Print

Pagsasaulo ng Kasulatan: Isang Bagay ng Buhay at Kamatayan

Ang Banal na Kasulatan ay ang tiyak na solidong bato ng pananampalatayang Kristyano. Ito ay ang buhay na landas ni Yah tungo sa walang hanggang buhay. Lahat ng may matapat na puso na matamo si Yahuwah at Kanyang kabanalan, ay gagawing ugali na pag-aralan ang Bibliya at ilagay ang nabubuhay na mga salita sa alaala. Para pabayaan ang pag-aaral ng salita ni Yahuwah ay pinipili ang kamatayan sa buhay. Ganito kaseryoso, sapagkat kung hindi tayo lalakad sa dumaraming liwanag ng Kanyang salita, maiiwan tayong nakaupo sa dumaraming kadiliman ng anino ng kamatayan.

Sa nalalapit na huling krisis, ang pananalig ng bayan ni Yahuwah ay susubukin nang hindi katulad ng dati. Kapag ang pag-uusig ay nasa sukdulan at ang mga mapaminsalang pangyayari ay naganap sa paligid, ang mga hindi nakaduong sa Banal na Kasulatan ay isusuko ang pag-asa at mapapahamak. Manumpa na ilagay ang mga pangako ni Yahuwah sa kaisipan ngayon, marahil bukas tayo ay magtagumpay.

8 Dahilan upang Sauluhin ang Kasulatan

  1. Sinalaysay ni Yahuwah sa atin na ilagay ang Kanyang salita sa kaisipan.
  2. Sinaulo ni Yahushua ang Kasulatan.
  3. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay binabago ang ating kaisipan at tinutulungan tayo na mamuhay nang may ganap na pagsunod sa ating mapagmahal na Amang Yahuwah.
  4. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay nagbibigay sa atin ng kinakailangang lakas sa oras ng tukso.
  5. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay nagbibigay sa atin na mas saksihan nang epektibo ang mga mapapahamak.
  6. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay nagpapagana sa atin na mas epektibong hikayatin at himukin ang ibang mananampalataya.
  7. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ginagawa ang ipinakitang kaloob ni Amang Yahuwah na pagmumuni-muni ng ating mga puso.
  8. Ang pagsasaulo ng mga pangako ng Kasulatan ay magpapagana sa atin na manatiling matatag kapag humarap sa mga pagsubok at mga kalamidad ng katapusan.


1. Si Yahuwah, sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta at apostol, ay isinalaysay sa atin na ilagay ang Kanyang salita sa ating kaisipan.

Kapag pinanatili natin ang buhay na koneksyon kay Amang Yahuwah, dapat nating pakinggang mabuti ang masidhing pagpayo sa pag-aaral; dapat nating ilagay ang Kanyang salita sa puso,

dalawang babaeng nagbabasa ng Bibliya

Sikapin mong maging kalugud-lugod sa paningin ni Yahuwah, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. (2 Timoteo 2:15)

Pakinggan mo, O Israel: Si Yahuwah na ating Elohim ang tanging Yahuwah. Ibigin mo si Yahuwah na iyong Elohim nang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos Niya’y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak; pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. (Deuteronomio 6:4-9)

Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa’t-isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritwal, nang may pasasalamat kay Yahuwah. (Colosas 3:16)

2. Sinaulo ni Yahushua ang Kasulatan.

Si Yahushua, habang nasa lupa, ay patuloy na ipinunto ang Kanyang mga tagapakinig sa Kasulatan. Muli at muli, ginamit Niya ang Kasulatan na manghikayat sa mga matapat at pabulaanan ang kamangmangan ng mga nagtatakwil sa Kanya bilang Kristo.

Nagpatuloy si Yahushua, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan? ‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong-panulukan. Ginawa ito ni Yahuwah at ito’y kahanga-hangang pagmasdan!’ (Mateo 21:42)

“Hindi maaaring ganito na ang mga tao ay dapat magpakita sa pagpapala maliban na lang kung nakatuon sila sa pagbabasa. Ang mga taong nagbabasa ay lagi ang mga taong may kaalaman.” (John Wesley)

Sumagot si Yahushua, “Maling-mali ang iniisip ninyo, palibasa’y hindi ninyo nauunawaan ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ni Yahuwah.” (Mateo 22:29)

Binalingan Niya ang mga tao at sinabi, “Ako ba’y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako’y dakpin? Araw-araw, nakaupo akong nagtuturo sa Templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta.” Tumakas ang mga alagad at iniwang siyang mag-isa. (Mateo 26:55-56)

Ibinukod ni Yahushua ang labing-dalawa at sinabi sa kanila, “Pupunta tayo sa Jerusalem at doo’y matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa Anak ng Tao.” (Lucas 18:31)

Sinabi sa kanila ni Yahushua, “Hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba’t kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago Niya makamtan ang Kanyang marangal na katayuan?” At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Yahushua ang lahat ng sinasabi sa Kasulatan tungkol sa Kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. (Lucas 24:25-27)

Pagkatapos ay sinabi Niya sa kanila, “Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasa-kasama pa ninyo Ako; dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga Awit.” (Lucas 24:44)

Walang makakalapit sa Akin malibang akayin Siya sa Akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa Akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan ni Yahuwah.’ Ang bawat nakikinig sa Ama at natuturo sa Kanya ay lalapit sa Akin. (Juan 6:44-45)

Kapag sumunod tayo sa pag-ibig ng Tagapagligtas, dapat nating Siyang tularan sa lahat ng bagay kabilang ang maalab at maugaling pag-aaral ng mga Kasulatan.

Ngunit ang tumutupad sa salita [ni Yahushua], ay umiibig nang wagas kay Yahuwah. Sa ganito, nalalaman natin tayo’y talagang nasa kanya. Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Kanya ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Yahushua. (1 Juan 2:5-6)

3. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay binabago ang ating kaisipan at tinutulungan tayo na mamuhay nang may ganap na pagsunod sa ating mapagmahal na Amang Yahuwah.

Ang banal mong kautusa’y sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. (Mga Awit 119:11)

Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao, sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. (Mga Awit 119:9)

lolong nagbabasa ng Bibliya para sa kanyang apoAng salita ni Yahuwah ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay at kaisipang pinadilim ng kasalanan.

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ni Yahuwah; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban Niya. (Roma 12:2)

Ang Kasulatan, kapag pinag-aralan nang may panalangin, ay ipinapakita ang mga kahinaan sa ating katangian, inilalatag ang ating mga iniisip, at ginagawang malinaw ang tunay na kondisyon ng ating mga puso sa paningin ng Langit:

Ang salita ni Yahuwah ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. (Hebreo 4:12)

Ang Kasulatan ay binibigyan tayo ng pagkaunawa, na tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay dalhin “sa pagkabihag ang bawat kaisipan sa pagsunod kay Kristo.”

Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ni Yahuwah na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol kay Yahuwah, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. (2 Corinto 10:4-5)

4. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay nagbibigay sa atin ng kinakailangang lakas sa oras ng tukso.

Si Yahushua, ang walang dungis na Anak ng Kataas-taasan, ay laging ginagamit ang Kasulatan upang labanan ang tukso. Paano pa tayo, sa ating masama at makasalanang kondisyon, kailangan na hasain ang dalawang-talim na tabak na ito? Kung tayo ay magtatagumpay, dapat mas malapit at mas kilala natin ang salita ni Yahuwah

“Ang Bibliya sa isipan ay mas mabuti kaysa sa Bibliya na nasa lagayan ng aklat”
(Charles Spurgeon)

Pagkatapos, si Yahushua ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. Siya’y nag-aayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi kaya’t Siya’y nagutom. Dumating ang diyablo at sinabi sa Kanya, “Kung ikaw ang Anak ni Yahuwah, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito.” Ngunit sumagot si Yahushua, “Nasusulat, ‘Ang tao’y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahuwah.’ ” Pagkatapos, dinala Siya ng diyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng Templo. Sinabi nito sa Kanya, “Kung ikaw ang Anak ni Yahuwah, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ‘Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan, nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan.’ ” Ngunit sumagot si Yahushua, “Nasusulat din naman, ‘Huwag mong susubukin si Yahuwah mong Elohim.’ ” Pagkatapos, dinala naman Siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng diyablo sa kanya, “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin.” Kaya’t sumagot si Yahushua, “Lumayas ka Satanas! Sapagkat nasusulat, ‘Si Yahuwah mong Elohim ang dapat mong sambahin. At Siya lamang ang dapat mong paglilingkuran.’ ” Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo. Dumating naman ang mga anghel at Siya’y pinaglingkuran nila. (Mateo 4:1-11)

5. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay nagbibigay sa atin na mas saksihan nang epektibo ang mga mapapahamak.

Igalang ninyo si Yahuwah mula sa inyong puso at sambahin ninyo Siya bilang Elohim. lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. (1 Pedro 3:15-16)

Kapag naririto tayo upang tuparin ang dakilang komisyon, dapat nating isapuso ang lahat ng iniutos ni Yahuwah at Kanyang Anak.

Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. . . Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. (Mateo 28:19-20)

6. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay nagpapagana sa atin na mas epektibong hikayatin at himukin ang ibang mananampalataya.

Ang Kasulatan ay isang bukal ng matuwid na pagtuturo at isang walang dungis na pinagkukunan ng matunog na doktrina.

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ni Yahuwah, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. (2 Timoteo 3:16)

Ilagay ang salita ni Yahuwah sa puso ay nagpapagana sa atin na mas epektibong bumuo ng mga kapatid sa pananampalataya.

Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Elohim na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang “NGAYON” upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. (Hebreo 3:12-13)

Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa’t-isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. (Hebreo 10:24-25)

7. Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ginagawa ang ipinakitang kaloob ni Amang Yahuwah na pagmumuni-muni ng ating mga puso at tampulang punto ng ating buhay.

Sa ating paghahangad ng hindi nasisirang korona na iyon, napakahalaga na panatilihin natin ang salita ng Ama sa atin.

“Dapat mong pagsumikapang matutunan ang Salita . . . [ni Yahuwah] at sa walang ibang paraan ay maisip na nalalaman mo ito. . . . Ang diyablo ay isang mas malaking salot kaysa sa naiisip mo. Ginagawa mo ngunit hindi pa nalalaman anumang klase ng kapwa siya at anong desperadong pilyo ka. Ang kanyang tiyak na nais ay pagurin ka sa Salita at sa paraang ito ay ilalayo ka niya mula rito. Ito ang kanyang layunin.” (Martin Luther)

Ako’y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, nang aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusa’y lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang iyo’y di malimot. (Mga Awit 119:15-16)

Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubuhay ay ang bigay mong aralin. (Mga Awit 119:148)

Salita mo’y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. (Mga Awit 119:105)

Ang pagmumuni-muni sa salita ni Yahuwah ay ang susi sa tunay na kasaganahan at tagumpay.

Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang laht ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. (Josue 1:8)

8. Ang pagsasaulo ng mga pangako ng Kasulatan ay magpapagana sa atin na manatiling matatag kapag humarap sa mga pagsubok at mga kalamidad ng katapusan.

Maghanda sa mga mahahalagang pangako ni Yahuwah ngayon, upang manatiling matatag sa mga paparating na pagsubok!

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahuwah: Muog ka’t kanlungan, ikaw ang aking Elohim, ang Elohim na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ika’y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakakatiyak; iingatan niya’t ipagsasanggalang, pagkat siya’y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksa’y wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, saiyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo; di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maaano. Ika’y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan, iyong makikita, taong masasama’y pinaparusahan. Sapagkat si Yahuwah ang iyong ginawang Tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo’y Kataas-taasan. Di mo aabuting ika’y mapahamak; di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan, nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis. Ang sabi ni Yahuwah, “Ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilanlin. Kapag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan; aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila’y bibigyan ko’t gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan!” (Mga Awit 91)

matandang babae na nag-aaral ng BibliyaSa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na tanggulan. Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. (Isaias 33:16)

Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahuwah. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila’y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila’y lalakad ngunit hindi manghihina. (Isaias 40:31)

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Elohim, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya, at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo sila ngunit hindi makikita, mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahuwah na inyong Elohim, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, ‘Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.’ (Isaias 41:10-13)

Israel, ito ang sinasabi ni Yahuwah na lumikha sa iyo, Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahuwah na iyong Elohim, ang Banal na Elohim ng Israel na iyong Tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Etiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin; mahal kita, kaya’t pararangalan kita. Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo! Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. (Isaias 43:1-5)

Kapag naging handa na tayo sa pagdating ng Panginoon, dapat nating panatilihin ang ating sasakyan na puno ng langis. “Kaya nga, kailangang tayong manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba.” (1 Tesalonica 5:6)

“Ang kaharian ng Langit ay maitutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima nama’y matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino nama’y nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya’t inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw, ‘Narito ang lalaking ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya!’ Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan.’ ‘Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo,’ tugon naman ng mga matatalino. Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala.’ Pagkatapos nito’y sinabi ni Yahushua, ‘Kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.’” (Mateo 25:1-13)Tayong lahat, sa gumaganang pagpapala ng Ama, ilagay ang sarili nang araw-araw sa pag-aaral ng Kanyang salita na nagbibigay ng buhay, upang magkaroon tayo ng isang matapat na pusong nagsasabi gaya ni Job.

Ako’y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi; aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. (Job 23:12)

nakangiting lalaking may hawak na Bibliya