Print

Kusololelwa kwa Bulemu: Koiya Kuzyiba Ncayanda Yahuwah Cigaminina Nduwe!

"Matwi aako ayoomvwa jwi kusyule lyako kalyaamba kuti, 'Eeyi njenzila, kweendela muli njiyo,' kufumbwa nocengulukila kujanza lyalulyo nanka kucengulukila kulumwesyi." (Izaya 30:21, NKJV)

mwaalumi ulapailaKutegwa muntu akalanduke manyongwe aacaalizya atalaa nyika, kunooyandika kubaa cilongwe ciyumu nta kakwiina kuleyaleya a Taata uuli Kujulu kwiinda mbucaabede muziindi zya baapositolo. Kufumbwa muntu uusyoma, ulayandika kusololelwa munzila yaandeene nkaambo, muntu omwe-omwe zintu zilamweendela munzila yiimpene, alimwi buumi mbwakkala buliimpene kuzwa kubantunyina. Eeci tacili cintu ciyandika buyo kubaa cilongwe cigaminina a Taata, pele kulayandika akulizyiba ncobeni jwi Lyakwe muciindi Walo nakanana kuli nduwe.

Kogaminina kwaamba cintu cini ncoyanda

Cintu citaanzi ncoyelede kwiiya cijatikizya luyando lwa Yahuwah mubuumi bwako ncakuti, webo weelede kulomba kusololelwa. Eelyo nopaila, kopaila kogaminina kwaamba cintu cini ncobulide. Kolisakatizya muzisyomyo eezyo zikonzya kukugwasya mu penzi ndyonjombede. Eelyo nogaminina kupozya kwaamba cintu mumupailo wako, abwalo bwiinguzi bunoogaminide kwiingula cintu cini ncolomba.

Bantu banji basyoma balalubizya kudwantauka akutamauka nobapaila, balapaila kabalaa bukandu kwaamba cintu cini ncobayanda nkaambo bayoowa kuti inga kabayoolomba citalombwi. Utalekeli kuyeeyela boobu kuti kukulesye kupaila kogaminide ncoyanda ncobeni. Kufumbwa nolyaabide cili mumoyo wako mu kuyanda kwa Taata wako, kumwi kwaamba kuti, “Kuleka kuyanda kwangu pele kuyanda Kwakwe akucitwe,” yebo inga wapaila ncobeni munzila yeelela mbozikweendela zintu!

Kugaminina kulomba cintu kulapegwa bwiinguzi bugaminina cintu cilombwa.

Kobaa lusyomo

Utayeeyeli mbolimvwa mumoyo kuti ndolusyomo lwako pe. Eezi zintu zyobile ziliimpene kulaale! Lusyomo nkusyoma buyo kuti ijwi lyokwa Yahuwah lili masimpe, kakwiina kuyanda bumboni bumbi. Jemusi utwaambila kuti: “Kuti naa mpali umwi akati kanu uubulide busongo, akumbile kuli Yahuwah, uupa kuli boonse kakunyina kubajanina butongo, nkabela uyoopegwa. Pele akumbile cakusyoma katadonaiki, nkaambo ooyo uudonaika uli mbuli mayuwe aalwizi aavwandauka akutonkaikwa aluuwo.” (Jemusi 1:5-6, KJV)

Koiya kuswiilizya

Bantu bayandisya kusololelwa ziindi zyoonse kanjaanji bayandisya kulotela cintu nokuba kubona cilengaano. Nokuba boobo, eeyi tiili nzila ilikke buyo Yahuwah njabelesya kuti atumine milumbe. Yebo toyelede kulindizya kusikila wamvwa jwi limvwika mumatwi aako pe, pele weelede kuteelezya. Basyomi kanjaanji balayoowa “kuswiilizya cili mumyoyo yabo,” pele yebo utayoowi. Inzila njabelesya kanjaanji Yahuwah kukanana ku bana Bakwe nja kajwi kasyoonto kapetekezya mukati kamoyo. Ijwi Lyakwe mumoyo wako kunyina nolinga lyakusweesya nokuba kukwaambila kucita cilubide pe. Koiya kubikkila maanu ku jwi libombe lya Muya Usalala Wakwe lyuumbulizya. Eelyo nocita boobo, aako kajwi kabombe kalaindila kumvwika akuzyibwa nokalimvwisya mumoyo wako.

kubala bbaibbeleAyimwi nzila yakwiiya luyando lwa Yahuwah nja kubala majwi aa Mangwalo. Kopaila akubuzya mibuzyo iigaminina. Kobuzya mubuzyo omwe aciindi comwe. Mpoonya kojula Bbaibbele kufumbwa cibalo akubala mapeeji ongaye. Yebo inga wacita oobo kwamazuba aakubwene. Pele eelyo Yahuwah nabandika kuli nduwe, yebo uyoozyiba ncobeni caakucitika eeco. Mabala eeni aayo aakujata meso nobala, alimwi aakuyasa mumoyo ayookuzyibya mumizeezo yako kuti ooku nkokwiingula Kwakwe kuli nduwe.

Kwiingula takuzwi mumabala aa Mangwalo ziindi zyoonse pe. Yebo weelede kulangisya mabala amwi aalo. Eelyo mabala amwi naakunjila mumizeezo yako, yebo uyoozyiba ncobeni kuti aayo nga majwi agaminide nduwe. Kunoonyina kudonaika. Ooyo ngo Muya Uusalala nakuzyibya kuti ooku kwiingula kuli mumajwi aayo, nkwiingula mubuzyo wako. Aboobo, kobikkila maanu!


Zimwi ziindi majwi alasika mumizeezo yako, nokuba kaambo kamwi kalalimvwisya mumoyo wako aako nkotaliyeeyeli omwini. Yebo inga toomvwa jwi limvwika mumatwi pe. Pele eelyo jwi unoolimvwide mumizeezo yako. Yebo inga walizyiba jwi eelyo kuti talizyili mubongo bwako nkaambo mabala aali mujwi eelyo alitobelene munzila yaandeene kuzwa ku nzila eeyo njozyibide kutobelanya kwaamba mabala. Eelyo nocicitika eeci, koswiililisya. Milumbe iizyila kuli Yahuwah tiikonzyi kukwaambila kucita cintu cimwi ncozyi kale kuti ncibyaabi, aboobo yebo inga wasyoma mucintu ncowaambilwa.

Ayimwi nzila Yahuwah mbwatusololela njakutupa luumuno eelyo notukanza kucita cintu cimwi, alimwi akutalimvwa kabotu notusala cintu citaluleme. Eeyi njenzila imwi Yahuwah njasolweda bana Bakwe.

Utanikwiide kukkede kolivwekete aawo! Koimikila talika kweenda!

Nokuba kuti muukajwi kasyoonto kapetekezya mumizeezo yako, nokuba kampango ka Bbaibbele, eelyo noomanizya kuswiilizya akutambula bwiinguzi bwako, konyampuka ucite ncowaambilwa kucita! Yahuwah wakasyomya kuti uyookusolweda, pele “kusololela” ndibbala lyakucita cintu. Yebo tokonzyi kusololelwa koyide kunonzomene kokkede ansi, kumwi kotongooka kuti tozyi cakucita!

Cimwi ciindi inga yebo kotabwene kulaale mbuli ntaamu zyosanwe, pele kuti wapegwa malaile manji aakubweza ntaamu iitobela, eeco nceciyandika. Yebo weelede kubweza ntaamu iitobela. Yahuwah uyookusolweda mbweenya mbuli mbofwambaana kumutobela, pele yebo weelede kubbataula matende kweenda ntaamu kuya kumbele kolangilde kuli Nguwe kuti unoozumenene kukusolweda.

Ikuti yebo walimvwaanga tootambula bwiinguzi, kojokela musyule mumizeezo yako: hena wakali kupede kale malailile yebo ngootakateelela na? Walo ukonzya buyo kufwamba kukusolweda mbweenya mbuli mboyandide kutobela.

Mukaintu uukkomene uleenda kayaa kutembaula

Kobunganya akuvwutawuzya makani

Yebo kunooli tozyi mboyelede kutobela malailile aapedwe. Aboobo yebo weelede kuvwuntauzya akubunganya makani manjaanji. Eelyo noyaa kuvwuntauzya makani, yebo inga watalika kusalalilwa ntaamu iitobela njoyelede kutobela. Mpoonya, yebo weelede kusala cakucita ciinda kubota ncozyi kale, eeco cijatikizya makani ngoojana nooli kuvwuntauzya, mpoonya akubweza ntaamu kuya kumbele mulusyomo.

Kosyoma Yahuwah kuti ulakusolweda akukujulila milyango akujala milyango. Utanyemi kuti mulyango umwi wajalwa mumeso aako. Milyango iijedwe ayalo ilapegwa mu kwiingula muntu mbweenya mbuli milyango iijulidwe. Yahuwah nguuzyi mazuba aazya kumbele; yebo tozyi pe. Komulumba Walo nkaambo ulakuvwuna kuzwa kuntenda nzyotabwene.

Utanoosowi ciindi kupapalisya kujula mulyango uujedwe kale. Yahuwah wakazumizya kuti ujalwe mulyango ooyo nkaambo Walo nguuzyi zyoonse. Kosyoma muli Nguwe, kobunganya tusimpe tunjaanji, mpoonya koya kumbele munzila iimbi yeeleba mulyango uujedwe.

Kobaa bulumbu

Mangwalo akulwaizya kuti: “Amukombe lyoonse. Amulumbe lyoonse, ncenciceeco Yahuwah ncayanda kuti mucite muli Yahushua Messiah.” (1 Batesalonika 5:17-18, KJV) Ooyu mulazyo uuyandika kapati. Lyoonse kolitondezya kubaa bulumbu akukkomana kufumbwa ciindi. Muzeezo uuzwide bulumbu ulabona ziindi zinjaanji zyakujana cibotu, pele muzeezo uucimidwe lyoonse, ooyo uutongooka lyoonse, ubwene buyo kutyompokelwa azintu nzyaakaalilwa kujana muntu.

Mazuba aacizya kumbele anoozwide ntenda zitalangilwi. Kupona mumazuba aayo kuyooyandika kuzyiba ncobeni kuyanda kwa Yahuwah kuli nduwe lwako kukugama. Yahuwah teenkeli kututumina milumbe swebo pe! Pele, kanjaanji bantu balizyi kale Moza ncuubakulwaizya kucita pele balo mbabatayandi caali kuteelela.

Ikuti koyanda kusololelwa aa Yahuwah, yebo weelede kwiimikila nji mulusyomo akutobela nkwakusolweda Walo! Kuti wacita oobo, Walo unoolomya kukukwabilila kusikila ukalanduke muli ceeco kufumbwa ciyoocitika.

Mukaintu uukkomene uleenda kayaa kutembaula