Print

Lär dig hur du får tillgång till outnyttjad gudomlig kraft!

Det finns en ofattbar kraft sammanvävd i Skrifterna som bara väntar på att användas av den som i tro hävdar den.

 

 ljusSkrifterna förklarar att Yahuwah inte kan ljuga. Förklaringen är enkel: Vadhelst Yahuwah säger är så fort Han sagt det!

Om vi står i ett mörkt rum och jag säger dig: “Det är ljust”, så ljuger jag. Jag behöver knäppa på

strömbrytaren eller tända ett ljus för att fullborda mitt påstående.

Yahuwah behöver inte göra det. Så fort Han sagt: “Det är ljust” så är det ljust. Detta för att Yahuwahs ord i sig själv rymmer den gudomliga kraften att utföra det Han säger.

Detta häpnadsväckande koncept avhandlas i Jesaja 55 där troende uppmanas till att kalla på Yah:

Sök Yahuwah medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Yahuwah, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Eloah, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Yahuwah. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. (Jesaja 55:6-11)

Yahs ord i sig innehåller kraft och befogenhet att uträtta det Han säger! Liksom regnet gör att jorden blomstrar med liv säger Fadern: Så skall det vara med ordet som går ut från Min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till Mig utan att ha verkat det jag vill, och utfört det vartill Jag har sänt ut det.

Detta är nyckeln till hur man tillgodogör sig gudomlig kraft. Yahs ord består av den kraft som fullgör det Han hävdar! Liksom regnet gör att jorden blomstrar med liv säger Fadern: “Så skall det vara med ordet som går ut från Min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till Mig utan att ha verkat det jag vill, och utfört det vartill Jag har sänt ut det.”

Låt din tro omfamna denna verklighet så kommer din andliga vandring bli en märkt av oupphörliga segrar.

Trons roll

Tro har en mycket viktig roll. Tro definieras sålunda: “Sinnets samtycke till vad en annan förklarar är sant, där den andres auktoritet och sannfärdighet är tillräcklig utan vidare bevismaterial; bedömningen att vad en annan hävdar eller vittnar är sant.” 1

Äkta tro är aldrig blind. Snarare är den baserad på ens personliga bekantskap med Skaparen och Hans omätbara kraft och oändliga Kärlek. När du väl förstår att förmågan att överkomma bara väntar på att du skall kalla på den så kommer du genom tro hävda varenda löfte som utlovats. När du väl gör detta, var då förvissad att löftet är uppfyllt i samma ögonblick! Detta är för att den gudomliga kraften nödvändig för att verkställa löftet redan finns sammanvävd med orden Han uttalat.

Denna djupa förening mellan gudomlig kraft och tro är något som Frälsaren gång på gång försökte förkunna.  När två blinda män kom till Yahushua för att bli helade så frågade Han: "Tror ni att jag kan göra detta? De svarade: Ja, Mästare. Då rörde han vid deras ögon och sade: Som ni tror skall det ske med er." (Matt. 9:28-29)

När lärjungarna frågade varför de varit oförmögna att driva ut den orena anden ur den demonbesatte pojken så förklarade Yahushua: “Därför att ni har så lite tro. Amein säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.” (Matt. 17:20)

Den gudomliga kraften sitter inte i människans tro. Tro är inte någon magisk besvärjelse. Tro är den hand som griper tag om kraften som redan finns sammanvävt i löftet!

Hur det fungerar

romersk soldatBerättelsen om den romerske centurionen är en av de mäktigaste förklaringarna på hur tro fattar tag om den himmelska kraft det heliga ordet innehåller.

Då Yahushua var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: Mästare, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor.

Yahushua frågade honom: Skall då jag komma och bota honom?

Officeren svarade: Mästare, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.

När Yahushua hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: Amein säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. (Matt. 8:5-10)

Centurionen behövde inte att Yahushua skulle lägga sina händer på den sjuke tjänaren. Han visste att kraften att uppfylla hans begäran fanns i det talade ordet. Hans tro begrep att makten som fanns i själva löftet var det som uppfyllde löftet. Detta var nog för honom.

Applicera kraften

När man förstår att makten att fullgöra alla löften redan finns i löftet i sig så blir helt plötsligt vartenda av Yahuwahs uttalanden självuppfyllande förklaringar som tron kan gripa tag om!

plugga in

När kvinnan som ertappades i äktenskapsbrott slets fram inför Frälsaren så sade Han vänligt till denne skräckslagne: “Inte heller Jag fördömer dig; gå, och synda inte mer.” (Joh. 8:11) I orden “gå och synda inte mer” fanns kraft och befogenhet att möjliggöra för henne att göra just detta. Samma kraft finns där än idag. Den väntar på att trons händer ska fatta tag om den och hävda den.

Det är på så vis vi skall överkomma var och varje synd.  Petrus öppnade sitt brev med den vackra förklaringen:

Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Yah och vår Mästare Yahushua. Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. (2 Pet. 1:2-4)

Yahuwah har försett oss med löften som täcker varje behov.

“Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.”  (Heb. 4:16)

bön

 


1 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.