Print

Memorarea Scripturii: O chestiune de viață și de moarte

Scriptura este fundamentul infailibil al credinței creștine. Este foaia de parcurs transmisă de Yah spre viața veșnică. Toți cei, care cu o inimă sinceră îl urmează pe Yahuwah și dreptatea Lui, își vor face un obicei în a studia Biblia și vor căuta să păstreze cuvintele vii în interiorul memoriei. Neglijarea studiului Cuvântului lui Yahuwah ar fi tot una cu alegerea morții în locul vieții. Este un lucru foarte serios, căci dacă nu umblăm în lumina tot mai mare a Cuvântului Său, atunci am rămas în întunericul tot mai crescut al umbrei morții.

În criza finală iminentă, credința oamenilor lui Yahuwah va fi testată ca niciodată mai înainte. Atunci când persecuția este la apogeu și evenimente catastrofale se desfășoară peste tot în jur, cei care nu sunt ancorați în Scripturi își vor pierde speranța și vor fi măturați departe. Să ne angajăm să reținem făgăduințele lui Yahuwah astăzi în memorie, ca nu cumva mâine să fim depășiți.

8 Motive ca să Memorezi Scriptura

  1. Yahuwah ne spune să păstrăm cuvântul Său în memorie.
  2. Yahushua a memorat Scriptura.
  3. Memorarea Scripturii ne reînnoiește mintea și ne ajută să trăim o viață de ascultare desăvârșită față de Yahuwah, Tatăl nostru iubitor.
  4. Memorarea Scripturii ne oferă puterea necesară în momente de ispită.
  5. Memorarea Scripturii ne echipează să dăm mărturie eficientă celor pierduți.
  6. Memorarea Scripturii ne permite să îndemnăm mai eficient și să încurajăm alți credincioși.
  7. Memorarea Scripturii face din voia revelată a Tatălui Yahuwah meditația inimilor noastre.
  8. Memorarea făgăduințelor Scripturii ne va permite să stăm puternici la sfârșitul timpului, atunci când ne confruntăm cu încercări și catastrofe.

1. Yahuwah, prin profeții și apostolii Săi, ne spune să păstrăm cuvântul Său în memorie.

Dacă vrem să menținem o legătură vie cu Tatăl Yahuwah, noi trebuie să luăm aminte la îndemnul de a studia; trebuie să păstrăm cuvintele Sale în inimă.

two girls reading the Bible

Caută să te înfățișezi înaintea lui Yahuwah, ca un lucrător căruia n-are să-i fie rușine, și care împarte drept cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)

Ascultă, Israele: Yahuwah Elohim-ul nostru, Yahuwah este singurul! Să iubești pe Yahuwah Elohim-ul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești fiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn la mâna ta, și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. (Deuteronom 6: 4-9)

Lăsați cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi și imnuri și cântări duhovnicești, cu mulțumire în inimile voastre pentru Yahuwah. (Coloseni 3:16)

2. Yahushua a memorat Scriptura.

Yahushua, în timp ce era pe pământ, i-a trimis continuu, pe ascultătorii Săi la Scripturi. Din nou și din nou, El a folosit Scripturile ca să-i încurajeze pe credincioși și ca să respingă ignoranța celor care L-au respins ca Hristos.

Yahushua le-a zis: N-ați citit niciodată în scripturi, Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie capul unghiului; Yahuwah a făcut acest lucru, și este minunat în ochii noștri? (Matei 21:42)

"Nu se poate ca oamenii să crească în har, dacă nu s-au dedat la citire. Un popor care citește va fi întotdeauna un popor care cunoaște." (John Wesley)

Yahushua a răspuns și le-a zis: Vă rătăciți, necunoscând nici Scripturile, nici puterea lui Yahuwah. (Matei 22:29)

În ceasul acesta, Yahushua a spus gloatelor: Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți? În toate zilele stăteam și învățam poporul în templu, și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile profeților. Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit. (Matei 26: 55-56)

Apoi a luat la el pe cei doisprezece, și le-a zis: Iată, ne suim la Ierusalim, și toate lucrurile scrise de profeți despre Fiul omului, se vor împlini. (Luca 18:31)

Atunci El le-a zis: O nepricepuți și zăbavnici cu inima ca să credețitot ce au spus proorocii: Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți proorocii, și le-a explicat în toate Scripturile, lucrurile cu privire la El. (Luca 24: 25-27)

El le-a zis: Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se îndeplinească tot ce ste scris despre Mine în legea lui Moise, și în prooroci și în psalmi. (Luca 24:44)

Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de la urmă. În profeți este scris: Și toți vor fi învățați de Yahuwah. Oricine a ascultat pe Tatăl și a învățat de la El, vine la Mine. (Ioan 6: 44-45)

Dacă dorim să rămânem în iubirea Mântuitorului, noi trebuie să-L copiem în toate lucrurile, inclusiv în studiul fervent și obișnuit al Scripturilor.

Dar, cine păzește Cuvântul Lui [Yahushua], în el dragostea lui Yahuwah a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. Cel ce spune că rămâne în El, trebuie să umble, cum a umblat El. (1 Ioan 2: 5-6)

3. Memorarea Scripturii ne reînnoiește mintea și ne ajută să trăim o viață de ascultare desăvârșită față de Yahuwah, Tatăl nostru iubitor.

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. (Psalmul 119: 11)

Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul tău. (Psalmul 119: 9)

grandfather reading Bible to granddaughterCuvântul lui Yahuwah are puterea să transforme viețile și să reînnoiască mintea întunecată de păcat.

Și să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți accepta voia lui Yahuwah, bună, plăcută și desăvârșită. (Romani 12: 2)

Scripturile, studiate cu rugăciune, dezvăluie punctele slabe în caracterul nostru, gândurile noastre sunt dezgolite, și se clarifică adevărata stare a inimilor noastre în ochii cerului.

Căci Cuvântul lui Yahuwah este viu și lucrător, și mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. (Evrei 4:12)

Scripturile ne echipează cu înțelegere, ca să putem, prin puterea Duhului Sfânt să aducem "orice gând la ascultarea de Hristos."

(Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt ale firii păcătoase, ci sunt puternice datorită lui Yahuwah) Noi răsturnăm raționamentele și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Yahuwahși orice gând îl facem rob ascultării lui Hristos. (2 Corinteni 10: 4-5)

4. Memorarea Scripturii ne oferă puterea necesară în vremuri de ispită.

Yahushua, Fiul fără păcat al Celui Prea Înalt, a folosit întotdeauna Scriptura pentru a combate ispita. Cât de mult o facem noi, în starea noastră degradată și păcătoasă, având nevoie să stăpânim această sabie cu două tăișuri? Dacă dorim să învingem, trebuie să devenim, în mod intim, familiarizați cu cuvântul lui Yahuwah.

"Biblia în memorie este mai bună decât Biblia în bibliotecă." (Charles Spurgeon)

Apoi Yahushua a fost condus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit. Iar când ispititorul a venit la El, a zis: Dacă tu ești Fiul lui Yahuwah, poruncește ca aceste pietre să se facă pâini. Drept răspuns, El a zis: Este scris:, Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Yahuwah. Atunci diavolul L-a dus în cetatea cea sfîntă, L-a așezat pe pe acoperișul templului, și I-a zis: Dacă tu ești Fiul lui Yahuwah, aruncă-te jos; căci este scris: El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta și ei te vor purta în mâinile lor, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Yahushua i-a spus: Este scris: 'Să nu ispitești pe Yahuwah, Elohim-ul tău. Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt să îi arate toate împărățiile lumii și slava lor; Și I-a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da, dacă te vei închina mie. Apoi, Yahushua a zis către el: Înapoia Mea, Satano: căci este scris: Lui Yahuwah Elohim-ului tău, să te închini, și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul L-a lăsat, și, iată, îngerii au venit să-i slujească. (Matei 4: 1-11)

5. Memorarea Scripturii ne echipează pentru a da mărturie eficientă celor pierduți.

Dar sfințiți pe Yahuwah, Elohim în inimile voastre: și fiți gata întotdeauna să dați un răspuns fiecăruia care vă cere socoteală despre nădejdea care este în voi, cu blândețe și teamă: Având conștiința împăcată; că, în timp ce vorbesc de rău despre voi, ca făcători de rele, ei se pot face de rușine, căci în mod fals acuză vorbirea voastră bună în Hristos. (1 Petru 3:15)

Daca dorim sa îndeplinim marea însărcinarea, noi trebuie să ne angajăm cu inima la tot ceea ce Yahuwah și Fiul Său ne-au poruncit.

Duceți-vă și învățați toate neamurile. . . Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit: și, iată că, Eu sunt cu voi, chiar și până la sfârșitul lumii. Amin. (Matei 28: 19-20)

6. Memorarea Scripturii ne permite să îndemnăm mai eficient și să încurajăm alți credincioși.

Scriptura este un izvor de învățătură dreaptă și o sursă infailibilă a doctrinei sănătoase.

Toată Scriptura este insuflată de Yahuwah, și este de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în neprihănire, pentru ca omul lui Yahuwah să poatî fi desăvârșit, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16)

Împlinirea Cuvântului lui Yahuwah în inimă ne permite să construim mai eficient cu frații și surorile noastre în credință.

Luați seama fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea a necredinței îndepărtându-se de Elohim-ul Cel viu; ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, atâta timp cât se zice "astăzi", pentru ca nici unul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. (Evrei 3: 12-13)

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul; ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. (Evrei 10: 24-25)

7. Memorarea Scripturii face voia revelată a Tatălui Yahuwah meditația inimilor noastre și punctul central al vieții noastre.

În urmărirea cununii nepieritoare, este esențial să ținem cuvântul Tatălui totdeauna în fața noastră.

"Ar trebui să înveți cu sârguință Cuvântul lui... [Yahuwah] și să nu-ți imaginezi în nici un fel că tu știi asta.... Diavolul este o canalie mai mare decât crezi că este. Tu încă nu ști ce tip de camarad este el și ce derbedeu disperat ești tu. Proiectul său este bine definit, ca să ajungi să te saturi de Cuvânt și în acest fel să te tragă departe de el. Acesta este scopul lui ". (Martin Luther)

Voi cugeta la poruncile Tale, și voi urma căile tale. Mă voi desfăta în orînduirile Tale, nu voi uita cuvântul tău. (Psalmul 119: 15-16)

O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii, ca să cuget la cuvântul tău. (Psalmul 119: 148)

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea. (Psalmul 119: 105)

Meditația asupra cuvântului lui Yahuwah este cheia prosperității adevărate și de succes.

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; dar cugetă asupra ei zi și noapte, ca să poți face potrivit cu tot ce este scris în ea; căci atunci vei face calea ta prosperă și atunci vei avea mult succes. (Iosua 1: 8)

8. Memorarea făgăduințelor Scripturii ne va permite să stăm puternici atunci când ne confruntăm cu încercări și catastrofe la sfârșitul timpului.

Delectați-vă cu făgăduințele prețioase ale lui Yahuwah astăzi, că să puteți sta puternici în încercările viitoare!

Cel ce stă în locuința tainică a Celui Prea Înalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic. Eu voi spune despre Yahuwah: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea: Elohim-ul meu în care mă încred. Căci El te va scăpa din lațul vânătorului, de ciuma distrugătoare. El te va acoperi cu penele Lui și vei avea un refugiu sub aripile Lui: Căci scut și platoșă e adevărul Lui. Să nu-ți fie frică de groaza din timpul nopții; nici de săgeata care zboară ziua; Și nici de ciuma care umblă în întuneric; nici de nenorocirea care pustiește la amiază. O mie să cadă alături de tine, și zece mii la dreapta ta; dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii tăi și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Yahuwah este locul meu de adăpost, și faci din Cel Prea-Înalt locuința ta; De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici un rău nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi, pentru tine, să te păzească în toate căile tale. Ei te vor duce în mâinile lor, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci: vei călca peste pui de leu și peste șerpi. Fiindcă Mă iubește, de aceea îl voi scăpa; îl voi ocroti, căci a cunoscut numele Meu. Când Mă va chema îi voi răspunde; Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi mântui și-l voi onora. Îl voi sătura cu viață lungă, și-i voi arăta mântuirea Mea. (Psalmul 91)

elderly lady studying the BibleEl va locui sus: tăria stâncilor va fi locul lui de scăpare; i se va da pâine și apa nu-i va lipsi. (Isaia 33:16)

Dar cei care se-ncred în Yahuwah își vor reînnoi puterea; ei vor zbura ca vulturii; ei aleargă și nu obosesc; umbla și nu sunt extenuați. (Isaia 40:31)

Nu te teme; căci Eu sunt cu tine: nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt Elohim-ul tău. Eu te voi întări; tot Eu îți vin în ajutor; te voi sprijini cu mâna dreaptă a dreptății mele. Iată, toți cei ce erau mâniați împotriva ta vor fi rușinați și încurcați: ei vor fi ca nimic; și cei ce se luptă cu tine vor pieri. Îi vei căuta, și nu-i vei găsi, chiar și cei ce se certau cu tine; vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine. Căci Eu Yahuwah, Elohim-ul tău te voi ține de mâna dreaptă, spunându-ți: Nu te teme; Eu te voi ajuta. (Isaia 41: 10-13)

Acum,, așa vorbește Yahuwah, care te-a creat, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume: Ești al Meu. Când vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și prin râuri, ele nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu vei fi ars; nici nu se va aprinde flacara peste tine. Căci Eu sînt Yahuwah Elohim-ul tău, Sfîntul lui Israel, Salvatorul tău; Eu am dat Egiptul pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Seba pentru tine. Din moment ce ai fost prețios înaintea Mea, ai fost demn de cinste și te-am iubit, de aceea voi da oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme, căci Eu sînt cu tine: Voi aduce sămânța ta din est și te voi strînge dela apus (Isaia 43: 1-5)

Dacă vrem să fim găsiți gata când vine Stăpânul, trebuie să ne păstrăm vasele noastre continuu umplute cu ulei. "De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji." (1 Tesaloniceni 5: 6).

Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Și cinci dintre ele erau înțelepte și cinci erau nechibzuite. Cele cinci care erau nechibzuite au luat candelele, și nu au luat cu ele untdelemn; dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat untdelemn în vasele lor. Fiindcă mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. Dar în miezul nopții s-a auzito strigare: Iată, mirele, ieșiții în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și si-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: Dți-ne din undelemnul nostrum că se sting candelele. Dar cele înțelepte le-au răspuns: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei care vând și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere, a venit mirele; cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și s-a închis ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Stăpâne, Stăpâne deschide-ne! Dar El, drept răspuns le-a zis: Avevărat vă spun că nu vă cunosc! Vegheați deci, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. (Matei 25:1-13)


Haideți să permitem harul Tatălui, ca să ne angajăm zilnic în studiul Cuvântului Său care dă viață, ca să putem, cu o inimă sinceră, spune cu Iov,

N-am părăsit poruncile buzelor Lui; Am prețuit cuvintele gurii Lui mai mult decât mâncarea necesară. (Iov 23:12)

smiling man holding Bible

 


Articole la Subiect: