Print

Pornografie: Neřest ničící duši

Kořen každého hříšného činu se vždy nachází v některém hříšném sklonu pěstovaném v srdci. Kdekoliv je pěstován v srdci hřích, tam získává Satan výhodu. Ať už mírným nebo silným pokušením, implantací myšlenek a manipulací emocí, využívá Satan každého pěstovaného hříchu, aby spoutal duši a zotročil vůli člověka sobě. Člověk, který tíhne ke známému hříchu, se tak stává hračkou ďábla.

člověk asi na podzim přes okraj útesuČasto se stává, že člověk zdánlivě žijící ”dobrým” životem, upadne náhle do hříchu. Hříšný čin je však jen vnějším projevem toho, co už nastalo uvnitř srdce. Když se zkaženost uvnitř střetne s pokušením zvenčí, člověk padá.

Jedním hříchem, který rychle dosahuje pandemických proporcí napříč všemi věkovými kategoriemi, mezi manželskými páry i jednotlivci, je pornografie. Nyní, díky snadnému přístupu k internetu, je pornografie mnohem dostupnější než kdykoliv předtím. Zatímco dříve člověk riskoval rozpaky při koupi nebo vypůjčení pornografie z obchodů, nyní má každý přístup k pornu v soukromí svého vlastního domova přes internet.

Pornografie je neřest ničící duši, která má na svědomí více zničených vztahů, než si většina lidí uvědomuje. Muž, který se oddává pornografii, začíná pohlížet na svou ženu nebo přítelkyni jako na sexuální objekt. Protože žádná žena netouží po tom, aby na ní muž pohlížel tímto způsobem, přichází citové ochlazení tam, kde dříve byla vzájemná citová intimnost. To platí i mezi páry, které spolu chodí a nemají žádný sex.

 Ale tím to nekončí. Jakmile je na ženu takto pohlíženo, je jen malý krůček k tomu, aby ji muž porovnával jako sexuální objekt s porno hvězdami. Žádná žena nemůže soupeřit s kosmeticky a chirurgicky upravenými, vyretušovanými obrázky z porna. Ale nejen její tělo nemůže soupeřit – ale ani její odezvy.

Když se žena cítí znehodnocená jako člověk mající svou hodnotu, její reakce vůči svému manželovi odrážejí tuto citovou změnu. Muž, který vidí svou ženu jako sexuální objekt, se k ní taky tak začne chovat. To vede k tomu, že se žena citově stáhne do sebe, což ovlivní i její tělesnou reakci vůči muži. V důsledku toho začne manžel vidět nedostatky ve své ženě a začne se oddávat pornu stále více. Takovýto člověk je zajatcem Satana.

Je nemožné pro skutečnou ženu z masa a krve, aby soupeřila s obrazy představivosti muže. Skutečností je, že ženské tělo, stejně jako mužské, se mění s věkem. Je nereálné, aby muž očekával od ženy v jejích 30., 40. a více letech, že bude stejné postavy a síly jako za mlada. Žena bude vždy spatřována jako nedostačující, když je srovnávána s pornografickými obrázky nebo vzrušenou představivostí.

Muž podíval přes ruce na obrazovku počítačeV představivosti není muž omezován realitou. Objektem jeho vzrušení může být cokoliv a kdokoliv, o čem sní. Když Satan drží pevněji ve své moci člověka, který se oddává žádostivé představivosti, stává se takový člověk zkaženějším a zhýralejším. To, co ho dříve vzrušovalo a stimulovalo, ztrácí po čase svůj účinek. Aby cítil stejné vzrušení jako dříve, obrací se ke stále zvrácenějším úrovním pornografie.

Dostupnost takových výkon zvyšujících drog jako je Viagra, jen zvyšuje celý problém. Existují dokonce dózy určené pro denní užití Viagry. To okradlo muže o jejich Yahem darovanou důstojnost a snížilo je do postavení otroků sexu, závislých na smyslové stimulaci. Satan si pak může hrát s jejich představivostí a vést je do hříchu skrze jejich myšlenky o každé ženě, která projde kolem.

Yahuwah zamýšlel, aby manželé, muž a žena, žili a byli sobě blíže s postupem let života skrze společné zkušenosti a vzpomínky. Nevyhnutelné změny ženského těla zapřičiněné těhotenstvím a věkem, by měly být viděny jejím manželem jako známky úcty za ochotu obětovat sebe pro jejich děti. Společné roky by měly spojit srdce manžela a manželky těsněji k sobě, protože on ji ochraňuje a ona, bezpečná v jeho lásce, opětuje tuto lásku z celého svého srdce.

Pod názorným příkladem pramene připomíná kniha Přísloví všem, aby hledali své naplnění ve svém vlastním partnerovi:

Budiž požehnaný pramen tvůj, a vesel se z manželky mladosti své. Laně milostné a srny utěšené; prsy její ať tě opojují všelikého času, v milování jejím kochej se ustavičně. Nebo proč bys se kochal, synu můj, v cizí, a objímal život postranní?

Poněvadž před očima [Yahuwaha] jsou cesty člověka, a on všecky stezky jeho váží. Nepravosti vlastní jímají bezbožníka takového, a v provazích hříchu svého uvázne. (Přísloví 5,18-22)

To, co jsou obrázky pžena čtení knihyro muže, to jsou slova pro ženu. Pornografie byla dlouho neřestí, které podléhali hlavně muži. Avšak současný nárůst extrémně sexuálně zaměřených románů vedl k nové závislosti mezi ženami. Tato oblast porna, nazývaná “maminčino porno”, je stejně tak závislostí pro ženy, jako je vizuální porno pro muže, a stejně tak devastuje duši. I když byla erotika vždy dostupná, současné publikace vedly k tomu, že je dnes porno společensky přijatelné.

Těsně předtím, než Izrael vstoupil do Kanaánu, Satan je svedl k velkému hříchu u Baal Peor. Písmo je jednoznačné v tom, že Izraelité se dopustili smilství s ženami Moábu:

Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. . . . (Numeri 25,1-3)

Tento velký hřích stál život 24.000 Izraelitů, kteří by jinak vstoupili do Kanaánu. A bude stát věčný život všechny, kdo lnou k pornografii a nezvítězí nad touto věcí.

Jedinou nadějí pro hříšníky je Yahushua. „Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.” (Židům 2,18) Jakmile je člověk jednou polapen do satanských okovů chtíče, nikdo se nemůže sám vysvobodit. Nestačí jen se rozhodnout, že už se nikdy nebudu oddávat pornografii. “Jakož pes navracuje se k vývratku svému, tak blázen opětuje bláznovství své.“ (Přísloví 26,11)

Vítězství nad chtíčem vyžaduje očištění zevnitř. Izraelité Yahushuových dnů byli velice zaměřeni na vnější čistotu. Aby se ujistili, že nikdy nesní nic nečistého, ustanovili si mnohá pravidla pracné rituální očisty. Když se dozvěděli, že učedníci jedli bez těchto rituálních očist, náboženští lídři se ptali: “Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb.“ (Matouš 15,2)

Yahushuova odpověď ignorovala veškerou pózu vnější spravedlnosti a zasáhla přímo jádro věci. “A svolav zástup, řekl jim: Slyšte a rozumějte. Ne to, což vchází v ústa, poskvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poskvrňuje člověka.“ (Matouš 15,10.11)

Učedníci byli zmatení. Nechápali duchovní aplikaci toho, co je tím Spasitel učil.  Když se Ho Petr zeptal, jestli by to nemohl vysvětlit, odpověděl Yahushua ohleduplně:

Ještě i vy bez rozumu jste? Nerozumíte-liž, že všecko, což v ústa vchází, do břicha jde a vypouští se ven? Ale které věci z úst pocházejí, z srdce jdou, a tyť poskvrňují člověka. Z srdce zajisté vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání. To jsou věci poskvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť neposkvrňuje člověka. (Matouš 15,16-20)

Pornografie otevírá stavidla viny u všech, kdo se jí oddávají. Mnozí, kdo se nedopouští cizoložství tělesně, tak činí ve své mysli a jsou stejně tak vinní, jako kdyby se ho skutečně dopouštěli. Hříchy představivosti jsou stále hříchy, přestože nedošlo k činu z nedostatku příležitosti. Velké množství lidí, muži i ženy, hřeší tímto způsobem, když sledují oplzlé filmy.

Yahushua vysvětlil dalekosáhlou povahu božího zákona ohledně sexuální čistoty, když uvedl:

Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezcizoložíš. Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém. (Matouš 5,27 a 28)

Yahuwah je čistý a svatý a všichni, kdo chtějí vstoupit do Jeho přítomnosti, musí být čistí tak, jako je On čistý. “Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.“ (Matouš 5,8)

šťastné páry 

Yahuwah stvořil muže a ženy, aby byli silní. Opravdově mužní muži a ženské ženy mají pevnost cíle a sílu charakteru. Ti, kteří se oddávají pornografii, cestují po cestě, která je nakonec přivede do naprostého zruinování jejich charakteru. To, co činí muže skutečným mužem a ženu skutečnou ženou, bude ztraceno z důvodu chtíče a muži i ženy  se zatvrdí ve své tělesné přirozenosti.

Všichni, kdo chtějí získat vítězství nad Satanskými zotročujícími vášněmi a být svobodní a čistí, důstojní synové a dcery Nejvyššího, naleznou spasení jako dar od Yahushui. Bible všechny ujišťuje: “Neboť oči Yahuwaha obrácené jsou na spravedlivé a uši jeho k prosbám jejich, ale zuřivý obličej Yahuwaha na ty, kteříž činí zlé věci.“ (viz 1. Petrova 3,12)

člověk se modlíKdyž na tebe přijde pokušení v těle nebo mysli, utíkej ihned k tomu jedinému, kdo ti může pomoci – tvému Spasiteli. Ráno, když se odevzdáváš Yahuwahovi na tento den, popros Ho, aby ochránil tvou mysl a udržel ji čistou pro Něho, aby tě i varoval, když budeš pokoušen, abys mohl prosit o boží pomoc.

Když se setkáš s pokušením, existují jen dvě možnosti pro tebe: 1) Poddáš se pokušení; 2) Získáš boží pomoc. Yahuwah nabízí každé povzbuzení, aby inspiroval naději do srdce hříšníka. Písmo ujišťuje: “Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ (1. Janova 1,9)

Yahuwah však nikdy neznásilňuje svobodnou vůli člověka. Nikdy neočistí srdce člověka, který chce nadále tíhnout k požitku z hříchu. Abys mohl být zachráněn, musíš prosit o změnu tvého srdce, tvé mysli. Jeho sluch je vždy připraven tě vyslechnout; Jeho paže je vždy natažená, aby zachraňovala. „Vzývej mne v den soužení, vytrhnu tě, a ty mne budeš slaviti.“ (Žalm 50,15)

Všichni, kdo hledají Yahushuu kvůli odpuštění a očištění, získají oč prosí. Nikdo, žena či muž, nehledě na míru zotročení pod Satanem, nebude odmítnut.

A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás. A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité. Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je. . .

Neboť vysvobodím vás ze všelijakých poškvrn vašich, a přivolám obilé, a rozmnožím je, a nedopustím na vás hladu. (Ezechiel 36,25-27.29)

Utíkej ke Spasiteli, aby tě vysvobodil z každého svazujícího hříchu. On tě vysvobodí. On ti odpustí, očistí tě a obnoví v tobě Svůj vlastní obraz.