Print

Kukkomanina Nsabata

 

Kubamba Nsabata tuuli mukuli uuminya pele ncintu cikkomanisya! Koiya sunu maseseke aakukkomanina Nsabata.

Ime ndikondedwe nkaambo bantu bali munkamu ya WLC balalisisikizya, nkaambo ambeyo lwangu ndijisi penzi lindikopede mumoyo wangu, linduusya nsoni, eelyo ndeyanda kulyaambilila. Eeli ndipenzi lindisampuzya ncobeni. Hena mwalibambila ono ndimwaambile?

Amundijatile banabokwesu: Mubuumi bwangu boonse Nsabata kuli ndime yakali mukuli uundilemena.

happy girl reading Bible

Masusu aazingaidwe, misiinsi yeebeka, azyakulya zinona loko zyakali kubambilwa kuligwa mu Nsabata, zyakabosya buzuba oobo, pele zyakaletelezya abulangizi bwiimpene bwakubamba Nsabata.

Ime ndakali kubamba Nsabata kuzwa neekacili mwida lya baama. Mumajwi amwi, ooku nkokwaamba kuti, ndakazyalwa nkeli wa Nsabata mubuumi bwangu boonse. Amundimvwisye nobantu, Ime ndakali kwiiyandisya kapati lyoonse Nsabata. Liya neekacili mooye weebelwa nzoka mubwina, Nsabata yakalaa cibeela caandeene mumoyo wangu. Baama bakali kundiluka masusu aangu mangolezya akwaapika zikuti kutegwa alivwungaile kiitaninga sika Nsabata, akundisamika tusiinsi tweebeka kubota kumwi nkesamide nkaya kumaulu zyakusama kuya ku cikombelo. (Cakali cintu ciyandika kapati kusama zisani zyeebeka eelyo omuntu noya ku ŋanda yamwami Yahuwah.) Azyalo zyakulya zyamu Nsabata zyakali kunona loko, kumwi ambali kakuli twakunywa tulweela twakulisukuluzya mukanwa kuti wamanizya kulya. Nitwakali kupaila, twakali kwiimba kuti, “Utalubi Nsabata (Oobo buzuba Leza mbwalelekede)” alimwi akuti “Tulijisi Mazuba aali Cisambomwe Aakubeleka a Kusobana (Pele bwa ciloba mbubwa Jeesu).” Insabata lyoonse yakali kundisangalazya akundikasaazya mukati kacamba cangu.

Pele, kujanza limwi, yakali mukuli uundiminyide. Nitwakali kumanizya kususula mu Nsabata, bapati bakali kunoonga “batula ansi milimo”— aako kakali kaambyo buyo kakusisikizya kwaamba kuti bayanda kulyoolola nkaambo zyabakola ŋonzi. Kuti naa nikwakali beenzu baswayide amunzi, bapati bakali kunga bakkalilila kumwi kabayooma milaso yatwaambo tunjaanji ooto mebo ntweetakeelede kuswiilizya pe. Pele cintu cakali cipati mubuzuba oobo, cakali kucitika kumabbililo aazuba eelyo niyakaindide kale Nsabata. Ndendilyo eelyo masalamuzi aakusobana akubboloosya mapopwe naakali kutalika.

Mbuli mbweekali kuyaa bukomena, ayalo Nsabata yakaindizya kunditolwaazya akundicumba mumoyo wangu. Eelyo neekakomena akuba nakalindu, kwakali zilengwa zimwi zyakubamba Nsabata zyakaliko mazubaayo mbuli: kujika zyakuyoolya mu Nsabata muli bwasanu; kusalazya amunzi akugwisya tombe nokuba kusanzya kufumbwa cilaa tombe kusikila munzi wasumbula akununkilila bupya. Mbuli mbweekali mukaintu ulaa bana, wakali kundiminya mulimo wakubambilila kubona kuti boonse bali amunzi basamba kabotu-kabotu amubili, bana basimbi balizingaila masusu aabo, cakulya cililibambide kuyooligwa mu Nsabata, zintu zyakusansamuzya mwana muvwanda kuti waambuka, azyalo zyavwungailwa mutubbeeke, mpoonya boonse balilibambide kutambula Nsabata eelyo buyo zintu zyoonse nozisalede kabotu-kabotu.

Nokuba kuti ndakasoleka munguzu zyangu zyoonse, pele Ime nsyeekali kukonzya kulibambila zintu zyoonse kiitaninga sika Nsabata. Kwakali kunga bana balisambide kale, akusama kabotu; cakulya cilijikidwe kale; izyakusansamuzya mwana muvwanda zilivwungaidwe kale muzibbeeke. Pele kuli buyo cintu comwe cakali kucaalizya lyoonse kusikila mu Nsabata; koolola zyakusama ansimbi iipya. Izyakusama nzitwakeelede kusama notuya kucikombelo ca Mwami Yahuwah, zyakeelede kubambililwa munzila yaandeene iitola ciindi cilamfu. Koolola masyaati amaluke aamulumi wangu abana bangu basankwa botatwe, antoomwe amisiinsi yabana bangu basimbi bobile, kubikkilizya antoomwe anzyetisame lwangu . . . lyoonse ndakali kulyuuma bbi; awalo mwaalumi wangu wakali kunga naakamanide nsondo yoonse kalimubala kumilimo, wakali katede ncobeni kumamanino aamvwiki cakuti nakkede amunzi nkwiide kulivweketa, tacikonzyi akundigwasya milimo yaamunzi pe.

Cimwi ciindi, ndakasola kuccisa zyakuyoosama mu Nsabata akataa mvwiki, pele kwiinde buyo mazuba masyoonto kusikila Nsabata niyakasika, zisani zyangu azyabana bangu basimbi zyakali kokonyene alimwi akubaa minganja oomo mukkabati muzyakasyaankene kuyobolwa. Acimwi ciindi, Ime ndakasola kuteya nkoloko kuti ifume kundisinsimuna kubucedo nokucisiyasiya, kalitaninga pasuka zuba, pele ndakaalilwa kubuka kusikila kwaca alimwi zuba lyatanta kale. Mbombuboobo, mvwiki amvwiki, mbweekalijana ndoolola zyakusama zyesu eelyo bana nibakanjide kale mu malo kabasuntula ŋonzi. Aboobo, mvwiki yomwe yomwe niyakali kuyaa bwiinda, Ime ndakalijana ndilaa mulandu wakwaalilwa kumanizya kulibambila zintu zyoonse kutegwa ndikobelele “manjeleela” aabuzuba bwa Nsabata.

Imulandu wini ooyo wakali kundigwisya moyo, wakali mulandu wakugwitila mucamba kuti yasika Nsabata, akulibilika kumanizya tulimo twaamunzi. Pele buyo eelyo neekazyiba mulumbe wa Nsabata iibelesya mwezi-azuba , amatalikilo eeni aabuzuba bwamu Bbaibbele, nicakandibeda cuubauba kapati nkaambo lino mawoola aasetekene akafwiimpa loko. Kwamana do, cilikke eeco.

Ime ndakali kwiiyandisya ncobeni Nsabata. Ndakali kwiikkomanina loko. Pele cintu cini cakali kundimanukizya ncakuti, mucibaka cakuti bube buzuba bwakulyookezya, bwakacili buzuba bundifulusya nkwebbubba kuzwa mutukuta yankasaalo kubeleka! Ooyo mulandu wakugwitila mucamba niyali kusika Nsabata, wakali kuyungizya kundidimbilila atalaa kukatala nkweekalimvwide kubaa mulandu wakwaalilwa kuccisa zyakusama kiitaninga sika Nsabata!

Insabata: Ino mbuti kayi mbwiinga yakubeda Mukuli?

Insabata ncipego ciyandisi caandeene cizwa ku Mwami Yahuwah! Mbubuti eeci cipego ceelede kutweetela zileleko zyakukatalukwa akulyookezya muluumuno, mbucakapindulwa cakuti yaba mukuli uutusyaanikizya boobu?

Kubamba Nsabata ncintu cijatikizya bamaJuuda. Pele abalo lwabo, Nsabata yakababeda mukuli. Kusikila buzuba buno, bunji bwa bamaJuuda bamazubaano babbadela mali (muntu munamasi) aakuti abe “muzike wabo mu Nsabata”, aboole mumaanda aabo mu Nsabata kuzyoobayasyila malambe, kubayasyila mililo, kubacitila kufumbwa mulimo uunga waitwa kuti “mulimo” uuteelede kucitwa mumulawo wa Nsabata, (aboobo ooyo muntu munamasi nguutyola mulawo mu Nsabata) nabeleka mulimo wamu Juuda.

Bunji bwa BanaKristu inga tiibasofwaazya Nsabata munzila iili boobu, pele muzeezo wini ooyu uliboonya aanga ulaa mpindu: kubbadela mwanaa bantu kuti azyookucitile milimo akuubaubya buumi bwako mu Nsabata. Pele kuli mulandu aawa nobantu, kucita cintu camusyobo ooyu, nkusotoka mulawo kusikila kubbala lyoonse antoomwe a Moza wamulawo ooyo. Imulawo wane ulisalazyide kwaamba kuti: “Koibaluka buzuba bwa Nsabata, kuti ubusetekanye. Mazuba aali cisambomwe webo weelede kubeleka milimo yako yoonse: Pele buzuba bwa ciloba mbuzuba bwa Nsabata yokwa Yahuwah, Leza wako: muli mbubo webo toyelede kucita nuuceya buti mulimo, webo, nokuba mwanaako musankwa, nokuba mwanaako musimbi, nokuba mutwanga wako mwaalumi, nokuba mutwanga wako musimbi, nokuba ŋombe zyako, nokuba mweenzu uuli mulubuwa lwako.” (Kulonga 20:8-10, KJV)

Mumulumbe wakalembwa kwaambilizyigwa mudolopo lya Lakewood, bakapokola baku New Jersey bakalisungula kukutauka tulimolimo twa bamaJuuda Batonkomene bali 60,000 aabo bakali kukkala akati kabo, mbwaakaamba oobo Hemant Mehta:

Nokuba kulanga kaambo aaka mumeso aabupaizi, eeci ncobacita bamaJuuda cakubbadela muntu kuti abakutaukile milimo mu Nsabata, ncintu cinyemya Moza Uusalala wa mulawo. Kuti yebo kotazumizyidwe kumwesya malambe nkaambo Bbaibbele lyako Lisetekene mbolikwaambila oobo, nkokuti utaciti cintu eeco. Muntu kaandaanya cikombelo amfulumende yacisi — pele kumwi kalombelela bamasilikani kuti bamucitile milimo yakwe iilaa tombe nkaambo buyo kakuti walo wasala kweeleba mulimo ooyo, ooko nkusowa buyo ciindi camusilikani ooyo. Bamasilikani tabali bazike bakukubeleka milimo yako kumamanino aamvwiki pe. Mubwini, nkobacili asunu bamaJuuda bamwi babbadela muntu munamasi kuti abe (muzike uukutauka milimo mu Nsabata”), pele acalo eeco cilaa mulandu kuti twiiteelelesya ncobeni mboyeelede kubambwa Nsabata. Kwiinduluka ncaakaamba umwi muntu, “Kuti bupaizi bwako kabwaamba kuti toyelede kumunika lambe, nkokuti yebo kokkede mumusinze nokuba kusandukila kubupaizi bumbi bwiimpene aboobo.”1

Aaya ngaakali maanu aa bana Isilayeli aabo Yahushua mbaakakalalila. Kuzwa kumatalikilo aamulimo Wakwe, Mufutuli wakasoleka ncobeni kuyiisya bantu cileleko cijanwa mukubamba Nsabata yamasimpe. Maako 2 ulembedwe kuti: “Alimwi cakacitika kuti, bumwi buzuba [Yahushua] wakainda akataa myuunda yamaila mubuzuba bwa Nsabata; mpoonya basikwiiya Bakwe bakatalika kupulula misonje yamaila, nibakali kuyaa bweenda. Nkabela ba Falisi bakamwaambila kuti, Kolanga, nkaambo nzi ncobacitila boobu mubuzuba bwa Nsabata icintu citazumizyidwe mumulawo?” (Maako 2:23-24, KJV)

Bafalisi tiibakali kutamikizya basikwiiya kuti balabba pe. Cakali mumulawo wa BaLevi icibeela cakapedwe kuzwa kuli Mozesi kuti kufumbwa muntu wakafwide nzala, wakalaangulikide kuligwasya kulya maila nokuba micelo yabantunyina, pele weelede kutema buyo ncakonzya kulya mpeenya aawo. Bafalisi bakalaazyi makani aayo. Pele cintu cini ncibakali kutamikizya basikwiiya, cakali cakubeleka mu Nsabata.

“Maila” inga apandululwa akuti “nzembwe.” Kwiinda “mukupulula misonje yamaila” akwiilya, ba Falisi bakatamikizya basikwiiya kuti, bakali kutebula mubuzuba bwa Nsabata. Cabili cakali cakuti, eelyo nibakali kupukapuka misonje yamaila mumatansyi aabo kuti baigwisye bungu, eeco cakali kukonzyana amulimo “wakupupulula maila.”

jewish traditions

BamaJuuda bakaanza zilengwa zyakubamba Nsabata. Abalo banakristu babamba Nsabata batobela muzeezo ngweenya wakulibambila ziyanza.

Yahushua wakalizyi cini ncibakali kwaamba, nkabela Walo wakali kuyandisya kubalemununa mukuli wakubamba Nsabata ooyo ngubakatukkide atalaa bantunyina, akubajosyela Nsabata kuti ibe cileleko mbuli mbwaakakanzide kuti ibe Mwami Yahuwah kumatalikilo. Lino Walo wakalizyi kuti baFalisi bakali kumulemekezya kapati Davida, aboobo Mufutuli wakababuzya kabotu-kabotu kuti: “Hena tamuninga balide aawo mpokulembedwe ncaakacita Davida na, eelyo walo naakamvwide nzala, kumwi kalaa bamwi bakali antoomwe anguwe? Tede wakaunka muŋanda yokwa Yahuwah mumazuba aasilutwe mupaizi Abiathar, mpoonya wakaakulya cinkwa cakupaizya, eeco citazumizyidwe mumulawo kuligwa baabo batali bapaizi, mpoonya wakapedelezya abaabo bakali anguwe kuti balye?” (Maako 2:25-26, KJV)

Walo wakali kusoleka kubatondezya milawo yeelela mukubamba Nsabata, kuleka milawo yaziyanza zyabantu. Mpoonya, Yahushua wakaamba kaambo kamwi katondezya kwaciindi coonse kuti iNsabata yeelede kuba cipego kumuntu, kuleka kuba mukuli uuminya kubambilila. Walo wakati: “Insabata yakabambilwa muntu, kuleka muntu kubambilwa Nsabata pe: Aboobo awalo Mwanaa muntu ngu Simalelo wa Nsabata.” (Maako 2:27-28, KJV)

Cintu cuusisya cakali cakuti, bana Isilayeli tiibakali kuyanda kucinca ziyanza zyabo pe. Kusikila buzuba buno, kubamba Nsabata akataa bamaJuuda banjaanji, tacili cileleko ca Moza pe, pele nciyanza cabantu ceelede kutobelwa. Kaindi kasyoonto kataninga fwa, Yahushua wakasola kunjila mumyoyo yaba Falisi miyumu aanga mabwe. Wakakombelela cakulyeetezya kuti bapiluke ku Moza wakasimpe wamumulawo, eeco ncecilembedwe mu Mateyo 23. Cintu cakamukopede Yahushua cakali cakuti, impuwo ya bana Isilayeli inga kiyoonyonganya bantu bamasi aabo bakali kusandulwa eelyo mulumbe mubotu niwakali kuyaa kumwaika. Mpawo Walo wakati, mutani kutobeli ziyanza nzyobacita ba Falisi:

Nkaambo balundaika mikuli iiminya akulema kubweza, akwiikulika atalaa makkuko aabantu; pele balo lwabo tabakonzyi nokuba kubweza mikuli eeyo akanwe komwe pe. Maawe kuli ndinywe, nobalembi abaFalisi, nobasikuupaupa ameso! Nkaambo mulazeleemba mulwizi atalaa anyika yoonse kuyandaula muntu wakusandula, nkabela eelyo mwamujana akumusandula, mumubamba kuti abe ziindi zyobile muntu weelela mulilo uutamani kwiinda ndinywe lwenu. (Mateyo 23:3-4, 15, KJV.)

Saatani wakabeleka kapati kuti amwaikizye ciyanza cakubamba Nsabata eeci cili boobu akataa banakristu. Kuli twaambo twa masimpe ncobeni banakristu bakomba mu Nsondo ncobatamikizya bantu bakomba Mujibelo kuti mbaa syaatulawolawo. Pele eeco tuuli mulandu wa Nsabata yini pe. Lino, kumamanino aamusela wanyika, casika ciindi cakunununa akujokolosya Nsabata mbwiiyelede kubambwa; kwiikkomanina mbuli cipego citeeli cabulemu bwakujulu.

Insabata: Nja bantu boonse

Kuti yebo nokuba umwi muntu uuli munsi lyako kadonaika kuti, “Ndabula nzi ncenoolikatazya atalaa buzuba bomwe buyo? Tee kayi Ime ndakomba lyoonse abuzuba! Ime ndiyanda kukwaambila kabotu-kabotu kuti, ooku kwiingula kwamusyobo ooyu nkwiimpya kuteelela kaambo keni ncokuli Nsabata. Ooku kwiingula kuzyila mukwaalilwa kumvwisisya akutalika kulanganya Nsabata kuti mukuli uuminya, kuleka kuti ncintu cisangalazya moyo.

Ninzi Mufutuli ncaakali kwaamba eelyo Walo naakaamba kuti “Nsabata yakabambilwa muntu, alimwi kuleka muntu kubambilwa Nsabata”? Ime ndisyoma kuti Walo wakali kuyandisya kuti swebo tuteelele kuti Nsabata cakali cipego Cakwe kuli ndiswe, cipego citupa kukatalukwa kuzwa kumilimo iitubbubbya mitukuta yankasaalo abuzuba, alimwi ncipego cakulyookezya akubambulula moyo amuya wamuntu woonse. Mwami [Yahuwah] wakatupa buzuba bwaandeene oobu, kuleka kuti tulikkomanisye nanka kuti tuzumanane kubeleka pele kuti tulyookezye kuzwa kumilimo yesu, akukatalukwa mumoza amumibili yesu.”

Russell M. Nelson, “The Sabbath Is a Delight.”

Kuyungizya waawo, ooku kwiingula boobu, nkusendekezya kuti kuli zintu azimwi zyeelede kutobelwa nokuba ziciyandika (antoomwe azileleko ziindene) ziyobwedwe kazilindila bana balunyungu lwa Abrahamu. Aaya taali masimpe pe. Ooyu muzeezo uulubide, wakatalikila akataa bantu balusyomo lwa Ziyoni, kuti bamaJuuda mbantu basumpukide atalaa bantunyina boonse akuti boonse bantu banamasi balaansi lya bantunyina.

Petulo wakatondezyegwa kuti bantu boonse baleelene mumeso aaMwami Leza Yahuwah eelyo Cornelius, silumamba waba Loma alimwi mwaalumi uululeme, naakasanduka akutambula Muya Uusalala ngweenya ngubaatambiwde basikwiiya, mubuzuba bwa Pentekkositi.

Petulo wakati: “Masimpe Ime ndalibonena ncobeni ono kuti Mwami Yahuwah tasalauzyi akataa bantu pe:

Pele mucisi cili coonse oomo muli muntu uuyoowa Nguwe, akucita bululami, ooyo muntu ulatambulwa kuli Nguwe.” (Milimo 10: 34 a 35, KJV)

Zipego zyokwa Yahuwah nkozyili kubantu boonse kakwiina muulo, alimwi akataa zipego eezyo kuli cipego ca Nsabata. Mumajwi aazwide bulemu, mushinshimi Izaya, wakalemba kuti:

Mboobu mbwaamba Mwami Yahuwah, Amubambe mbeta, amucite bululami: nkaambo lufutuko lwangu lwaswena kusika, alimwi bululami bwangu bulaafwi kuyubununwa.

Walelekwa ooyo muntu uucita ceeci, alimwi amwanaa muntu uujatilide ali ncico; ooyo uubamba Nsabata akulilesya kwiisofwaazya, ooyo uulesya janza lyakwe kucita cisofweede cili coonse.

“Mboobu mbwaamba Mwami Yahuwah ulati, “Kamubeleka bweelede, alimwi kamucita ziluleme, nkaambo lufutuko lwangu luli afwiifwi, bululami bwangu bulayubununwa cakufwambaana. Ulilelekedwe ooyo muntu uucita eeci, ooyo muntu uukakatila kuli ceeci, uubamba Nsabata cakutaisofwaazya, uulilesya kucita cibi.”

Muntu wamasi ooyo uuboola kuzyookkala abantu ba Mwami Yahuwah ataambi kuti, “Kasimpe Mwami Yahuwah wandizandula ncobeni kuzwa akataa bantu Bakwe.” Awalo muzibe atatongooki kuti, “Ndili mbuli cisamu cakayuma.”

Mboobu mbwaamba Mwami Yahuwah ulati, “Kumuzibe ooyo uubamba Masabata aangu, ooyo uucita nzindibotezya, akukakatila, kucizuminano cangu, muŋanda yangu amukati kabwaanda bwangu, njoobapa ciibalusyo azina bbotu kwiinda bana balombe abasimbi. Ndiyoobapa zina eelyo litakamani litakagwisigwi pe.

Bamasi aabo bakkala akati kabantu ba Mwami Yahuwah, aabo bayanda kumumanina mulimo, aabo bayanda zina lya Mwami Yahuwah, akukomba, aabo babamba Nsabata cakutaisofwaazya, bakakatila kucizuminano Cangu, njoobaleta kucilundu Cangu cisalala, akubasekelezya muŋanda Yangu yakukombela.

Zituuzyo azipaizyo zyabo zyoonse ziyootambulika acipaililo Cangu, nkaambo ŋanda Yangu iyootegwa niŋanda iikombela misyobo yoonse.”

Mwami Leza ooyo uuyobolola bakali baange ba Isilayeli ulati, “Njooyobolola abaabo bamwi kunze lyabaaba bakayobololwa kale.”(Izaya 56:1-8, KJV)

Saatani ulizyi zileleko zyabulemu zikonzya kupegwa kufumbwa muntu uubamba Nsabata munzila eeyo Taata Yahuwah njaakakanzide kuti ibe. Ncenciceeci walo ncaakaleta muzeezo wakuti Nsabata yakamwaigwa aciciingano,kutegwa bantu batatambuli zileleko zyakubamba Nsabata. Nkabela aabo bacizumanana kwaamba kuti Nsabata nkwiicili, walo uluujisi kubapindwida buzuba oobo kuti bube mukuli, uubalemena “akuminya kubweza.”Cileleko cokwa Yahuwah cilaanguludwe kubantu boonse kakwiina muulo, kufumbwa musyobo wamuntu. Mwami Yahuwah “tasalauli akataa bantu” pe, nokuba kusumpula bantu bamwi nkaambo buyo ka LUZUBO lwabo.

Insabata: Ncipego cizwa kuli Yahuwah

Muluyando abusongo buteeli, Taata wakabona kuzingwa mizeezo ooko kwakali kuyooba atalaa makani aa Nsabata. Walo wakalizyi kuti Nsabata iyoolubwa. Walo wakalizyi akuti eelyo kasimpe kaakuyobololwa alimwi, mizeezo yatulawo-lawo ya Bafalisi iyoonyonganya kubamba Nsabata ciindi cabili akataa basyaalizi. Muluzyalo aluse Lwakwe, Walo wakapa malailile aagaminina kutondezya nzila iisalala kumuntu uuli woonse kufumbwa nkwabede, mbwakonzya kusekelela cipego ca Nsabata.

Takuli kusama zikobela zyeebeka, nokuba kujika zyakulya zyaandeene kunona ncobeni, nokuba kubeleka mulimo ookwa Yahuwah mubuzuba Bwakwe busetekene, pe. Kunyina Nsabata niijatikizya maanda aampulungwido zyamisyobo-misyobo kulibotela, nokuba majwi aali zyuulu-zyuulu aatelemuka kulweela mumatwi banikwiimbila antoomwe basicikombelo pe. Zyoonse eezi nzintu zikkomanisya akusangalazya myoyo, pele tazyili zintu nzyaangulukide kutambula muntu uuli woonse pe.

Pele, kukkomanina Nsabata ncintu cuubauba kwiinda waawo, alimwi ciliyaamukide kuzwa kucintu cili coonse ciyeeme kuziyanza zyabantu.

Misela yamusinze tiiyakali buyo ciindi cakubula busongo nokuba kubula lusumpuko lwa mincini pe. Yakali ciindi camusinze mupati wakubula Moza oomo myoyo yabantu banjaanji muyakali kulangila luumuno akukatalukwa ooko kuzyila buyo kuli Taata Yahuwah. Izaya 58 uyubununa Mwami Yahuwah mbwaakateelede cakali kutola busena: icintu cakatalisya musinze ooyo, alugwasyo lwabulemu lwakaleta luumuno akukkomanina cipego ca Nsabata:

“Mboobu mbwaamba Mwami Yahuwah ulati, “Ongolola canguzu, utaleki pe. Pozomokesya mbuli mweembo. Ambilizya kubantu bangu zyabuzangi bwabo, baambile baluzubo lwa Jakobo zinyonyoono zyabo.

Buzuba abuzuba bantu aaba balandiyandaula, balayandisya kuziba nzila zyangu mbuli kuti musyobo uucita ziluleme, uutanasiya malailile aa Leza wabo. Balandikumbila mbeta ziluleme, balayandisya kuswena aafwiifwi kuli Leza.”

Balati, “Ino nkaambo nzi ncotuliimya kulya kwamana yebo totubwene? Nkaambo nzi ncotulibombya kwamana yebo tokubwene?”Amubone mubuzuba mbomuliimya kulya, mulacita mbuli mbomuyanda nobeni, akupenzya babelesi banu boonse.” (Izaya 58:1-3a, KJV)

Eeyi tiili mibuzyo yakusowa buyo ciindi pe. Kumuntu uumuyanda Mwami Yahuwah alimwi uukanzide kumulemekezya Walo, inga caba cintu cimuzingaila mizeezo yakwe kuti eezyo zileleko kazimuzelauka boobo. Pele, Mwami Yahuwah ulapandulula mizeezo iicitika mukati kamyoyo yabo, aabo beni batakubwene citola busena. “Amulange, mubuzuba oobo nomuliimya inywe mulikkomene, akudadanyana kubeleka milimo yanu yoonse. Amulange, inywe mulaliimya nkaambo kakuyanda kuyumya zintu akuzwangana, anukuti muyanda buyo kuti mumvwugwe majwi eenu nkwaapozomoka kujulu.” (Izaya 58:3b-4, KJV)

man thinking

Kucita buyo tulengwa twabupaizi bumwi inga tiicaba cintu cikkutya muya wamuntu uuyandisya kuswaangana mumoza a Sikabumba wakwe wakamulenga.

Inywe mulaliimya, mbwaamba Mwami Yahuwah, nkaambo kuli mpindu njomulangila mukuliimya kwenu. Inywe mulalipeekezya kupaila, kwiinda kubaa moza. Mulalipenzya nkaambo eeco ncecimupa kubaanga mwalimvwa kabotu. Pele, penzi lini ndyakuti, myoyo yenu icisofweede.

Ooyu ngweenya ngomulumbe wakapedwe ku cikombelo caku Laodicea: “Webo waamba kuti, Ime ndivwubide, ndijisi zintu zinji, alimwi kunyina ncebulide pe; hena tozyi webo kuti ulipengede, alimwi uli mucete, alimwi uloofweede, alimwi ulaa mantanda.” (Ciyubunuzyo 3:17, KJV)

Ime ndakali kwiiyandisya kaka Nsabata, pele iziyanza zyabantu, izintu nzyobakali kulangila kucitwa mukubamba Nsabata, akuccisa zikobela eezyo bantu bamwi nzyobakali kundilangila kuti ndeelede kuzisama neya kucikombelo, eeco ncecakali kundipa kulimvwa kuti ndibamba Nsabata akwiisetekanya. Pele nokuba boobo, nzyeenya eezyo zintu zyakali kupindula cileleko cakulyookezya mu buzuba bwa Nsabata kuti ube mundunda wamukuli uundiminya . . . alimwi nsyeekakubwene kuti nzyezintu eezyo pe zyakandiminyide.

Pele alyalo makanze eesu naataluleme, Yahuwah tatusiyi katuli tolikke pe. Pele Walo ulatusolweda kabotu-kabotu, akutuyubunwida zintu zisisidwe kuzyuli lyamyoyo yesu akutulailila munzila zyabululami. Muli Izaya 58, Walo ulabuzya kuti: “Hena ooku nkokuliimya Ime nkweekamusalila nywebo na? Hena oobu mbuzuba bwakuti muntu alipenzye mumoyo wakwe na? Hena mbuzuba bwakuti agogomeke mutwe wakwe mbuli malala, akulilazyika atalaa masaka akulilambaika twe? Nguni uunga waamba kuti ooku nkuliimya, abuzuba butambulika kuli Yahuwah?” (Izaya 58:5, KJV)

Hena Ime kuli neekamwaambila kuti nywebo amulipenzye? Yahuwah ulabuzya akuti: Hena eeci ncecintu cini ncomuyeeyela kuti nceyanda Ime na?

Hena ndakatambula cileleko cindeelede eelyo neekali kulilauka mukuli ooyo wakubamba Nsabata ngubaandilundaika bantuma? Inzya! Mwami Yahuwah, nguuzyi cili mumoyo wamuntu, wakalizyi kuti ndilamuyanda Walo alimwi ndakali kuyanda kulemekezya Nguwe. Mbuli mbwaakapandulula Yahushua mumulumbe Wakwe atalaa mulundu:

“Amukumbile, mulapegwa, amuyandaule mulajana, amukonkomone mulajulilwa. Nkaambo kufumbwa ooyo uukumbila ulatambula, awalo uuyandaula ulajana, ayooyo uukonkomona ulajulilwa. Ani nguni uunga ulapa mwanaakwe bbwe akumbila cakulya? Naa uunga akumbila nswi ulamupa nzoka? Kuti naa nywebo, nobasizibi kamuzi kupa zintu zibotu kubana banu, ino walo Uso uuli kujulu inga waalilwa buti kupa zintu kuli baabo bamukumbila?” (Mateyo 7:7-11, KJV)

Yahuwah lyoonse unoobaleleka bana Bakwe. Walo wakalizyi kuti kwakali zileleko zinjaanji zya Nsabata Ime nzyeekayimpya mukubula luzyibo akoofwaala kwangu.

Muli Izaya 58, Walo taleki kusikila wayubununa makanze woonse aataluleme aali mumoyo wamuntu, aayo aamulesya kukkomanina Nsabata. Pele, Walo uya kumbele kupandulula cini ncayanda Lwakwe, nkabela eeco cilakosoola kwiinda akataa zyoonse zilibonya antangalala akuyooyasa kuti ccu mumoyo wamuntu:

“Hena takuli kuliimya ooku nkweekasala? Kwaangulula lukole lwabusofwaazi, akulemununa mikuli iiminya, akwaangulula bapenzyedwe kuti baanguluke balyeendelele, akutyoloola kufumbwa joko lilaa mukosi wamuntu?

Hena takuli kwaabila cinkwa cako kuli baabo bafwide nzala, akuleta bacete batandidwe kuti baboole muŋanda yako? Eelyo webo noobona muntu ulaa mantanda, kuti wamusamika; alimwi kuti webo utalisisi kuzwa kuluzubo lwako? (Izaya 58:6-7, KJV)

Lyoonse ooyu ngomulimo wamumoyo. Ooyu ngowakali mulimo ookwa Yahushua, alimwi ngomulimo akati kesu. Pele eelyo notumuzumizya Taata Yahuwah kuti atusalazye mizeezo amakanze eesu, akutugwisya kufumbwa cisinkilila akataa myoyo yesu a Wakwe, icileleko citobela waawo nkukunka cileleko “cipimidwe kabotu-kabotu, cisindaidwe, akusukaanyigwa, alimwi citikaika.” (Luka 6:38, KJV) Koswiilila nkozivwuuma zileleko eezyo zilindizya akulangila kutuminwa nduwe kuzwa Kujulu:

“Eelyo mumuni wanu uuyoolibonya, muyoofwambaana kuponyezegwa, bululami bwanu buyoomusolweda, bulemu bwa Mwami Yahuwah buyoomukwabilila musyule. Eelyo mwaakumana kukomba, Mwami Yahuwah uyoomuvwuwa. Mwaakumulilila kuti amugwasye uyooti, “Ndime aano.” Kuti naa muleke zyakudyaaminina, muleke kutondekana minwe azyakukanana kwaluciso, kuti naa kamulipenzya kutegwa mwaabile bafwa nzala, akubacitila zyeelede aabo badyaaminidwe, aawo mumuni uyoolibonya mumudima, busiku buyoolibonya mbuli sikati. Mwami Yahuwah uyoomusolweda lyoonse, uyoomucitila zyoonse nzyomuyanda munyika yacimpayuma akumuyumya. Muyooba mbuli muunda uutililwa kabotu, mbuli kasensa kamaanzi aatayuminini.” (Izaya 58:8-11, KJV)

Ma bwavwula bulumbu buli boobu! Alimwi oobo bulumbu bulipedwe kakwiina muulo pele nkaambo buyo kakuzumizya Mwami Yahuwah kuti akuyubunwide cili mumoyo wako, eeco cisisidwe kuzyuli, akukugwisyila kufumbwa ciimvwi munzila yako eeco cikusinkila kutambulila cileleko Cakwe. Eelyo nocicitika eeci, imulawo ookwa Yahuwah inga walibonya mubuzwide amumuni mupya. Tuucilibonyi kubaanga mukuli wakagagailwa kuciciingano pe. Pele lino, walibonya kuba mbuli kulembulula mizeezo yini ambwalimvwa Singuzuzyoonse. Imulawo wabulemu ulatuzumizya swebo kubona cisisidwe mukati ka moyo Wakwe! Aboobo cilikke ncotunga twabona mbubotu Bwakwe butavweledwe cintu.

woman rejoicing

Mulawo wa Yahuwah ncimbonimboni  caciimo Cakwe caluyando cilembedwe mumabala. Ooyu mulawo tuukamwaiki nolilampa buti pe! Pele, lyoonse uyubununa cisisidwe mumoyo wa Yahuwah. Mbuli muntu nayaa kuzumanana kubala mulawo ooyu, kuyungizya kulibonya bubotu muli nguwo.

Acimwi cibeela camulawo wabulemu ni Nsabata – eeco nciibalusyo citutamba lyoonse kubikka ambali ciindi cakukkala ansi antoomwe a Yooyo uukuzyi mbobede, alimwi uukuyanda kwiinda boonse. Ono amulangisye cilembedwe mukampango katobela, aabo bacita boobu bateelela kuti, kuleka kuti mulawo wane wakamwaigwa aciciingano, pele ucili mulawo weelede kutobelwa! Ilwiito lwakulazyika ansi zyoonse akubaa ciindi cakukkala antoomwe a Mulengi, lucitwiita!

“Bantu bako bayooyakulula matongo aakale-kale, basikubukulusya bwaanda mbabayoobukulusya ntalisyo zyamazyalani aakale zyakooledwe, basikubukulusya maanda aakawa atuzila twawo.” (Izaya 58:12, KJV)

Ooko “kutyola mulawo” ookwa Yahuwah nkusendekezya kuti mulawo wane wakagagailwa kuciciingano. Pele kuti meso abbatulwa mpoonya twatalika kubona bubotu buli mumulawo wabulemu, inga swebo twabona bufubafuba bwakweezyeezya boobo. Kuleka buyo kuti tuyoobamba Nsabata ya Mwami Yahuwah, pele tuyoocita kufumbwa cili munguzu zyesu kuti twaabanye bamwi kasimpe kalibotela boobu aaka.

Alimwi kutegwa tutazyokeli kuciyanza “cakubamba” Nsabata kutobela tulawo-lawo, aawa mpeenya Mwami Yahuwah ulisalazyide kale nzila zyotatwe boonse mbobakonzya kukkomanina Nsabata:

Mwami Leza ulati, “Kuti naa mwabubamba buzuba bwa Nsabata, akuleka kucita nzyomuyanda mubuzuba oobu, kuti naa mwabusalazya mbuli buzuba bupati bulemenede ku Mwami Yahuwah, cakuti kamuteendi nyendo akutacita mbuli mbomuyanda akwiide kukanana zyabuyo, muyootangala mu Mwami Yahuwah, ndiyoomucita kuti mukalemekwe munyika, eelyo muyoolikkalila munyika eeyo njindakapa sikale wanu Jakobo kuti ibe lukono lwakwe, 'Mebo lwangu nde Mwami Yahuwah ndime ndaamba' (Izaya 58:13-14, KJV)

Aaya ngamaseseke aakukkomanina Nsabata.Tuuli mulimo wesu kusetekanya buzuba oobo. Bulisetekene kale! Bulisetekene nkaambo Mulengi wesu wakabuleleka kale akububamba boobo. Mulimo wesu ngwakuzumanana kubusetekanya oobo buzuba.

Kukkomanina Nsabata

Kutegwa utambule cileleko cini cakubamba Nsabata, webo weelede kutaanguna kulanganya Nsabata kuti ncintu cikukkomanisya. Kuleka buyo mumajwi aazwa kumulomo pe. Pele mumizeeo amumoyo wako amwalo, weelede kwiilanganya kuti Nsabata mbobuzuba bubotu kwiinda woonse mumvwiki nkaambo mubuzuba oobu, Muleli wa Mulengalenga woonse awalo ulazyika ansi mulimo Wakwe woonse kuti abikkile maanu kumuyandwa Wakwe ngwayandisya atalaa zintu zyoonse: ooyo muyandwa waambwa ngwayandisya, nduwe webo omuntu.

Mpoonya kuli zintu zyotatwe zigaminina eezyo Mwami Yahuwah nzyaambilizya. Kuti swebo twacita zintu eezyo, Insabata inga yaba cipego acintu citukkomanisya mbuli mbwaakali kuyanda kuti ibe lyoonse . . . alimwi kutali nkaambo kamakakatilo eesu aakusama zikobela zyoolodwe akweebeka cinicini nokuba kujika zinjaanji zyakususwida mubuzuba oobo pe!

Nzyeezyi nzila zyotatwe zyakukkomanina Nsabata:

  1. Kulilesya kucita milimo yako omwini.
  2. Kulilesya kwaambaula majwi aako omwini.
  3. Kuleka kuyandaula zyalikkomanisya omwini.

Kulilesya kubeleka milimo yako omwini

Aaka nkaambo katakwe abusanduluzi kagaminide kusalazya caambwa. Swebo tatweelede kubeleka mumawoola aasetekene aa Nsabata. Aabo bataminina kuti Nsabata yakagagailwa kuciciingano, kumwi kabakomba abuzuba, aabo balayimpya kaambo keni kakutulila ansi milimo yabo yoonse.

family Bible study

Myoyo yabana basyoonto iyandisya Mulengi. Balo balakkomana akwiingula Muya Uusalala nuubakwelakwela.

Swebo tweelede kukomba abuzuba! Kutalika mafumina kubucedo webo koyooma abuzuba aMulengi wako, eeco ncintu ciyandika. Eelyo bana bangu nibakacili bavwanda kapati, kabalaa myaka yakuzyalwa 3 kusikila 4, bakalaa “ciindi cakuumunizya nobali antoomwe a Yahushua,” eelyo nobakali kuteelela twaano twamu Bbaibbele muli sikapepele, akulanga mabbuku aazifwanikiso zyamu Bbaibbele, azimwi. Mpoonya kumamanino aabuzuba, bakali kubandauka kufumbwa cileleko ncobakatambula, mupailo, akupa bulumbu, eeco cakali kupa kuti mizeeo kiili muciimo cakupaila kutegwa buzuba butobela, mizeezo yamuntu kiitaanguna kutunga mulongo kutozya ku Mwami Yahuwah.

Pele alimwi, nokuba kuti yebo kolaa ciindi cakulyaaba kupaila olikke, kupaila amukwasyi antoomwe cifumofumo amangolezya, ibuzuba bwakubeleka milimo tabukonzyene pe akutula ansi milimo yoonse kuti muntu abikkile maanu aakwe ku Mwami.

Kulilesya kwaambaula majwi aako omwini

Eeci ncintu cuubauba kuluba. Kuti twatamba beenzu kuzyootusangana kulida antoomwe mu Nsabata, nokuba kuti twasangana amikwasyi iimwi iipailila mumaanda kuti tulye budodoodo antoomwe, kwaambaula zyakwiide kusesya bantu, ncecintu cini citobela waawo kanjaanji.

Kuswayana kwamusyobo ooyu inga caba cileleko cipati kuti cabelesyegwa kulumbaizya Taata Yahuwah, kuyooma ziiyo zili Mujwi Lyakwe, akwaabana milumbe yazileleko eezyo Walo nzyaakakulongezya mumvwiki yakainda yoonse.

Kanjaanji, nokuba boobo, bamakaintu inga batalika kubandika misalo yabana babo nokuba zintu zyakacitika mumaumi aabalongwenyina. Banalumi inga batalika kubandika milimo njobacita, nokuba nkamu iili kumbele kusobana mupila njobayandisya, nokuba penzi libatingide ndyobajisi kumootokala wabo. Zyoonse eezyi kunyina pe nozyilemekezya Mwami Yahuwah nkaambo zitolela maanu kuzwa kuli Nguwe akwaatozya kuzintu zyaanyika.

Kukkomanina Nsabata kwamasimpe, ncintu ciyandika kwaambaula majwi ookwa Yahuwah, kuleka majwi eesu tobeni.

Kulilesya kuyandaula zyakulikkomanisya

Eeci ncintu cilibonya antangalala. Ncobeni, yebo inga toowunka kuyoolangilizya nkobasobanina mupila, nokuba nkobasekelela pobwe, nokuba nkosaadi mumawoola aasetekene aa Nsabata. Pele kukkomanina Nsabata cilainda kwiinda zintu zyaambwa kucaalizya zyobile.

Kubantu bakalyaaba maumi aabo kuti babelekele Mwami Yahuwah, eeci ncintu ciyandika kapati. Mbuli umwi wabasimilimo bali munkamu ya WLC, ncintu cakali cuubauba kapati kuli ndiswe toonse kubeleka milimo yakutumina milimbe muluwo nokuba muli sikapepele waku WLC, kwiingula mibuzyo ya muluwo, azimwi zinjaanji. Tee kayi ooku nkubeleka mulimo ookwa Yahuwah. Ndiluleme na?

Pele masimpe eeni ngakuti, toonse tulayandisya kucita mulimo ookwa Yahuwah! Tulayandisya kutola cibeela mumulimo wakwe. Kulyaambilila lwangu, Ime cindiletela kukkomana kapati akuzulila mumoyo kuzyiba kuti ndaacibeela nociceya buti mukuletela bamwi kasimpe. Itwaambo ntobabuzyilila bamwi baswaya busena bwesu muluwo, tulandikasaazya mumoyo wangu akundikulwaizya kuti ndiyungizye kuyuma kubeleka akuzuunyana kwaabanya tusimpe ooto Mwami Yahuwah ntwaakapa nkamu ya WLC kuli bamwi.

Pele amulange, ooku akwalo nkucita zyakulikkomanisya. Ime nsyeyandauli zyakulikkomanisya mu Nsabata. Ime ndiyandaula lukondo lwa Yahuwah. Insabata tiili ciindi cakuti mebo nditalike kulikkomanisya zyangu. Nkabela eelyo nebeleka mulimo ooyu, mpoonya Ime, ambeyo ndakkomana!

Kulaambwa ziindi zinjaanji kuti tokonzyi “kwaabanya” Leza Taata, alimwi eeco cili masimpe ncobeni, kuti casika kukukkomana ooku, tokonzyi kukwaabanya kumuntu pe. Imwi nzila njotuyandaula kukkomana kwa Taata njakuleleka baabo bali munsi lyesu. Ba Hebulayo 4:15 bayubununa kasimpe kakkomanisya kuti: Taata a Mwana balamvwa kufumbwa mbotulimvwide! Tatujisi Mupaizi Mupati uutakonzyi kutufwida lubomba mubuteteete bwesu. Mupaizi wesu wakasunkwa munzila zyoonse, mbubwenya mbotusunkwa aswebo. Pele taakwe naakabisya pe.

Mumajwi amwi, ooku nkokwaamba kuti: Walo ulamvwa eeco ncotumvwide mumibili yesu. Kufumbwa cintu cisangalazya myoyo yesu, kufumbwa cicisa mumuuya wamuntu, zyoonse eezyo zyilatikaanya moyo ookwa Yahuwah. Ooku kuzyiba boobu ncintu citondezya zinjaanji zili mumajwi ookwa Yahushua muli Mateyo 25 kwiinda mbutwakaamvwide kutaanguna: Nkabela Mwami uyoobaingula kuti,“Ncobeni ncobeni ndimwaambila masimpe kuti, kufumbwa mbubonya inywe ncomwaacitila umwi wabakwesu Bangu aaba, ibatayeeyelwi kuti mbaani, mwakacitila Ndime eeco.” (Mateyo 25:40, KJV)

Kuti twamvwa cicisa, awalo Mwami Yahuwah ulamvwa camucisa. Ngamasimpe aayo. Alimwi kuti umwi uuciswa walimvwa kabotu kuti eeco cimucisa cilizyibidwe, aswebo eeco ceelede kutukulwaizya kuzyiba kuti aswebo tulakonzya, munzila yamasimpe ncobeni, kulesya kumvwa kucisa nkwamvwide Taata akumuletela kukkomana.

Mpoonya Mwami wakati kuli baabo bakali kujanza lyakwe lyalulyo, Amuboole, inywe nomulelekedwe ba Taata Wangu, amukone bulelo oobo bwaabambilwa ndinywe kuzwa kumalengelo aanyika:

“Mpoonya Mwami uyokwaambila baabo bali kululyo lwakwe kuti, 'Amuboole nywebo nomulelekedwe a Taata, amunjile mubwami mbumwakabambilwa kuzwa kumalengelo aanyika.

Nkaambo nindakafwa nzala mwakandipa cakulya, nindakafwa nyota mwakandinywisya, nindakali mweenzu mwakanditambula, nindakali aacintanda mwakandisamika, nindakali mulwazi mwakandiswaya, nindakali muntolongo mwakandibona.'

Nkabela baluleme bayooingula kuti, 'O Mwami, ndilili nitwakakubona kofwide nzala twakusanina, naa nookafwide nyota twakupa cakunywa?

Ndilili nitwakakubona koli mweenzu twakutambula kabotu, naa koli aacintanda twakupa cakusama? Naa ndilili nitwakakubona koli mulwazi naa muntolongo twazookubona?'

Nkabela Mwami uyoobaingula kuti, 'Ncobeni mbubonya mbuli mbumwakacitila umwi wabakwesu aaba batayeeyelwi kuti mbaani, mwakacitila ndime (Mateyo 25:34-40, KJV)

Swebo tweelede kuba maanza ookwa Yahuwah aayumyayumya bamwi akubagwasya, kuba jwi Lyakwe lyuumbulizya akukulwaizya bamwi. Alimwi nkaambo kakuti Walo ulacimvwa kufumbwa bana Bakwe ncobamvwide, eelyo notulemununa bamwi bapengede, bawuside nokuba balendeledwe aabo bali munsi lyesu, swebo tulemununa kupenga, kuusa, akulendelelwa Kwakwe, alimwi ncobeni akumukkomanisya Walo!

Jesuit Pope, Francis I - the Last Pope

Eelyo notuswaya balendeledwe, bapengede, nokuba batyompedwe akubaa buumba, swebo munzila imwi ncobeni, tulemununa kucisa ooko nkwamvwide Taata, nkaambo Walo ulacimvwa kufumbwa mbobalimvwide bana Bakwe. Insabata nciindi cibotu cakusanganya “umwi wabavwanda aaba” mukutembaula Taata antoomwe ambabo.

Bantu banji munyika yoonse, balabeleka mazuba aali cisambomwe mumvwiki yomwe-yomwe. Mucisi mwekkala, kubeleka mawoola aali 72 mumvwiki yomwe mbobuumi: mawoola aali: 12 abuzuba, mazuba aali cisambombwe mvwiki amvwiki. Kuti twaleka kuyandaula zyakulikkomanisya mu Nsabata akutalika kuyandaula zyakukkomanisya Mwami Yahuwah, Insabata nciindi ceelela cibotu kuti tucite cintu eeco. Inga kakunooli mudaala umwi uuciswa kapati nokuba uubulide nguzu cakuti tazwi anze lya ŋanda yakwe alimwi ulilendeledwe. Kuti twamutamba kuboola kumunzi wesu kuzyoolya andiswe mu Nsabata akubala Bbaibbele antoomwe, eeco inga camusangalazya moyo. Inga kunooli mukaintu mukubusi uuyaanda kukomezya bana bakwe kubakomezyela Mwami Yahuwah, pele milimo minjaanji yakubambilila bana bakwe ilimukopede alimwi tazyi mbwanga wabamba Nsabata kuti ibe buzuba bwaandeene kubana bakwe. Kusanganya mukwasyi ooyo mukukomba kwesu mu Nsabata inga caba cintu cimukulwaizya ooyo mukaintu.

Alimwi munzila zyoonse motuyandawida kukkomanisya Mwami Yahuwah, akuyandaula kukondwa Kwakwe kuleka kwesu, ooko kukkomana nkotutambula notumukkonisya, kulainda cili coonse ncotunga twamupa.

Kulangila Nsabata!

Ooku nkokuteelela Yahuwah nkwayanda kuti swebo tubambe Nsabata, nkokwakasandula nkamu ya WLC. Omwe omwe wesu ulimvwa kubaa mulimo wakwaabanya kasimpe aako nkotwakatambula akulelekwa alimwi toonse twakazulwa mumyoyo yesu kuti tiitwakali kutambula kulelekwa kumaninide kwa cipego ca Nsabata ooko Taata nkwaakali kulangila kuti atwaabile.

Umwi wankamu yesu wakati: “Kunyina pe mubuumi bwangu Ime neekamvwide mulumbe wakukkomanina Nsabata. Ime ndakamvwa milumbe ya kubamba Nsabata, akwiikobelela, azimwi mbuli zyeezyo. Pele Ime neekalangisya akataa zintu zyotatwe eezyo, mpoonya aawo Nsabata yakaba cintu cindikkomanisya! Mpeenya aawo!

Ndamulumba Taata Yahuwah kuti wandiyungizyila buumi bwangu kuti ndiiye, aciindi cino necembeede kale mubuumi bwangu, kuti Ime nsyeekali munzila iiya kujulu nkaambo kakwaalilwa kubamba kabotu Nsabata kuti ibe buzuba bundikkomanisya.”

~ Umwi wa Nkamu ya WLC

Awumwi wankamu wakati: “Ime ndifwide nsoni nkaambo kamyaka yoonse eeyo, mubuumi bwangu, Ime neekali kwaambilizya muli sikapepele mu Nsabata kuli bamwi kuti Nsabata yakali mukuli mulemu. Pele ono, Ime njanda kwaambila nyika yoonse kuti: oobu buzuba ncobeni mbuzuba bukkomanisya!”

Eelyo nobamba Nsabata munzila eeyo Mwami Yahuwah njaakasala, kuyooba kusanduka kwaandeene. Yebo unoolangila Nsabata lyoonse munzila mpya kuleka mbookali kwiilangila kaindi.

Nkaambo kakuti Nsabata ncintu cikkomanisya ncobeni, Ime lino ndiilangila mvwiki yoonse. Kuleka mbweekali kulangila mamanino aa Nsabata eelyo neekacili mwana, lino Ime ndausa kuti Nsabata yainda. Kwiinda mukutobela malailile ookwa Yahuwah, Ime ndikkomanina Nsabata a Yooyo Uupa Nsabata, alimwi eeco cileleko ncetambula cilainda zyoonse Ime nzyeekali kuyeeyela kaindi. Eeco ncencico nceyanda kuti ayebo mukwesu uteelele.

Eelyo Nsabata niikulaikidwe ziyanza zyabantu azintu nzyobalangila baFalisi, italika kuba mukuli. Pele eelyo notubamba Nsabata kutobezya malailile ookwa Yahuwah, notuleka kucita milimo yesu, notuleka kwiide kuyooma zyesu, nokuba kulilangawida zyakulikkomanisya, nkabela maanu eesu inga agama nkwaayelede kwini: kuli Yooyo Uutalisya luyando loonse, akukondwa, kukkuta, akuzulila.

Kuti webo kolemekezya Mwami Yahuwah mukukkomanina Nsabata, yebo inga wapegwa buumi butamani. Ooyu ngomuzeezo wamamanino aanyika weelede kuvwisyigwa. Yahuwah, muluzyalo Lwakwe lupati, wakalelemya zintu zitola busena kutegwa swebo tukateelele kasimpe kapati aaka. Kuli bulumbu butaambiki bucilindila basaante aabo bakkomanina Nsabata. Muli Izaya 58, kampango 14, kuli zisyomyo zyakuti, boonse aabo bacita boobu bayoosaninwa akukona lubono lwa Jakobe taata wesu. Yahuwah uyokwaamba kuti kuli nduwe, “Yebo uli Wangu. Yebo uli umwi wa Bangu baandeene, bali 144,000. Ime njanda kuti webo ukkale Andime. Yebo uzulilwa Kujulu!”

Ngooyu Musunko

Imbunga ya WLC iyanda kusunka kufumbwa muntu uubala majwi aaya kuti alilangaule akulibuzyabuzya mumoyo wakwe mwini. Hena webo kuli nduwe Nsabata ncintu cikukkomanisya ncobeni? Naa kuti koli usyomeka ncobeni mumoyo wako, hena Nsabata mukuli uukuminya kubambilila na? Hena yebo ulimvwa kuliiba kuti Nsabata yasika (kumamanino)? Naa, yebo ulawusa kuti kuciinda mvwiki kusikila Nsabata iitobela ikasike?

man praising

Kokumbatila malailile aali mu Izaya 58. Kolazyika ansi toonse tunsiya-nsiya twabantu. Eelyo wacita boobo, Insabata iyookubeda cintu cikukonda akukuleleka mbuli Taata Yahuwah mbwaakali kuyanda kuti ibe.

Kuti, eelyo nolilingula mumoyo wako, walimvwa aanga Nsabata yali mukuli uuminya kubambilila kwiinda kuba cintu cikukkomanisya, utatyompwi! Kuti ulangisye akucita zintu zyotatwe zilemekezya Mwami Yahuwah, yebo inga wamulemekezya antoomwe akumukkomanina. Insabata, nciindi caandeene cakuba antoomwe a Sikabumba Mulongwe wako wiinda boonse, inga yaba cintu cikukondelezya cakuti watalika kumvwa kulendelelwa kuti yainda Nsabata. Pele nokuba boobo, eezyo zileleko nzyonga watambula mumawoola aasetekene aayo, inga zyakugwasya akataa mvwiki, akukwiinzya musunko lili lyoonse oomo moya kwiinda. Moza ookwa Yahuwah, ooyo uukukasaazya mumawoola aasetekene, uyooba mulongwenyoko lyoonse alimwi yebo uyookwiiswaanganya Nsabata iitobela kokkomene alimwi kolaa bulangizi bwakwiiyandisya. Iyooba ncobeni cintu cikukkomanisya.

Ooku nkokubaa moyo omwe a Mwami Yahuwah. Walo kali muli nduwe, ayebo koli muli Nguwe, kamukkomene kukkala antoomwe. Insabata, ndukondo lutalikila waano, akuzumanana kukkomanisya kusikila kukabe kutamani lyoonse. Yalo ncipego citakazwisyigwi akusowelwa kooko pe. Mumyeelwe yamisela iitakamani, basaante bayoobungana antoomwe lyoonse mubuzuba butaanzi bwa Mwezi Mupya, alimwi Nsabata yabuzuba bwaciloba iyoobabeda ciindi cibotu cakukomba Mulengi aawo Walo mpabede eeni.

“Kuzwa kumwezi mupya kuyoosika likkala uumbi, kuzwa ku Nsabata imwi kuyoosika kuli iimbi, bantu boonse bayooboola akuzoondikotamina. Mbwaamba Mwami LezaYahuwah.” (Izaya 66:23, KJV)

Bana basyoonto mbantu bamukwasyi wa Kujulu bacili bacece, aboobo beelede kubambililwa kabotu-kabotu akulemekwa mbweenya mbuli bapati. Eelyo bana nobayiisyigwa tusimpe twa lufutuko, munzila eeyo njobakonzya kuteelela akumvwisisya, awalo Moza wa Yahuwah ubakwelela kuli Nguwe. Myoyo yabo ilabomba, mpoonya abalo, balatalika kukkomanina Nsabata.

Bazyali balaa mulimo wakukomezya bana babo, akubakwabilila munzila yabululami. Mwana omwe-omwe kweendelenya amyaka yakuzyalwa kwakwe, ulaa cintu cakucita eeco cikonzya kumugwasya kukkomana mumawoola aasetekene aa Nsabata.

1. Amubaa muswaangano wa mukwasyi antoomwe oomo boonse mobeelede kutola lubazu. Abalo bana basyoonto balakonzya kuleta cintu cibakkomanisya mumuswaangano ooyu kuti bapandulule mbocibayeezya Mwami Yahuwah.
2.Amuswiilizye nyimbo zisetekene, zikulwaizya Moza. Kuti kacikonzyeka, mulakonzya kuyaa bwiimba.
3. Amubale Bbaibbele antoomwe muciiyo eeco boonse ncobakonzya kukkomanina.
4. Masikati, amuye musyokwe kuyaa bulanga zilengwa leza. Amwiibaluke kulangisya kufumbwa cimwiibalusya luyando lokwa Yahuwah mukukwabilila zilengwa leza.
5. Bala Malakayi 3:16. Amutalike antoomwe kubamba Bbuku lya Ciibalusyo oomo momulemba zileleko nzyomwakatambula amipailo njimwakavwiilwa. Lilakonzya kuba bbuku lyuubauba, nokuba bbuku oomo bana mobakonzya kulamatika zifwanikiso zyobakalibambila beni zibakkomanisya. Maluba amatuvwu ngomwaabwezelela musyokwe akataa zilengwa leza inga abikkilizyigwa mubbuku eelyo.
6. Kobala bbuku lya Intembauzyo. Ayebo kolemba ntembauzyo yako omwini!
7. Kobala Ciyubunuzyo 21. Kosoma bubambe bwa musemo wamabwe mayandisi waku Jerusalema Mupya. Kweenga cifwanikiso akucilambaika misyobo yiindene mbuli mboyeeyela kuti uyooba munzi ooyo.
8. Komulembela lugwalo Mwami Yahuwah. Komwaambila cili kumoyo wako.
9. Kobala kaano kabasimilimo kakulwaizya nokuba kaano kabantu bakazumanana kusyomeka kuli Yahuwah nibakali mumasunko.
10. Kokkala kowumwine mumupailo a mizeezo, koswiilizya kajwi, kabombe kasyoonto.
11. Kosobana twaano twamu Bbaibbele! Muntu omwe nanka bobile inga basobana twaano, bamwi balangilizya kabasoleka kwaamba nkokajanwa aako kaano.
12. Kotalisya kusunga kabbokesi kaandeene kamu Nsabata kabana basyoonto, oomo mobunganya zintu zyaandeene zyakuti bana bakkomanine mu Nsabata.
13. Kobala bbuku lilaa twaano tukulwaizya lusyomo akutondezya luyando akukwabilila kwa Mwami leza Yahuwah.
14. Acuubeube, Acuubeube, Acuubeube! Kogamika mizeezo yako yoonse kuli Taata Yahuwah kwiinda kubikkila maanu kuli zyakusama, nokuba zyakulya, nokuba ziyanza zyabantu zimwi.

 

1 http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/11/19/cant-turn-off-your-lights-on-the-sabbath-no-problem-just-ask-the-local-police-to-do-it-for-you/, retrieved Nov. 20, 2017.