Print

Kupailila Bamwi

1 Samuele 12

Lwiiyo lwa Kupailila Bamwi


“Cabija kuti weelede kubonana abasololi sunu. Bazwaa kutambula mulumbe wakuti mukuli wamapulanga amicinjili ooyo uulangilwa buno buzuba, wamusyigwa kusika. Kuti bakubwentele, utacibikkili kumoyo wako eeco pe. Lyoonse mbobacita nkubwentela kufumbwa muntu uli woonse eelyo nabafundilide mukaambo kamwi” Kamanizyide kwaambilwa majwi aakankamya aaya, similimo wakatondezyegwa ooko kwakali yooyo waambilizya zyamakwebo, Roger Morneau,1 mukati mwaakali kubelekela.

“Konjila, kkala ansi,” wakaamba kakwiina kusintamuka akulanga ngwaakali kwaambila.  “Njanda kutumina mulomo nketaninga talika kwaambaula anduwe.”

mwaalumi uukalalide wuumya luwaileWakadyombaula namba zyaluwaile kumwi kalekela asyoonto buyo kudinkaula fooni, mpoonya wakatalika kubwentela muntu umwi wabeendelezi bamakwebo aakwe nkaambo kamulumbe  ooyo ngwaakali kutuminwa lyoonse mumyezi yone, pele ooyo mulumbe taakuukkomanina . Kwakatupuluka makataa matusi naakali kuyaa kubwenta, alimwi mbuli mbwaakali kuyaa kwiindila kukalala akwalo kutukila kwakaindila kusyaankanya.

Roger wakaankamana.  Ooyu muntu uyanda kundivwundausya kumoyo, mbwaakalizeeza mumizeezo yakwe.  Mpoonya wakabaa muzeezo wakucita cintu cimwi, muzeezo wakupailila simakwebo ooyu, pele ooyu mwaalumi wakali kucima ncobeni cakuti, Roger tanaakayandide akaniini kuti amupailile pe. Pele, ooyo muzeezo niwaamusikila kabili mumoyo wakwe, wakapaila cabuumuzi kaamba kuti “Taata, Ime ndiyanda lugwasyo lwako. Nsyeyandide ncobeni kuti ndimupailile muntu ooyu. Ime ndombozya kuti ndiile kwiimikila akusuuluka kuzwa momuno . Ndomba lugwasyo! Ndakomba ndigwasye kulanganya mwaalumi ooyu, kuleka mbwabede cino ciindi, pele kuti ndimubone mbwatiibe kuzwa ciindi cino, kwiinda muluzyalo Lwako.”

Mpeenyaawo, Roger wakazulila kumufwida luzyalo mwalumi ooyu mumoyo wakwe.  Wakazumanana kupaila: “Yahuwah, kwiinda munguzu zya Muya Uusalala Wako, Ndakulomba Webo kuti ukalalile madaimona aatundulula mwaalumi ooyu.  Ndakukomba komukobelela amumuni wabulemu aluumuno Lwako. Koulekela Muya Wako Uusalala kuti uswenene munsi lyakwe buno buzuba, umoongelezye akumusolweda kuzya kuli Ndiwe.”

Roger naakali kwiibaluka caacitika aawo wakati:

Tiikwakainda tunzumina tosanwe pe, mpoonya Ime ndakabona mwaalumi ooyo wakatalika kukkazyika camba aciimo cakwe cakacinca mbuli bwiimpene busiku amasyikati.  Mubandi wakwe wakatozya lubazu lupya akutalika kumvwika kabotu.  Mucibaka cakoompolwesya akutapaula kubwa matusi, wakabombeka jwi lyakwe akutalika kwaambaula mubandi wakali kumvwikaanga wakali wamaanu.  Kaumunizya akuswiilizya yooyo ngwaakali kubandika limwi, wakamupa ciindi cakuti alyaangulule mukupandulula bweende bwazyintu.  Ooyu mubandi wakakosozyegwa kuulimvwisya kuti wakoolola twaambo twakali mumakani aayo . . . Ciwa cakwaanga mankusa . . . lino cakalangika kubaa luse.2

Wakaanzika luwaile, mpoonya simakwebo ooyu wakacengulukila kuli Roger, kumwi kamwetamweta akwiimikila kuti baanzyane mumaanza.

mwaalumi uukkomene“Ndakkomana kuswaangana anduwe, Roger. Ime ndime Dennis.  Ndilekelele kuti twaswaangana mubuzuba zyintu nozyipilingene boobu.” Mpoonya wakaumuna akutikaanya mutwe wakwe.  “Mubwini, Ime njanda kukwaambila masimpe.  Eeci cacitika tacili cintu ceenzu pe. Ime nsyezyi naa ninzi pe, pele zimwi ziindi inga ndilimvwa kubaa bukali bundinjila cakuti nsyekonzyi akulijata.  Eeci ncintu ciyaabwiindila kundicumba akundikatazya alimwi Ime nsyekonzyi kucilesya kucitika.  Zimwi ziindi inga ndilimvwaanga ndiyanda kusondoka.” Wakaswa ciya kumwi kafundilide kubula cakwaamba, akuyungizya kwaamba kuti:  “Kuti Ime nindatali kubavwolesya mali aatabeelede babelesi bangu aakubayungizyila ziindi zyobile atalaa yaayo ngobeelede kuvwola, nikwali kunga kunyina pe auciyanda kundibelekela Ime.”

Mpoonya wakabaanga wabbatamuka kulijana kuti ukopolweda zyili mumoyo wakwe kumweenzu.  “Ndilekelele, nsyezyi ncekwaambila zyintu zyoonse eezyi.  Ndalilekelela.  Ime nsyeeli kuyanda kulundikila milwi yamapenzi aangu woonse ali nduwe pe. Atunjile makani aamakwebo tulangelange nzila yakumwaya milumbe yamakwebo.”

“Utatyompwi, Dennis.”  Roger wakamwetwamweta cakumusyomezya.  “Ime nsyekonzyi kwaambila muntu naba ni eeco ncindaambilwa sunu . Alimwi, zimwi ziindi basimakwebo banjaanji balandaambila zyintu nzyobatanaambila muntu uuli woonse. Ccita naa nkaambo nzi, pele baamba kuti balimvwa kubaa luumuno nobali munsi lyangu alimwi balombozya kuvwiyavwiya zyili mumyoyo yabo amuntu mweenzu ngobatazyibene limwi kwiinda muntu ngobazyibene kabotu.”

Dennis wakakkala ansi, kumwi katondezya Roger aakuti akkale awalo .  “Ime ndazuminana abasimakwebo bako.  Nsyezyi bwini bwakucipandulula eeci, pele kubaanga kuli . . . kuli nguzu zyikukobelela yebo.  Ime nsyekonzyi bwakucaamba bwini mumajwi aangu, pele ncintu ciindene azyanyika eeyi. Ime nsyenalimvwide kubaa luumuno akukkazyika camba mbuli mbwelimvwide cino ciindi.”

Roger wakaankamana kuti mupailo wakwe wakaingulwa kufwamba boobu munzila iilibonya.  “Ime ndalimvwa kuti ndikwaambile cacitika ndeenya Ime neebona kuti webo wanjila mumakatazyo nooli kuumya luwaile , Ime ndatalika kukupailila webo, kuti Simalelo wamajulu amulengalenga woonse akukobelele aluumuno Lwakwe.”

“Candikonda cintu eeci.”  Dennis wakamulanga muntu ooyo kwakaindi mbokabede. “ Ime ndakaleka makanaa Leza abupaizi mumyaka minjaanji yakainda musyule.  Simalelo wamajulu kundikobelela mebo aluumuno? Ma! Ndaciyanda cintu eeco. Ono wandipa cintu cakutongomana kulizeeza.  Utandipi mulandu,” wakafwamba kuyungizya.  “Ime nsyekwe kutalika kuunka kucikombelo akutobela bupaizi nokuba cili coonse, pele hena ulakonzya kuzumanana kundipailila Ime na? Ime inga ndalumba kapati kumakani aayo!”

Nibakamanizya kusokozya makani aamakwebo antoomwe, Dennis wakasindikila Roger kusikila kumulyango wakuzwida anze, kayaa kubandika anguwe kufumbwa cakali kumumvwisya kabotu kumoyo wakwe ciindi conse.

Nkaambo kakusumpulwa mumulimo akutuminwa kulubazu lumwi, kwakainda myaka yobile Roger naakabonana a Dennis alimwi.  Muciindi eeco, kasyomeka mbuli jwi lyakwe, wakazumanana kupailila mwaalumi ooyu.  Eelyo bumwi buzuba naakali mulubazu munsaa nkwabelekela, wakasindikila simakwebo wuulisya kuya kwakali kubelekela mwaalumi uulya.  Dennis wakakkomana kapati kubona Roger alimwi mpoonya wakamujuzya kubabelesi bakwe kuti ngomulombwana waasandula buumi bwakwe.

Ncobeni kusanduka kwakwe kwakali kwaankamika. Wakazwide kukondwa, kalimvwide kabotu alimwi zyoonse zyintu kazyimweendela kabotu mumuya wakwe.  Kunzaa cuuno cakwe aawo mpaakali kukkalila mumulimo wakwe, wakaanzikide cifwanikiso cilaa mabala aamba kuti: “Mupailo ulasandula zyintu.”

mwaalumi uukondedwe

Eeco cintu caacitikila Roger, cilausisya kuti tacili cintu ceenzu. Teesyi kwaamba kuti Julu lilalelema nokuba kuti taliyandide kwiingula mipailo pe. Cintu cini cikatazya ncakuti bantu banji tabayandi kupaila! Nokuba kuti naa kabapaila, tabapaili amyoyo yabo yoonse alimwi mipailo yabo mifwaafwi, yamajwi ongaye buyo. Ijulu lilalindila kalilangila kugwasyilizya zyintu zyiyandwa amoyo wamuntu uli woonse. Nokuba boobo, nkondo ili yoonse ilaa “milazyo yakukwabana akulwana basinkondo” alimwi kuzwangana akataa Yahushua a Saatani akwalo mbweenya buyo. 

Roger Morneau

Aaka kaano kakalembululwa kuzwa mucibalo cakuti 'Nguzu zitaambiki zili mu Mumupailo',eeco cakalembwa aba Roger J. Morneau.

Milazyo Yakukwabana Kulwana Basinkondo: Webo Weelede Kulomba!

Kutegwa akwabilile mukowa wabantu kuti atabakopi Saatani, Yahuwah wakabikka milawo imwi. Umwi mulawo ngwakuti, Yahuwah  a Saatani beelede kusikila muntu cigaminina lilikke nobaingula kukumbila kwakwe muntu ooyo. Ncintu cuusya nsoni kapati kuti aabo bakomba Lusifa abakomba dyabooli kanjikanji “balaalusyomo” muli Saatani kuti ulakonzya alimwi ulayanda kubaingula nzyobamulomba kwiinda bantu baluulwa kuba bantu bokwa Yahuwah mbobasyoma muli Singuzuzyoonse .

This Day with God“Ncintu cili mumakanze ookwa [Yahuwah] kutwaabila, zyintu eezyo nzyotumulomba mumipailo yalusyomo, eezyo zyintu nzyanga tatupi kuti tiitwamulomba.”3  Yahushua wakaliuzyi kabotu mulazyo ooyu. Mumulumbe Wakwe atalaa mulundu, Walo wakakulwaizya bantu boonse bakali waawo kuti beelede kweetela Taata kulomba kwabo:

Kumbila, nkabela ciyoopegwa kuli nduwe; langaula, nkabela uyoocijana; konkomona, alimwi ciyoojulilwa kuli nduwe. Nkaambo kuli yooyo woonse uukumbila ulatambula, alimwi ooyo uuyandaula ulajana, alimwi kuli yooyo uukonkomona ciyoojululwa kuli nguwe.  Muntu nzi akati kenu, kuti mwanaakwe musankwa wamukumbula cinkwa, walo nkumupa bbwe? Nanka kuti wamukumbila nswi, walo nkumupa nzoka? Nkabela kuti nywebo, nobabyaabi boobo, mulizyi bwakupa zipego zibotu kubana benu, nzinji buti zintu zibotu Taata ooyo uuli kujulu nzyayoopa baabo bakumbila Nguwe!  (Mateyo 7:7-11, NKJV)

Yahuwah ukkomanina kapati kwiingula mipailo alimwi kunyina mupailo ngwakondelwa kugwasya kwiinda wakuvwuna miya yabantu kuzwa kukupenzyegwa a Saatani. Mupailo wakuti, “Simalelo, kotuvwuna! Twamana!” unootambula bwiinguzi mpeenya aawo.

Aabo balaa myoyo iizwide luyando ku Mufutuli, balagwasyilizya mumukuli Wakwe wakufutula bamwi. Balangila bantu bamukwasyi wabo, balongwenyina, abasicikombelonyina kuti bakumbatile tusimpe ooto ntobayanda.  “Eelyo kuliyanda nokufwidilila, kusinsimunwa kuyandisya lufutuko kuli bamwi, - ooku kuyandisya nkokusolweda mukucita zyintu zibotu. Inga kwaba kusyangilila mumbaala maanzi woonse; akulitolaansi, mipailo yakuzumanana kupaila lyoonse, iyoonjila kujulu kunjila mucibaka cabaabo balaa miya iipengede.”4 Kapati eelyo notutobela kasimpe kayaa kulibonya kuya kumbele, kasimpe aako kapa kuti muntu abe waandeene kuzwa kunzila zyalusyomo lwaanyika, inga kwaba kwaandaana mubweende akataa muntu ooyo abantunyina mbamvwana limwi.  Zilongwe inga zyatalika kunjilwa kudonaika; nkwato azyalo inga zyapengana.  Muziindi mbuli zyeezyi, nciindi cibotu alimwi mulimo wabaabo batobela kasimpe kuti bapaile.

Eelyo bana ba Isilayeli nobaazanga akuzumanana kuti bayanda kubaa mwami uubalela, mushinshimi Samuele wakoomoka nkaambo kacibi cipati boobu, nkaambo wakalizyi kuti Isilayeli, mukusinikizya kwaamba boobu, waakaka bulelo bokwa Yahuwah.  (Amulange 1 Samuele 8:6-7.) Nokuba boobo, kalangene akuzangila mfulumende yabulemu bwakujulu, Samuele taakadukwida syule lyakwe kuli Isilayeli. Majwi aakwe aciindi cabuzangi bwabo akali koompolweda boonse aabo bakalaa bayandwa badadanyana kunsaa mikuli yiindene nanka baabo balibonya kuti baakaka kasimpe: “Pele Ime, Eli tandizumizyi kuti ndicitile cibyaabi kuli Yahuwah mukuleka kupailila nduwe: pele Ime njookuyiisya cibotu anzila iiluleme.”  (1 Samuele 12:23)

Aawa mpaayelede kuba mupailo wakupailila bamwi. Kupailila bamwi ncintu ciyandika! “Ijulu lyoonse lilangilizya nduwe ncocita, webo ooyinda kusyoma kasimpe kalaa bulemu bwakujulu. Bangele boonse balalindila kabalangila kuti bagwasyanye anduwe mumulimo wakufutula miya.”5

Mipailo yesu tayeelede kuba yakubuzyilila cabusyaacivwulemwangu pe, nokuba kubuzyila kuti tubaa zyintu zyitatweelede. Tweelede  kulomba kutegwa tukonzye kwaabila bamwi. Mulazyo wabuumi bwa Kristu weelede kuba mulazyo wamaumi eesu.  “Nkaambo kambabo,” Walo mbwaakaamba, mukwaamba basikwiiya Bakwe, “Ime ndalisalazya Lwangu, kutegwa abalo basalazyigwe.”  (Johani 17:19)   Kutonkomana mbweenya mbuli Kristu, kulyaaba, akuliimya ooko kweelede mumulawo wajwi lya [Yahuwah], ooko nkwaakali kulitondezya Kristu, kweelede kubonwa amwalo mubatwanga Bakwe.  Mulimo wesu kunyika tuuli wakulikkomanisya; pele tweelede kulemekezya [Yahuwah] kwiinda mukubelekela antoomwe Anguwe kuti afutule babisyi. Tweelede kulomba zileleko kuzwa kuli [Yahuwah] kutegwa tukonzye kwaabila bamwi. Kutambula kukonzya buyo kuzumanana kuya kumbele kuti katwaabila bamwi eezyo nzyotutambula. 6 Tatukonzyi kuya kumbele kutambula zintu zyakujulu kakwiina kwaambila baabo bali mumbali lyesu.

Kujatana mumaanza aJulu mulufutuko lwa miya, bantu bokwa Yahuwah beelede kutobela mukonzyanyo wa Mufutuli akutonkomana kupailila bamwi. Nkaambo kamilazyo eeyo yeelede kutobelwa aJulu, mukusikila bantu munkondo ya kuzwangana kupati akataa bubotu abubi, ncintu ciyandika kupailila baabo bantu mbookaswaanganya kale.  Ijulu lilangila kutucitila zyintu zinjaanji pele lilindila buyo ndiswe kuti tukumbile lugwasyo oolo. Mangwalo aamba kuti Yahuwah “ulakonzya kucita kwiinda ali zyeezyo nzyotumulomba naa nzyotuyeeyela.”  (BaEfeso 3:20, KJV)  Yahushua wakakulwaizya kuti, “Kolomba, nkabela uyootambula, alimwi kukkomana kwako kuyoozulila.”  (Johani 16:24)  Kuti kukumbila nicatali cintu ceelede kucitwa, Mangwalo naatakakulwaizya bantu boonse kuti balilombele akulombela bamwi.

Ziga zya Mupailo Uuzwidilila Wakupailila Bamwi

Mupailo uuzwidilila ujisi ziga zimwi ziyandika:

  1. Kwiinduluka kulyaaba ebo oopaila lwako kuli Yahuwah.
  2. Kwiita muzina lya Yahuwah.
  3. Kupaila muzina lya Yahushua.
  4. Kugama cintu cini ncopailila.
  5. Kuzumanana kupaila.

Kwiinduluka Kulyaaba Lwako Kuli Yahuwah

Kotaninga talika kupailila umwi, kolilekelela zinyonyoono zyako. Kolomya kubona kuti kunyina cisinkila akataa muya wako a Mufutuli eeco cikonzya kulesya cileleko eeco ncoyandaula kuti cikusikile. Ncobeni, ncintu ceelede lyoonse kulungumika mupailo Kujulu.  Roger Morneau taakajisi ciindi cilamfu camupailo pe, eelyo naakali kuteelela Dennis kabwentela umwi wababelesi bakwe, pele Julu lyakamumvwa akumwiingula mupailo wakwe mukulaba kwaliso. Nokuba boobo, eelyo notuleta kaambo kunembo lyokwa Yahuwah, ncintu ciyandika kuti wiinduluke kulyaaba akulipa lwako kuli Yahuwah.

Kwiita zina Lyokwa Yahuwah

Mangwalo alainduluka kukulwaizya bantu boonse kuti “koita zina lya Yahuwah.”  Mu Intembauzyo 105:1 tulaililwa kuti: “O amupe kulumbauzya kuli Yahuwah; amwiite zina Lyakwe.”  Kwiita zina lyabulemu kumwi kopa kulumbauzya, ncintu ciyumya lusyomo mumoyo wabuntu kuti ujatilile cisyomyo cabulemu. Eeci ncibeela camupailo wakupailila bamwi ciyandika kapati. Mbuli mbotondezya bupati, nguzu abulemu bwa Yooyo Uutamani, luyando lwako, kulumba akumusyoma kuyooyungizya. Eeci, nceciyooyumya lusyomo lwako munguzu Zyokwa Yahuwah akuyandisya Kwakwe kuti akwiingule ncomukumbila webo.  “ ‘ Izina lya Yahuwah ningazi yanguzu: baluleme balundukila muli njiyo akukwabililwa.” (Tusimpi 18:10)

Kupaila muzina Lyokwa Yahushua

Mwanaa Singuzuzyoonse wakatamba nduwe kuti ulete zyakulomba zyako kunembo lyacuuno cabulemu muzina Lyakwe.  “Alimwi kufumbwa ncomuyookumbila muzina Lyangu, eeco Ime njoomucitila, kutegwa Taata akapegwe bulemu kwiinda mu Mwanaakwe. Kuti walomba cintu cili coonse muzina Lyangu, Ime njookucitila eeco”  (Johani 14:13, 14, NKJV)  Kubota cisyomyo caakuti uyoomvwugwa! 

Kupaila muzina lyokwa Yahushua cilainda kwaamba buyo kujala mupailo, “muzina lya Yahushua, Akube boobo.” Caamba kupaila kweendelanya akuyanda Kwakwe alimwi akuyanda kwa Taata. Mbweenya mbuli Kristu mbwaakali kupaila mu Getisemani, mupailo waboonse weelede kuba, “ Kutali kuyanda kwangu, pele Kwako akucitwe.”  (Langa  Luuka 22:42.)

Lwiito lwa Kupaila

Mulweendo kuzwa Muŋanda Yamujulu kuya ku Getisemani ooko nkwaakaakwaabwa, Yahushua wakakulwaizya kuti: “Ndamusyomezya ncobeni, Ndimwaambila kuti nywebo, kufumbwa ncomuyookumbila Taata muzina Lyangu, Walo uyoomupa inywe. Kusikila cino ciindi, kunyina nimwakali kukumbila zyintu muzina Lyangu. Kumbila, nkabela uyootambula, kutegwa kukkomana kwako kukabe kuzwide ncobeni”  (Johani 16:23, 24) Eeci tacili cisyomyo cakuti muntu ooyo ngopailila uyoosala ciluleme nokuba kuti zyintu ziyoozwidilila mbuli mboyanda .  Yahuwah kunyina nasinikizya kuyanda kwamuntu pe. Kuti muntu walisalila kuzumanana kusulaika kasimpe, bweende butaluleme bulaa ntenda, nokuba cili coonse eeco ncopailila nguwe, Yahuwah ulamupa muntu ooyo lwaanguluko lwakulisalila. Nokuba boobo, kupailila muntu nokuba bweende bwazyintu ncecaangulula Yahuwah kuti abeleke munzila eezyo, Walo nzyanga takonzyi kucita kweendelanya amilazyo yankondo eeyo njalwana a Saatani. 

Kugaminina Cintu Cini Ncopailila

Kuyoowa kuti mipailo tiikonzyi kwiingulwa, ncintu cisolweda bantu banjaanji kupaila mipailo iizeleemba ooku akooku. Balakumbila zyintu, pele kukumbila kwabo takugeme acintu cili coonse cakuti awalo Yahuwah naingula mipailo yabo, kwiina bwiinguzi bugaminina cintu bulibonya pe! Kukumbila Yahuwah kuti “Ndakomba komuleleka Mucizyi wangu Chang,” ncintu ciimpene akwaamba kuti: “Ndakomba komuyandawida ncinto Mucizyi wangu Chang  kutegwa akonzye kubamba Nsabata.”  Sikukazya Uubambulula wamusela wakkumi afuka Charles Spurgeon, aciindi cimwi wakaambide kuti: “Kuli musyobo wakupaila ooyo uutajisi nkuugama. Uli mbuli nkamu yalumamba iidubaula ntobolo zyabo kutondeka kuli koonse. Tee inga bajaya muntu umwi, pele bunji bwabasinkondonyina inga bainzyigwa ambali.”7

Utayoowi kupaila kugaminina cintu eeco ncoyanda.

Utayoowi kugaminina kwaamba cintu kapati eelyo nopaila. Kunyina ntenda iili mukugaminina kubuzya zyintu, mumupailo uli woonse, webo kolulamika luyando lwako kuluyando lwabulemu bwakujulu, kumwi kolomba muzyintu zyoonse kuti kuyanda Kwakwe kucitwe. Utanikulombi zyintu zyitakweelede, nokuba zyeezyo Walo muluyando Lwakwe nzyabwene kuti tazyikwe mulimo kuli nduwe.

Kolikankaizya muluzyalo lwa Yahushua

Eelyo nopailila muntu umwi nokuba kupailila bweende bwazyintu, kolikankaizya mubulowa bwa Yahushua kuti bukuvwumbilile webo (mboli ndonduwe oopailila muntu ooyo) amuntu ooyo ngopailila kuti avwumbwe awalo.  Kojula Bbaibbele lyako kuli Mateyo 27 alimwi kopaila kampango aaka kuti nkakaambo Ijulu ncolyeelede kucita maleele aanguzu kucitila nduwe. Nkaambo biyo kabulowa mbwaakatilwa aKalivali Yahushua, ncencico bana basankwa abasimbi bokwa Adamu ncobacitambula luzyalo lwabulemu. Kolikankaizya mubulowa mbwaakatila Mufutuli kuti ulekelelwe zinyonyoono zyako azinyonyoono zyamuntu ooyo ngopailila. Kuti bweende bwazyintu kabujatikizya bantu bamwi, mbuli basilisi, basyaabupampu bamilawo, bama pasita, babelesi, abamwi, kobapailila abalo mbweenya buyo.

Ncintu ciyandika kapati kulikankaizya muluzyalo lwa bulowa bwa Yahushua eelyo nonjila mumupailo wakupailila bamwi. Cinyonyoono caandaanya muntu kuzwa kukasensa ooko kuzyila nguzu aluumuno. Aboobo, ncintu ciyandika kulomba kulekelelwa zinyonyoono zyabo kutegwa nzila isalazyigwe yakutambulila zileleko. Yahushua Lwakwe wakabapailila aabo bakali kugagaila Nguwe aciciingano. (Langa Luka 23:34.)  Stephen, awalo, wakapaila kuti aabo bakali kumujaya balekelelwe.  (Langa Milimo 7:59-60.)

Allison Ryder8 ooyo wakali kubeleka kucintoolo cuuzya mabbusu ciitwa kuti Payless Shoe Source, wakali kuyandaula mabbusu aasamwa ciindi cakulunduka.  Mpoonya, maanu aakwe akacengulukila kumukaintu ooyo wakanjila mucintoolo kagwitide akweenda kutaaluka ntaamu zilamfu, ciindi coonse katapatila mwanaakwe musimbi: “Sunu ulabona ulasama ncobeni kufumbwa ncetikuulile! Nsyekombi naa ninzi ncoyanda pe.  Ime ndime ndikusunga. Mali ngaangu alimwi webo uyookwaasama kuya kucikolo !”

Allison wakamuzwa moyo kumvwa kukalala kwamusyobo ooyo, wakasokomoka akutaaluka kuzwa mpaakabede aawo kuti alange cakali kutola busena. Kana kasimbi kakaliimvwi, kakafuunyikide makkuko, abusyu kakulibonya kukatazyigwa mumoyo, eelyo kubwenta nikwakacili kuya kumbele: “Boola kuno webo! Ulakonzya kusama yaaya! Naa aalya! Aalya inga akweelela kabotu.”

“Aalya mabbusu aabucembele,” kana kasimbi kakaŋuŋuna.

“Nsyekombeleli pe naa toyandi yebo! Ime ndime nditiikuulile mabbusu. Mali ngookwaangu alimwi ndakuulila kufumbwa eeco webo Ime nceyanda kuti usame, alimwi webo ulacisama ncobeni!” Kaamanide kwaambwa majwi aayo, banyina bakataaluka kuyaa bweenda kulaale a Allison, kabacikalede akubwentela mwana nkaambo ka “kusala kwabufubafuba” kwakwe .

Cakamucisa mumoyo kubona kukalala kutakwe maanu boobu, alimwi katayandide kuti mwana ooyo aye kumbele kubaa bweemya, Allison wakasobaila kupiluka mpaakabede kutaanguna. Mizeezo yakwe yakalungumana kujulu mumipailo. Kaibaluka caatola busena, wakapaila kuti:

Kutaanguna Ime ndakalomba Simalelo kuti andilekelele zinyonyoono zyangu kutegwa mupailo wangu umvwugwe. Mpoonya Ime ndakapaila kuti alekelele mukaintu uulya amwana musimbi zinyonyoono zyabo. Ime ndakamulomba kuti atumine bangele bakutanda madaimona aayo aakali kutundulula mukaintu uulya akumukkazyika camba, akumupa muya waluumuno. 

Kataninga akwaamba kuti, “ Ndakomba, O Simalelo ndakomba konjila akati kuti ugwasye bweende bwazyintu cino ciindi!” boonse bakaluumwine kuti zi! Cakatobela ncaakamvwa lyakali jwi lyabanyina mwana. Mujwi lyaluumuno, bakati, “Ndilekelele. Ndilekelele Ime ndalinyemede kapati boobo. Tacili cintu cibotu kuti ndikusinikizye kusama mabbusu nkaambo buyo kakuti Ime ndaayanda. Konditondezya ncoyanda kusama”

Mpoonya cintu caankamika cakatobela kucitika mpeenya aawo! Nokuba kuti cakacitika myaka iili kkumi yakainda, Ime nsyenaciluba eeco pe.. Ime ndilizyi kuti kuli nguzu mukupaila!

Yahuwah kunyina nasinikizya muntu naba ni pe. Kuti muntu wakaka kukwelelwa ku Muya Uusalala, ulakonzya kuzumanana munzila zyakwe. Nokuba boobo, mukwiingula mupailo walusyomo, Yahuwah ulakonzya kutanda madaimona aayo aapa kuti muntu akalale.

Kuzumanana Kupaila

Bantu banjaanji balizyibide majwi ookwa Yahushua mumulumbe Wakwe atalaa mulundu, aayo aayinduluka kwaambwa atala aawa, aayo Walo ngaakaamba kuti: “Kolomba, alimwi nkabela uyoopegwa; koyandaula, nkabela uyoojana; konkomona, nkabela ciyoojulilwa kuli nduwe.” (Mateyo 7:7) Bantu banjaanji ncobataibaluki ncakuti, nokuba boobo, ncakuti aaya mabala akalembedwe mumulaka waci Alamu kutaanguna alimwi kuti asandulwa bwini aamba kuti  “Koyandaula,alimwi kozumanana kuyandaula, nkabela uyoocijana eeco ncoyandaula. Konkomona, alimwi kozumanana kukonkomona, mpoonya mulyango uyoojulilwa kuli nduwe.” 

Eelyo nopailila muntu umwi, webo utalika kulwana nkondo amakamu ookwa Saatani.  Paulu wakalomya kutucenjezya kuti: “nkaambo tuluujisi  kulwana nkondo yakutingaana, kutali abantu bajisi mubili wanyama abulowa pe, pele amfwulumende, abeendelezi, abaleli bamusinze wanyika yamudima eeyi, alimwi amyuuya iisofweede iili mumasena aakujulu. (BaEfeso 6:12, KJV) Mutatyompwi kuti, kwaciindi cikubwene, kuti zyintu zyaindila kunyongana. Tulwana bangele basofweede mubbuwa lyankondo kakwiina kutingaanisya canguzu. 

Aaya ngaakali makanaa bweende bwazyintu aakacitikila Ba Harvey abakaintu babo.  Mwanaabo musankwa, Henry, wakali kulisofwaazya amisamu iikola, nkabela eeco cakamupa kuti naakali buyo amyaka makumi obile yakuzyalwa, bongo bwamutwe wakwe bunyongane.  Lino taakacili kukonzya kulilanga mwini, ooyu mwaalumi wakalaa myaka makumi otatwe ayibili, wakali kukkala abazyali bakwe ooko nkwaakali kukkala abuzuba kaumwine kuti zi, katobelanya kufweba misanga. Zimwi ziindi wakali kulyuumputa kusikila walicisa kapati. Eelyo naakali kwaambilwa kuti atanoolicisi, wakali kukalala citaambiki.  Masusu aakwe akali kusika munsaa cibuno kulampa alimwi wakali kukaka kulekela umwi kuti amugele masusu. Mubandi wakwe  wakali kumvwikaanga nkulabalika akwiide kubwa zintu zitakwe maanu.

Bamuka Harvey, kumwi kabalilila mucamba wamoyo nkaambo ka mwanaabo, bakabwene aanga eeco ciimo mbwaakabede mwana ooyu lino, cakanyina bulangizi bubotu pe.  Bumwi buzuba, kabalungulula makatazyo aayo ngubaali kutingaana Henry abalumi babo, umwi ngubaazyibene limwi wakabapa muzeezo wakuti ndiza kuti bamupailila mwanaabo, inga Taata wakujulu wamubweedezyela ciimo camaanu aakwe mbwaakabede kutaanguna kuti alemekezye Yahuwah akuyumya lusyomo lwabamwi.

Kunyina cakalibonya kuti catalika kuba kabotu, pele bakazumanana kupaila. Mukuya kwaciindi, kakwiindide myezi iikubwene, Bamuka Harvey bakakkomana kubona kuti Henry wakali kuyaa kuba kabotu. Mibandi yakwe yakatalika kululama akuba yamaanu, alimwi, ciindi citaanzi mumyaka minjaanji, wakaambila banyina kuti bamugele masusu! Mumyezi misyoonto yakatobela, Henry wakaambila banyina kuti wakasala kucileka kufweba. Bamuka Harvey tiibakasyoma ncobeni. Nkaambo kakuti wakali muntu uufweba loko kwamyaka minjaanji, aboobo balo tiibakali kuyeeya kuti Henry inga wakonzya ncobeni kuleka kufweba. Pele bakakkomana, nkaambo wakalekela lyo kufweba kuzwa waawo!

Bamuka Harvey bakakkomanina kupa Yahuwah bulumbu bwamaleele aaya aakacitika mubuumi bwa Henry. Kakuyanda kwiinda mwaka omwe, bakaambila mweenzinyina ngubaali kupaila limwi kuti lusyomo lwabo munguzu zyokwa Yahuwah zyakubambulula Henry lwakatalika kulezya. Nokuba kuti kwakacitikide kale zyintu zibotu zinjaanji, pele mizeezo yokwa Henry yakacili gwalangene kapati. Mweezyinyina wakabakulwaizya kuti baye kumbele kupaila, akubaibalusya kampango ka Jakobo 1:6, 7 “ Abuzye calusyomo, katadonaiki pe, nkaambo ooyo uudonaika uli mbuli mayuwe aalwizi aatonkelwa ooku akooku amuwo. Nkaambo ooyo muntu atayeeyi kuti inga watambula cintu nociba cili buti kuzwa kuli Yahuwah.”

Bumwi buzuba kumangolezya, mvwiki yomwe akwiinda yomwe akati kayiindide, Bamuka Henry bakaita mweenzinyina. Bakali kulilauka cakuti bakaalilwa kwaambaula kabotu. Henry waakalala cabujayi akuwaalila zyintu zyamuŋanda anze kwiinda mumpulungwido akukonga bazyali bakwe.  Ba Harvey bakaita bamasilikani kuti bazyoomujate, mpoonya Henry wakatolwa kucibbadela kusilikilwa bantu basondokede. “Ime nsyeyandide akaniini kwaamba cintu eeci, pele Bamuka Harvey bakalila, “ ndasweekelwa lusyomo loonse lwanguzu zyamipailo. Nsyecikamukatazyi alimwi Yahuwah azyintu nzyeyanda pe.”

Kolomba calusyomo 

“Nee, utaleki ono mwanookwesu!” mweenzinyina wakabakombelezya.  “Ime ndaindizya kupaila canguzu kwiinda kale lino. Saatani usola buyo kukutyompya webo. Walo usoleka kunjila nduwe akukulesya kupaila. Kolanga cintu eeci kuti nkukulwaizyigwa kuti wiindizye kuya kumbele kupaila canguzu kwiinda lyoonse nkaambo Saatani mbwalwana oobu eelyo nabwene kuti lumamba lwamumuni lwatalika kuzwidilila mukulwana nguwe!”

Mazuba masyoonto buyo aakainda, Henry wakasinsimuka kalimvwide kabotu mucibbadela. Bakamupima akujana kuti wakalizwide maanu aakkwene kabotu. Nibakamusunga kwamazuba masyoonto buyo, kabacimulanga akumubambilila basilisi, bakaambila Ba Harvey aBamuka Harvey kuti inga baboola kuzyoomucinga mwanaabo ooyo wakasanduka. Walo wakalaa mizeezo iisongwaalide amubili uuzwide buumi bubotu.

“Kunyina ntenda yakuti Yahuwah inga wauntuluzyila mipailo yabantu Bakwe. Ntenda yini iiliko ndisunko lyakutyompokelwa, akuleka kuzumanana kupaila.”9 Aaka nkikaali kaambo eelyo bana ba Isilayeli nibaalwana aba Amalekiti.

Steps to Christ“Mpoonya Mozesi wakati kuli Joshua, Kosala banalumi bamwi, kuti baunke kuyoolwana  Amaleki: cifumo Ime njooimikila amulundu  amusako wa Elohimu mujanza lyangu.”  (Kulonga 17:9) Eelyo Joshua naakali kusolweda lumamba kululama kugama sinkondonyina, Mozesi wakaliimvwi munsimunsi atalaa mulundu kaimikide maanza aakwe mumupailo. Nokuba boobo, kunyina muntu naba omwe uukonzya kwiimikizya maanza aakwe kwamawoola manjaanji.  Eelyo Mozesi naakakatala kwiimikizya maboko aakwe akwaawusyila ansi, kwakacitika kuti bana ba Isilayeli bakaumwa mubbuwa lyankondo: “Mpoonya cakacitika kuti, eelyo Mozesi naakaimikizya maboko aakwe, Isilayeli wakazunda: alimwi naakabikka janza lyakwe ansi, Amaleki wakazwidilila.”  (Kulonga 17:11)

Aaron a Hur, aabo bakasindikide Mozesi atalaa mulundu, bakafwamba kuzyoogwasya Mozesi abana ba Isilayeli.

Pele maboko ookwa Mozesi aakakatala; nkabela bakabweza bbwe, akulibikka munsi lyakwe, mpoonya wakakkala aawo; nkabela Aloni a Hur bakaimikizya maboko aakwe, umwi kubbazu eeli, aumwi kubbazu limwi; mpoonya maboko aakwe akaliimikizyidwe ciindi coonse kusikila kumabbililo aazuba.

Nkabela Joshua wakabaumputa Amaleki abantu bakwe acceba. (Kulonga 17:12, 13)

Eeci nciiyo cipati ceelede kwiibalukwa. Utaleki kuzumanana mumupailo. Webo tozyi nakutamikizya Saatani kusyule lyako, mbweenya mbuli mbwaakali kutamikizya Joobo. Zimwi ziindi mipailo yiingulwa buyo kwainda myezi nokuba myaka minjaanji.  Yahuwah uyanda nduwe kuti ujatisye muzisyomyo Zyakwe alimwi utalekezyi pe. Lekela mupailo wa Jakobo kuti ube mupailo wako ayebo: “Ime nsyekwe kukulekezya pe kuti undisiye Ime pele buyo kuti Webo usaangune undileleke Ime!” (Langa Matalikilo 32:24-28.)

Ba Josephine Cunnington Edwards aabo bakatusiya, basimilimo alimwi balembi baluulwa, bakali kupaila kwamyaka minjaanji kuti asanduke mweeninyina, Bill. Bazyali babo bakanjila muzyuumbwe kabapailila kuti mwanaabo musankwa asanduke, pele kunyina pe nibaamubona kubomba moyo.

Bumwi buzuba, Bill naakakkede kabala pepa lyamilumbe, Maliya wakamvwa cintu ceenzu. Wakavwaka kuya muŋanda oomo, mwaakabona misyozi kiikulumbuka kumeso aamulumi wakwe. 

“Bill! Ninzi calubila kayi?  Ninzi cacitika?”  Maliya wakafwamba kubuzyilila.

“Ma! Maliya!  Ime ndazwaa kumubona linolino [simalelo Yahushua]. Wanjila muno muŋanda mumulyango uulya! Ma! Maliya, kuti nicali kukonzyeka buyo kuti ndamubona Walo!  Ciwa cabusyu Bwakwe calizwide luyando cakuti. Kunyina amajwi aakuti ndipandulule cintu eeco!

“Mpoonya Walo wabandika kuli ndime! Walo wandaambila kuti, ‘Bill, bazyali bako bakanjila muzyuumbwe zyabo kabapailila nduwe pele kabauside kuti tabakakuboni Mubulelo bwakujulu. Ime njanda kuti ndikabagambye mafumofumo aa Kubuka Kuzwa Kubafu. Hena ulandipa moyo wako Ime? Atubalindile antoomwe.’

“Ma, Okalungu kaamoyo kangu! Kuti noomubona kubusyu Bwakwe, webo inga tociyandi pe alimwi kucita cili coonse eeco cinga camutyompya Walo. Kuli luyando lupati lulibonya mubusyu Bwakwe! Ime njanda kumupa moyo wangu Walo kutegwa ndilibambile ku Kuboola Kwakwe.” 

Mwaapositolo Paulu wakalizyi ntenda yakufwamba kulekezya kupaila. Walo wakakulwaizya kuti: Mutaleki kubaa camba akulangila, nkaambo eeco ncecilaa bulumbu bupati” (BaHebulayo 10:35, 36)

[Yahuwah] waamba kuti, “Kondiita Ime mubuzuba bwamapenzi aako.” Intembauzyo 50:15.Walo ulatutamba kuti tumuletele kulibilika kwesu anzyotubulide, akubula lugwasyo lwabulemu kwesu. Walo utukulwaizya kuti tufwambe kupaila. Mpeenya aawo makatazyo naatalika kulibonya mumaumi eesu, swebo tweelede kupa mipailo iisinizyide, akukumbila Nguwe cakutonkomana. Kwiinda mumipailo yesu iizumanana kusikila Nguwe ooko nkwabede, swebo tumutondezya mbotubikkide lusyomo lwesu muli [Elohimu]. Mbuli mbotuyandisya zyintu nzyotubulide, eezyo zyitupa kuti tupaile cakusinizya, Taata wesu uuli Kujulu kulamweetezya kulombesya kwesu mumoyo Wakwe.10

Kupaila Mulimo Ncobeni alimwi Nciindi Cibotu

Kupailila bamwi, mulimo alimwi nciindi cibotu cakweendelana a Yahushua mulufutuko lwamiya yabantu kwiinda mukupailila mbabo. Mangwalo azwide zisyomyo eezyo webo nzyonga walikankaizya mucibaka cabamwi, mbuli cisyomyo cakuti: “Kuti Muuya wakwe ooyo wakabusya Yahushua kuzwa kubafu kuukkede muli nduwe, Ooyo wakabusya Kristu kuzwa kubafu uyooyumya mubili wako uukonzya kufwa kwiinda mu Muuya Wakwe uukkede muli nduwe.”  (BaLoma 8:11) Eelyo nopailila muntu umwi, kolomba kuti muntu ooyo ngopailila ajokezyegwe muciimo Adamu mbwaakabede kataninga kucita cinyonyoono.  Kulengulula mizeezo amoyo wamuntu ngamakanze eeni aamaninide aanzila yalufutuko. 

Utatyompwi eelyo muyandwa wako nalibonya kuti uyumya moyo kukasimpe. Yahushua wakayiisya basikwiiya bakwe kuti, “bantu lyoonse beelede kuzumanana kupaila alimwi kuti bataleki.”  (Luka 18:1)

Kunyina pe uutandilwa kulaale ooyo uuboola kuli Nguwe amoyo uulitola ansi. Kunyina mupailo uusinizyide uuyabaila kusweeka pe. Akataa ziinduluko zyanyimbo zyabangele bakujulu, [Yahuwah] ulamvwa kulilauka kwamuntu naba ni uubulide nguzu. Swebo notulungulula zyintu nzyotuyandisya mumyoyo kuzyuli kwesu, eelyo notupetekezya mupailo kumwi katweenda munzila, majwi eesu woonse alasika ku Mwami Sikabumba wamulengalenga wakujulu. Majwi eesu inga kaatamvwiki kumatwi aabuntu, pele taawidi ansi akulobelela pe, nokuba kusweeka mumakwebo aacitika mumbali lyesu pe. Kunyina cikonzya kuzimaanya kuyandisya kwamuya wamuntu. Kulaimpuka ataala congo camumigwagwa, atalaa kupyopyongana kwamakamu aabantu, akuyoosikila munkuta zyakujulu. Ngu [Yahuwah] ooyo ngotubandikila, aboobo mipailo yesu ilamvwugwa.11

Ijulu lileendelana abaabo baujisi mulimo wakuyandawida bamwi lufutuko. “Bana bokwa [Yahuwah] tabasiigwi kabali balikke, kabatakwe kukwabililwa pe. Mupailo nguuputausya janza lyokwa Singuzuzyoonse.”12   Mupailo walusyomo, kutali majwi manjaanji, uusyoma muli Yahuwah, uugaminina akugama kwaamba cintu cibulide, alimwi uulikankaizya mubulowa bwa Yahushua, uyootambula bwiinguzi.

[Taata] ulabeleka munzila ziindene kuti akuyumye lusyomyo mumoyo wako. Kunyina Walo ciinda kumukkomanisya kwiinda kukulemununa mukuli wako, akuti waboola yebo kuli Nguwe kuzyoojana mumuni anguzu, alimwi Walo wakasyomya kuti yebo uyoojana kulyookezya kwamoyo wako. Kuti webo kolaa moyo uuyandisya ajwi lya kupaila, Walo uyookumvwa, alimwi janza Lyakwe liyootambikilwa kuli nduwe kuti likuvwune webo. Nkwali [Eli] uuswiilizya mipailo, alimwi kuti zyintu zyoonse zyaalilwa kukugwasya webo, Walo nceciyubilo cako, Walo ngolugwasyo luliko lyoonse muciindi camapenzi . . . . 13

Ijulu lyoonse lilangila nduwe ootaminina kuti ulasyoma mu Tusimpe Twiinda Kusetekana ooto twakasisyigwa kubantu. Bangele balalindila kabala bulangizi bwakuswaangana anduwe kubelekela lufutuko lwa miya yabantu.” Ellen G. White Selected Messages Volume 2 page 136. 

Koswaangana akukamantana aJulu buno buzuba. Koleta nzyoyanda, abayandwa bako, kunembo lya Singuzuzyoonse, Ooyo wiingula mipailo yoonse. Ijulu lyoonse lilindila kugwasya baabo bayookona lufutuko kwiinda mukugwasyilizya kufutula miya yabantunyina.


Azimwi zijatikizya cibalo eeci:


1 Cakalembululwa kuzwa mubbuku lya The Incredible Power of Prayer by Roger J. Morneau.

2 Ibid., pp. 70-71.

3 E. G. White, The Great Controversy, p. 525.

4 E. G. White, Gospel Workers, p. 470.

5 E. G. White, Selected Messages, Vol. 2, p. 136.

6 E. G. White, Christ’s Object Lessons, p. 142.

7 C. H. Spurgeon, Sermons,p. 21.

8 Eeli zina lyakacincigwa kutegwa muntu atazyibwi waambwa aawo.

9 E. G. White, Christ’s Object Lessons, p. 175.

10 Ibid., p. 172.

11 Ibid., p. 174.

12 Ibid., p. 172.

13 E. G. White, This Day With God, p. 184.