Print

Kuyuminina Muzinyonyoono: Kukwabilila Mpulungwido zya Muya Wamuntu

Camana ciindi bana bokwesu. Cibi cilamanukizya nobantu. Ncinyonyoono kuzyibila kucita zintu zibyaabi! Lino, kwiinda kaindi, ncintu ciyandikisya kukwabilila kufumbwa mpokonzya kunjililwa muya wako omuntu, aawo Saatani mpakunjilila akukuteya kuti ucegwe mukakole kakucita milandu.

Cinyonyoono cilamanukizya. Kunyina makani kutinaa ncintu cibyaabi cili buti: inga kacinooli mbuli kunyemanyema, kuvwiya,kuyandisya kunywa akuliyasaula misamu iikola, kuyeeyela mizeezo iisofweede,kuliyanda, kunywa bukoko amisamu iikola, kulangilizya zifwanikiso azipekupekuzitondezya mantanda, kulyoomba, nokuba cintu acimwi cili coonse. Zyoonse eezyonzintu zyizyibizya muntu kucita cibi.

Kuyuminina kucita cinyonyoono

Ilikke nzila kuli umwi umwi akati kesu yakwiingula zintu eezyo,ijanwa buyo mu Mufutuli wesu Yahushua. Omwe-omwe wesu uleelede kulivwiililambobweenda buumi bwakwe kumwami Yahuwah. Mboobu mbwaapandulula Mangwalo;apandulula kuti, “Nokuba kuti aaba balombwana, Noah, Daniele, a Joobo, nibalikomunyika, balo inga bakonzya buyo kuvwuna maumi aabo kwiinda mubululami bwabo,mbwaamba Simalelo Mwami  Yahuwah.”(Kobala Ezekiya 14:14.) Lino kujala ŋanda yakazekelo mbokulaafwi kusika, omweomwe wesu weelede kulisinsa akulilingula mumoyo wakwe kufumbwa cibi ncasisideakulilekelela zibi zyoonse ku Mufutuli wesu Yahushua.

mwaalumi ulede abulo kapwatwide kulanga fooni

Luunyaunya—lwa koonanaakulalika, kuyandisya kulyaalya, misamu iikola, nokuba cili coonsecisofwaazya muntu — oobo mbusa bwa madaimona bulibonya kwiinda mumibili yabantu.Ilikke buyo nzila Saatani njanga woongelezya muya wamuntu, njakumunjilamumubili munzila zyosanwe eezyo akumusungilizya kuti alimvwe boobo. Eezyo nzilazyeelede kugatelwa anguzu ncobeni cakutasobanina. Kulya zintu zisalala, buumibwakuliimya, koona ŋonzi zyakulyoonenena, zyoonse eezyo zyibelekela antoomwekuti zikwabilile akuyumyayumya mbwalimvwa muntu munzila zyosanwe eezyo.

Saatani woongelezyamuntu kwiinda munzila zyosanwe eezyo, pele uteya muntu kwiinda mumizeezoyakwe njaliyeeyela. Aabo bayanda kuyoosalazyigwa akulibambila kucingauzyaMufutuli nayooboola mumakumbi, beelede kutonkomana kukwabilila mizeezo yabonkaambo kufumbwa muzeezo ngwayeeya muntu, nguwenya ooyo ngomuzeezo uutondezyambwalimvwa  ambwabede muntu ooyo. Alimwieeyo mizeezo antoomwe ambwalimbwide muntu ooyo, nceciimo cakwe ooyo muntu.

Kuya Kujulu kwiinda mucuumbwe, ncintu ciimpeneakwiinda kuti muntu watolwa kujulu kakwiina kufwa muciindi ca Kuboola Kwabili. Boonse aabo bayoowunka Kujulu kakwiina kufwa,beelede kuyoosikila ambaakani imwi mumaumi aabo mpobatacikonzyi kuzunda nokubakulwana lwabo balikke. Kunyina makani pe kuti naa 95% ciimo camuntu nokuba 5%ciimo cakwe kuti cakakokololwa kuzwa kubazyali bakwe mukuyandisya kucita cibi.Alikke Mufutuli Yahushua nguukonzya kufutula muntu ooyo. Muntu ulaa ciimo 95%cakuyandisya zisofweede inga kacikonzyeka kufutulwa kufumbwa buyo kuti walyaabazyoonse mubuumo bwakwe ku Mufutuli. Muntu wakakomezyelwa mubusena bukwabilidwe,kakomezyegwa abazyali balemekezya Mwami Yahuwah, alimwi kalaa ciimo cili buyo5% cakuyandisya kucita zibi, ulakonzya kusweeka kufumbwa buyo kuti kayeeya kutiinga wazunda cibi munguzu zyakwe akukaka kulyaaba buumi bwakwe kuli Yahushua.

Malailile aakuyaamina ku Mwami Yahuwah, inga aba mayandisi kuli ndiswe kuti twaaswiilila akwaateelela. Yebo kosyoma muli Yahuwah lyoonse. Kobaa lusyomo lutazungaani muli Nguwe nkaambo kabumboni bwa luyando anguzu Zyakwe. Kunyina muntu uutambikizya maboko aakwe mulusyomo ku Mufutuli, pele ngweenya ooyo ulakumbatilwa mumaanza aatamani, alimwi walo uloongelezyegwa akulongezyegwa.”

(Ellen White, Lugwalo 17, Muzaki Maziba 14, 1903.)

Bantubanjaanji balaa mubuzyo wakuti, “Mbubuti  Ime mbwenga ndyalaaba buumi bwangu kuliYahuwah?”1 Yebo uliyandisyide kuti ulipe cakumaninina kuli Nguwe,pele unyina nguzu zyakulijata, ulimuzike mumakani aakudonaika, alimwi yeboucuungililwa ziyanza zibyaabbi mubuumi bwako bwacinyonyoono. Zyoonse zintunzyosyomya kubambulula, zili mbuli ntambo yamuseenga iibumbuluka. Yebo tokonzyikweendelezya mizeezo yako kabotu, kulilingula mbolimvwide, azintu nzyoyandisya.Nkaambo kakuti yebo ulizyi zyoonse nzyookaalilwa kusyomya akuzuzika mubuumibwako, eeco ncecikutyompya akukubuzya nguzu zyakuti ubaa camba mukulisungulakwako; akukupa kuti yebo uyeeyele kuti Mwami Yahuwah takonzyi kukutambula pe;pele toyelede kubula bulangizi. Yebo ncoyelede kumvwisisya ncakuti, kuli nguzuzipati mukulikanzila kucita cintu cibotu. Eezyo nzyenguzu zyeendelezya ciimocamuntu, nguzu zyakusala, nokuba kukanza kucita cintu cimwi. Zyoonse zintuziyeeme atalaa makanze aakucita cintu ciluleme. Inguzu zyakusala kucita cintu eezyoMwami Yahuwah nzyaakapa kubantu; nzyizyabo kuti balisalile cakucita. Yebotokonzyi kucinca moyo wako, yebo tokonzyi kulipeda lwako zintu zyoonsenzyuuyanda moyo wako ku Mwami Yahuwah. Pele ulakonzya kusalakumubelekela Walo. Yebo ulakonzya kumupa luyando lwako; mpoonya Walo uyoobelekakwiinda mulinduwe kuti atondezye luyando Lwakwe mbuli mbwayanda. Aboobo ciimocako coonse inga catalika kweendelezyegwa a Muuya Uusalala ookwa Yahushua;kufumbwa ncoyanda inga kacinoogeme ali Nguwe, mizeezo yako inikweendelana aNguwe.2

Cimwi cibeela cabuumi cikatazya kapati kubanalumi bamuselawamamanino, ncibeela ca kulijata muzisusi zyanyama. Banalumi bana Kristubanjaanji balizyibide kucenka zifwanikiso azipekupeku zitondezya mantandampoonya akutalika kulyoomba. Cintu ceelede kumvwisyigwa ncakuti, cinyonyoonocitalikila mukulanga aameso. Eelyo mwanalumi nalekela meso aakwe kutialangelange amubili wamukaintu, mizeezo yamwaalumi ooyo amanjezyeezya aakwe,aalo atalika kubeleka mulimo mulinguwe mpeenya aawo. Bamakaintu banakristubalalisamika zyakusama cabunkutwe, pele mulandu uli kumwaalumi ooyo uulekelameso aakwe kuti azwelezwele amubili wamukaintu, nanka kusala kuti atozye mesoaakwe kulubazu lumwi. Eelyo mwaalumi nasungilizya meso aakwe kulangisya cintucimwi, ayalo mizeezo yakwe itozya kucintu eeco ncacenka boobo.

“Eelyo notuboola ku Mwami Yahuwah akulibatamika kumwikatulilekelela bubisyi azinyonyoono zyesu, Walo wakasyomya kale kuti Walo MwiniLwakwe uyooteelela kulilauka kwesu. Bulemu bwa cuuno Cakwe ncecisyomyo cakutijwi Lyakwe liyoozuzikwa muli ndiswe.

“… Mupaizi wesu Mupati ulaibaluka majwi Aakwewoonse ngatukulwaizya kuti tusyome. Walo lyoonse ulaibaluka cizuminano Cakwekuli ndiswe.

“Boonse aabo bamuyandaula, bayoomujana Walo.Boonse aabo bakonkomona, mulyango uyoojulwa kuli mbabo. Kunyina nobati kamvwemajwi aakuti, “ Mwandisabila amuleke kundikatazyi Ime; mulyango wajalwa,kwamana; Ime nsyeyandi kuujula kabili.” Kunyina pe naba omwe uutikaambilwe kuti“ Ime nsyekonzyi kukugwasya yebo pe.” Aabo balombesya cinkwa akataa masiku kutibakasanine bafwide nzala, bayoozwidilila mukulombesya kwabo.”

(Christ’s Object Lessons, p. 148)

Ntaamu zyakubweza kuti Uzunde

Kufumbwa mbocibede cintu eeco cilaa kampenda ncoyandisya alimwincosiside mumoyo wako, kuli nzila zyone nzyonga wagaminina kutaaluka kutiucizunde:

  1. Koompolola Zina Lyakwe Mwami Yahuwah. Kolisakatizya muzisyomyo Zyakwe kuti zilaa nguzuzyakuzunda kufumbwa ntenda njoosikilwa buno buzuba, alimwi kopaila, kosinizyide mumoyo wakokulangila kuti ulatambula bwiinguzi alugwasyo.
  2. Kozumanana akutonkomana, kumutongookela kufumbwa cintu cikucumba mumoyo wako. Kolyaambilila cakuliiba eeco cintu cinicikusyupa mumajwi aako omwini.
  3. Komulomba Mwami Yahuwah kuti akuzyibye ntenda iizyaakuswena munsilyako, eelyo notalika kwiingaila munsaa ntenda eeyo. Komulomba kuti akwiibalusyekuti upaile akulomba lugwasyo kotaninga sunkwa kunyomenenwa kufumbwa naancinyonyoono nzi ncoyandisya.
  4. Kobaa beenzinyoko bakugwasya kulilingula.

Kusangana mukabunga abantu mbosyoma akumvwana limwi, nokuba kutikali muntu omwe buyo, ooyo ngomumvwana limwi, inga caba cintu cikugwasya kapatimukuzunda cinyonyoono. Banalumi abamakanintu aabo bakutauka mulimo munkamu yaWLC wakumwaya mulumbe mubotu kunyika yoonse, balilyaabide, moyo abuumi bwaboboonse ku Mwami Yahuwah. Pele aswebo, tucili bantu banyama. Aswebo tulalubizyambuli bantu boonse. Aswebo tuciyanda Mufutuli kuti atugwasye.

Kulingulana Mukabunga

nkamu yabalobwanaBanalumi bankamu ya WLC balizyi kabotu kuti imwi nzila yakuteyabanalumi eeyo Saatani njabelesya, njakuca balombwana bamusela wamamaninokwiinda mukulisofwaazya muzisusi zyanyama. Swebo tulanganya makani aankwelaamoyo uusinizyide ncobeni, alimwi aswebo mbuli bantu boonse tatukwabilidwekuntenda yamasunko aankwela pe, nanka bwaamu amamambe pe, tuli muntendambweenya buyo mbuli bantu boonse mbobali muntenda. Musololi wambunga ya WLCwakatamba banalumi ba WLC kuti bakamantane antoomwe akugwasyanya kulingula umwiaumwi wankamu kuti azumanane kulisalazya mumizeezo yakwe, muzisusi zyanyamaamuzintu zyoonse nzyaalaa busa akuyandisya.

Swebo twamwaabila lugwalo oolu lutobela ansi aawa, kutali kutituyanda kubbununa nkamu eeyi pe. Pele twamutamba kuti mulubale lugwalo oolukuti cibe cintu cakugwasya akukulwaizya bamwi kuti balibatamike akubomba myoyokuti bayandaule tukamu twakugwasyanya mumakani aakulijata.

 

 Nobayandwa muli Yahushua

Mumazuba aayinda, ooto tusimpe tuli mu Daniele 11, twakatujatila maanu akutuzyibya mbokulaafwi ncobeni kujala ŋanda yakazekelo. Omuyandwa mwanookwesu, tuli munsimunsi kapati aciindi eeco  Mufutuli wesu nayanda kwaamba kuti “Ooyo uucilaa tombe, kazumana mutombe lyakwe. Alimwi ooyo uusetekene kazumanana kusetekana.” (Ciyubunuzyo 22:11)  Kuzwa eelyo Muya Uusalala naakandijata mumizeezo yangu akundizyibya kuti mamanino alaafwaafwi, moyo wangu uliminidwe nkaambo kacibi cakutalijata muluunyaunya azisusi zyanyama eeco cilebaula banalumi banjaanji mazubaano.

Swebo tuli banalumi bamusela wamamanio. Saatani uluujisi kwiilingana kulwana ndiswe kwiinda kaindi, kagwitide akujata maanka, alimwi kayandide ncobeni kujaya kwiinda mbwaakakanzide kujaya bantu mumusela wakainda uuli woonse. Mangwalo atuyiisya kuti “mbweenya mbuli muntu mbwayeeya mumoyo wakwe, nkokuti mbwabede ncobeni .” (Tusimpi 23:7) Yahushua wakatucenjezya kale kuti kufumbwa muntu walanga mukaintu akumufwida busa bwa kumunjilauka kucintaanda, ooyo muntu wacita kale mamambe mumoyo wakwe amukaintu ooyo.

Saatani ulizyi kale zyoonse eezyi alimwi teenkede kulwana banalumi bamusela wamamanino pe. Kunyina muntu wakasima cakuti talwanwi a Saatani pe. Lino kwiinda kaindi, tobanalumi bankamu ya WLC, tuyandika kulisalazya mumyoyo amumibili yesu. Eelyo Achani naakabisya, wakasisa zintu nzyaakabba mucivwuka cakwe. Pele, yoonse bungano ya Isilayeli yakasingwa akupenzyegwa nkaambo kacinyonyoono camuntu omwe. Balombwana bali makumi otatwe abali cisambomwe bakafwa munkondo ntaanzi yakulwana munzi wa Ai. Bamakaintu bali makumi otatwe abali cisambomwe bakacaala mbaamuka mufu, tabakwe mulumi. Maanda aali makumi otatwe acisambomwe, akacaala taakwe wisi wakupa bana zintu nzyobabulide. Zyoonse eezyo nkaambo buyo kacibi cakasisidwe camuntu omwe.

Citondezyo cilesya kucita cintuNobasazima nomuyandwa, swebo twakakamantana canguzu akutalika makanze eesu aakutola mulumbe wakasimpe ookwa Yahuwah kunyika yoonse. Inga caba cintu camanyongwe amause ataambiki kuti eeci cileleko ca Mwami Yahuwah, calesyegwa kuba mulimo wesu nkaambo kacibi akati kesu mu nkamu ya WLC. Swebo tuyandika kubelesya kufumbwa cilwanyo ncotukonzya kukwempa eeco cili munsi lyesu kuti tulwane nkondo eeyi yakuyandisya luunyaunya amamambe. Swebo toonse tulaa Mufutuli ooko nkotunga twatijila akuyooyubila. Walo wakatusyomezya kale kuti ndolugwasyo lwesu muciindi notubulide nguzu. Nokuba boobo, aswebo tulalilingula akulisyamba kala akulilesya kucita zitondwa eezyi. Aswebo tuli bantu bazyibide kucita zintu zyamusyobo ooyu mbuli bantu boonse nkaambo tucikkala ansi aano.

Cinyonyoono ncintu cikola, cimanukizya akuzilula mizeezo, alimwi kulyoomba akulangilizya zifwanikiso azipekupeku zitondezya mantanda azitondwa ziindene, eezyo nzyezimwi akataa zintu zikatazyide muntu citaambiki kuti azilwane akuzwidilila kuzunda. Cimwi cintu cakatondezya kuti inga cagwasya muntu uuzyibide kucita kufumbwa cibi, ncakusangana mukabunga aako kamugwasyilila akumukulwaizya munkondo njalwana zisusi zyanyama yamubili wakwe.

Ime ndalombozya kuti, mukukwabilila kabunga kasyoonto aaka, swebo tulilangaule akulizulazula mulicesu umwi awumwi. Eeyi ninkondo yakulwanina muya wamuntu omwe-omwe akati kesu, aboobo swebo tweelede kubelesya kufumbwa nzila njotukonzya kulwana nkondo eeyi. Swebo tuyanda cileleko ca Mwami Yahuwah, banabokwesu. Tweelede kupaililana. Ime ndalomba kuti umwi umwi mwaalumi uukutauka mulimo antoomwe a nkamu ya WLC, asangane kugwasyilila akulingulana abanabokwabo basazima, mukulyaaba buumi bwakwe mvwiki yomwe yomwe, katwaambilana zintu zyakupaililana kuti:

Kwiinda muluzyalo lwa Mwami Yahuwah, amulusyomo muli Yahushua, Ime ndakonzya kulilingula akuzwidilila kulisalazya mumvwiki eeyi.

Tunootuminana cikonkezyo eeci lyoonse mubuzuba butaanzi yainda Nsabata, muli bwa 2nd, 9th, 16th, abwa 23rd butobezya mwezi uubonwa ameso. Ime ndilomba Mweenima Q kuti abe nguuyendelezya milumbe munkamu. Mumazuba amwi aasalidwe, tunootumina muluwo cikonkezyo eeci cilaatala ku Musazima Q. Musazima Q unoola mazuba obile aakulemba mulongo wabaabo bakaalilwa kukoma nkondo alimwi balomba mipailo iigaminina cintu cibakatazya. Awalo unoosanganya zina lyakwe kuti kaciyandika. Nkaambo kakuti aaya makani aakatazyide ncobeni kuli ndiswe tomusela wabaalumi wamamanino, kuti umwi wesu taayingula, Ime ndalomba Musazima Q kuti alembe kuti ooyo wakaalilwa akumusanganya akataa baabo balomba mipailo.

Eeci tacili cintu cakutunusya akugunya muntu pe, alimwi kunyina nocinga canyonganya kusangana munkamu ya WLC. Ooyu mulimo buyo wakugwasyilila banabokwesu aabo banjomba akukakatila kulisalazya. Ime ndalombozya kuti ooyu mulimo uzumanane kusikila ikajalwe ŋanda yakazekelo. Saatani ulwanina miya yesu mbuli munyama uyanda kukuluma akukukwamauna, aboobo tweelede kwiimikizyanya banabokwesu mumipailo.

Ooyu mulimo ncobeni wamoyo woonse, nobayandwa. Cinyonyoono cakuyandisya zitondwa, mantanda, nzimwi zinjaanji kutali buyo kulyoomba, kulangilizya zipekupeku azifwanikiso zyamantanda. Meso, nzyempulungwido zyamuya wamuntu, aboobo, zyeelede kukwabililwa ciindi coonse. Lyoonse kuyandika kucengulula meso akulanga kumbi kuti mukaintu uutasamide cakulilemeka wainda kumbele lyako. Eeco ncecintu cikonzya kukwabilila mizeezo yesu. Swebo tatweelede kusamununa mukaintu mumizeezo yesu akumulanga amubili kalaa cinswe. Mulimo wesu nobasazima, wakugatela mpulungwido zya miya yesu akulesya meso eesu nokuba mizeezo yesu kuti yiingaile ooku akooku nkaambo eeco ncecisolweda kuti ubule nguzu akunjomba mukulyoomba nokuba kulanga zifwanikiso azipekupeku zitondwa.

Mbuli babelesi antoomwe a nkamu ya WLC, swebo twakabunganya mbunga yesu yakugwasyana kulilingula. Tuli kabunga ka banabokwabo mu Mwami, aabo bapailila akuyumyayumya mweenzinyina umwi awumwi akati kesu. Kuti umwi akati kesu walinontola akuwa ansi nokuba kudadalika, swebo tulizyi kuti tulijisi wakutwiiminina munsi lya Taata wesu.  (Langa 1 Johane 2:1) Alimwi tulizyi kuti tulakonzya kupegwa lugwasyo akumvwidwa kaambo mukulilauka kwesu kakwiina kuyoowa kuzulwa, kusinswa nanka kubetekwa.

Utasowi ciindi Mwanookwesu ooyandika, Yamana nyika eeyi.


Amucicenjelele Kapati Cinyonyoono

Nobeenima anobacizyi, mamanino alaafwi kapati cakuti tacicilicintu cakusobanina kusowa ciindi kusala lufutuko lwesu. Iswe tweeledekucicenjelela kapati anguzu zyoonse cinyonyoono. Iswe tweelede kulikwabililakufumbwa nzila yakunjilila mubuumi bwamuntu woonse. Mumasunko aabuumi bunombotukkede, yebo kocengulukila ku Mufutuli, mpoonya Walo uyookwiimpulaakukwiimikizya kuti utawidi ansi.

Utaswiilili sinkondonyoko nkwakusungilizya kutiuleleme kuboola munsimunsi lya Kristu kusikila yebo ulimvwe kabotu akukkalwacamba; kusikila weelele kuboola ku Mwami Yahuwah. Kuti yebo koyanda kulindilakusikila ciindi eeco noyoolibbakamuna akulimvwa kuti uyanda kuboola ku Mwami,yebo kunyina pe nocitikakusikile ciindi eeco pe. Eelyo Saatani natondeka nduwekuti zikobela zyako zicinunka nsu mbuli cibolede, yebo koinduluka kumwaambilacisyomyo ca Mufutuli wako Yahushua, “Ooyo uuboola kuli Ndime, kunyina pe Imenenga ndamutandila anze.” Johane 6:37. Komwaambila sinkondonyoko kuti bulowabwakatika aciciingano bokwa Yahushua bulakusanzya zinyonyoono zyako zyoonse.Mupailo ookwa Davida, awube wako kuti, “Kondisanzya amululwe ime, mpoonyandiyoosalala; kondisanzya ime, nkabela ndasalala akutuba bu kwiinda caanda.”Intembauzyo 51:7.

Nyamuka lino mukwesu, koya kuli Taata wako. Walo uyookucingauzyakocili kulaale. Kufumbwa buyo kuti yebo wataaluka niiba ntaamu yomwe kutozyakuli Nguwe mukweempwa kwako, Walo ulabinda kuzyookukumbata mumaanza Aakweaaluyando luteeli. Matwi Aakwe alijulidwe kuti amvwe kulilauka kwamoyouupengede. Kufumbwa buyo kuti moyo walungumana ku Mwami Yahuwah, Walo ulizyikale makani woonse. Kunyina mupailo uupailwa, nokuba kuti ngwakubbabbalisyakwaambaula, kunyina misyoozi iiloka kumeso, nokuba kuti njakusisikizya, kunyinakuyandisya masimpe kwamyoyo, mukuyandisya Mwami Yahuwah ooko kutazyizyilwe,nokuba kuti moyo kuubulide buti nguzu, pele Muya ookwa  Yahuwah ulaunka kuyooswaangana anduwe. Nokubakuti mupailo tuuna pailwa, nanka kuyanda kwamoyo kakutaninga pozomonwakumulomo, luzyalo lwa Kristu lulayaamuka kuyooswaangana aluzyalo oololukutaukila mumoyo wamuntu ooyo.3

Ngazi yamumuni


1 Mazina aasetekeneakabikkwa mucibalo eeci mucibaka camazina aamulimo wacuuno.

2 Ellen G. White, Steps to Christ, p. 47. Mazina aasetekene akabelesyegwa.

3 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons,p. 205. Mazinaaasetekene akabelesyegwa.