Print

Nezávislé duchovní služby: Pozor na skrytou past!

Mnoho nezávislých duchovních služeb vzniklo, aby šířilo pravdu, protože rozličné denominace nepokračovaly se světlem. Smutné je, že většina z nich, pokud ne všechny tyto služby, selhala v následování stále rostoucího světla. Nebe vyzývá všechny, aby stáli stranou jakékoliv organizace, která brání pokroku pravdy.

Hastein Ragnarsson

Hastein Ragnarsson a jeho nájezdy v Itálii (1862, autor neznámý), zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasting_859_in_Luna.jpg

Kdyby se udělovaly ceny za dobré pohnutky s katastrofálními následky, pak by přinejmenším jednu z nich určitě získal Hastein Ragnarsson. Hastein byl Viking. Toužil po zlatě, slávě a chloubě, že dobyl Řím. A tak v roce 859 vyplul se 62 loďmi, aby toto zlato, slávu a chloubu získal. Nejprve se jeho nájezdům a drancování nedařilo dobře. Ale praxe je zdokonalovala. V době, kdy dorazili do Středozemního moře, uměli dobře své zvolené řemeslo.

Byli zlí! Byli divocí! Byli VIKINGOVÉ!

Když dorazili k Římu, rozhodli se napadnout město. Když nedokázali proniknout přes úctyhodně staré zdi města, radil se Hastein se svými muži a vymysleli náhradní plán, jak se dostat do města.

Dalšího dne nesli Hasteina na nosítkách k městské bráně. Jeho muži ohlásili hlídajícím Římanům: "Pomozte nám! Pán Hastein umírá. Chce být pokřtěn jako křesťan, než zemře."

To postavilo Římany před skutečný problém. Na jednu stranu nechtěli přirozeně vpustit nepřítele přes svou bránu. Ale na druhou stranu, jak by se mohli nazývat křesťané a odepřít umírajícímu pohanovi spasení? (Byli Římané, ne Řekové, proto předpokládejme, že nikdy neslyšeli o Trojském koni).

A tak Římané otevřeli vrata a dovolili malému průvodu Vikingů donést svého vůdce do kostela. Poté, co byl pokřtěn a obdržel poslední pomazání, Hastein se zázračně uzdravil! Vyskočil na nohy a se svými muži začal bojovat, aby se dostal k městské bráně a vpustil další muže dovnitř. Do večera byl Řím zničen...

...V té chvíli však Hastein zjistil, že město, které právě zničil, nebyl Řím, ale Luna. Řím byl přes 250 mil daleko!

Byla to klasická "komedie omylu". Zajisté směšnější pro pozorovatele, než pro skutečné účastníky!

Bible nabízí podobnou "komedii omylů". Na první pohled se zdá, že extrémy dané situace jsou takové, že by člověk očekával, že se jedná o zápletku z komiksu. Text se snaží popsat, jak je něco špatné a používá toto přirovnání: "Jako když by někdo utíkal před lvem, potkal by se s ním medvěd; aneb když by všel do domu, a zpolehna rukou svou na stěnu, ušťkl by ho had." (Ámos 5,19)

Je to téměř směšné: malý panáček v komiksu utíká jedním směrem tak rychle, jak jen to jde, aby utekl před lvem, a dostane se před medvěda. Další komiksový obrázek ukazuje jeho utíkající nohy ve zvířeném prachu, když uhání do svého domu a zabouchne dveře. V nesmírné úlevě se opírá o stěnu, kde ho nakonec uštkne had. Tento krátký extrémní sled událostí, používaný v komiksech, naplňuje generace dětí chichotem a veselím.

Když však čteme biblický text v celém kontextu, smích ustává. Přichází zděšení. Je zde popsána událost, ke které vzhlíží milióny lidí! A přesto tento text předkládá naprosto odlišnou perspektivu. Ne radost a očekávání, ale hrůzu a pohromu.

 Verše čtené v kontextu uvádí:

Běda těm, kteříž žádají dne Yahuwahova. K čemuž jest vám ten den Yahuwahův, poněvadž jest tmy a ne světla? Jako když by někdo utíkal před lvem, potkal by se s ním medvěd; aneb když by všel do domu, a zpolehna rukou svou na stěnu, ušťkl by ho had. Zdali není tmy a ne světla den Yahuwahův, v němž není blesku, ale mrákota? (Ámos 5,18-20)

hadCože? Toto není nějaký hloupý komiks. Je to popis "dne Yahuwahova"! Yahuwahův den odkazuje samozřejmě na Druhý příchod, ale také na dobu soužení, která předchází Druhému příchodu. Z tohoto pohledu je pochopitelné, že je tento den viděn se zdravou dávkou úcty a strachu. Nejhorší část velké doby soužení, kdy jsou rány vylévány, je tak hrozná, že se o ní v Bibli píše jako o "době Jákobova soužení".

Ale i tehdy následuje bezprostřední zaslíbení vysvobození: "Ach, nebo veliký jest den tento, tak že nebylo žádného jemu podobného. Ale jakť koli čas jest soužení Jákobova, předceť z něho vysvobozen bude." (Jeremiáš 30,7)

Text u Ámose mluví o něčem jiném. O něčem tak nebezpečném, bez útěchy na závěr textu. Je to otevřené varování. Nic více.

Opakujícím tématem v strašlivých varováních Ámose je, že den Yahuwahův je tma, ne světlo. A je to uváděno opakovaně. Cokoliv je kdy v Bibli opakováno, znamená to, že to tak Yahuwah ustanovil. Proto si raději sedni a dávej pozor. Josef vysvětlil tento princip faraónovi: "Že pak opětován jest sen Faraonovi podvakrát, znamená, že jistá věc jest od Boha, a že tím spíše Bůh vykoná to." (Genesis 41,32)

Třikrát je opakováno varování temnoty v knize Ámos. "Běda těm, kteříž žádají dne Yahuwahova. K čemuž jest vám ten den Yahuwahův, poněvadž jest tmy a ne světla?... Zdali není tmy a ne světla den Yahuwahův, v němž není blesku, ale mrákota?" (Ámos 5,18-20) Cokoliv je tou hrozbou, je to opravdové a hrozba pro duši je extrémní. Není to žádná komedie omylů. Nebezpečí je skutečné.

Ale jak může být tma nebezpečná? Měsíc se zatmí a slunce nevydá své světlo. No a co? Jeremiáš zaslibuje, že spravedlivý člověk bude z toho vysvobozen!

Duchovní temnotaNebezpečím je, že se zde nejedná o fyzickou tmu. Je to duchovní tma, nejnebezpečnější druh. David napsal: "Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku." (Žalm 119,105) Je-li Yahuwahovo slovo, které je pravda, symbolizováno jako světlo, pak dává smysl, že "tma" znamená blud. Největší nebezpečí pro Yahův lid v době soužení je duchovní blud. Hrozba je tak extrémní, že se zdá, jako by Ámos nemohl sám přestat opakovat toto varování.

Toto varování je neočekávané! Gabriel přece zaslíbil Danieli: "Poznání se rozmnoží." (Daniel 12,4)

S rostoucím světlem přichází však i rostoucí nebezpečí sebeuspokojení a sebedůvěry. Laodicejští se vychloubají, že jsou bohatí, mají vše a nic nepotřebují, zatímco Věrný Svěděk prohlašuje: "A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý." (Zjevení 3,17)

Absolutně nejhorší duchovní tma, do které může člověk v těchto posledních dnech upadnout, není nějaký jednotlivý věroučný blud. Je to arogantní domněnka, že už zná všechny pravdy potřebné pro spasení. Tato domněnka vede k další domněnce, která je svým způsobem ještě nebezpečnější. Je to víra, že člověk už má všechno světlo potřebné ke spasení, a každé nové světlo je zákonitě mylné. Taková domněnka uzavírá mysl vůči každému dalšímu paprsku světla, kterou chce Yahův Duch přinést. Zářivé a jasné paprsky světla nemohou proniknout do srdce, které je zatvrzelé a zabedněné vůči každému novému světlu.

Je skutečností, že máme pravdu a musíme se houževnatě držet pozic, kterými nelze otřást; ale nesmíme s podezřením pohlížet na jakékoliv nové světlo, které může [Yah] poslat, a říkat: Vskutku nemůžeme vidět, že potřebujeme více světla než tu starou pravdu, kterou jsme dosud přijali a ve které jsme se usídlili. Když zastáváme tento postoj, svědectví Věrného Svědka platí pro náš případ jako výtka: "A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý." Ti, kdo se cítí bohatí, že mají vše a nic nepotřebují, jsou ve stavu slepoty, co se týče jejich pravého stavu před [Yahuwahem], a neví o tom.1

Nebezpečí upadnutí do temnoty duchovní arogance je tak veliké, že je WLC nuceno před ním varovat. A existuje obzvláště jedna oblast, kde je toto nebezpečí největší, protože není rozpoznáno. Je to oblast nezávislých duchovních služeb.

Dát polnici jasný tón

Nezávislí duchovní vykonali obdivuhodné dílo pro Yahuwaha v šíření pravdy. Když se církve stávaly více světské a selhaly v pokroku v pravdě, Nebe svěřilo rostoucí světlo mnoha různým jednotlivcům, kteří pak tvrdě pracovali na sdílení toho, co obdrželi. I WLC bylo požehnáno skrze shromažďování vzácných paprsků světla roztroušených mezi mnohé nezávislé duchovní služby.

Rozmach internetu umožnil mnoha obyčejným lidem šířit pravdu mnohem dále, než bylo kdy předtím možné. Mnozí z těchto jednotlivců a jejich služby snášeli pronásledování ze strany organizovaných denominací. Církve se cítily ohroženy vlivem těchto pokorných, prostých lidí. Nezávislí duchovně sloužící byli odsuzováni z kazatelen, v církevních publikacích a někteří se dostali dokonce i před soud, když proti nim padlé církve bojovaly.

Satan si dobře uvědomuje úspěch nezávislých duchovních služeb v šíření pravdy. Zahájil zákeřný a tragicky velmi efektivní útok proti nim. Satanův útok byl zaměřen do dvou odlišných směrů. Napadl:

  1. Lídry nezávislých duchovních služeb
  2. Jednotlivce, kteří získali světlo z nezávislých duchovních služeb

Lídři: Je smutnou skutečností, že většina nezávislých duchovních služeb následovala příklad církví, které je pronásledovaly. Jejich spoléhání se na finanční příspěvky svých stoupenců způsobilo jejich váhání učit nepopulární pravdy. Většina z nich proto odmítla jakékoliv další světlo pro růst pravdy, která jim už byla dána. Když se k nim dostalo nové světlo, nejenže se k němu obrátili zády, ale použili i své nabyté autority co by nositelů světla, aby ovlivnili své následovníky taktéž zavrhnout rostoucí světlo. Není nic špatného na tom, že si nezávislá duchovní služba zvolí zaměřit svůj web nebo publikace na určitou oblast. To je třeba podotknout. Avšak problém vyvstává, když lídři odsoudí všechno ostatní dané světlo jako špatné.

lídři nezávislých duchovních služeb 

Následovníci: Mnoho upřímných lidí bylo požehnáno světlem daným nezávislým duchovním službám. Nebe nedává veškerou pravdu jen jednomu jednotlivci, aby se všichni mohli sdílet v radosti odhalování pravdy. To je důvod, proč by žádný jednotlivec nebo nezávislá duchovní služba neměli zaujmout postoj proti světlu danému někomu jinému. Mnoho čestných hledačů pravdy bylo vedeno od jedné církve k druhé, pak od jedné nezávislé duchovní služby k další, shromažďujíc nějaký paprsek světla zde a jiný tam. Každý začíná v rozdílném bodu při svém putování. Problémem je, když se člověk stane následovníkem nějaké organizace, místo aby byl nezávislý hledač pravdy.

ovce 

Má-li člověk mentalitu "následovníka", nenásleduje ve skutečnosti Beránka, kamkoliv jde. Místo toho následuje nějakou postavu lidské autority. To je důvod, proč Satan napadl nezávislé duchovní služby. Využívajíc duchovní pýchu, svádí je k tomu, aby arogantně odsoudili světlo, které bylo svěřeno druhým. Protože ti Nebe milostivě darovalo světlo, neměl bys to v žádném případě brát jako důkaz toho, že více světla už nebude zjeveno.

Nebezpečí je velmi skutečné, a to je přesně důvod, proč WLC spojilo svůj hlas s hlasem čtvrtého anděla ze Zjevení 18, který hlásá: "Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran." (Zjevení 18,4)

Tento text je velmi důležitý. Většinou je překládán jako: "Vyjděte z ní...". Nicméně slovo "vyjděte" je vyzváním. Vytváří v mysli posluchače falešnou představu, že organizace vydávající tuto výzvu, je nějakým způsobem vyňata a že se člověk může bezpečně připojit k ní. To nemůže být vzdálenější pravdě. Nikdo není mimo toto božské určení. Je to naléhavý příkaz: Vyjdi!

"Utecte z prostředku Babylona, a zachovejte jeden každý život svůj, abyste nebyli vypléněni v nepravosti jeho. Nebo čas bude pomsty Yahuwahovy, sám odplatu dá jemu." (Jeremiáš 51,6)

Nebezpečí je skutečné

Člověk, který v minulosti obdržel vzácné světlo od církve, skupiny nebo nezávislé duchovní služby, se nachází v riziku, že se s nimi zaplete díky smyslu pro oddanost nebo lásku. Jestliže daná skupina zavrhne rostoucí světlo, existuje zde pokušení zůstat raději se skupinou, než z ní vystoupit a následovat pravdu, kamkoliv povede.

Přesně tato situace byla graficky představena ve vidění Ellen Whiteové, proroka pro poslední generaci.

Viděla jsem několik skupin, které byly jakoby navzájem spojeny provazem. V těch skupinách se mnozí nacházeli v úplné temnotě. Jejich zrak byl skloněn k zemi a vypadalo to jakoby mezi nimi a [Yahushuou] neexistovalo žádné spojení. V těch různých společenstvích se však tu a tam nalézali i takoví, kteří se dívali vzhůru k nebi a jejich obličej zářil, protože od [Yahushui] na ně dopadaly paprsky světla, podobné slunečním paprskům. Anděl mi řekl, abych se pozorně dívala, a já jsem viděla, že nad každým člověkem, na něhož dopadaly paprsky světla, bděl jeden anděl; kdežto ti, kteří se nacházeli v temnotě, byli obklopeni zlými anděly. Pak jsem slyšela jednoho anděla, který volal: "Bojte se [Yahuwaha] a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho."

odmítnutíPak nad těmito skupinami zazářilo slavné světlo a osvítilo všechny, kteří je chtěli přijmout. Někteří z těch, kteří byli v temnotě, je přijali a radovali se z něj. Jiní nebeské světlo odmítali a tvrdili, že bylo dáno jenom proto, aby je zavedlo na scestí. Světlo je tedy opustilo a byli ponecháni v temnotě. Ti, kteří světlo od [Yahushui] přijímali, s láskou opatrovali toto stále přibývající světlo, které bylo na ně vylito. Jejich tvář zářila svatou radostí, když s hlubokým zájmem pozorovali [Yahushuu] a bylo slyšet, jak spolu s anděly volají: "Bojte se [Yahuwaha] a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho." Viděla jsem, že když se přidali k tomu volání, tak mnozí, kteří byli v temnotě, do nich svými boky a zády strkali. Mnozí, kteří s láskou opatrovali toto svaté světlo, přetrhli provaz, kterým byli poutáni k ostatním, a oddělili se od těch skupin. Když to vykonali, pak příslušníci jednotlivých skupin, kterých si dříve vážili, přicházeli mezi ně a někteří laskavými slovy, jiní s hněvem je začali znovu svazovat. Přitom jim stále tvrdili: "[Yahuwah] je s námi! Jsme ve světle. Máme pravdu!" Tázala jsem se, kdo jsou tito muži? Bylo mi řečeno, že jsou to kazatelé a vedoucí činitelé, kteří sami světlo zavrhli a nyní jim není vhod, když jiní toto světlo chtějí přijmout.

...Potom jsem slyšela hlas, který mluvil k odstrkovaným a posmívaným: "Vyjděte z prostředku jejich a nečistého se nedotýkejte!" Veliký počet lidí uposlechlo tomu hlasu a přetrhlo provazy, kterými byli svázáni. Opustili společnosti, jež byly v temnotě a přidali se k těm, kteří se již dříve osvobodili a radostně spojili své hlasy s nimi. Slyšela jsem některé z těch, kteří dosud setrvávali ve společnostech nacházejících se v temnotě, jak se vážně a horlivě modlili. Kazatelé a vedoucí mužové procházeli různými skupinami a neustále upevňovali provazy; ale přesto jsem stále slyšela hlas úpěnlivé modlitby. Potom jsem viděla, že ti, kteří se modlili, vztahovali své ruce k sjednocené svobodné společnosti, jež se radovala v [Yahuwahovi], a prosili o pomoc. Ti vážně pohlédli k nebi, pozvedli své ruce a odpověděli jim: "Vyjděte z prostředku jejich a nečistého se nedotýkejte!" Viděla jsem jednotlivce, kteří bojovali o svoji svobodu, jak nakonec přetrhli provaz, kterým byli pevně svázáni. Nedovolili, aby byli opět provazy svázáni a odmítli věnovat pozornost opakovanému ujišťování: "[Yahuwah] je s námi." "U nás je pravda."

Nedopusť, aby ti strach, že budeš muset mít osamělé bohoslužby, zabránil vystoupit na svobodu. Bohoslužby o samotě bez nějaké skupiny nejsou omluvou pro vlastní setrvávání v organizaci nebo společenství, které aktivně odmítají světlo.

Lidé neustále opouštěli společnosti, které se nacházely v temnotě a připojovali se ke svobodné společnosti, která vypadala, jako by byla na širém prostranství vyzdvižena nad zem. Jejich pohled směřoval vzhůru, spočívala na nich [Yahova] sláva a oni radostně chválili Pána. Byli úzce spojeni a zdálo se, že jsou zahaleni nebeským světlem. Kolem dokola této společnosti byli někteří, kteří se dostali pod vliv světla, ale nebyli s tou společností do všech podrobností spojeni. Všichni, kteří milovali světlo, jež bylo na ně vylito, se dívali s hlubokým zájmem vzhůru, a [Yahushua] na ně shlížel s vlídným souhlasem.2

Nenech se polapit do pasti nesprávné oddanosti. Tvoje oddanost náleží Yahovi a jedině Mu. Nedopusť, aby ti strach, že budeš muset mít osamělé bohoslužby, zabránil vystoupit na svobodu. Bohoslužby o samotě bez nějaké skupiny nejsou omluvou pro vlastní setrvávání v organizaci nebo společenství, které aktivně odmítají světlo. Jakákoliv duchovní služba, která se směle postavila proti nějakému paprsku světla (a většina, pokud ne všechny, zavrhla více paprsků světla), není více hodna toho, abychom v ní konali bohoslužbu, než kterákoliv církev, která formuje Babylon.

Stůj jako odvážný člověk

Yahuwahovi lidé jsou dnes vyzýváni stát osamoceni, odloučeni a nezávislí na jakékoliv organizované duchovní službě, skupině nebo denominaci. Nikdo nemá podřídit svou vlastní mysl a svědomí někomu jinému tím, že bude jeho slovo považovat za pravdu. Yahuwah vede každého osobně. Každý musí být veden sám, protože pochází z jiného zázemí s odlišnou sadou nauk. Když narůstá poznání, stoupá taktéž potřeba boží moudrosti. Ne všechno "nové" světlo je pravda. Je zapotřebí duchovního rozeznávání pro rozlišení mezi tím, co má být přijato a co odloženo stranou.

Nikdo nesmí podřídit svou vlastní mysl a svědomí někomu jinému a považovat jeho slovo za pravdu.

Nepodlehni pokušení následovat vůdcovství této nezávislé duchovní služby či onoho duchovního společenství. Je naprosto přirozené být obklopen podobně smýšlejícími věřícími. Utvrzuje to bohoslužbu s těmi, kteří věří tak jako ty. Povzbuzuje to číst články, které jsou v souladu s tím, čemu momentálně věříš. Avšak být následovníkem nějaké nezávislé duchovní služby je stejně tak nebezpečné, jako být členem nějaké organizované denominace, svázaným jejich konkrétním krédem. Když lídr, kterého si vážíš, nebo organizace, kde jsi poznal pravdu, zaujme postoj proti jiným pravdám, je příliš snadné následovat jejich příkladu. Člověk by nikdy neměl považovat slovo jiného člověka za pravdu a zavrhnout jiné světlo, aniž by ho nejdříve sám neprostudoval.

Láska k pravdě by měla zvítězit nad každou touhou být s nějakou skupinou. Satan zneužívá touhy po příslušnosti, aby vzbudil strach z odloučení. To může umlčet hlas Ducha.

Pravá povaha nějaké skupiny vytváří dynamiku MY versus ONI. Členové jsou učeni přijímat nauky většiny. Ještě horší je, že jsou učeni nepokládat otázky. Proto není podporováno aktivní hledání pravdy. Ti, kteří se neustále doptávají, jsou často odsunuti stranou. Nakonec bývají vyloučeni ze skupiny. Souhlas je tak vynucován emočním vydíráním.

Pokud jsi byl vyloučen z nějaké skupiny, nedovol, aby tě to zmalomyslnilo. Zajisté se můžeš nadále modlit za přátele a milované, kteří jsou stále oklamaní, ale všichni Yahuwahovi hrdinové, všichni duchovní giganti minulosti, byli povoláni, aby stáli osamoceni. Jan Křtitel byl muž samot a pustin pouště. V osamění slyšel Ducha promlouvajícího k jeho vlastní duši, připravujíc ho pro velké dílo jako předchůdce Mesiáše. John Bunyan strávil 12 let v Bedfordském vězení, protože odmítl mlčet o světle, které mu bylo dáno. Ale během těchto 12 let ho Yahuwahův Duch inspiroval k napsaní knihy Pilgrim's Progress (Cesta poutníka), díla obsahujícího hluboké duchovní pravdy, které bylo požehnáním pro mnohé v následujících staletích poté, co ho napsal v chladné, kamenné cele. Podobně i Martin Luther byl povolán, aby stál před knězi a preláty se svěřenou mu pravdou, která měla vysvobodit duše mnohých.

Následovat pravdu je velmi osamělá stezka. Když jsi vyzván stát o samotě, nezalekni se toho. Pomysli na to, že jsi uctěn Nebem. Využij osamělý čas k tomu, abys přirostl ještě blíže ke zdroji všeho světla a pravdy.

Obejmi veškerou pravdu!

Na této straně Nebe je nemožné pro kteréhokoliv smrtelníka pochopit veškerou pravdu. Po celou věčnost budou vykoupení studovat hluboké věci Yahuwaha a nadále se o Něm učit.

WLC je platforma pro šíření vší pravdy, která nám byla odhalena. To zahrnuje nepopulární pravdy. Občas přijdou rozhněvané odpovědi, kde pisatel prohlašuje: "Nepřidal jsem se k WLC, abych přijal ten nebo onen blud." Bratři, WLC se nesnaží zalíbit člověku. Jedině Yahuwahovi. Jakmile je světlo odhaleno našemu chápání, snažíme se ho šířit, jak jen to je možné.

Osamělý 

Nebe dnes přikazuje všem, aby stáli odděleni, odloučeni a nedotýkali se nečistého. Existuje jen málo více nečistých věcí, než je duchovní pýcha, která se chlubí tím, co člověk zná, ale odmítá přijmout jakékoliv další světlo.

Když přiznáme, že Věrný Svědek zná náš stav lépe, než kdy my sami můžeme znát, dá nám Svou spravedlnost, která zakryje naší nahotu, Jeho čistotu za naší hříšnost a nebeské zlato víry. Tehdy bude naplněno Jeho vzácné zaslíbení:

Hle, přicházejí dny, je výrok Yahuwahův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu.

Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci ... Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Yahuwahův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Elohimem a oni budou mým lidem.

Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: Poznávejte Yahuwaha! Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Yahuwahův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. (Jeremiáš 31,31-34)


* svatá jména byla zaměněna ve všech Biblických textech.

1 E. G. White, Review & Herald, August 7, 1894.

2 E. G. White, Early Writings, str. 240-243. Toto konkrétní vidění se podrobně zabývalo zkušenostmi raných adventistů, když byli zklamaní, že se Yahushua nevrátil, jak očekávali. Nicméně lekce, kterým se učili skrze svou zkušenost, platí pro každou dobu a přínosné pro dnešní Yahův lid, stejně jako tehdy pro ně. Vidění byla tehdy dáno i proto, aby se dnešní Yahův lid mohl poučit z lekcí minulosti.