu ulizyi kale zintu nzyomubulide kamutaninga lomba kuli Nguwe.” (Mateyo 6:8) Walo uya kumbele kuzubulula musyobo wa mupailo weelela:

Aboobo kamupaila munzila eeyi:

Taata wesu ooli kujulu, Alilemekwe zina Lyako. Abusike bwami bwako.
Luyando lwako alucitwe ansi aano mbubwenya mbuli kujulu.
Kotwaabila sunu cinkwa caabuzuba . . . (Mateyo 6:8-11)

Kotwaabila Sunu Cinkwa Cesu Caabuzuba

Aawa cinkwa ncaamba Mufutuli ncinkwa ca mumoza. Mbubwenya cinkwa ncotulya mbocitupa buumi bwaansaano, cinkwa ca moza acalo cilatuyumyayumya mu Muuya akutusolweda ku buumi butamani. Eeci ncencico ncotweelede kukumbila kuli Taata. Yahushua wakaambila basikwiiya bakwe kuti, “Cakulya cangu nkucita kuyanda Kwakwe ooyo wakandituma, akumanizya mulimo Wakwe.” (Johane 4:34, KJV) Icinkwa ncotweelede kuyandaula nkuzyiba kuyanda kwa Yahuwah. Eelyo notucita boobu, Yahushua wakatusyomezya kuti, kufumbwa ncotubulide tunoopegwa.

Banakristu banjaanji Mbanakristu ba zina lya kumulomo biyo. Babikkila biyo maanu kucita ncayanda Yahuwah eelyo bamanizya kujata maanka milimo njobaliyandila. Ncenciceeci Yahushua, mutumpango tusyoonto naakamanizya kupa Mupailo wa Mwami ncaakacenjezya baabo bakali kumuteelela kuti babikkile maanu kuzintu ziyandika kapati. Walo wakati, “Kunyina muntu uukonzya kubelekela basimalelo bobile; nkaambo inga wacimwa umwi akuyandisya yuulya, nanka kutobela yooyu akusulaika umwi. Yebo tokonzyi kubelekela [Yahuwah] a kuyandisya mali.” (Mateyo 6:24, NKJV)

Kobikkila Maanu Kuzintu Ziyandika Kapati

Eelyo kuti kubelekela Yahuwah caba cintu ncocita aakale, ooko nkubelekela basimalelo bobile. Eeci cipa kuti tujate maanka akutatonkomana ncotweelede kucita, akutulesya kusalazyilwa kuyanda kwa Yahuwah mu maumi eesu. Oolu luzyibo ndupati nkaambo ncinkwa ca moza citusolweda ku buumi butamani. Eeci ncintu ciyandika kapati, kapati aano mazuba aakujala misela yaanyika. Kubbaatikilwa kuyaakwiindila abuzuba. Bantu bayaa kwiindila kwiimpana mu mapolitikisi, mu buvwubi, mu mizeezo amu bupaizi. Yahuwah wakalizyi kuti eeci ciyootola busena aboobo Walo wakatuyumyayumya kuti ikuti twasumpauzya kucita kuyanda Kwakwe, Walo uyootupa nzyotubulide.

Luba-lyamumeenda-lyaku-canadaAboobo Ime ndimwaambila kuti inywe, mutapengi kuyeeyela zya buumi bwenu, kulibilika ncomutiilye nanka ncomutiinywe; nokuba kupenga kuyeeya zyaamubili, kuyeeya zya kusama. Hena buumi tabuli bupati kwiinda cakulya na alimwi mubili tuuyandiki kwiinda zyakusama na? Amulange bayuni ba muluwo, tabasyangi nokuba kutebula akubikka mumatala; pele Taata wenu wakujulu ulabasanina. Hena inywe tamukwe mpindu mpati kwiinda bayuni na? Nguni akati kenu uunga nalipenzya buti kuyeeya wayungizya kubosya ciimo ca mubili wakwe?

Aboobo nkaambo nzi ncomulipenzya kuyeeya zya kusama? Amulange malubaluba aamumyuunda, mbwaakomena: taabeleki mulimo nokuba kusuma zikobela; pele Ime ndimwaambila masimpe kuti naba Solomoni mubulemu boonse mbwaakajisi taakwe naakasamide kweebeka mbuli luba noliba lyomwe akataa maluba aaya. Lino ikuti [Yahuwah] kakonzya boobu kusamika bwizu bwa mumyuunda, oobu buliko sunu, mpoonya cifumo bwawaalwa mumulilo, hena Walo inga taamusamika inywe, O nywe noba lusyomo lusyoonto?

Aboobo mutalipenzyi kuyeeya, kamuti, ‘Ndilalya nzi?’ naakuti ‘Tulanywa nzi?’ nokuba kuti ‘Tulasama nzi?’ Nkaambo eezyo nzyezintu zyoonse nzyobayandisya Bamasi. Nkaambo Taata wenu wakujulu ulizyi kuti mulayanda zintu zyoonse eezi. Pele amutaangune kuyandaula bulelo bwa [Yahuwah] a bululami Bwakwe, nkabela muyooyungizyilwa zintu zyoonse eezi. (Mateyo 6:25-33)

Bazyali baanyika tabaambilwi biya kuti basanine akupa bana babo nzyobabulide. Pele balacita mulimo wabo nokuba boobo! Yebo uli mwanaa Yahuwah. Walo ulizyi mbozikweendela zintu mubuumi bwako alimwi wakasyomya kukupa kufumbwa ncobulide. Yebo mulimo wako nkutonkomana kuyandaula akucita kuyanda Kwakwe. Eelyo yebo nocita ceeci, zintu nzyoyanda cino ciindi unoopegwa. Paulu wakaambila BaFilipo kuti, “Leza wangu unoomupa zyoonse nzyomuyanda kweendelanya abuvwubi bwakwe mubulemu bwa Messiah Yahushua.” (BaFilipo 4:19, KJV)

mukaintu-ulikkede-munsaa-tabule