Print

Îndepărtarea Drojdiei Mortale: Fariseimul Din Noi Toți

"Fariseu." Acest cuvânt invocă imediat un sentiment de repulsie în rândul cercetătorilor Bibliei și al creștinilor. Yahushua, de-a lungul Noului Testament, a avut mai multe conflicte cu fariseii decât cu oricare alt grup de oameni. De ce, totuși? Ce-a fost în centrul acestor conflicte? Ar fi posibil ca mulți așa-ziși creștini să fie astăzi vinovați de fariseism?

In timp ce noi adeseori gândim despre farisei ca la un grup de oameni străvechi din Palestină antică, adevărul este că fariseismul este în viață și bine merci. De fapt, acesta este prosper în inimile multora dintre proprii urmași ai lui Yahushua. Spiritul fariseismului nu este restricționat în funcție de vârstă, sex sau vocație. Acesta poate locui atât în inimile tinerilor cât și ale vârstnicilor; el poate locui atât în inimile bărbaților cât și ale femeilor. Nici unul, indiferent de titlul sau poziția lui, nu este scutit de influența lui rea.


Ești un fariseu? Noi te încurajăm să-ți faci timp, prin rugăciune, să iei în considerare fiecare dintre punctele de mai jos.1 În pregătirea noastră pentru revenirea, în curând, a lui Yahushua , este imperativ să ne examinăm zilnic practicile noastre, profesiile noastre, viața lăuntrică a gândurilor noastre, și adevărata stare a inimilor noastre înaintea lui Yahuwah. Să fim mereu vigilenți în urmărirea sfințeniei, ca să putem, prin harul Tatălui, să fim găsiți fără vină în ziua cea mare.

Atunci Isus le-a zis: Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. (Matei 16: 6)

Puțin aluat dospește toată plămădeala. (Galateni 5: 9)

50 Caracteristici ale unui Fariseu

(1) Fariseii se slăvesc cu legătura lor cu oamenii pioși, dar nu au o legătură personală sau vie cu Yahuwah. Yahuwah ne salvează ca indivizi. Nimeni nu va fi salvat prin afilierea pământească cu un altul. Esti mândru de relația ta cu un altul? Îţi permiţi ca relația ta cu un părinte, soț, prieten, profesor sau pastor să influențeze credințele și practicile tale, mai degrabă decât să cercetezi Scripturile ca să afli care este adevărul?

Permiţi ca relația ta cu un părinte, soț, prieten, profesor sau pastor să influențeze credințele și practicile tale, mai degrabă decât să cercetezi Scripturile ca să afli care este adevărul?

Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Avem ca tată pe Avraam; căci vă spun vouă, că Yahuwah din aceste pietre poate să ridice fii lui Avraam. (Matei 3: 9)

(2) Fariseul se slăveşte prin neprihănirea exterioară, dar neglijează neprihănirea adevărată, care vine din interior. Noi suntem îndemnați să urmărim neprihănirea adevărată care vine numai printr-o legătură vie cu Tatăl Yahuwah. Fără aceasta, noi nu "vom putea, nicidecum să intrăm în Împărăția cerurilor."Urmărești tu adevărata neprihănire care vine din interior? Vei adaposti mânia, pofta, viciile, lăcomia, etc. în inima ta? Neprihănirea este o condiție a inimii. "Păzește-ți inima cu toată silința, căci din ea ies izvoarele vieții." (Proverbe 04:23) "Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Yahuwah." (Matei 5: 8)

Căci Eu vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. (Matei 5:20)

(3) Un fariseu nu se amestecă cu oamenii neconvertiți. Yahushua, în tot ceea ce a făcut, a fost un prieten al păcătoșilor. "Cei care sunt sănătoși nu au trebuință de doctor, ci cei bolnavi: nu am venit să chem pe cei neprihăniți la pocăință, ci pe păcătoși." (Marcu 2:17) Ca urmași ai lui Yahushua, noi trebuie să-L imităm în toate lucrurile. Cum vei ajunge la cei pierduți dacă cercurile tale sunt compuse exclusiv din cei care sunt mântuiți? Dacă refuzi să te amesteci cu păcătoșii, ești un fariseu.

Cum vei ajunge la cei pierduți dacă cercurile tale sunt compuse exclusiv din cei care sunt mântuiți? Daca refuzi să te amesteci cu păcătoșii, ești un fariseu.

Iar când au văzut fariseii, au zis ucenicilor Lui: De ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? (Matei 9:11)

Acum, când fariseul care îl invitase a văzut, a vorbit în el însuși, spunând: Acest om, dacă ar fi un prooroc, ar fi știut cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el: căci ea este o păcătoasă. (Luca 7:39)

 (4) Un fariseu este un ascet. El dispune de postul său la mâncare și se mândrește cu disciplina sa exterioară.

Apoi au venit la El ucenicii lui Ioan, spunând: De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc? (Matei 9:14)

(5) Un fariseu este foarte critic față de alții în chestiuni mărunte. El se axează pe detalii triviale ca să se excludă din inima problemei.

Dar când fariseii au văzut, au zis: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu este îngăduit să se facă în ziua Sabatului. (Matei 12: 2)

(6) Fariseul se bazează pe reguli care exclud voința dezvăluită a lui Yahuwah.

El a plecat de acolo și a intrat în sinagogă: Și, iată că în sinagogă era un om cu mâna uscată. Și ei ca să-L poată învinui l-au întrebat zicând: Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat? El le-a răspuns: Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, și-i cade într-o groapă în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat. Arunci a zis omului acela: Întinde-ți mâna. El a întins-o, și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Farisei au ieșit afară, și s-au sfătuit cum sa-L omoare. Dar Yahushua, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii, și le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut. (Matei 12:9-16)

(7) Fariseul este motivat de gelozie și ură. Cauți tu mereu să-i binecuvântezi pe alții? …sau ce faci uneori ascunde resentimentul? Gelozia și ura sunt religia lui Cain.

Cauți tu mereu să-i binecuvântezi pe alții? …sau ce faci uneori ascunde resentimente?

Dați întotdeauna motive de îndoială oamenilor? ... sau presupuneți cei mai rău?

Farisei au ieșit afară, și s-au sfătuit cum sa-L omoare. (Matei 12:14)

(8) Fariseul este un acuzator și își asumă răul altora.Dați întotdeauna motive de îndoială oamenilor? ... sau presupuneți cei mai rău?

(9) Fariseii sunt neglijenți în vorbirea lor. Ei nu ezită să vorbească de rău pe credincioșii lui Yahuwah, atribuind chiar și faptele lor neprihănite vrășmașului.

Când au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis: Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor. (Matei 12:24)

(10) Fariseul neglijează responsabilitățile familiei sale în numele religiei.

Atunci niște Farisei și cărturari din Ierusalim, au venit la Yahushua și I-au zis: Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă pâinea. Drept răspuns El le-a zis: Dar voi de ce călcați porunca lui Yahuwah în folosul datinei voastre? Căci Yahuwah a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și Cine v-a vorbi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: Cine v-a zice tatălui său sau mamei sale: ori, cu ce te-aș putut ajuta, i-am dăruit lui Yahuwah, Acela nu v-a mai cinsti pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel porunca lui Yahuwah din cauza tradiției voastre. (Matei 15:1-6)

 Dar dacă cineva nu poartă de grijă de ai săi, și mai ales de cei din casa lui, a tăgăduit credința, și este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Oare 'stima de sine' vă permite să fiți ofensat cu ușurință? Dragostea nu este ușor de provocat. (1 Corinteni 13:5)

(11) Fariseul este ușor de ofensat. Oare 'stima de sine' vă permite să fiți ofensat cu ușurință?Dragostea "nu este ușor de provocat." (1 Corinteni 13:5)

Atunci ucenicii lui apropiindu-se i-au zis: Știi că Fariseii au găsit pricină de poticnire, auzind cuvântul acesta? Și El răspunzând le-a zis: Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. (Matei 15:12-13)

 (12) Fariseul este orb spiritual.

Lăsați-i: Sunt niste călăuze oarbe, ale orbilor; și când un orb călăuzește pe alt orb, amândoi vor cădea în groapă. (Matei 15:14)

(13) Un fariseu preamărește semnele exterioare mai mult decât mărturia Scripturii. El cere un semn exterior ca dovadă a divinității, mai degrabă decât cercetarea Scripturilor pentru adevăr. Cei care-și îndreaptă simțurile spre exterior, prin excluderea mărturiei Scripturilor, vor fi înșelați de minunile mincinoase care se vor manifesta în curând, în aceste ultime zile.

Înșelăciunea Finală: Satana în Haine de Lumină

Înşelăciunea Finală : Satana în Haine de Lumină
Cei care-și îndreaptă simțurile spre exterior, prin excluderea mărturiei Scripturilor, vor fi înșelați de minunile mincinoase care se vor manifesta în curând, în aceste ultime zile.

Fariseii și Saducheii s-au apropiat, și ca să-L ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Dar El răspunzând le-a zis: Când se înserează, voi ziceți: timpul va fi frumos, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți: Astăzi va fi furtună, căci cerul este roșu-posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți, dar semnele timpurilor nu le puteți deosebi? O generație rea și adulteră cere un semn, dar nu I se va da alt semn, decât semnul lui Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. (Matei 16:1-4)

(14) Fariseii caută să prindă oamenii prin cuvintele lor.

Fariseii au venit la el ca să-L ispitească, i-au zis: Oare este îngăduit unui soț să-și lase soția pentru orice motiv? (Matei 19:3)

Atunci Fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să-L prindă prin cuvintele lui … Dar Yahushua cunoscându-le răutatea, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? (Matei 22:15,18)

(15) Fariseul are inima împietrită.

Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. (Matei 15:8)

(16) Fariseul nu poate aprecia adevărata închinare și să aducă laudă autentică.

Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigănd in temple și zicând: Osana Fiul lui David!, s-au umplut de mânie, și i-au zis: Auzi ce zic aceștia? Da! Le-a răspuns Yahushua. Oare n-ați citit niciodată: Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? (Matei 21:15-16)

(17) Fariseul învață Legea lui Yahuwah, dar nu o trăiește.

Atunci Yahushua a vorbit mulțimilor și ucenicilor săi, zicând: Cărturarii și Fariseii stau pe scaunul lui Moise. Deci toate câte vă spun ei, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți! Căci ei zic și nu fac. (Matei 23:1-3)

(18) Un fariseu pune sarcini grele asupra oamenilor.

Faci totul pentru a satisface mulțimea? ... Sau esti un adept fidel al lui Yahushua, în orice moment, în toate împrejurările, în toate locurile, și în compania tuturor oamenilor?

(19) Un fariseu este un ipocrit. El spune, dar nu face. Ești o persoană diferită cu prietenii "religiei" tale decât cum esti cu prietenii tăi lumești? Faci totul pentru a satisface mulțimea? ... Sau esti un adept fidel al lui Yahushua, în orice moment, în toate împrejurările, în toate locurile, și în compania tuturor oamenilor?

Ei leagă sarcini apăsătoare și greu de purtat, și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. (Matei 23:4)

 (20) Un fariseu este ostentativ și caută să fie onorat de oameni. El este mai preocupat de ceea ce cred oamenii, decât ce crede Yahuwah.Ești agățaț de practicile nebiblice sau neglijezi să dai ascultare deplină lui Yahuwah, pentru că ești preocupat de ceea ce cred alții? Esti mai preocupat de ceea ce prietenii tăi, soțul, părinții tăi, profesorul tău, sau denominațiunea ta crede decât de ce crede Tatăl vostru din ceruri?

(21) Un fariseu crede că sfințenia stă în înfățișarea exterioară. Cauți să atragi atenția asupra hainelor pe care le porti?... sau găsești plăcere în a purta "podoaba unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Yahuwah"? (1 Petru 3: 4)

Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. (Matei 23:5)

(22) Un fariseu ocupă pozițiile privilegiate și locurile de onoare.Ocupi poziția de pastor, învățător, predicator, preot, conducător, donator, etc? Vrei recunoaștere pentru contribuția ta la cauza lui Yahuwah?Îți place să-ți vezi numele sau poza în titluri și bibliografii?

Vrei recunoaștere pentru contribuția ta la cauza lui Yahuwah?Îți place să-ți vezi numele sau poza în titluri și bibliografii?

Le place locul dintâi la ospețe și scaunele dintâi în sinagogi, le plac salutările prin piețe, și să fie numiți de oameni: Rabbi, Rabbi. (Matei 23:6-7)

(23) Un fariseu profită de săraci. Acesta este un păcat grav în ochii cerului, pentru că "cel ce asuprește pe sărac ocărăște pe Făcătorul său., Dar cel ce-l cinstește are milă de săraci" (Proverbe 14:31)

(24) Un fariseu face rugăciuni lungi în public ca să fie apreciat de oameni.

Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! ca voi mîncați casele văduvelor și de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi; de aceea veți primi o mai mare osîndă. (Matei 23:14)

(25) Un fariseu strică pe alții. Ești de neclintit în angajamentul tău față de Yahuwah și în exercitarea dreptății Sale? ... Sau ai din neatenție percepțiile murdare ale altora asupra standardelor lui Yahuwah printr-un exemplu de comportament căldicel.

Ești de neclintit în angajamentul tău față de Yahuwah și în exercitarea dreptății Sale?... Sau ai din neatenție percepțiile murdare ale altora asupra standardelor lui Yahuwah printr-un exemplu de comportament căldicel.

(26) Un fariseu face oamenii să simtă că se nasc din nou, atunci când nu sunt. Le spuneți oamenilor că ei sunt legați de cer, în timp ce aceștia sunt încă nepocăiți? Noi trebuie să predicăm Evanghelia în ansamblul său, dacă dorim să avem convertiri adevărate. Două lucruri trebuie să facem noi pentru a fi mântuiți:(1) Pocăința și despărțirea de orice păcat;(2) Încrederea în Yahushua și în meritele jertfei Sale.(Odată ce o persoană înțelege consecințele înfricoșătoare ale călcării Legii lui Yahuwah, cele Zece Porunci, ea va avea oroare de păcat și se agață de Mântuitorul.

 Vai de voi, cărturari și Farisei, fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit, și când a devenit așa, faceți din el un fiu al gheneei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. (Matei 23:15)

(27) Un fariseu interpretează Scriptura cu superficialitate, fără a înțelege, și fără iluminarea Duhului Sfânt. Un fariseu va răstălmăci Scripturile ca să fie de acord cu interpretarea lui dorită. Acceptați Scriptura pentru ceea ce spune? ... Sau căutați o interpretare care este de acord cu presupozițiile și tradițiile voastre?

Vai de voi, călăuze oarbe, care ziceți: Dacă cineva jură pe temple, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi! Care este mai mare: Aurul, sau templul care sfințește aurul? Și: Dacă cineva jură pe altar, nu este nimic; dar dacă jură pe darul de pe altar, este îndatorat. Nebuni și orbi! Care este mai mare: Darul, sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui; cine jură pe temple, jură pe el și pe Cel care locuiește în el; și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Yahuwah, și pe Cel care stă pe el. (Matei 23:16-22)

Și Tatăl, care m-a trimis, a mărturisit El Însuși despre Mine. Voi nu I-ați auzit niciodată glasul, nici nu I-ați văzut fața. Și nu aveți cuvântul Lui, care să rămână în voi, pentru că nu credeți în Acela pe care l-a trimis El. Voi cercetați Scripturile, pentru că socotiți, că în ele aveți viață veșnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:37-39)

(28) Un fariseu este un maniac pentru litera legii, dar acționează contrar spiritului legii. El se concentrează asupra punctelor minore, în timp ce neglijează pe cele mai importante.

(29) Un fariseu neglijeaza dreptatea, mila și credința.

Vai de voi, cărturari și Farisei, fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială, din izmă, din mărar și din chimen, și ați lăsat deoparte cele mai grele lucuri din lege: dreptate, mila și credința; pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. (Matei 23:23)

(30) Un fariseu judecă cu meticulozitate pe alții în probleme mici, în timp ce ei înșiși sunt vinovați de fapte mai mari

Călăuze oarbe, care strecurați tânțarul și înghițiți cămila. (Matei 23:24)

Ești aceeași persoană în public, după cum ești când ești singur? Este o particularitate a ta aceea de a face dreaptate chiar și atunci când nimeni nu se uita?

(31) Un fariseu este mai preocupat de înfățișarea sa exterioară decât de condiția inimii sale. El este harnic să-și mențină un aspect neprihănit, în timp ce în interior, inima lui este întunecată și înșelătoare. Ești aceeași persoană în public, după cum ești când ești singur? Este o particularitate a ta aceea de a face dreaptate chiar și atunci când nimeni nu se uita? Un fariseu este mai preocupat de propriul său succes decât de binecuvântarea altora.

Vai de voi, cărturari și Farisei, fățarnici! Pentru că voi curățați partea de afară a paharului, și a farfuriei, dar înăuntru sunt pline de lăcomie și de neorânduială. Fariseu orb! Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea de afară să fie curate. (Matei 23:25-26)

(32) Un fariseu este auto-neprihănit și se presupune că nu va face niciodată greșelile pe care el susține că alții le-au făcut. Tu judeci vreodată greșelile altora spunând "Eu n-aș fi făcut asta"? Te lauzi cu îngâmfare că judecata ta este superioară altuia?

Vai de voi, cărturari și Farisei, fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți gropile celor drepți, și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștrii, nu am fi fost părtați cu ei la sângele proorocilor. (Matei 29-30)

(33) Un fariseu persecută proorocii lui Yahuwah.

Șerpi, pui de vipere! Cum veți scăpa de judecata gheneei? De aceea, iată, vă trimit prooroci, înțelepți și cărturari. Pe unii dintre ei îi veți omorî și îi veți răstigni, pe alții îi veți biciui în sinagogile voaste, și–I veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voasta tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorît între temple și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor venii peste generația aceasta. (Matei 23:33-36)

Esti mai preocupat de ceea ce cred colegii tăi decât de ceea ce crede Yahuwah?

(34) Un fariseu este foarte preocupat de ceea ce cred alții despre el. Un fariseu se teme de oameni, dar nu se teme de Yahuwah. Aceasta este opusul adunării lui Yahushua: “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” (Matei 10:28) Esti mai preocupat de ceea ce cred colegii tăi decât de ceea ce crede Yahuwah?

 Botezul lui Ioan de unde venea: Din cer, sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: Dacă vom răspunde: Din cer, ne va spune: Atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde: de la oameni, ne temem de popor, pentru ca toți socotesc pe Ioan drept prooroc … Și căutau să-L prindă; dar se temeau de mulțimi, pentru că ele Îl socoteau drept prooroc. (Matei 21:25-26,46)

(35) Un fariseu este lacom și iubește bani.

Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate acestea, și-și băteau joc de El. (Luca 16:14)

(36) Un fariseu are încredere în propriile sale lucrări.Crezi în inima ta că prin păzirea unor sărbători precum respectarea Sabatului, abținerea de la alimente necurate, etc. vei ajunge în Cer? Noi suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte.Este sacrificiul lui Yahushua singurul care oferă ispășire, și singura noastră speranță la neprihănire este neprihănirea atribuită.Nu există nimic ce noi am putea face vreodată pentru a adăuga la ceea ce El a făcut. Pentru a adăuga faptele noastre la sacrificiul Său ar fi doar o dezonoare adusă la altar. ”Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt ca o haina mânjită…”(Isaia 64:6) Faptele noastre sunt fructele, nu rădăcină. “Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Yahuwah. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

Crezi în inima ta că prin păzirea unor sărbătoari precum respectarea Sabatului, abținerea de la alimente necurate, etc. vei ajunge în Cer?

(37) Un fariseu disprețuiește pe ceilalți. Nutriți resentimente față de alții? … sau “iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă insultă și vă prigonesc. (Matei 5:44)

Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți și disprețuiau pe ceilalți. (Luca 18:9)

(38) Un fariseu se consideră mai bun decât alții. Ești mândru? Te mândrești cu un anumit talent sau atribut? “Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși.”(Filipeni 2:3) “Căci o zi a lui Yahuwah oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță, ca să fie plecat.” (Isaia 2:12)

(39) Un fariseu se umflă de mândrie și nu ia în considerare sentimentele altora. Esti mereu, și în toate circumstanțele, cel care ții cont de sentimentele altora? Te “bucuri cu cei care se bucură, și plângi cu cei care plâng”? (Romani 12:15)

Doi oameni s-au suit la temple să se roage; unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și se ruga în sine astfel: Yahuwah îți mulțumesc ca nu sunt ca ceillalţi oameni: apucători, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. (Luca 18:10-11)

(40) Un fariseu se mândrește în lucrarea sa, cu realizări și practici. Te mândrești în postul sau lucrarea ta?Te uiți în jos la cei ale căror practici diferă de a ta?

Te mândrești în postul sau lucrarea ta? Te uiți în jos la cei ale căror practici diferă de a ta?

Fariseul sta în picioare și se ruga în sine astfel, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari, sau chiar ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, și dau zeciuială din toate. (Luca 18: 11-12)

(41) Un fariseu acuză pe alții.

Yahushua s-a dus la muntele Măslinilor. Și, dis-de-dimineață, a venit din nou în Templu, și tot norodul a venit la el; și a șezut jos, și i-a învățat. Cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter; au pus-o în mijlocul norodului și au zis: Învățătorule, această femeie a fost prinsă în adulter, chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei; dar Tu ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-l acuze. Dar, Yahushua s-a aplecat în jos, și scria cu degetul pe pământ, ca și cum nu i-ar fi auzit. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus, și le-a zis: Cel ce este fără păcat dintre voi, să arunce cel dintâi cu o piatră în ea. Și, din nou, el sa aplecat, și a scris pe pământ. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au simțit mustrați în cugetul lor, și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă: și Yahushua a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci Yahushua s-a ridicat în sus, și n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a condamnat? Ea a spus, Nici un om, Stăpâne. Iar Yahushua ia spus: Nici eu nu te osândesc: du-te, și să nu mai păcătuiești. (Ioan 8: 1-11)

(42) Un fariseu își imaginează că Yahuwah este Tatăl lui, în timp ce tatăl lui adevărat este diavolul.

Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i-au zis: Noi nu suntem copii născuți din curvie; avem un singur Tată, pe Yahuwah. Yahushua le-a spus: Dacă ar fi Yahuwah Tatăl vostru, m-ați iubi, căci Eu am ieșit și a venit de la Yahuwah; n-am venit de la Mine Însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Pentru ce nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui. El de la început a fost un ucigaș, și nu stă în adevăr, pentru că în el nu există nici un adevăr . Când vorbește o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. (Ioan 8:41-44)

(43) Un fariseu este un mincinos și ucigaș. Vă justificați lipsa de onestitate sau spuneți "minciuni albe"? Sunteți mânat de un spirit de furie? "Ați auzit că s-a spus celor din vechime: Să nu ucizi, și oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății: Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, fără o cauză, va cădea sub pedeapsa judecății ... "(Matei 5: 21-22)

Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui. El de la început a fost un ucigaș, și nu stă în adevăr, pentru că în el nu există nici un adevăr. Când vorbește o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. (Ioan 8:44)

angry preacher

Ai dispreț față de cei care nu sunt de acord cu toate interpretările tale din Scripturii? Iei tu în râs pe cei care nu văd tot ceea ce faci?

(44) Un fariseu denigrează pe cei care nu vor să-l asculte. Ai dispreț față de cei care nu sunt de acord cu toate interpretările tale din Scripturii? Iei tu în râs pe cei care nu văd tot ceea ce faci?

Fariseii au chemat, din nou, pe omul care fusese orb, și ia spus: Dă slavă lui Yahuwah: noi știm că omul acesta [Yahushua] este un păcătos. El a răspuns și a zis: Dacă este un păcătos sau nu, nu știu, un singur lucru știu, că eram orb și acum văd. . . . Dacă omul acesta nu ar veni de la Yahuwah, nu putea face nimic. Ei au răspuns și au zis: Tu ești născut cu totul în păcate și vrei să ne-nveți pe noi? Și l-au aruncat afară. (Ioan 9: 24-25, 33-34)

(45) Un fariseu este gelos pe cei care pot face minuni pe care că ei nu le pot face. Esti gelos pe cei care au diferite talente sau daruri diferite ale Duhului pe care tu nu le ai?

Dar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Yahushua. Atunci preoții și Fariseii au adunat Soborul și au zis: Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. (Ioan 11: 46-47)

(46) Un fariseu judecă chiar și pe oameni pioși care nu se ridică la standardul lor de respectare a sărbătorilor / festivalurilor. Îi privești de sus pe cei care au o înțelegere diferită a modului în care Sabatele și zilele de sărbătoare vor fi calculate sau observate?

Atunci, unul dintre farisei a început să zică: Omul acesta nu vine de la Yahuwah, pentru că nu ține ziua Sabatului. Alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. (Ioan 9:16)

(47) Un fariseu este un distrugător, nu un câștigător de suflete. Ești dornic, în mod activ să câștigi suflete? ... Sau îi conduci pe oameni în rătăcire? Trăiești și împărtășești plinătatea mesajului evanghelic? (A se vedea comentariul la # 26 de mai sus.)

Dar, Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor. nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre. (Matei 23:13)

Plânge inima în tine pentru acei care pier din punct de vedere spiritual?

"Dacă nu ai dorinţă pentru alţii să fie mântuiţi? Atunci, nici tu eşti salvat, fi sigur de asta!"
(C.H. Spurgeon)

(48) Un fariseu nu are nici o preocupare pentru cei păcătoși pierduți. Oftezi și te plângi de toate urâciunile care sunt comise zilnic în jurul tău. Strigă inima ta pentru cei care pier spiritual? Se află câștigarea de suflete în capul listei cu ceea ce "faci" în fiecare zi? Dacă nu, va trebui să faci unele cercetări de inima. "Nu ai nici o dorință ca alții să fie mântuiți? Atunci nu ești tu însuți mântuit, fii sigur de asta!" (C.H. Spurgeon) Chemarea Mântuitorului este să, "Urmați-mă și vă voi face pescari de oameni." (Matei 4,19) porunca Lui pentru noi este "Duceți-vă și învățați toate neamurile, botezându-i în Numele Meu: învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit ..." (Matei 28:20) Noi trebuie să fim martorii Lui ", până la marginile pământului." (Fapte 1: 8) "Rodul celui neprihănit este un pom al vieții, și cel ce câștigă suflete este înțelept." (Proverbe 11:30)

Apoi fariseii le-au răspuns: Doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire? Au crezut în el vreunul dintre conducători sau Farisei? Dar, poporul acesta, care nu știe legea este blestemat. (Ioan 7: 47-49)

(49) Un fariseu prețuiește tradiția mai mult decât cuvântul lui Yahuwah. Ești dispus să renunți la fiecare doctrină și practică, care nu este de acord cu Scriptura (indiferent de vârstă sau de popularitate)? Te-ai lăsa de erori și merge singur, dacă nici unul dintre prietenii sau familia nu ar merge cu tine? Tradiția este un obstacol major pentru mulți, deoarece ei preferă unificarea în eroaredecât divizarea prin adevăr. Astăzi, mulți pretinși creștini se agață de Crăciun, de Paști, și de cultul duminicii, nu pentru că este biblic, ci pentru că ei prețuiesc tradițiile lor mai mult decât Cuvântul lui Yahuwah.

Ești dispus să renunți la fiecare doctrină și practică, care nu este de acord cu Scriptura (indiferent de vârstă sau de popularitate)? Te-ai lăsa de erori și merge singur, dacă nici unul dintre prietenii sau familia nu ar merge cu tine?

Atunci fariseii și cărturarii L-au întrebat: De ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? El a răspuns și le-a zis: Bine a profețit Isaia despre voi, după cum este scris, Acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Yahuwah, și țineți tradiția oamenilor, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor: și multe alte lucruri asemănătoare. Și le-a spus: Ați desființat porunca lui Yahuwah, ca să țineți propria voastră tradiție. (Marcu 7: 5-9)

(50) Un fariseu se auto-justifică înaintea oamenilor. Un individ cu adevărat convertit se va justifica întotdeauna lui Yahuwah și este de acord cu ce declară Scripturile despre adevărata lui stare. Un individ cu adevărat convertit va recunoaște cu umilință greșelile, și va renunța la greșelile lui. "Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care L-a pus Yahuwah să locuiască, ne vrea cu gelozie. Dar el dă mai mult har. De aceea el zice, Yahuwah stă împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți." (Iacov 4: 6) Îți recunoști cu umilință greșelile tale? ... Sau te dezlănțui asupra celor care te critică? Îți recunoști greșelile? ... Sau cauți să transferi vina ta altora? Recunoști cu umilință că ești spiritual în stare de faliment și că ai nevoie de un Mântuitor? ... Sau cauți să te justifici?

Și Fariseii, care erau iubitori de bani, au auzit toate aceste lucruri și l-au luat în râs. Și le-a spus: Voi sunteți cei care vă îndreptățiți înaintea oamenilor; dar Yahuwah cunoaște inimile noastre: căci cel ce este înălțat între oameni, este o urâciune înaintea lui Yahuwah. (Luca 16: 14-15)


Cele 50 de Caracteristici ale Fariseului (Rezumat)

1. Un fariseu slăvește în legătura lui cu oameni pioși, dar nu are o legătură personală cu Yahuwah. (Matei 3: 9)
2. Un fariseu preamărește neprihănirea exterioară, dar neglijează neprihănirea adevărată, care vine din interior. (Matei 5:20)
3. Un fariseu nu se amesteca cu oamenii neconvertiți. (Matei 09:11; Luca 07:39)
4. Un fariseu este un ascet. (Matei 09:14)
5. Un fariseu este foarte critic față de alții în chestiuni mici. (Matei 12: 2)
6. Un fariseu se concentrează asupra regurilor pentru a exclude voința revelată a lui Yahuwah. (Matei 12: 9-16)
7. Un fariseu este motivat de gelozie și ură. (Matei 12:14)
8. Un fariseu este un acuzator și aruncă cei mai rău asupra altora. (Matei 12:24)
9. Un fariseu este neglijent în vorbire. Ei nu ezită să vorbească de rău pe credinciosul lui Yahuwah, atribuie chiar și faptele lor neprihănite vrășmașului. (Matei 12:24)
10.Un fariseu își neglijează responsabilitățile sale familiale în numele religiei. (Matei 15: 1-6, Timothy 5: 8)
11. Un fariseu este ușor de ofensat. (Matei 15: 12-14)
12. Un Fariseu este orb spiritual. (Matei 15:14)
13. Un fariseu preamărește semnele exterioare mai sus de mărturia Scripturii. (Matei 16: 1-4)
14. Un Fariseu caută să prindă oamenii cu cuvintele lui. (Matei 19: 3; 22: 15-18)
15. Un fariseu are inima împietrită. (Matei 15: 8)
16. Un fariseu nu poate aprecia adevărata închinare și laudă autentică. (Matei 21: 15-16)
17. Un fariseu ne învață Legea Domnului, dar nu o trăiește. (Matei 23: 1-3)
18. Un fariseu pune poveri grele asupra oamenilor. (Matei 23: 4)
19. Un fariseu este un ipocrit. El spune, dar nu face. (Matei 23: 4)
20. Un fariseu este ostentativ și caută să fie onorat de oameni. (Matei 23: 5)
21. Un fariseu crede că sfințenia este în înfățișarea exterioară. (Matei 23: 5)
22. Un fariseu acoperă pozițiile înalte și locurile de onoare. (Matei 23: 6-7)
23. Un fariseu profită de săraci. (Matei 23:14)
24. Un fariseu face rugăciuni lungi în public să fie apreciat de oameni. (Matei 23:14)
25. Un fariseu corupe pe alții. (Matei 23:15)
26. Un fariseu face oamenii să simtă că sunt nascuţi din nou, când, de fapt, nu sunt. (Matei 23:15)
27. Un fariseu interpretează Biblia cu superficialitate, fără să înţeleagă şi fără iluminarea Duhului Sfânt. (Matei 23: 16-22; Ioan 5: 37-39)
28. Un fariseu este un maniac în ce priveşte litera legii, dar acționează contrar spiritului legii. (Matei 23:23)
29. Un fariseu neglijează dreptatea, mila și credința. (Matei 23:23)
30. Un fariseu judecă meticulos pe alții în probleme mici, în timp ce ei înșiși sunt vinovați de infracțiuni mai mari. (Matei 23:24)
31. Un fariseu este mai preocupat de înfățișarea sa exterioară decât de condiția inimii sale. (Matei 23: 25-26)
32. Un fariseu este auto-neprihănit și susține că el nu va face greșelile pe care le-au făcut alții. (Matei 23:30)
33. Un fariseu îi persecută pe proorocii lui Yahuwah. (Matei 23: 33-36)
34. Un fariseu este prea preocupat de ceea ce cred alții despre el. Un fariseu se teme de oameni, dar nu se teme de Yahuwah. (Matei 21: 25-26, 46)
35. Un fariseu este lacom și iubește banii. (Luca 16:14)
36. Un fariseu își pune încrederea în propriile sale lucrări. (Luca 18: 9)
37. Un fariseu îi disprețuiește pe ceilalți. (Luca 18: 9)
38. Un fariseu se consideră mai bine decât alții. (Luca 18: 9-11)
39. Un fariseu se umflă de mândrie și nu ia în considerare sentimentele altora. (Luca 18: 9-11)
40. Un fariseu se laudă cu privire la disciplina sa, la realizări și la practice sale. (Luca 18: 11-12)
41. Un fariseu acuză pe alții. (Ioan 8: 1-11)
42. Un fariseu își imaginează că Yahuwah este tatăl lui, în timp ce tatăl lui adevărat este diavolul. (Ioan 8: 41-44)
43. Un fariseu este un mincinos și ucigaș. (Ioan 8:44)
44. Un fariseu denigrează pe cei care nu vor să-l asculte. (Ioan 9: 24-25, 33-34)
45. Un fariseu este gelos pe cei care pot face minuni pe care el nu le poate face.. (Ioan 11: 46-47)
46. Un fariseu judecă chiar și oamenii pioși pentru că nu se ridică la standardul lui de respectare a sărbătorilor / festivalurilor. (Ioan 9:16)
47. Un fariseu este un distrugator, nu un câștigător de suflete. (Matei 23:13)
48. Un fariseu nu are nici o îngrijorare pentru pierderea păcătosului. (Ioan 7: 47-49)
49. Un fariseu prețuiește tradiția mai mult decât cuvântul lui Yahuwah. (Marcu 7: 5-9)
50. Un fariseu se auto-justifică înaintea oamenilor. (Luca 16: 14-15)


Să ne pocăim, prin harul lui Yahuwah, de orice atitudine și atribut fariseic, ca să putem fi curățiți de această lepră spirituală, și să putem eradica orice urmă de aluat fariseic din inimile noastre. Amin.

praying with Bible

Cei care au o inimă stricată sunt o scârbă înaintea Yahuwah, însă cei fără prihană în căile lor sînt plăcuți Lui. (Proverbe 11:20)

Acum, fie ca Eloah-ul păcii să vă sfințească pe deplin; și duhul, sufletul și trupul vostru, să fie păstrate fără prihană până la venirea Stăpânului nostru Yahushua Unsul. (1 Tes. 5:23)


Articole şi videoclipuri la Subiect:


1 Acest articol a fost inspirat de seria de predici intitulată "Caracteristicile Fariseilor" de Zac Poonen. Acest articol nu reprezintă o aprobare şi pentru alte învăţături şi crezuri ale domnului Poonen.