Print

Paano Payuhan ang mga Kabataan Tungkol sa Masturbesyon

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, ang pangkat ay itinataguyod lamang ang nararamdaman namin na nasa pagkakatugma sa Bibliya. Sa karamihan sa mga kaso, ang mga may-akda ng mga pag-aaral na ito ay nasa dakilang hindi pagkakasundo sa WLC sa mga mahahalagang batayang pagtuturo (gaya ng ikapitong araw ng Sabbath at ng Pagkadiyos). Gayunman, ito ay hindi dapat iiwas sa amin mula sa pagpapala ng kanilang mga isinulat, kung saan ay itinuring namin na nasa ganap na pagkakatugma sa Kasulatan. Kaya ang pagtataguyod sa bahagi ng kanilang mga isinulat ay nasa walang paraan na isang pagtataguyod sa lahat ng kanilang pinaninindigan.

binatilyong galitUmupo nang payukod si Jeremy sa tapat ko habang tinatangka niya na hanapin ang mga tamang salita para ilarawan ang kanyang pagpupunyagi. Ang kanyang lumundong diwa at galit na silakbo ay lumikha ng pagkabahala sa kanyang mga magulang, na iginiit na siya ay makatagpo ko. Isang ulap ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay umaaligid sa paligid ng aking opisina. Ang kanyang mga mata ay ibinaba sa sahig, at ang kanyang tindig ay sumenyas na siya ay matagal nang sumuko sa kanyang laban.

Matapos ang mapagmahal na pag-udyok at mahinhin na pagtatanong sa kanya, natuklasan ko na ang binatang ito ay nilalabanan ang kanyang masturbesyon. Nararamdamang natalo, nagsimula si Jeremy na pagdudahan kung mayroon ngang Makapangyarihang Elohim na nakikinig sa mga panalangin. Nasaan si Yahuwah? Bakit ang tukso ay patuloy na napakalaki? Nagmakaawa siya kay Yahuwah na iligtas siya mula sa tuksong ito, ngunit ang kanyang paulit-ulit na mga kabiguan ay nag-iwan sa kanya na bigo at nagdududa.

Paano mo papayuhan si Jeremy? Tatawa ka ba nang malakas at hahayaan na lang na parang walang ikinababahala? Sasabihin mo ba sa kanya na tanggapin ang masturbesyon bilang kaloob ni Yahuwah sa isang tao? Syempre hindi! Ang isang maka-Elohim na tagapayo ay magsisimula sa pagsasabi kay Jeremy ng katotohanan. Bagama’t ang masturbesyon ay hindi tiyak na binanggit, isang matapat na pag-aaral ng Kasulatan ay ipinapakita ang kamalian nito.

Kailangan ni Jeremy malaman na bagama’t ito ay mali, ito ay hindi isang kasalanang hindi na mapapatawad! Sa kanyang mga paa na nakatanim sa patotoo, ang isa ay maaaring nang magbigay sa kanya ng pag-asa. Dapat siyang paalalahanan na ang laban kontra kasalanan ay isa sa ibinabahagi ng bawat mananampalataya. Dapat din siyang ibalik sa katiyakan na si Yahuwah ay hindi siya kailanman inabandona kundi nagbigay ng isang “paraan ng pag-iwas” (1 Corinto 10:13) na ang dalawa sa inyo ay magkasamang hahangarin.

Tukuyin ang mga Kinakailangan Pagbabago

Ngayon ang patotoo ay matibay na itinatag sa kanyang batang kaisipan, ngayon na din ang panahon para ibigay sa kanya ang ilan sa mga praktikal na hakbang na tutulong sa kanya na muling ayusin ang kanyang buhay. Dapat mo siyang tulungan na makita na ito ay nangangailangan ng higit pa sa isang kakaunting menor na mga pagbabago upang putulin ang isang bagay na makapangyarihan gaya ng kayamuan at masturbesyon palabas ng kanyang buhay. Ito’y nangangailangan ng “radikal na pagputol.” (Mateo 5:29-30) Bigyan siya ng babala na kapag tinangka niya lamang na panatilihin ito sa malubhang kalagayan, ang kanyang mga pagsisikap ay bigo na sa simula pa lang. Ilang katanungan ang tutulong kay Jeremy na pag-isipan sa pamamagitan ng kung ano ang maaaring gawin niya para protektahan ang kanyang sarili mula sa tukso sa hinaharap: Kailan siya kadalasang natutukso na mag-masturbesyon? Anu-ano ang mga pangyayari na humahantong sa tukso? Sinu-sino ang mga tao o saang lugar ang pinaka pumupukaw ng tukso? Marahil ay kailangan niyang “putulin” ang ilang tao, lugar, oras na walang ginagawa, at tiyak na mga ginagamit na medya mula sa kanyang buhay. Tanungin si Jeremy na madasaling isaalang-alang ang tuntuning ito at pagkatapos ay bigyan siya ng listahan ng mga pagbabago na kailangan niyang gawin sa kanyang buhay upang sirain ang kinagawiang masturbesyon. Maaari mong tulungan upang gawin ito na praktikal at maaabot, at pagkatapos ay panatilihin siyang responsable sa bagong istruktura.

binatilyong namamahinga

Ilipat ang Tampulan mula sa “Hindi!” hanggang sa “Oo!”

Isa pang epektibong kasangkapan para kay Jeremy ay isang nasusunog na “Oo!” Madalas ang ating payo para sa sinuman na nagpupunyagi sa kasalanan ay kinalatan ng mga “Hindi” sa kabuuan, ngunit bigo tayo na ibigay sa kanya ang anumang bago para palitan ang kasalanan. Ang Bibliya ay hindi lamang nag-uutos sa atin na tumigil sa pagkakasala kundi nagsasabi rin sa atin na palitan ito ng katuwiran. (2 Timoteo 2:22) Matalino na magbigay ng mga babasahing asignatura (biblikal at ekstra-biblikal) na maggagatong ng alab sa puso ni Jeremy upang makilala si Yahuwah sa isang mas dakilang paraan. Hikayatin siya na itatag at panatilihin ang isang regular, masiglang debosyonal na buhay. Tulungan siya na makita ang kahalagahan ng pagninilay-nilay sa ilang kabanata ng Awit na nagtatanghal ng mga kasiyahan na matatagpuan kay Yahuwah. (Awit 34, 36, 37, 42, 61, 62) Maliban kung si Jeremy ay nagsisimula na “tikman at tingnan ninyo na si Yahuwah ay mabuti” (Awit 34:8), siya ay mananatili sa pagbabalik sa kaparehong sabsaban na kinakainan niya. Gisingin ang kanyang espiritwal na panlasa sa kaluwalhatian at himala ng pagkilala at kagalakan sa presensya ni Yahuwah. Pagkatapos, nawa, kapag ang susunod na tukso ay dumating, titigil siya at mag-iisip, “Bakit ko naman isasakripisyo ang kasiyahan na natagpuan ko kay Yahuwah para lamang sa mga kasiyahang koton kendi ng mundo?” Sapagkat isinulat ni John Piper, “Dapat nating ilaan ang ating isipan sa mga nakatataas na mga pangako at mga kasiyahan ni Yahushua.”

Hikayatin ang Paglilingkod at Pagbibigay

Susunod, hamunin si Jeremy na magsimulang mamuhunan sa ibang tao para sa kanyang buhay. Walang makakatalo sa isang makaakong istilo ng pamumuhay gaya ng paggawa ng ilang kabutihan na pinakikinabangan ng iba. Ang ganitong walang pag-iimbot na paglilingkod ay wawasakin ang pagkahilig sa pagkahiwalay o pag-iisa, lalong magpapalapit sa kanya kay Yahuwah, at tutulong sa kanya na takasan ang pagiging bilanggo ng sarili. Tulungan siyang isakatuparan ang Roma 12:11: “Magpakasipag kayo at ang kalooba'y lalo pang pag-alabin sa paglilingkod kay Yahuwah."

Sanayin ang Pag-unawa at Pasensya

malapitang kuha ng binataPanghuli, dapat kang maghanda para sa isang landas ng pag-unlad na may kataasan at kababaan. Huwag asahan na si Jeremy ay agad titino matapos itong unang pagtatagpo. Tandaan, mahirap mamatay ang mga dating gawi, at ang kasalanan ng anumang guhit ay hindi bababa nang walang laban! Magkaroon ng pasensya sa kanya, ngunit bantayan ang kanyang ugali. Siya ba ay matigas at mapaghimagsik, nilalabanan ang lahat ng iyong payo o kinakaladkad ang kanyang mga takong? Siya ba ay mahina at hindi inabisuhan? Siya ba ay parang mahiyain? Makiusap kay Yahuwah na ibigay sa iyo ang pag-unawa tungkol sa kanyang puso. Ang kanyang kondisyon ay hindi binabago ang patotoo o mga tuntunin ng Salita ni Yahuwah, subalit ito ay isang tiyak na dahilan kung paano iangkop ang Salita sa kanyang buhay. Sapagkat sinasabi ng 1 Tesalonica 5:14 sa atin, “Pinapakiusapan din namin kayo, mga kapatid, na paalalahanan ang mga tamad, palakasin ang mga mahihinang-loob, tulungan ang mga mahihina. Maging matiyaga kayo sa kanilang lahat.”

Bilang mga mediko ng kaluluwa, dapat tayong manalangin para sa pag-unawa upang gamitin ang pampahid ng Kanyang Salita sa tamang lugar, sa tamang sukat, at sa tamang paraan. Tayo ay hinihikayat na muling ibalik si Jeremy at iba pa “sa espiritu ng kaamuan. Ngunit mag-ingat kayo sa inyong sarili na baka kayo naman ay matukso.” (Galacia 6:1) Kapag hawak natin ang “dalawang-talim na tabak” nang may kaamuan at pag-ibig, maaari nating asahan ang dakilang tagumpay sa ating mga pagsisikap upang tulungan ang mga kabataan na mapagtagumpayan ang kaugalian ng masturbesyon.


Ito ay isang hindi-WLC na artikulo na isinulat ni Brad Bigney (Pure Life Ministries)

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC