Print

Lusyomo nko Kuzunda!


 

George Müller wakali mwaalumi wakazyi kabotu makani aalusyomo. Aciindi cimwi walo wakati, “Ime ndakaaba buumi bwangu boonse kuti nditondezye muntu mbwanga wacita zinjaanji kwiinda mumupailo alusyomo.” Mwami Yahuwah wakamuzula mumoyo wakwe kuti atalike kuyaka maanda aakukkalila bamucaala akusungila bana baingaila anze mumigwagwa yaku Bristol, England aabo batakwe kwakukkala. Kajisi buyo masheleni obile (50 maseenti) munkomo yakwe, George Müller wakakanza kuti atobele ncaakaambilwa ku Mwami. Walo taakazyi pe kuti naa mali aakuyasya ŋanda ayoozyila kuli, pele eeco tiicakamulesya kulibambila nkaambo tiicakali cintu cimutunusya kubula mali pe. Walo wakalizyi kale kuti kuyanda kwa Mwami Yahuwah ninzi. Aboobo, wakali mulimo wa Mwami Yahuwah kuti amutondezye nzila yakuyaka ŋanda eeyo. Mulimo wakwe wakali buyo wakuteelela.

George Müller

George Müller (1805-1898), Silumamba wa Lusyomo wakasimpe, wakasyoma kuti kubaa cisyomyo cokwa Yahuwah cakali cintu camasimpe mbuli kubaa cintu mujanza lyako, kufumbwa nokuba kuti kacili cakulya cili mukkabati nokuba mali aali munkomo yamali

Müller wakatola zintu zyoonse zyakali mumoyo wakwe kuli Elohimu wabulemu. Walo wakazyibide kale kutaambila muntu naba omwe ncaakabulide – alimwi wakalaa zintu zinjaanji nzyaakabulide nokuba boobo. Walo wakali kwaambila buyo Taata Wakujulu alikke. Kwiinda mulusyomo lwakwe lwakulitolaansi akulibombya moyo, Mwami Yahuwah wakamugwasya kuyaka maanda mapati osanwe , aayakidwe amabwe, alimwi aakonzya kusunga bamucaala bali 2,000 aciindi comwe.

Bumwi buzuba, Müller wakabula mali aakuuzya cakulya cakusanina bana mbaakali kusunga. Eelyo naakacifugeme kumwi kapaila, akulazyika zyoonse zyakamulemede kumoyo kunembo lya Taata wakujulu, akulisakatizya muzisyomyo zyokwa Taata kasyoma amoyo wakwe woonse, wakamvwa muntu umwi kakonkomona kumulyango wakwe kalaa cipego camali. Mbombubo Mwami Yahuwah mbwaakamutondezya alimwi kuti Walo ulasunga zisyomyo zyakwe. Nkabela bana bakapegwa cakulya ncibakeelede aciindi ceelede.

Mukuya kwamyaka, walo wakapegwa zyuulunzuma zyamadola aakubelesya mumulimo wakwe mupati – zyoonse eezyo zyakacitika kakwiina kwaambila muntu naba omwe zintu nzyaakabulide, alimwi bunji bwazintu eezyo zyakali kuyandika cakufwamba. Müller wakaaba buumi bwakwe kukuyubununa bubotu anguzu zya Mwami Yahuwah kuli boonse aabo basyoma buyo jwi Lyakwe akusyoma zisyomyo zyokwa Elohimu. Walo wakaibaluka kuti masunko aleelede kusikila kufumbwa muntu uuyanda kuyumya akubaa lusyomo lutazungaani.

“Kwiiya lusyomo luyumu nkuzunda masunko mapati manjaanji.” Müller wakati. “Ime ndakaiya lusyomo lwangu kwiinda mukwiimikila nji akataa masunko mayumu ncobeni.”

Kwakaambwa kuti lusyomo nkasamu kakonzya kukomena cakufwamba kuti kasaninwa kabotu, alimwi lusyomo lwa Müller lwakatondezya masimpe aali mukaambo aaka. Kufumbwa naa ncintu nzi cakamukatazyide aciindi cili buti, Müller wakasala buyo kusyoma mu Mwami Yahuwah. Walo wakati, “Wasyomezyegwa kuti yebo weendela antoomwe Anguwe akulungumana kuli Nguwe, kolangila lugwasyo luzwa kuli Nguwe, Walo kunyina pe nanga wakutyompya pe.” Lusyomo lwa Müller lwakali buyo nkaambo kakunjila mubuyumuyumu bwiindene akusala kuzumanana kusyoma nokuba kuti wakanjilide manyongwe aali buti. “Ikuti Mwami wandityompya mebo, inga eeco caba ciindi citaanzi kundicitila boobo,” mbwakaamba oobo.

Faith is the victory - Esther

Yahuwah taakalesya kana kasimbi kasyoonto kaku Isilayeli kuti kabbigwe akuuzyigwa mubuzike, pele wakabelesya bumboni bwa kana aako kuti bube bumboni Bwakwe mucisi coonse kwiinda muli Silumamba Namaan. (Cakazumizyigwa aba Darrel Tank, darreltank.com.

Mangwalo azwide twaano tunjaanji, twaambilizya Mwami Yahuwah mbwaakali kulanganya bana bakwe bakali kuyandisya zyanyika. Kaambo keni kakupeda kaano komwe-komwe kalembedwe mu Bbaibbele, nkakukulwaizya lusyomo mumyoyo yabasyomi. Kutalikila kumaleele aakuvwuna bana ba Isilayeli kulwizi Lusubila, kusikila ku kaano ka mukamufu ooyo wakayungizyilwa mungwimba cakuti limwi wakamanizya kubbadela zikwelete zyakwe, aaya makani woonse ookwa Yahuwah, ayelede kukulwaizya kubikka lusyomo akusyoma muli Nguwe kuti, ooyo wakacita maleele aayo kubantu Bakwe mumisela yakainda, asunu buno buzuba uciyandisya kucitila bantu Bakwe mbweenya aabo basyoma muli Nguwe.

Kufumbwa mwanaa Yahuwah lyoonse ulanjila mumasunko aamukatazya mubuumi bwakwe. Daniele wakatolwa mubuzike akuzibwa naakali kukkala munkuta yabasinkondonyina acisi ca Juuda. Joseph wakaangwa munzila iitaluleme. Joobo wakazimininwa bana bakwe boonse, buvwubi bwakwe aciimo cakwe mubuzuba bomwe. Esther wakatolwa buzike kuzwa kumukwasyi nkwaakazyalilwa akuyookwatwa kumwami uukomba mituni ooyo wakalaa myaka minjaanji kucembaala kwiinda nguwe!

Yahuwah talesyi zintu zibyaabi kucitika pe. Ba Hebulayo 11, ncibalo cizwide “Basyomeka balaa Mpuwo”; citutondezya mukonzyanyo atalaa mukonzyanyo wabantu aabo bakali kunga nibakasikilwa mapenzi aakatazya ncobeni, balo bakazwidilila akuzunda masunko aabo – kuleka buyo munguzu zyabo beni, pele mukulazyika ansi zyoonse akuyaamina muzisyomyo zyokwa Yahuwah. Aaba mba Basikalumamba ba Lusyomo.

Nguni wakazunda masi manjaanji kwiinda mulusyomo, nguni wakaleta bululami, wakabamba zisyomyo, wakajala makanwa aabasyuumbwa, wakalesya mulilo kuumpa, wakazwela cceba libosya, wakabulide nguzu pele wakayumyayumya akupegwa nguzu, wakazwidilila munkondo, wakatandaanya basinkondonyina bamuzwakule? Alimwi bamwi bamakaintu bakatambula bayandwa babo bakafwide akubusyigwa kuzwa kulufu: alimwi bamwi bakatundululwa akusubulwa, kakwiina kulilesya kunjila ntenda yalufu; kutegwa bakabusyigwe kuzwa kubafu: alimwi bamwi bakatundululwa akunongwa akukwabbaulwa, inzya ncobeni, akwaangwa akuwaalwa muntolongo: bakaumwa mabwe, akunyongolwa akati, bakasunkwa, bakajayigwa acceba: bakaingaila kabasamide zipaya zyambelele azipaya zyampongo: kabatakwe munzi wakukkala, kabatundululwa, akupenzyegwa; (aabo nyika eeyi tiiyakali kubeelela kukkala muli njiyo:) bakaingaila munkanda, alimwi amumalundu, amumimena amumpako zyaanyika. . . . Aboobo sunu mbuli mbotuzingulukidwe kkumbi lya bakamboni banjaanji boobu, atulazyike ansi kufumbwa mukuli uutulemena, acibi cituzingaila abuzuba, nkabela atubalike musinzo uuli kumbele lyesu, katulangide ku Mufutuli [Yahushua] ooyo wakatalisya akumanizya lusyomo lwesu . . . . (Ba Hebulayo 11:33-12:2, KJV1)

Itwaano twamu Bbaibbele tuyiisya kuti cintu cini ncabulide muntu; lusyomo lwakusyoma zisyomyo zyabulemu bwakujulu. Aayo masunko amakatazyo aasikila muntu, ncecikolo cakwe ca Kujulu ooyo muntu cimuyiisya kusyoma akubikkila lusyomo. Inguzu zya Mwami Yahuwah nzinji kapati cakuti zilakonzya kutujanya kufumbwa ncotubulide. Nzipati kapati kulesya kufumbwa ntenda yakavwumbu. Cilikke cintu citusinkila ncakuti naa muntu ooyo ulayanda kubelesya lusyomo lwakwe nkaambo “Zintu zyoonse zilakonzya kucitilwa muntu ooyo ulaa lusyomo.” (Maako 9:23, TEV) “Pele kuti kakwiina lusyomo, ncintu citakonzyeki kumukkomanisya Walo, nkaambo ooyo uuboola kuli [Elohimu] uleelede kusyoma kuti Walo nkwali ncobeni, alimwi Walo nguulumbula boonse aabo bamuyandaula amoyo woonse.” (BaHebulayo 11:6, NKJV)

Mumazuba aano aamamanino mumusela wanyika, ootu twaano twamu Bbaibbele twakapedwa kuyumyayumya lusyomo lwa basyomeka. Bantu bokwa Yahuwah beelede kwiimikila kunembo lyanyika yoonse kabajisi kasimpe katayandigwi, kasimpe ka Nsabata yabuzuba bwaciloba eeyo iijanwa kubelesya kkalenda lyansiku. Boonse aabo bazyi kuti beelede kubamba mulawo wane balafwambaana akuzyiba kuti, kuti kacili ncintu cipati ciyandika kukomba mubuzuba bumwi busalidwe, nkabela alyalo kkalenda libelesyegwa kubalila kusikila kubuzuba oobo, lyeelede kuba kkalenda liluleme kubalila ciindi.

Nkaambo nyika iliswaangene kubelesya kkalenda libelesya zuba luzutu alimwi lilaa mvwiki iizinguluka kakwiina kuyozya, eelyo muntu nasala kuti atalike kubelesya kkalenda liimpene, eeco cimuletela twaambo tunjaanji ntwaatakali kulangila kumusikila. Cintu cini bantu banji ncobayoowa kukomba mu Nsabata yamasimpe yamu Bbaibbele ncakuti inga basweekelwa milimo akubula mali. Eeci, kumamanino ciletela ntenda kuli baabo balaa zikwelete nzyobaciyanda kubbadela: Maawe mebo, mbuti mbwentikabbadele mootokala wangu? Hena bayoondinyanga ŋanda yangu kuti ibbadele mootokala? Ino mali aazikwelete zyakucikolo njokwaajana kuli? Ma! Nobantu mebo zyandimana mubili zikwelete zyavwulisya!

Zyoonse eezyi nzintu zilaa kaambo ncobeni. Bunji bwesu tobantu bokwa Yahuwah, tulilangene azintu zyamusyobo ooyu mubuumi buno. Cintu cini ncabulide muntu uuli mukooze aaka, ndusyomo – lusyomo lutakonzyi kuzungaanyigwa, nokuba kuti julu lyawa ansi. Cimwi cintu Mufutuli Yahushua ncaakali kwiinduluka kwaamba ziindi zinjaanji, cakali cakuzula batobeli Bakwe kubula lusyomo kwabo: “Muyoowa nzi nywebo, Inywe nomulaa lusyomo lusyoonto?” (Mateyo 8:26) “Webo olaa lusyomo lusyoonto, nkaambo nzi ncodonaika boobu?” (Mateyo 14:31) “Lulikuli lusyomo lwako webo?” (Luka 8:25)

Pele mukwiimpanya, kufumbwa nkwaakajana lusyomo, mpoonya aawo Walo nkulumbaizya muntu ooyo wakalaa lusyomo. “Omusimbi mwana, kokkazyika moyo; sunu lusyomo lwako lwakuponya.” (Mateyo 9:22) “O mukaintu, lusyomo lwako ndupati: akube boobo kuli nduwe mbweenya mbuli mboyanda.” (Mateyo 15:28) “Koya nkogama; lusyomo lwako lwakuponya.” (Maako 10:52) Yahushua wakali kuyanda kuyiisya kuti Mwami Yahuwah wakaangulikide buyo kubeleka mulimo mubuumi bwamuntu kweelanya alusyomo ndwabelesya muntu ooyo.

“Lusyomo” ndibbala liide kufusailwa ooku akooku muzikombelo zinjaanji, pele ndibbala litanamvwisyigwa kabotu kuti ninzi lusyomo. Lusyomo teesyi mbwalimvwide muntu pe. Kanjaanji bantu baladonaika kuti mipailo yabo inga tiiyatambulika kuti tiibalimvwa kukondwa, pele ooku takuli kubaa lusyomo pe. Ndileelyo yebo nolimvwide kufweluka akubula nguzu naa koyoowede, kotakkedwe moyo; eelyo yebo nolaa buusu, kuleka kulikkomanisya; eelyo nobulide nguzu, kuleka nolaa nguzu; ndendilyo eelyo yebo mulimo wako nuuli wakubelesya lusyomo lwako.

Lusyomo lwini lwamasimpe ndoolu: “kusyoma; kuzumina [kuzuminizya] mumizeezo yako aako kasimpe nkowaambilwa awumwi, akukkazyika moyo munguzu abulemu bwakwe, kakwiina bumboni bumbi buyungizya waawo ; kusala kuti eeco cintu ncaakwaambila umwi nokuba ncaapeda bumboni kuti ngamasimpe.”2 Lusyomo nkuzumina buyo Mwami Yahuwah ncaamba mujwi Lyakwe; ooko nkusala kusyoma kuti eeco ncaakwaambila, Walo uyoocicita ncobeni nkaambo kakuti Walo ngu siluyando alimwi Walo ulaa nguzu zyoonse, kakwiina kupegwa bumboni buyungizya waawo.

Bumwi buzuba, umwi sikalumamba waba Loma, wakalomba Yahushua kuti amusilikile mutwanga wakwe.

[Yahushua] wakati kuli nguwe, “Ime ndaboola ndizyoomuponye.”

Amvwe boobo, sikalumamba wakaingula akwaamba kuti, Omwami, Ime nsyeeleli kuti yebo uboole amunzi wangu: kwaamba buyo jwi lilikke mpoonya mutwanga wangu ulapona. Nkaambo ambeyo ndimuntu ulaa nguzu atalaa basikalumamba: kuti ndamutuma umwi kuti koya, nkabela walo ulaunka; alimwi kuli umwi kuti, koboola, walo ulaswenena; alimwi kumutwanga wangu kuti, kocita eeci, nkabela walo ulacicita. Kwaamba buyo jwi lilikke, mpoonya ulaba kabotu”

Eelyo [Yahushua] naakamvwa boobo, wakakankamana akwaambila baabo bakamutobede kuti, “Ndimwaambila ncobeni inywe kuti, Ime nsyeningajana lusyomo lupati boobu, nee kutali mucisi ca Isilayeli. . .”

Mpoonya [Yahushua] wakati kuli sikalumamba, “Koya nkogama; alimwi mbweenya mbosyoma, akucitwe boobo kuli nduwe.” (Mateyo 8:7-10, 13)

Eelyo sikalumamba naakali kukumbila Yahushua kuti amugwasye, Mufutuli wakamwiingula mpeenya aawo kuti: “Ime ndaboola.” Sikalumamba wakalibilika. Walo taakali kulangila muna Isilayeli kuti inga wazumina kulyata tende mulubuwa lwakwe ooyo wakali muntu munamasi. Walo wakaingula cakufwamba kuti, “Peepe kaka. Utalipenzyi kweenda musinzo kuzyoosika kumunzi wangu. Kwaamba buyo jwi lilikke nkabela mutwanga wangu ulapona..”

Oolo,” mbwakaamba Yahushua, “ndolusyomo.”

Mangwalo nde Jwi lyokwa Yahuwah lini mbweenya mbulyakali kwaambila majulu azintu zyoonse kuti zibe. Eelyo yebo nosyoma kuti Jwi lyokwa Yahuwah lilaa nguzu zyakucita ncolyaamba, alimwi nosala kusyoma kuti eeco Walo ncaamba, uyoocicita ncobeni, yebo ubelesya lusyomo lwako. Ncencico eeci bantu bokwa Yahuwah ncobabulide kwiinda zintu zyoonse eelyo nobalangene amapenzi aabafulusya boonse aabo bayanda kulemeka Mulengi wabo kwiinda mukukomba mu Nsabata Yakwe.

Seek ye Yahuwah while He may be found, call ye upon Him while He is near . . . For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways, saith Yahuwah.

For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.

For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:

So shall My word be that goeth forth out of My mouth: it [My Word] shall not return unto Me void, but it [My word] shall accomplish that which I please, and it [My Word] shall prosper in the thing whereto I sent it.

(See Isaiah 55:6, 8-11.)

Cintu cibotu ncakuti, lusyomo ncipego cizwa kuli Yahuwah! Walo wakapa muntu uuli woonse lusyomo lunji lwakuti asyome kuti eelyo nalomba kuyungizyilwa ncabulide, inga wayungizyilwa. Pele kutegwa lusyomo lwamuntu lukomene, lweelede kusunkwa akusolegwa kusikila lwatalika kuba cibelesyo cabuumi bwamuntu abuzuba. “Swebo tulizyi kuti zyoonse zintu zicitikila antoomwe kuti zibote . . .” (BaLoma 8:28) , aboobo nokuba kuti kwacitika cintu cili buti, inguzu zikonzya kusandula zyokwa [Yahuwah] zilabamba zintu kuti zilibonye akululamikwa kazilibonya. Lusyomo lyoonse lubelekela muntu kumugaminina, nkaambo makanze ookwa [Yahuwah] kuti bana bakwe babaa lusyomo luyumu lutazungaani mubuumi bwabo.3

"And we know that all things work together for good to those who love Yahuwah,
to those who are the called according to His purpose."
(Romans 8:28, Restored Names Scripture)

Yahuwah ulizyi kuti yebo uyandika kubaa lusyomo. Ilikke nzila yakuti yebo ubaa lusymo luyumu mbuli lusimpidwe atalaa bbwe kuti Mwami Yahuwah inga wakubamba yebo lwako kukugaminina, nkukunjizya mumapenzi aatakonzyi kubambululwa anguzu zyamuntu wanyama. Taakwe makani naa penzi eelyo ndyakutandwa mulimo kuti wabamba Nsabata, nanka cikwelete cinga cakufulusya akukusweesyela ŋanda yako, nokuba kusweekelwa mootokala wako kuti wamaninwa mulimo ngovwola mali aakubbadela zintu eezyo: kuti nilyali penzi ndyokonzya kubambulula, naa umwi muntu ngozyibene limwi ndyakonzya kukugwasyilila kubambulula, eeco inga tiicakugwasya kukuyakila lusyomo lwako pe.

Kufumbwa penzi ndyolangana nkaambo kakuti wasala kuteelela, Mwami Yahuwah ulaazyi makani woonse. Isunko lyomwe-lyomwe “lyakabambwa cigaminina” kuti liyake lusyomo muli nduwe akuti yebo uyaamine mumaanza ookwa Taata wa Kujulu, kutegwa ukakonzye kwiinda mumazuba aacizya kumbele. Cilainda kubota kuti wanyangwa ŋanda yeebeka akudula kapati akukkala mukaanda kalaa zyuli lyomwe nokuba kukkala munkalaki kulaale adolopo, kwiinda kuti yebo unyansye kuyanda Kwakwe Yahuwah kulembedwe mujwi Lyakwe. Balikke aabo bakkala maumi aabo kabateelela lyoonse mbabakonzya kulikankaizya muzisyomyo zyakwe.

Yahuwah wakapa zisyomyo zikonzya kukugwasya kufumbwa ntenda yakavwumbu njanjila akupa kufumbwa ncabulide muntu. Eelyo yebo noomanizya kucita kufumbwa ncokonzya kucita mukuteelela kuyanda Kwakwe, mulimo wako lino ngwakusala kusyoma muli Nguwe nkaambo Walo ngu Yahuwah Leza wako uutakonzyi kukubejela. Kuti nikwanyina mapenzi aatakonzyi kubambululwa abantu, lusyomo lwako mu Bwaabi Bwakwe inga tiilwakomena pe. Aayo masunko ngolangene cino ciindi alaa mulimo wakukupa ciindi cakuti yebo usole lusyomo lwako kutegwa lukomene! Kutinikwanyina kusunkwa, lusyomo inga kalutakomeni mbweenya mbuli minyemfu mbwiitakonzyi kukomena kuti muntu katabeleki mulimo uusola minyemfu eeyo.

Nkaambo muntu omwe-omwe ulangene zintu ziimpene zimugaminide, kuli malailile aagaminide muntu ooyo. Kuli kaambo keni mapenzi aako webo ncotakonzyi kwaabambulula nokuba kuti ulijisi zyoonse mbuli mali aakuti ubambuluzye mapenzi aako. Mwami Yahuwah tayandide kuti bantu bakugwasye ceeco Walo ncayelede kukwaabila. Yahuwah tazumizyide muntu naba ni nokuba nkamu, mbuli ya WLC, kuti ikupe bwiinguzi akukupa mali aakubambuluzya kufumbwa penzi ndyobanjide bana Bakwe pe. Mapenzi aako akabambilwa kukugwasya kuti yebo ubaa lusyomo muli Yahuwah, kuleka kuti uyaamine mubusongo bwa balongwenyoko, nokuba mubuvwubi bwabantu bamwi pe.

Aayo masunko aakukopa mizeezo alakonzya kukutilimuna moyo kwiinda cintu cili coonse ncotanabwene; nintenda ncobeni. Pele kutegwa yebo wiinde muli ngawo, yebo nzila njoyelede kwiinda nja kuteelela akusyoma. Makanze ookwa Yahuwah aaluzyalo musunko noliba buti, lyoonse ngakukukwela akukuswenya munsi Lyakwe.

Mwami [Yahuwah] kunyina pe nayookutantamukila limwi: Pele nokuba kuti wakulekela kuti ubaa buumba, pele uyookuumbulizya kweendelanya aluzyalo lwakwe lunjaanji. Nkaambo walo talekeli caali kuti muntu alicise nokuba kuusisya bana babantu (Malilo 3:31-33)

Mwami Yahuwah ulakonzya kuzimaanya cikwelete cako. Walo ulakonzya kulenga mali kuti ajanike munkomo yako. Pele eeco inga tiicakukomezyela lusyomo lwako alimwi lusyomo ncecintu cipati ncobulide. Lilikke eelyo penzi litakonzyi kubambululwa munguzu zyamuntu nolibambululwa abulemu bwakujulu, ndendilyo lusyomo lwamuntu nolukomena.

Aayo mapenzi aakucumba kapati ngayaayo ngotulimvwa kuti twaliletela tobeni kwiinda mukusala zintu ziteelede kucitwa mbuli yaaya:

Eelyo muntu nalemba akuganta mapepa a KUSYOMYA kuti uyoobbadela cikwelete, kuli mulawo waamba kuti, ikuti yebo toozuzika jwi lyako, yebo toolemeka Mulengi wako. Kunyina muntu weelede kubula lusyomo mubusololi bwaluyando lokwa Yahuwah kuti ooyo muntu watandwa mulimo nokuba kwaalilwa kubbadela zikwelete. “Amulange, hena janza lyoka [Yahuwah] lilifwiinsyidwe, cakuti talikonzyi kuvwuna na; nanka kuti kutwi kwakwe kulisinkide cakuti, takonzyi kukumvwa.” (Izaya 59:1) Swebo tuceelede kuteelela akumutobela, nokuba kuti tatumvwisyide kaambo keni ncatusolweda mumanyongwe ngotunjila.

Eezyo zintu nzyokatazyigwa kapati kwiinda muli nzyizyo, nzyeziyandika kapati kutegwa tululamike ziimo zyesu. Kunooli awalo Mwami Yahuwah uyanda muntu wakupa bumboni mbuli Joobo, ooyo uunga wazumanana kusyomeka akubaa camba nokuba kuti zyaubauba nanka kuti zyayuma buti zintu. Kunooli eeco ncecinga cagwasya kufutula miya yabantu bamwi kuti yebo wainda mucimvwule calufu.

Nokuba kuti twalinjizya mumanyongwe azintu zituleba eezyo Mwami Yahuwah nzyatayandide kuti tucegwe akulisanganya muli nzizyo, tucikonzya kuboola kuli Taata akupaila muzina lya Mwanaakwe kuti Walo atupe busongo bwakubona nzila iitakwe ntenda yakweendela.

Yahuwah wakasyomya busongo kuli boonse bamulomba.

Kuti kakuli umwi akati kenu uutajisi busongo, ooyo akumbile [Elohimu], ooyo uupa kubantu boonse cakwaabisya, alimwi tabwenteli pe; alimwi ciyoopegwa eeco kuli nguwe. Pele weelede kulomba mulusyomo, katadonaiki pe. Nkaambo ooyo uudonaika uli mbuli mayuwe aamulwizi aazumbaana akutonkaikwa aguwo. Ooyo muntu atayeeyi kuti inga watambula cili coonse kuzwa kuli [Yahuwah]. Muntu uuli mumizeezo yobile tatonkomene muli nzyacita zyoonse pe. (Jemusi 1:5-8)

Yahuwah ulaa busongo bwakutwiingula mipailo yesu mbweenya mbuli mbotumukumbila. Ncintu cikonzyeka kuti kubula mali, kutandwa mulimo, kunyangwa ŋanda nokuba kusweekelwa bulemu kuti caba cintu cilikke mu Busongo buteeli bwakujulu eeco cikonzya kujokolosya muntu kuti atalike alimwi kuyaamina mu Mwami Yahuwah. Kuti eeco kacili cintu ncopenzyedwe cino ciindi, kozumanana kusyoma kukkazyika camba kumwi koyibaluka kuti Yahuwah ngu Taata waluyando lwakukuyanda yebo mbuli kalungu kaamoyo.

Walo uyoosanina lutanga mbuli mweembezi wambelele;
Walo uyookungilila bana bambelele ajanza Lyakwe,
Alimwi akubungilila bana bambelele akuboko Kwakwe,
Akubakumbatila acamba Cakwe,
Akubasolweda kabotu-kabotu aabo bajisi bavwanda.
(Izaya 40:11, NKJV)

Ncintu citakwe ntenda kusyoma mu Mwami Yahuwah muziindi zyoonse, kumwi kozyi kuti walo unookusolweda lyoonse buyo eelyo nolisalila kubona mazuba aacizya kumbele mbuli mbwaabwene Walo, akubona makanze aabulemu ngacita mumaumi eesu.

Inguzu zya Singuzyoonse zilatabilila kufumbwa cisyomyo ncaakasyomya Walo. Aboobo, kunyina kulilekelela muntu naba ni mukukaka kuteelela – nokuba kuti ooko kuteelela kwakuletelezya kusweekelwa ncito yako, ŋanda yako, mootokala wako, bulemu bwako, cikwati cako nokuba buumi bwako.

Hena yebo ulisunkidwe? Walo ulakonzya kukuvwuna. Hena yebo tokwe nguzu? Walo ulakonzya kukuyumyayumya. Hena yebo walicisa? Walo ulakonzya kukuponya. [Yahuwah] “ulakonzya kubala nyenyezi zyoonse;” alimwi “Walo ulakonzya kuponya bauside mumyoyo yabo, akusilika zicisa zyabo.” Intembauzyo 147:4, 3. “Kamuboola kuli Ndime,” nkokutamba Kwakwe. Kufumbwa cintu ncolibilika cikusunka akukuzingaila mumizeezo, kocilazyika ansi kunembo [Lyakwe]. Muya wako uyoolibambila kuti wiinde mucintu eeco. Yebo uyoojulilwa nzila yakuti ulizambulule kuzwa kumasampu amapenzi. Mbweenya mbozyi kale kuti tokwe nguzu alimwi uluubukide, mbweenya buyo mbonga wabaa nguzu munguzu Zyakwe. Eelyo Mikuli niikulemena kapati, azyalo zileleko zyakulyookezya mbozyibede eelyo nowaalila zyoonse zikuminya ali Yooyo Uukubwezela Mukuli. Kulyookezya ooko [Mufutuli] nkwakusomba kupedwe atalaa milazyo imwi, pele eeyo milazyo ilisalazyidwe kale. Eeyo milazyo boonse bantu njobakonzya kutobela kakwiina kuminwa. Walo ulatwaambila bwini mbotukonzya kujana kulyookezya muli Nguwe.4

Aabo bateelela Mwami Yahuwah muzintu zyoonse, balaa lwaanguluko lwakutaminina kufumbwa cisyomyo cakasyomezyegwa a Luyando luteeli. Mibuzyo yako ayibe buyo yakuti, Ninzi Mwami Yahuwah ncalailila? alimwi Ninzi ncasyomezyede Walo? Kuti kozyi zintu eezi, yebo inga wateelela comwe akusyoma cimwi.

• Utayoowi kukumbila kuti ujatilwe ciindi cakubbadela cikwelete. Mwami Yahuwah ulakonzya kubeleka munzila eeyo
• Utabaa nsoni kulangaula mulimo wabili.
• Utatyompwi kuti weelede kulilesya zintu zimwi, kuulisya ŋanda akukondwa kokkede mukaanda kasyoonto kakonzya kubbadelwa kufwambaana. Eelyo nokunyina wuula maanda mumakwebo, Mwami Yahuwah inga wakutumina muntu wakuula ŋanda yako.
• Eelyo nokuna milimo alimwi nokwiina uunjizya milimo, Yahuwah ulakonzya kucengulula zintu kuti ujane mulimo.

Yahuwah ulekela mapenzi aamuntu omwe-omwe kuti amugwasye kuyaka lusyomo lwakwe. Eelyo lyeelede kuba penzi lipati kwiinda ndyokonzya kubambulula nkaambo eeco ncecintu cikonzya kukutola kuli Nguwe kuti akakupe bwiinguzi. Ndileelyo buyo bwiinguzi nobwasika kwiinda mulusyomo amumipailo, lusyomo lwako nolukonzya kukomena. Musunko lili lyoonse amukutundululwa, yebo kobona buyo kuti eeco nciindi cibotu cakupaila.

Mangwalo alaa cijuzyo cakukopolozya penzi lili lyoonse ndyojisi kutegwa yebo ukonzye kuteelela: “Amukkomane lyoonse, akupaila kakwiina kulekezya, muzintu zyoonse amupe kulumba.” (1 Batesalonika 5:16-18) Isunko lilula kapati, kuti lyatambulwa cakulitolaansi alimwi mulusyomo, lilakonzya kukkazyika moyo, kuletela luumuno, akusyomezyegwa kuti Mwami Yahuwah ulibwene, ulimvwide alimwi ubelesya zintu zyoonse kuti yebo ukabaa buumi bubotu kukabe kutamani.

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon (1834-1892) wakakambaukila bantu bainda 10,000,000 mubuumi bwakwe, kakulwaizya bantu aabo kusyoma mu Jwi lya Singuzuzyoonse

Charles Spurgeon, similimo ooyo wakalwana bupaizi bwalwiiyo lwabuleza lwabazangi, wakalemba kuti:

Balombwanama abamakaintu bakakumbila cintu ku Mwami [Yahuwah], alimwi bakatambula cintu eeco; bakasika kucuuno cabulemu, akutondezyegwa cisyomyo, akwaamba kuti tabakwe kwaatuka kusikila bazuzikilwe, mpoonya bakapiluka kuzwa kucuuno cabulemu cokwa [Yahuwah] kabali bakomi muli Singuzuzyoonse; nkaambo mupailo nguuzungaanya janza lyeendelezya nyika. “Mupailo ngo munyemfu wa Mwami [Yahuwah],” mbwaakaamba umwi, “nguuputausya janza Lyakwe;” alimwi mbocibede oobo. Ncobeni, mumupailo, amunguzu zyamoyo wamuntu uusyomeka, kuli kuzuzikwa kubotu mukampango kakuti, “Walo uyoobikka nguzu muli ndime.” . . . Koya, omuna Kristu, nkaambo eeci ncecisyomyo cako kuti, “Walo uyoobikka nguzu muli ndime.”

“Nokuba kuti nsyekwe Nguzu, pele munguzu Zyakwe,
Ime ndakonzya kucita zintu zyoonse .”5

Kunyina muntu uulaa bwiinguzi kumibuzyo yako yoonse. Nkamu ya WLC ayalo tiikwe bwiinguzi kumapenzi aako. Nciindi cibotu kuti yebo weende mulusyomo akubona Yahuwah mbwakonzya kukubambulwida zintu zikupenzya. Mupailo ncecibelesyo cako cakulikwabilizya nolwana sinkondonyoko.

[Yahuwah] waamba kuti, “Kondiita Ime mubuzuba nopengede.” Intembauzyo 50:15. Walo utamba ndiswe kuti tumuletele zintu zitupa buumba azintu nzyotubulide, akubula lugwasyo lwabulemu kwesu. Walo ulatukulwaizya kuti tubinde kupaila. Kufumbwa buyo mapenzi mbwaabbukila, swebo nkumudoomweda Walo kufumbwa cili mumoyo eeco cikuminya ncobeni. Kwiinda mumipailo yakulitolaansi, swebo tutondezya bumboni bwakuti tusyoma muli [Elohimu]. Kubula zintu kwesu ncecitupa kuti tupaile ncobeni, aboobo Taata wesu wakujulu uleetezyegwa namvwa kufwekemba kwesu.

Kanjaanji aabo bafubaazyigwa nokuba kupenzyegwa nkaambo kalusyomo ndobatobela, balasunkwa kuti bayeeye kuti Mwami [Yahuwah] wakabasulaika. Mumeso aabantu, balangwa aanga mbantu batazwi busu batakonzyi kubikkilwa maanu. Kulangila atala, kubaanga bazundidwe kale abasinkondonyina. Pele tabeelede kusofwaazya mizeezo yabo pe. Ooyo wakapenga kupengela mbabo, ooyo wakatupengela kufumbwa cituusisya akutupenzya, kunyina pe naakabasulaika.

Bana bokwa [Yahuwah] tabasiidwe kabali balikke kabatajisi cikwabilizyo. Mupailo nguuputausya janza lya Singuzuzyoonse. . . .

Kuti swebo twalyaaba maumi eesu kumulimo Wakwe, swebo tatukonzyi kunjila mupenzi eelyo Mwami [Yahuwah] ndyatalibambide kubambulula. Kufumbwa mbocibede cintu cituzingaide, swebo tulaa Musololi uutweenzya munzila yesu; kufumbwa cintu cakulibilika, swebo tulaa Mulailizi wakasimpe; kufumbwa cintu cituusisya, cituletela buumba, nokuba kulendelelwa, swebo tulaa Mweenzuma uutuumbulizya. Kuti twalubizya katutakubwene, [Yahushua] tatusiyi katuli tolikke. Ijwi lyakwe, lilamvwika cakusalala kakwiina cisinkila, kalyaamba kuti, “Ime ndime Nzila, ndime Kasimpe, alimwi ndime Buumi.” Johane 14:6. “Uyoovwuna babulide eelyo namvwa nkobalilauka; amucete awalo, ayooyo uutajisi mugwasyi.” Intembauzyo 72:12.

[Yahuwah] waamba kuti Walo ulalemekwa abaabo baswena munsi Lyakwe, aabo bamukutaukila mulimo cabunkutwe. “Yebo O Mwami Yahuwah, kopa luumuno lwini kuli baabo baimvwi mulinduwe, nkaambo basyoma Nduwe.” Izaya 26:3. Ijanza lya Singuzuzyoonse lilitambikidwe kumbele kuti litusolwede. Kamuya kumbele, mbwaamba [Mufutuli]; Ime ndamutumina lugwasyo. Nkaambo ncomulomba mulombela bulemu bwazina Lyangu, aboobo muyootambula ncomukumbila. Ime njoolemekwa kunembo lyabaabo balangila kuti inywe mwaalilwe cakucita. Balo bayoolibonena jwi Lyangu kalizunda mubulemu. “Zyoonse zintu, kufumbwa ncomukumbila mumupailo, kamusyomede, inywe muyoocitambula.” Mateyo 21:22.

Boonse aabo bapengede nokuba baabo batundululwa, abalilauke kuli [Yahuwah]. Kocenguluka kuzwa kuli baabo balaa myoyo miyumu mbuli lubulo, akulyeetezya ku Mulengi wako. Kunyina naba omwe uutandwa ooyo uuboola kuli Nguwe kalaa moyo uulitolaansi. Kunyina mupailo uutamvwugwi nokuba kusweeka. Akataa nyimbo zyabangele bakujulu, [Yahuwah] ulamvwa kulilauka kwamuntu wiinda kubula nguzu. Swebo tulalongolola zyoonse zili mumyoyo yesu notulijalide kuzyuli, tulapetekezya mupailo eelyo notweenda munzila, nkabela majwi eesu alasika kucuuno cabulemu ca Mwami wamulengalenga woonse. Majwi eesu anooli taamvwiki kumatwi aabantu, pele taakonzyi kuzimaana akuleka kumvwika pe, nokuba kuti kaali akataa makwebo aawo aali coongo. Kunyina cikonzya kuzimaanya kuyandisya kwamoyo wamuntu. Kulaimpuka atalaa congo camigwagwa, atalaa kupyopyongana kwamakunga aabantu, akwiimpuka kuyoosikila kunkuta zyakujulu. Ngu [Yahuwah] ngotukananina, aboobo imipailo yesu ilamvwugwa ncobeni.

Kuti yebo kolimvwide kuti ulimubisyi uutakwe mpindu, utayoowi kumwaambila mulandu wako Mwami [Yahuwah]. Walo Lwakwe wakapa [Mwanaakwe] kuti abe cituuzyo cazinyonyoono zyanyika, Walo wakapengela mulandu wamuntu uuli woonse. “Ooyo watakalesya Mwanaakwe, pele wakamulekela kuti abe cituuzyo cesu toonse, mbubuti mbwanga Walo taatupa buyo zintu zyoonse kwiinda muli Nguwe?” BaLoma 8:32. Hena Walo takonzyi kuzuzika jwi libotu eelyo ndyatupede kutukulwaizya akutupa nguzu?6

Ooyo muntu uukuletela Nsabata yamasimpe inga katali muntu uukugwasya mumapenzi aako kuti cikuubaubile kutalika kutobela Nsabata eeyo. Kuteelela, mubwini, ncintu cilaa muulo. Yahushua wakazumina masimpe aaya eelyo Walo naakapandulula kuti: “Kuti kakuli muntu naba omwe uuyanda kunditobela Ime, aliimye zyoonse lwakwe, akubweza ciciingano cakwe abuzuba, akunditobela Ime.” (Luka 9:23, NKJV) Ciciingano eeco boonse ncobeelede kulikulika nciciingano ca kuteelela – alimwi nciciingano ncobeni nkaambo cilalema. Muntu omwe-omwe ulaa ciciingano cimugeme alikke – cakabambilwa zintu nzyabulide muntu ooyo kutegwa akonzye kukomena mulusyomo lwakwe.

Yahushua wakasalazya ncobeni kucenjezya kuti, kujana bulelo bwa Kujulu inga kwayandika kusiya zintu zyoonse. Kuleka buyo kuyanda kusiya zintu eezyo pele kusiila limwi zintu zyoonse.

Alimwi, bulelo bwakujulu buli mbuli cintu ciyandisi cakasisidwe mumuunda, eeco ncaakajana mwaalumi umwi akucisisa; aboobo nkaambo kakukkomanina cintu eeco, wakaunka akuyoowuzya zyoonse zintu zyakwe akuula muunda ooyo.

Alimwi, bulelo bwakujulu buli mbuli musambazi ooyo wakali kuyandaula mabwe mayandisi aankaya, ooyo muntu naakajana buyo bbwe lyomwe lidulisya, wakaunka akuyoowuzya zyoonse nzyaakajisi akuula bbwe eelyo. (Mateyo 13:44-46, NKJV)

Lufutuko ncipego citaulwi, pele kunyina naba omwe uukonzya kuzumanana kunyansya uukonzya kubaa lufutuko. Nkaambo kakuti zintu zyoonse zilipedwe kale zyakuti boonse bakonzye kuzunda, kunyina muntu uunga walilekelela kuti wasweeka pe. Kaambo keni bantu ncobatayandili kubweza mukuli waciciingano wakuteelela Jwi, nkuliyanda akulisumpula. Balo bayandisya maanda aabo kwiinda kukkala mutwaanda tusyoonto. Balo bayandisya kutembaulwa nkaambo kakubeleka milimo iivwolwa mali manji. Balo tabayandi kusampuka nkaambo bamaninwa nokuba kutandwa mulimo kuti balezya kubbadela zikwelete zyabo.

Ncintu cuubauba kuli Yahuwah kuti akubambulwide mapenzi aakufulusya aayanda kukujaya. Buvwubi Bwakwe tabweezyeki! Nokuba boobo, ncintu cilemu kubabisyi kubaa lusyomo muli Nguwe. Yahuwah kunyina nanga wakusinikizya yebo kuti ubikkile lusyomo lwako muzisyomyo Zyakwe. Mbuli Yooyo uuyanda lwaanguuko, Walo usiila nduwe kuti ulisalile. “Mulusyomo, kuli mumuni munjaanji kuli baabo bayanda kusyoma alimwi kuli zimvwiide zinji zisinkila baabo batayandi kusyoma.”7

Kolisalila omwini kuti usyome Mulengi a Munununi wako. Buumi butamani bulayandika kwiinda zintu zyoonse, nokuba kuti wasweekelwa zintu zyako zyoonse. Kokkomana lyoonse, muzintu zyoonse kopa kulumba, kobwene kuti kufumbwa cicitika, eeco ncintu cikukulwaizya kuti upaile. Kunyina mulundu mupati cakuti Walo takonzyi kuudadula; kunyina musinzo mulamfu cakuti tuukonzyi kweendwa. Walo uyoomvwa mipailo yako alimwi uyoolulamika zintu zyoonse cakuti, kumamanino eezyo ziyooba zileleko zyako zipati.

YAHUWAH atalaa Mulundu

Lusyomo nko Kuzunda!

"Kufumbwa uuzyalwa muli Yahuwah nguukoma nyika. Aboobo ooku nkokuzunda kwakakoma nyika, lusyomo lwesu."
(1 Johane 5:4, Mangwalo aala Mazina Aabambuludwe)
 


1Tumpango twa Mangwalo toonse tuzyila mu KJV pele buyo kuti kakulembedwe bumbi.

2“Lusyomo,” American Dictionary of the English Language, Noah Webster, 1828.

3Oswald Chambers, My Utmost for His Highest.

4E. G. White, Desire of Ages, p. 329.

5C. H. Spurgeon, “Lusyomo kaluzundana aBukandu.”

6E. G. White, Christ’s Object Lessons, pp. 172-174.

7Blaise Pascal