Print

Kupaila: Nkuyoya kwa Muya wa Muntu

“Kupaila nkukopolweda zili moyo wako kuli YAHUWAH mbuli mweenzinyoko. Kuleka kuti ncintu ciyandika kuzyibya YAHUWAH mbotulimvwide, pele nkutegwa tukonzye kumutambula Walo. Kupaila takuselusyi YAHUWAH kuti aboole ansi mpotubede, pele kutwiimpula kuya nkwabede Walo.”

(Ellen G. White, Steps to Christ, p. 94, Izina lya YAH lyakabikkwa aamulembi)

divorce

Cimwi cibalo cakuvwuntauzya cakalembwa mumyaka misyoonto yakainda, cakasimbwa aba Fox News mu 2012, kacaambilizya kuti cintu citaanzi ciletelezya kulekana muzikwati nkwaalilwa kukkala ansi antoomwe banabukwetene akubandika twaambo. Bantu bapa malailile mu zikwati balizyi kuti, kuti kakwiina mibandi akataa banabukwetene, kunyina nobanga beendelana. Kakwiina kuteelelana, kunyina kufwidana nkumbu, aboobo, kucinyina kuyandana. Mbweenya mbocibide acalo cilongwe cesu a Taata wa Kujulu. Kutegwa kube cilongwe ciyumu nta Anguwe, kulayandika kutuminana mulomo. “Kupaila nkokuyoya kwa muya wamuntu. Kupaila ngamaseseke aanguzu mu moza. Kunyina pe nzila iimbi iinga yabikkwa mucibaka ca kupaila eeyo inga yapa buumi bubotu kumuntu. Kupaila kuleta moyo wamuntu munsaa Tinti lya buumi, akuyumya minyemfu amafuwa mubuumi bwa kupaila."1

Yahuwah ulizyi zyoonse alimwi nguuyinda kubaa busongo.Walo kunyina nabulide bantu bakkala munyika kuti bamukombe. Ooyo wakasyomya kuti , “Kabataninga ndiita, Ime njoobaingula, alimwi nobacikanana, Ime njoobateelela” (Izaya 65:24) taakwe nabulide muntu wakumwaambila cakucita! Walo nkwali koonse. Walo ulizyi kale zyoonse! Aboobo kunyina yebo nconga wamwaambila Yahuwah ncatazyi kale. Aboobo teesyi mulimo wa kupaila ooyo pe.

Mulimo wa kupaila uli mumakani aazyila mumoyo wako kuya mumatwi ookwa Yahuwah. Kupaila ncitu ciyandika nkaambo ncecintu ncotubulide. Yahuwah ulatuyanda kale. Pele mbotulimvwa kuyandwa kuli Yahuwah, mbotusyoma zisyomyo Zyakwe, alusyomo lwesu mu luyando Lwakwe kuli ndiswe, zyoonse eezyo ziyeeme munzila njotumulanganya mucilongwe cesu Anguwe.

Muzyali uukkwene maanu ulamuyanda mwanaakwe. Mwana, nkaambo kakuti tanakula akubaa maanu, takonzyi kulitondezya kuyanda bazyali bakwe mbuli mbobatondezya luyando lwabo. Pele mukuya kwaciindi awalo ulakomena mbwalimvwamu moyo. Eelyo mwana nayanda cakulya, nayanda kusansamunwa, koona akubambililwa nalilauka, utalika kusyoma kuti Banyina a Bawisi banooliko lyoonse kumupa ncabulide. Eelyo nayaa kukomena, kusyoma bazyali bakwe kuyaakuyungizya akulumba nayaakubona bazyali nkobamubambilila. Ooko kulumba nkokusinsimuna luyando.

Lino Yahuwah, mbuli muzyali waluyando abulemu, ulizyi eeyi nzila yakukomezya cilongwe akataa bazyali a mwana. Mulweendo lwabo kuya ku Nyika Yacisyomyo, Bana ba Isilayeli bakainduluka ciindi aciindi kwiinda mumapenzi akunjila ntenda. Busongo buteeli a Luyando lulaa nguzu zyoonse, zyakazumizya kuti zibeendele boobo zinu kutegwa myoyo yabantu icengulukile kuli Nguwe. Akali makanze ookwa Yahuwah kuti, eelyo nibakanjila mupenzi ngubatakali kukonzya kulipasununa, bakali kunoolilila Nguwe kuti abagwasye mpoonya walo wakali kubavwuna. Ncencico ncaakacita eeci ziindi zinjaanji, kuzwa kukwaandaanya meenda aalwizi, kupindula meenda aalula kuti abe meenda mabotu aakunywa, kubapa manna aakulya kwa myaka 40, akubapa meenda mucimpayuma mutakwe cintu. Eelyo bantu nibakazyibila mbwaakali kubavwuna mukwiingula mipailo yabo, lusyomo lwabo, akulumbaizya akumuyanda kwakakomena mumyoyo yabo.

Eeco cili masimpe asunu. Yahuwah ulizyi kufumbwa kabeela kabuumi bwako. Walo ulizyi zyoonse zisisidwe nzyotingaana alimwi Walo ulibambide kale kufumbwa ciyandika kukupa nguzu, kuku kulwaizya, kukupa busongo – kufumbwa ncoyanda. Pele cintu ciyandika ncakuti yebo weelede kupozya zyoonse eezyi mumajwi aako omwini nopaila.

Hena Messiah abaapositolo Bakwe tiibakacita maleele na? Ngweenya Mufutuli wakalaa luse kuciindi eeco ucipona asunu, alimwi ucilibambide kuswiilizya mipailo ya lusyomo mbweenya mbuli naakali kweendeenda kalibonya akataa bantu. Zilengwa leza zileendelana anguzu zya bulemu. Ninzila yokwa Yahuwah nja kutupa ncotulomba mumupailo uulaa lusyomo, eeco ncatatupi kuti tiitwamulomba.2

Aboobo, kwiinda mukulazyika ansi zyoonse nzyotupengela kunembo lya cuuno cabulemu, tulisyomezyedwe luyando Lwakwe lupati kuli ndiswe nkaambo ndiswe bakamboni ba mipailo njaingula.

Kwiinda muzilengwa leza amuzilengaano, kwiinda mubwaabi Bwakwe, kwiinda mu Moza Wakwe, Yahuwah ulakanana kuli ndiswe. Pele eezyi tazyikkwanyi mulimo woonse pe; aswebo tulayanda kumvwugwa katutongooka cili mumyoyo yesu kuli Nguwe. Lino kutegwa tubaa buumi bwa moza, tweelede [kwaambaula ncobeni] a Taateesu uuli Kujulu. Mizeezo yesu yeelede kusakana kuya kuli Nguwe; swebo tweelede kutontomana kuyeeya milimo Yakwe, zileleko Zyakwe; pele ooku mubwini, takuli kuyooma aa Nguwe pe. Kutegwa twaambaule a Nguwe, swebo tweelede kubaa cintu cakwaamba kuli Nguwe cijatikizya buumi bwesu.

Kupaila nkukopolweda zintu zili mumoyo kuli Yahuwah mbuli ku mweenzinyoko. Kuleka kuti ncintu ciyandika kuzyibya Yahuwah mbotulimvwide cino ciindi, pele nkutegwa swebo tukonzye kumutambula Walo. Mupailo tuuselusyi Yahuwah kuti aboole ansi mpotubede, pele utwiimpula kuya kuli Nguwe nkwabede.3

Ijulu lilindilizya kuti lyaabile zipego kubana babantu. Pele eelyo noboola kucuuno ca bulemu aluzyalo, ncintu ciyandika kulomba mu lusyomo.

Kuti naa mpali umwi akati kanu uubulide busongo, akumbile kuli Yahuwah, uupa kuli boonse kakunyina akubajanina butongo, nkabela uyoopegwa. Pele akumbile cakusyoma katadonaiki, nkaambo ooyo uudonaika uli mbuli mayuwe aalwizi aavwandauka akutonkaikwa aluuwo. Muntu uuli boobo atayeeyi kuti ulapegwa cintu kuzwa ku Mwami pe, nkaambo ujisi myoyo yobilo, takkazikene munzila zyakwe zyoonse. (Jemusi 1:5-7)

Kupaila ncibeela cipati ca buumi bwa moza cakuti cakali ciiyo cimwi cakali kuyiisyigwa muzikolo zya bashinshimi. Imwi nzila yakupaila mupailo uumvwugwa njakutobela mabala akuti KUZYIBYA, KWEEMPWA, KULUMBAIZYA, KULIBATAMIKA.

KUZYIBYA

Cintu citaanzi cipati mu mupailo nca kuzyibya Yahuwah bulemu Bwakwe, nguzu, aluyando Lwakwe kuli ndiswe. Eelyo notupozya kumulomo majwi aakulumbaizya akumuzyibya nguzu aluzyalo Lwakwe, swebo tutalika KUMUYANDA, aboobo tutalika kutobela malailile aa Bbaibbele kuti: “Amumutembaule Elohimu!” (Intembauzyo 68:35) Kumuzyibya ncaatucitila akumuyandisya, nceciyugizya kukkazyika camba munguzu Zyakwe ziteeli a Luyando Lwakwe luteeli.

KWEEMPWA

Kulyeempa zibi cipa kuti yebo ubaa ciimo citambulika akweendelana a Singuzu-zyoonse. Kunyina ciindi cakulidunda eelyo noswena munsaa bulemu bwa Singuzu-zyoonse. Milimo yesu eeyo njotukkomanina akulisumpula, tiikwe mpindu, eelyo notufugama kumbelaa cuuno cabulemu citamani, katulilekelela zinyonyoono zyesu.

Kuli zintu zyeelede kuba kutegwa Mwami Yahuwah atuswiilile akutwiingula mipailo yesu. Cimwi citaanzi akataa zintu eezyo ncakuti tweelede kulibona kuti tubulide lugwasyo kuzwa kuli Nguwe . . . .Moyo wamuntu weelede kulibambila kutambula Moza Uusalala, kuti kakutali boobo, cileleko cokwa YAHUWAH inga tiicatambulwa.

Cintu cipati ncotubulide nciceeco ncotweelede kukombelela Nguwe. Pele Mwami Yahuwah nguuyelede kulombwa kutegwa atucitile zintu eezyo. Walo waamba kuti, "Kolomba, mpoonya ulapegwa." Aboobo "Ooyo watakalesya Mwanaakwe, pele wakamusungula mucibaka cesu, hena Walo kwiinda muli Nguwe inga taatupa buyo zyoonse kakwiina kuula?" (Mateyo 7:7; Baloma 8:32)

Kuti katuyeeyela buyo zibi zili mumyoyo yesu, kuti katulamatide zibi nzyotusiside mumyoyo yesu, kunyina pe Yahuwah nanga watuteelela; pele mupailo wamuntu weempedwe, muntu uulaa moyo weetela nkaambo kacibi cakwe, mupailo wakwe ulatambulika lyoonse. Eelyo kufumbwa cibi ncazyi muntu kuti wacilulamika akuleka kucicita, iswe inga twasyoma buyo kuti Yahuwah inga waingula kulilauka kwesu. Kunyina bubotu buli muli ndiswe bwakuti tutambulwe kuli YAHUWAH pe; pele mbubotu bwa Yahushua butuvwuna, bulowa Bwakwe bulatusalazya; pele tucijisi mulimo wakucita wakweendela munzila iitambulika.4

KULUMBA

Lino buvwubi bwa kujulu mbubwaapegwa kuvwuna babisyi, akuubaubya nzila njotweenda muzyiba lya misyozi, toonse tweelede kukamantana mujwi lymwe amoyo woonse kulumba akutembaula Yahuwah. Kumulumba nkaambo kazileleko nzitwaatambula ncecitukulwaizya kubaa bulumbu, luyando akuyungizya lusyomo lwesu muli Taata wa Kujulu kuti ulatupa nzyotubulide mbweenya mbuli mbwaakasyomezya.

Hena mipailo yesu yeelede kuba buyo yakwiide kulombelela akutambula zipego kwamana? Hena lyoonse tweelede buyo kulibilika kuyeeya zintu nzyotubulide kakwiina kuyeeya zileleko nzitwaatambula kale? Hena inga twatambula luzyalo Lwakwe mpoonya katutalumbi YAHUWAH, kwiina kumutembaula nkaambo kacintu ncaatucitila? Tatulomyi kupaila ncobeni, pele tulanozyanozya kupa bulumbu. Kuti luyando lwa Yahuwah lulaa luse nilwali kuyandika kupegwa bulumbu akutembaulwa kapati, swebo nitwali kutambula nguzu zipati mumipailo yesu. Nkabela inga twakkalilila muluyando lwa Yahuwah akwaabilwa zinjaanji eezyo nzyotunga twamutembaulila. Webo ootongooka kuti Yahuwah tainguli mipailo yako, kocinca bweende bwako cino ciindi, kosanganya kulumbaizya mukulombelela kwako. Eelyo noyeeya bubotu Bwakwe aluzyalo Lwakwe, yebo inga walibonena kuti Walo ulikubikkide mumizeezo Yakwe azintu nzyobulide.

Kopaila, kopaila kotontomeka moyo woonse alimwi kakwiina kuleka, pele utalubi kumulumbaizya. Eeco nceceelela mwana uuli woonse ookwa Yahuwah kuti alyaangulule ciimo cakwe. Yebo inga walemekezya Mwami Yahuwah; yulakonzya kutondezya nguzu zyaluzyalo lukubambilila.5

KULIBATAMIKA

Ndileelyo buyo noomanizya kumuzyiba bubotu Bwakwe mulengi wako, kolyeempa zibi zyako akumulumba nkaambo ka luse aluzyalo Lwakwe, noceelela kulibatamika. Kulyeempa akupa bulumbu nkokukulwaizya kuyungizya lusyomo oolo luyandika kutegwa upegwe zileleko zipati kwiinda nzyojisi kale.

Ibbuku lya BaHebulayo lipandulula kuti: “Kakwiina lusyomo, tacikonzyeki kumukkomanisya Walo nkaambo ooyo uuboola kuli Yahuwah weelede kutaanguna kusyoma kuti Walo nkwali, alimwi Walo nguupa bulumbu kuli baabo bamuyandaula amoyo woonse.” (BaHebulayo 11:6) Akuti mbwaakaamba Yahushua: “Aboobo Ime ndimwaambila kuti, kufumbwa zintu nzyomulomba nomupaila, amusyome kuti mulaziambula, mpoonya muyoopegwa ncobeni.” (Maako 11:24)

Koleta zyoonse nzyoyanda, zyoonse nzyokkomanina, zyoonse zikupa buusu, zyoonse zyikukatazyide, alimwi zyoonse zyikuyoosya kunembo lya Yahuwah. Mapenzi ngojisi taakonzyi kumuminya Walo pe. Ooyo uubala masusu woonse aali atalaa mutwe wako, ulibikkide maanu kuzintu nzyobabulide bana Bakwe. "Yahuwah uleetela, alimwi ulaa luzyalo lwa kweengelela." (Jemusi 5:11) Moyo Wakwe waluyando uleetezyegwa notuuside nokuba notulilauka. Kunyina cintu cipati kuli Nguwe ncatakonzyi kutumvwida. Kotola zyoonse zyikupenzyede mumizeezo yako kuli Nguwe. Kunyina cintu cipati kuli Nguwe ncatakonzyi kukugwasya, nkaambo Walo nguujisi manyika, Walo nguulela akweendelezya mulengalenga woonse. Kunyina cijatikizya luumuno lwesu ciinda kuceya cakuti Walo inga taacibikkila maanu pe. Kunyina mpookainda mubuumi bwako aali musinze cakuti Walo inga taakubona; kunyina cizinga mizeezo cinga camwaalila kubambulula. Kunyina ntenda iinga yasikila naba mwanaakwe naceya buti, kunyina penzi linga lyagwitizya moyo wamuntu, kunyina kukkomana, mupailo wakusinizya uuzwa mumulomo wamuntu, ooyo Taata ngwatabikkili maanu. "Walo ulaponya bacisidwe myoyo, akubasilika zicisa zyabo." (Intembauzyo 147:3) Cilongwe cili akataa Yahuwah amuntu omwe-omwe ciliindene kubaanga kunyina muntu uumbi uuciliko atalaa nyika ngwayanda kubambilila, nokuba ngwaakasungwida Mwanaakwe muyandwa.6

Malailile ookwa Paulu kuli Batesalonika aciyandika asunu mbweenya mbuli buzuba naakataanguna kupegwa. Walo wakati: “Kamukkomana lyoonse, kamupaila kakwiina kulekaleka, muzintu zyoonse amupe kulumba; nkaambo ooku nkokuyanda kwa Yahuwah muli Yahushua Munanike kuli ndinywe.” (1 Batesalonika 5:16-18) Aaya malailile mabotu aazwa kuli Yahuwah. Kuti atobelwa malailile aaya, alayungizya nguzu zya mipailo eeyo Mwami Yahuwah njakkomanina kwiingula.

Yahushua wakakulwaizya basikwiiya Bakwe kupaila, nkaambo mipailo yabo ilamvwugwa kujulu:

Nkaako ndamwaambila kuti, 'Amukumbile mulapegwa, amuyandaule mulajana, amukonkomone mulajulilwa.' Nkaambo kufumbwa ooyo uukumbila ulatambula, awalo uuyandaula ulajana, ayooyo uukonkomona ulajulilwa. Sena kuli wisi uunga naa mwana wakumbila nswi, wamupa nzoka? Naa wakumbila ji ulamupa kabanze? Kuti naa nywebo nobasizibi kamuzyi kupa zintu zibotu kubana banu, ino Uso uuli kujulu inga waalilwa buti kupa Muuya Uusalala kuli baabo bamukumbila!” (Luuka 11:9-13)

Tatweelede buyo kupaila muzina lya Mufutuli, pele kwiinda mukweendelezyegwa aa Moza. Ncencico caambwa eeci nokwaambwa kuti Moza “nguutuzekela, kalilauka zintu zitakonzyi kwaambwa mu majwi.” (Baloma 8:26) Mipailo yamusyobo ooyo njiikondelezya Yahuwah kwiingula. Eelyo notusinizyide akukonkezya kupaila muzina lya Mufutuli, mukukonkezya ooko kuli cisyomyo cakuti Yahuwah ulaafwi kwiingula mupailo wesu “akutwaabila zintu maunda kwiinda mbotwalomba akuyeeyela.” (BaEfeso 3:20)7

Kupaila kulayandika kutegwa ubaa cilongwe cikugaminina a Mufutuli. Majwi aawusisya aatanamvwugwa mumatwi aamuntu ayoomvwugwa aciindi ca Kuboola Kwabili kuti: “Ime kunyina neekamuzyi nywebo. Kamuzwaawa munsi Lyangu.” (Mateyo 7:23). Sunu, nceciindi cakuzyibana a Munununi wako. Lwiito lwalubomba lucitambikidwe, kulindila buyo nduwe kuti uzumine: “Koswena munsaa Yahuwah mpoonya Awalo ulaswena munsi Lyako.” (Jemusi 4:8)

Kobaa cilongwe cilaa lusyomo aluyando a Taata a Mwana lino. Kujulu, eeco cilongwe cakatalikila ansi aano ciyoozumanana, akuyooba cilongwe ciyumu nta. Kotalika buno buzuba, kweenda antoomwe a YAHUWAH mbuli Enoki mbwaakacita.


Zibalo zyeendelana acibalo eeci:


*Toonse tumpango tulembuludwe tubelesya Mazina aa Taata a Mwana aaluleme.

1 E. G. White, In Heavenly Places, p. 83.

2 E. G. White, The Great Controversy, p. 525.

3 E. G. White, Steps to Christ, p. 93.

4 Ibid., p. 95.

5 E. G. White, Testimonies for the Church, Vol. 5, p. 317.

6 White, Steps to Christ, p. 101.

7 E. G. White, Christ’s Object Lessons, p. 147.