Print

Pagkagumon Sa Kasalanan: Pagbabantay sa mga Landas sa Kaluluwa

Ang oras ay nalalapit nang magwakas. Ang pagkagumon ay kasalanan! Ngayon, higit pa kaysa sa dati, napakahalaga na bantayan ang bawat landas tungo sa kaluluwa kung saan hangarin ni Satanas na umakit at manilo.

Ang kasalanan ay nakahuhumaling. Hindi mahalaga kung ano ang kasalanan: galit, masamang hangaring tsismis, mga droga, masamang palagay, pagmamataas, nikotina/alkohol, pornograpiya, masturbesyon, o iba pa. Lahat ng ito’y nakahuhumaling.

pagkagumon sa kasalanan

Ang tanging kasagutan para sa sinuman sa atin ay makikita kay Yahushua. Bawat isa’y may pananagutan kay Yahuwah para sa kanyang sariling kaluluwa. Sapagkat ipinaliwanag ng Kasulatan, “Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa, sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Yahuwah.” (Tingnan ang Ezekiel 14:14.) Sa nalalapit na pagsasara ng probasyon, bawat isa sa atin ay dapat hanapin ang ating mga puso para sa nakatagong pagkakasala at isuko ang lahat ng ito kay Yahushua.

lalaking nakahiga sa kama habang nakatingin sa cell phone

Kasakiman—para sa pagtatalik, para sa pagkain, para sa droga, para sa anumang bagay na marumi—ay ang gana ng mga demonyo na ipinahayag sa mga tao. Ang tanging paraan na inaakit ni Satanas ang kaluluwa ay sa limang pandama. Isang malusog na dyeta, isang hindi masyadong istilo ng pamumuhay, sapat na pagtulog, lahat ay sama-samang gumagawa upang bantayan at palakasin ang limang pandama.

Umaakit si Satanas sa limang pandama, ngunit bumibitag siya sa kaisipan. Iyong mga magiging dalisay at handa na batiin ang Tagapagligtas sa Kanyang pagdating ay dapat masigasig sa pagbantay sa mga kaisipan dahil ang mga kaisipang nananahan, ay nagiging damdamin. At ito ang mga kaisipan at damdamin kapag pinagsama ay bumubuo sa pagkatao.

Ang pagpunta sa Langit sa pamamagitan ng libingan ay naiiba kaysa sa isinalin nang hindi nakikita ang kamatayan sa Muling Pagdating. Ang lahat ng tutungo sa Langit nang hindi nakikita ang kamatayan, ay darating sa ilang punto o pagpupunyagi sa kanilang mga buhay kung saan hindi nila maaaring talunin sa kanilang sarili. Hindi mahalaga kung 95% ng katangian ng tao ay mga namanang pagkahilig sa kasamaan o kapag 5% lang ang binubuo ng mga namanang pagkahilig sa kasamaan. Tanging si Yahushua lang ang maaaring makapagliligtas. Ang tao na may 95% mga namanang pagkahilig sa kasamaan ay maaari pa ring maligtas kapag isinuko niya ang lahat sa Tagapagligtas. At ang isang tao, pinalaki sa pinakamahusay na kapaligiran, ng mga magulang na may takot kay Yah, na may 5% mga namanang pagkahilig sa kasamaan, ay maaaring mapahamak kapag naiisip niya na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang lakas at tumangging sumuko kay Yahushua.

“Ang utos na kumilos kay Yahuwah ay magiging mahalaga sa atin kapag nauunawaan at sinunod ito. Ang tiwala ay patuloy kay Yah. Ang pagkakaroon ng palagiang pananalig sa Kanya dahil sa malinaw na ebidensyang ibinigay sa iyo ng Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Hindi kailanman hinigitan ang kanyang mga kamay sa pananalig sa Tagapagligtas, kundi mayroong lugar sa paligid sa ilalim niya na walang hanggang mga kamay, at siya ay iniingatan at pinapanatili.”

(Ellen White, Letter 17, Enero 14, 1903.)

Marami ang magtatanong, “Paano ko gagawin ang pagsuko ng aking sarili kay Yahuwah?”1 Nais mo na ibigay ang iyong sarili sa Kanya, ngunit ika’y mahina sa moral na kapangyarihan, alipin sa pagdududa at kontrolado ng mga pagkahilig ng iyong buhay ng pagkakasala. Ang iyong mga pangako at mga pagpapasya ay gaya ng mga lubid sa buhangin. Hindi mo maaaring makontrol ang iyong mga kaisipan, iyong mga udyok, iyong mga pagsuyo. Ang kaalaman ng iyong mga nasirang pangako at tumigil na sangla ay pinapahina ang iyong tiwala sa iyong sariling katapatan, at nagdudulot sa iyo na maramdaman na hindi ka maaaring tanggapin ni Yahuwah; subalit hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Anumang kailangan mong maunawaan ay ang tunay na pwersa ng kalooban. Ito ang namamahalang kapangyarihan sa kalikasan ng tao, ang kapangyarihan ng pagpapasya, o ng pagpili. Lahat ng bagay ay nakabatay sa tamang aksyon ng kalooban. Ang kapangyarihan na piliin si Yahuwah ay ibinigay sa mga tao; ito ay dapat nilang sanayin. Hindi mo maaaring baguhin ang iyong puso, hindi maaari ng iyong sarili na ibigay kay Yahuwah ang mga pagsuyo nito; ngunit maaari mong piliing paglingkuran Siya. Kaya ang iyong buong kalikasan ay ihahatid sa ilalim ng kontrol ng Espiritu ni Yahushua; ang iyong mga pagsuyo ay nakasentro sa Kanya, ang iyong mga kaisipan ay mayroon nang pagkakatugma sa Kanya.2

Isang lugar na partikular na mahirap sa mga kalalakihan ng huling henerasyon ay ang sekswal na karumihan. Maraming mga matapat na Kristyanong kalalakihan ang nagpupunyagi sa mga pagkagumon sa pornograpiya at masturbesyon. Anumang kailangang maunawaan nang malinaw ay ang mga pagkakasalang ito ay nagsisimula sa mga mata. Kapag ang lalaki ay pinahintulutan ang kanyang mga mata na umaligid sa katawan ng babae, ang kaisipan at imahinasyon ay nagiging okupado. Ang mga Kristyanong kababaihan ay nananamit nang mahinhin, ngunit ang responsibilidad ay nakalatag sa kalalakihan na pahintulutan ang kanyang mga mata na umaligid, o piliing ilayo ang kanyang mga mata. Kung saan ang mga mata ay pinayagang umaligid, ang mga kaisipan ay naiibigan na manahan.

“Kapag dumating tayo kay Yahuwah sa pangungumpisal ng ating pagiging hindi karapat-dapat at kasalanan, nangako Siya na makikinig sa ating panawagan. Ang karangalan ng Kanyang trono ay nakatarak para sa katuparan ng Kanyang salita sa atin.

“... Ang ating dakilang Mataas na Pari ay naaalala ang lahat ng mga salita kung saan hinikayat Niya sa atin na pagkatiwalaan. Siya ay kailanman maingat sa Kanyang tipan.

“Lahat ng maghahangad sa Kanya ay mahahanap. Lahat ng kakatok ay pagbubukasan ng pinto sa kanila. Ang patawad ay hindi gagawin, Huwag mo Akong gambalain; ang pintuan ay sarado na; hindi Ko nais na buksan ito. Wala nang pagsasabihan pa, hindi kita maaaring tulungan. Iyong mga nagmakaawa sa hating-gabi para sa tinapay upang pakainin ang mga nagugutom na kaluluwa ay magtatagumpay.”

(Christ’s Object Lessons, p. 148)

Mga Hakbang sa Pagtatagumpay

Ano pa man ang iyong itinatanging kasalanan, mayroong apat na tiyak na mga hakbang na maaari mong gawin para magtagumpay:

  1. Tumawag sa pangalan ni Yahuwah. Angkinin ang mga pangako na naaangkop sa iyong kalagayan at manalangin, ganap na inaasahan na matatanggap ang kasagutan.
  2. Sa pagpapasya at dakilang katatagan, ipahayag ang iyong layunin. Maging tiyak at ilagay ito sa mga salita.
  3. Makiusap kay Yahuwah para bigyan ka ng kamalayan ng nagbabalang panganib kapag nagsimula kang lumihis sa tukso. Makiusap sa Kanya na palalahanan ka na manalangin at makiusap para sa tulong bago ang iyong damdamin ay maakit sa kasakiman matapos ang ninais na kasalanan.
  4. Magkaroon ng mga kaibigan na bukas sa iyo.

Ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang grupo, kahit na isang tao lamang, na maaari mong kapwa maipaliwanag, ay maaaring isang malaking tulong sa pagtatagumpay sa mga pagkagumon sa kasalanan. Ang mga kalalakihan at kababaihan na nagtatrabaho sa pagpapalaganap ng katotohanan sa pamamagitan ng WLC ay nakatuon, sa puso’t kaluluwa, kay Yahuwah. Subalit kami rin, ay mga tao rin. Kami rin, ay nakakagawa ng mga pagkakamali. Kami rin ay nangangailangan ng Tagapagligtas.

Responsibilidad ng Grupo

grupo ng mga kalalakihan

Ang mga kalalakihan ng WLC ay nauunawaan na ang isa sa pinakamalaking patibong ni Satanas sa mga kalalakihan ng huling henerasyon ay sa sekswal na karumihan. Tanggap namin ang sekswal na imoralidad at kami ay hindi ligtas sa tukso. Ang lider ng grupong WLC ay kamakailan lang inimbitahan ang mga kalalakihan ng WLC na magsama-sama sa paghawak sa isa’t isa na may kapwa tungkulin sa pagpapanatili ng kalinisan ng kaisipan at katawan.

Ibinabahagi namin ang sumusunod na sulat, hindi para isiwalat ang paglilingkod. Ibinabahagi namin ito bilang paraan upang matulungan at himukin ang iba na mapagkumbabang hangarin ang kanilang sariling grupong nagtataguyod.

Mga Minamahal na Kapatid kay Yahushua,

Ang mga patotoo sa Daniel 11 na si Yahuwah ay kamakailan lang hinatid sa aming atensyon na bumukas sa aming pagkakaunawa kung paano na kalapit ang pagtatapos ng probasyon. Minamahal, tayo ay napakalapit sa panahon na sasabihin ng Tagapagligtas, “Ang liko, ay magpakaliko pa: at ang marumi, ay magpakarumi pa: at ang matuwid, ay magpakatuwid pa: at ang banal, ay magpakabanal pa.” (Pahayag 22:11) Sapagkat ang Banal na Espiritu ay nilimbag sa aking isipan ang kalapitan ng katapusan, ang aking puso ay nabigatan sa isyu ng sekswal na karumihan na isang sagabal sa mga kalalakihan ngayon.

Tayo ang mga kalalakihan ng huling henerasyon. Ang atake ni Satanas sa atin ay mas malakas, mas desperado, at mas tumatama nang matindi kaysa sa nakaraang henerasyon. Itinuturo ng Kasulatan na “Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya.” (Kawikaan 23:7) Nagbabala si Yahushua na kapag tumingin tayo sa isang babae nang may pagnanasa, nangangalunya na tayo sa kanya sa ating puso.

Nalalaman ni Satanas ito at ang kanyang mga atake sa mga kalalakihan ng huling henerasyon ay walang humpay. Walang ligtas sa kanyang mga paglusob. Sapagkat hindi pa nangyayari dati, ang mga kalalakihan ng grupong WLC ay nangangailangan ng kadalisayan ng puso at isipan at katawan. Noong nagkasala si Achan, itinago niya ang kanyang ninakaw na mga itinalagang bagay sa kanyang tolda. Gayunman, ang buong kampo ng Israel ay nagdusa sa resulta ng kanyang kasalanan. Tatlumpung-anim na tao ang namatay sa unang labanan kay Ai. Tatlumpung-anim na kababaihan, naiwan nang walang asawang lalaki. Tatlumpung-anim na tahanan ang naiwan na walang ama na maglalaan sa mga bata. Lahat ay dahil sa nakatagong kasalanan ng isang tao.

karatula ng TigilMga minamahal na kapatid, kami ay nagkaisa sa aming mga pagsisikap na dalhin ang katotohanan na ipinagkaloob ni Yahuwah para sa buong mundo. Ito ay hindi mailarawang trahedya kapag ang pagpapala ni Yahuwah ay hindi mananahan sa amin dahil sa pagkakasala sa kampo ng WLC. Dapat naming gamitin ang bawat sandata sa aming pamamahagi sa labanang ito. Mayroon kaming Tagapagligtas na dapat puntahan. Nangako Siya na magbibigay ng tulong sa bawat oras ng pangangailangan. Gayunman, kami ay nakikitungo rin sa pagkagumon. Tayong lahat ay mga nahuhumaling sa kasalanan. Ang kasalanan mismo ay isang nakakagumon at masturbesyon at pornograpiya ay kabilang sa mga pinakamahirap na pagkagumon na mapagtagumpayan. Isang bagay na napatunayan na para tulungan ang mga nalulong ay ang pagkakaroon ng isang katulong na grupo para kanino ang indibidwal ay may tungkulin.

Ako ay namumungkahi na, sa kaligtasan at sarilinan ng aming maliit na grupo, hawak namin ang isa’t isa na may pananagutan. Ito ay isang laban para sa mismong kaluluwa at dapat naming gamitin ang bawat sandata na mayroon sa amin. Kailangan natin ang pagpapala ni Yahuwah, mga kapatid. Dapat tayong manalangin para sa isa’t isa. Ako ay nakikiusap sa bawat lalaking nagtatrabaho sa WLC na makilahok sa pagbibigay ng kapwa pananagutan sa sumusunod na panunumpa na dapat gawin sa bawat sanlinggo:

Sa kagandahang-loob ni Yahuwah, sa pamamagitan ng pananalig kay Yahushua, napanatili ko ang aking kalinisan sa sanlinggong ito.

Ipapadala namin ang panunumpang ito sa bawat unang araw matapos ang Sabbath, sa ikalawa, ikasiyam, ika-16, at ika-23 araw ng lunasyon. Nakikiusap ako sa Kapatid na Q na makipagtulungan sa aming grupo ng tungkulin. Sa itinakdang petsa, i-email namin ang aming pangako kay Kapatid na Q. Mayroong dalawang araw si Kapatid na Q na itala ang listahan ng mga pangalan ng mga kapatid na kinapos at nangangailangan na itaas sa aming mga panalangin. Idadagdag niya ang kanyang sariling pangalan sa listahan ng panalangin kapag kinakailangan. Dahil ito ay isang napakahirap na isyu para sa amin na kalalakihan ng huling henerasyon, kapag may hindi tumugon, nakikiusap ako kay Kapatid na Q na ipalagay na siya ay kinapos rin at idadagdag ang kanyang pangalan sa listahan ng panalangin.

Ito ay hindi para pahiyain ang sinuman sa amin at hindi rin ito sasalpok sa estado ng aming kapatid sa WLC. Ito lamang ay pagbibigay ng lakas ng loob sa pagpupunyagi para sa pagkadalisay. Makikita ko ang grupo na ito na magtatagal hanggang sa pagsasara ng probasyon. Mahigpit na lumalaban si Satanas para sa ating mga kaluluwa at kailangan nating pasiglahin ang aming mga kapatid sa panalangin.

Ito ay trabahong-pang-puso, minamahal na kapatid. Ang sekswal na kalinisan ay niyayakap ang mas maraming pangilin mula sa masturbesyon o pornograpiya. Ang mga mata ay ang mga bintana sa kaluluwa at, dapat lang na ipagtanggol sa lahat ng panahon. Ang pangangailangan na ito ay inilalayo ang ating mga mata kapag ang babahagyang damitan ng kababaihan ay dumaan. Ito’y pagbabantay sa ating mga kaisipan. Hindi tayo titingin nang may pagnanasa sa kababaihan. Ito ang ating tungkulin, mga kapatid, na bantayan ang mga bintana sa ating kaluluwa at huwag pahintulutan ang ating mga mata o ating mga kaisipan na umaligid saanman ito nagiging madali na sumuko sa masturbesyon o pornograpiya.

Bilang kapwa tagapaglingkod sa WLC, dapat tayong may nagtataguyod na grupo. Tayo ay isang banda ng mga magkakapatid na maaaring manalangin para sa bawat isa at pasiglahin ang isa. Kung sinuman sa amin ang matumba, nalalaman namin na mayroon kaming tagataguyod sa Ama. (Tingnan ang 1 Juan 2:1.) At nalalaman namin na dito ay makakakuha kami ng suporta at pagkakaunawa nang walang takot ng panghuhusga.

Wala na tayong anumang oras na masasayang, minamahal. Ang katapusan ay napakalapit na.

Talunin ang Kasalanan nang Taimtim

Mga kapatid, ang katapusan ay napakalapit na para isugal ang ating kaligtasan. Kailangan natin na mapagtagumpayan ang kasalanan. Dapat nating bantayan ang mga daanan sa ating mga kaluluwa. Sa mga bagyo ng buhay, tumungo sa Tagapagligtas at itataas ka Niya.

Huwag makinig sa pahiwatig ng kaaway na naglalayo mula kay Kristo hanggang gawin mo ang iyong sarili na mas mabuti; hanggang sapat na tumungo ka kay Yahuwah. Kapag inantay mo hanggang doon, hindi ka aabante. Noong itinuro ni Satanas ang iyong maruming pananamit, ulitin ang pangako ni Yahushua, “At ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy.” Juan 6:37. Sabihin sa kaaway na ang dugo ni Yahushua ay naglilinis ng lahat ng kasalanan. Gawin ang panalangin ni David sa iyong sarili, “Linisin mo ako ng hisopo, at ako'y magiging malinis: hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kay sa niebe.” Awit 51:7.

Gumising at tumungo sa iyong Ama. Ihahatid ka Niya sa isang dakilang landas. Kapag humakbang ka sa Kanya sa kapatawaran, madali Siyang yayakap sa iyo sa Kanyang mga kamay ng walang hanggang pag-ibig. Ang Kanyang tainga ay bukas sa sigaw ng nagsisising kaluluwa. Ang mismong unang umaabot ng puso kay Yahuwah ay nalalaman Niya. Hindi kailanman isang panalangin ay ibinigay, gayunman nanghihina, hindi kailanman isang luha ang nalaglag, gayunman malihim, hindi kailanman isang matapat na nais matapos itangi si Yahuwah, gayunman mahina, kundi ang Espiritu ni Yahuwah ang sumusulong para pakitunguhan ito. Kahit na ang panalangin ay bago pa sabihin o hinahangad ng puso ay nalalaman, ang kagandahang-loob mula kay Kristo ay susulong para tugunan ang kagandahang-loob na gumagawa sa kaluluwa ng tao.3

parola


1 Mga banal na pangalan ang ginamit sa lugar ng mga titulo.

2 Ellen G. White, Steps to Christ, p. 47. Mga banal na pangalan ang ginamit.

3 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 205. Mga banal na pangalan ang ginamit.