Print

Pornograpiya: Bisyong Makawasak Kaluluwa

Ang ugat ng bawat makasalanang gawa ay laging makikita sa ilang makasalanang kaugalian, itinatangi sa puso. Saanman ang kasalanan ay itinatangi sa puso, binibigyan si Satanas ng kalamangan. Sa mga tukso na madaya at malakas, sa pagtatanim sa mga kaisipan at pagmamanipula ng mga emosyon. Ginagamit ni Satanas ang bawat itinatanging kasalanan upang ibigkis ang kaluluwa at alipinin ang kalooban sa kanya. Ang taong kumakapit sa kilalang kasalanan ay nagiging isang laruan ng diyablo.

lalaking malalaglag sa dulo ng matarik na dalisdis

Madalas ang isang tao na namumuhay sa tila baga “mabuting” buhay ay biglang babagsak sa pagkakasala. Ang makasalanang gawa, gayunman, ay panlabas na rebelasyon lamang ng ano na ang nakuhang lugar sa panloob na puso. Kapag ang korapsyon sa loob ay nakasama ang tukso sa labas, babagsak ang tao.

Isang pagkakasala na mabilis na nakarating sa mga pandemikong proposyon sa lahat ng mga kategorya ng edad, sa mga mag-asawa at wala pang asawa ay ang pornograpiya. Ngayon, sa napakabilis na pagpunta sa Internet, ang pornograpiya ay mas maluwag na mayroon kaysa sa dati. Datapwa’t, bago ang isang tao ay may peligro ng kahihiyan ng pagkakalantad sa pagbili o pagrenta ng pornograpiya mula sa mga pamilihan, ngayon ang sinuman ay maaaring makuha ng daan sa porno sa palihim ng kanilang tahanan sa pamamagitan ng Internet.

Ang pornograpiya ay isang bisyong makawasak kaluluwa na responsable sa mas maraming nasirang relasyon kaysa sa karamihan sa mga tao na mapagtanto ito. Ang tao na  nagpapakasawa sa pornograpiya ay nagsisimulang gawing bagay ang kanyang asawa o kasintahang babae, titingnan niya bilang isang sekswal na bagay. Habang walang kababaihang nagsasaya sa ganung pagtingin, ang emosyonal na distansya ay pumapasok bago pa ang emosyonal na pagkamalapit ay naibahagi. Patuloy itong totoo maging sa magkasintahang hindi pa nagtatalik.

Higit pa doon, gayunman, kapag ang babae ang naging bagay na lamang, ito ay isang mabilis na hakbang na ikumpara siya bilang sekswal na bagay hanggang sa bituin ng porno. Walang normal na kababaihan ang maaaring makipagpaligsahan sa pinahusay sa kosmetiko at kirurhiko, ipinintang mga larawang makikita sa porno.  Ngunit hindi lamang ang kanyang katawan ang hindi maaaring makipagpaligsahan – hindi rin maaaring makatugon.

Kapag pakiramdam ng babae siya’y wala nang halaga bilang isang babae, ang kanyang mga tugon sa kanyang asawa ay magninilay sa pagbabagong emosyonal. Ang pagtingin ng lalaki sa kanyang asawa bilang isang sekswal na bagay, ay magsisimula na ring tratuhin sa ganoong bagay rin. Hahantong ito sa asawang babae na umalis nang madamdamin kung saan maaapektuhan ang kanyang kakayahang pisikal na pagtugon sa asawang lalaki. Bilang result ng anong nakikita niya habang kulang sa kanyang asawang babae, tutungo siya lalo at mas malala sa porno. Ang ganung lalaki ay bilanggo kay Satanas.

Napakaimposible para sa isang totoo, laman-at-dugong babae na makipagpaligsahan sa mga larawan ng imahinasyon ng isang lalaki. Sa totoo lang, ang katawan ng babae, tulad ng sa lalaki, nagbabago sa edad. Ito ay walang paraan para sa lalaki na asahan ang isang babae kanyang 30s, 40s at lampas pa na panatilihin ang hugis at kalakasan ng kabataan. Ang babae ay palaging makikita na gusto kapag ikinumpara sa mga pornograpong larawan o isang nag-iinit na imahinasyon.

lalaking sumisilip sa nakatabing na kamay sa tabingan ng komputer

Sa imahinasyon, ang isang lalaki ay hindi limitado sa katunayan. Ang bagay ng kanyang pagpukaw ay maaaring anumang bagay na pinapangarap niya. Habang patuloy si Satanas sa mahigpit na pagbigkis sa taong bumigay sa mahalay na imahinasyon, ang tao ay naging mas marumi at higit pa at talipandas. Sa una, ang bagay ay pumukaw at sumigla sa kanya, sa paglipas ng panahon, nawawalan ito ng bisa. Upang maramdaman ang kaparehong estado ng pagpukaw na una niyang naramdaman, tutungo siya sa mas madilim at mas mahalay pang antas ng pornograpiya.

Ang pagkakaroon ng drogang pampahusay sa gawa gaya ng Viagra ay nagtimpla lamang ng problema. Mayroon pa ngang mga dosis na ginawa para sa pang-araw-araw na paggamit ng Viagra. Ito ay ninakaw mula sa mga tao sa kanilang dignidad mula kay Yah at bumawas sa kanila na maging isang sekswal na alipin, gumon sa mahalay na kasiglahan. Maaaring laruin ni Satanas sa kanilang mga imahinasyon at hahantong sa kanila sa kasalanan sa pamamagitan ng kanilang mga kaisipan sa bawat kababaihan na naglalakad sa harapan nila.

Nilalayon ni Yahuwah na ang mag-asawang lalaki at babae ay lalago nang mas malapit habang ang mga taon ng buhay ay nagdadala ng ibinahaging mga karanasan, at mga alaala. Ang hindi inaasahang pagbabago sa katawan ng babae na nagdala ng kapanganakan ng sangool at edad ay titingnan ng asawang lalaki bilang tanda ng karangalan, ng kusang pagsasakripisyo ng sarili para sa kanilang mga anak. Ang mga taong lumilipas ay dapat magbigkis ang puso ng mag-asawang lalaki at babae nang mas magkasama habang minamahal siya ng lalaki, tiwasay sa kanyang pag-ibig, ibabalik ng babae ang pag-ibig na iyon nang buong puso.

Sa ilalim ng paglalarawan sa tubig, ang aklat ng Kawikaan ay nagbigay paalala sa lahat na hanapin ang kanilang katuparan sa kanilang mga asawa:

“Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaing kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib.

Sa ibang babae ay huwag ka sanang paaakit, ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ang paningin ni [Yahuwah] sa tao'y di iniaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan.” (Kawikaan 5:18-22, MBB)

Anuman ang mga larawan sa isang lalaki, ang mga salita ang sa mga babae. Ang pornograpiya ay matagal nang naging bisyo na una sa lahat ay kinaadikan ng mga kalalakihan. Gayunman, isang kamakailang pagtaas sa lubos na malinaw na sekswal na nobela ay nagbigay daan sa bagong pagkagumon sa mga kababaihanbabaing nagbabasa ng mapanganib na aklat.

Ang piksyon na ito, tinatawag na “porno ng ina,” ay bawat kapiraso’y nakakaadik sa mga kababaihan, gaya ng nakikitang porno ng mga lalaki at nakasisira sa kaluluwa. Habang ang erotika ay laging nandyan, ang mga bagong lathala ay ginagawa ang porno na katanggap-tanggap sa lipunan.

Bago pa pumasok sa Canaan ang mga Israelita, inakit sila ni Satanas sa matinding kasalanan sa Baal Peor. Malinaw ang Kasulatan na ang mga Israelita ay gumawa ng pakikipagtalik sa mga kababaihan ng Moab:

“Samantalang nakahimpil sa Sitim ang Israel, ang mga kalalakihan nila'y nakipagtalik sa mga babaing Moabita na naroroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga diyus-diyosan. Ang mga Israelita'y nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga diyus-diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal-peor ang mga Israelita kaya nagalit sa kanila si [Yahuwah].” (Mga Bilang 25:1-3, MBB)

Ang kasalanan ito ay nagdulot ng pinsala sa buhay ng 24,000 Israelita na sa ibang paraan ay pumasok sa Canaan. Mawawalan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng kakapit sa pornograpiya at hindi magtatagumpay sa puntong ito.

Ang tangi lamang pag-asa ng mga makasalanan ay si Yahushua. “At ngayo'y matutulungan Niya ang mga tinutukso, sapagkat Siya man ay tinukso at nagdusa.” (Hebreo 2:18, MBB) Kapag nabitag sa makademonyong kadena ng kasakiman, walang makakawala sa sarili niyang lakas lamang. Ang simpleng pasya na hindi na magpasasang muli sa pornograpiya ay hindi sapat. “Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito.” (Kawikaan 26:11, MBB)

Ang tagumpay laban sa kasakiman ay nangangailangan ng paglilinis mula mismo sa loob palabas. Ang mga Israelita ng panahon ni Yahushua ay lubos na nababalisa sa panlabas na kalinisan. Upang masiguro na sila’y hindi kakain ang anumang marumi, ang kanilang mga tuntunin ay nagdikta ng maraming matrabahong ritwal na paglilinis. Sa pagpuna na ang mga alagad ay kumain nang hindi muna ginawa ang mga ritwal na paglilinis, ang relihiyosong lider ay nagtanong: “Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuruang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan!” (Mateo 15:2, MBB)

Ang sagot ni Yahushua ay pinabayaan ang lahat ng pagpostura ng panlabas na katuwiran at tumungo diretso sa tunay na puso ng bagay. “Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya. . .” (Mateo 15:10, 11, MBB)

Ang mga alagad ay nalito. Hindi nila naunawaan ang espiritwal na paggamit ng anong itinuro ng Tagapagligtas. Nang naitanong ni Pedro kay Yahushua na dagdagan ang Kanyang paliwanag, malumanay Niyang sinagot:

“Pati ba kayo'y wala ring pang-unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang-puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng [Eloah]. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay.” (Mateo 15:16-20, MBB)

Binubuksan ng pornograpiya ang mga pantigil ng tubig ng pagkakasala sa lahat nang nagpapakasawa. Marami sa mga hindi nagtangkang makipagtalik sa laman ay ginagawa rin sa kanilang mga kaisipan at sila’y may sala din gaya nang gumagawa sa mismong gawa. Ang mga kasalanan ng imahinasyon ay mga pagkakasala pa rin kahit pa ang naiisip na gawa ay hindi pa nagagawa dahil sa kakulangan ng oportunidad. Ang madla, babae man o lalaki, ang kasalanan sa paraang ito kapag sila’y nanood ng malaswang mga pelikula.

Ipinaliwanag ni Yahushua ang malayo ang nararating na kalikasan ng banal na kautusan patungkol sa dalisay na sekswal nang Kanyang ipinahayag:

“Narinig ninyong sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso.” (Mateo 5:27, 28, MBB)

Dalisay at banal si Yahuwah at ang lahat nang papasok sa Kanyang presenya ay marapat na dalisay gaya Niya.  “Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila [si Yah].” (Mateo 5:8, MBB) Ang lalim ng paglilinis ay imposible sa sinuman na mapagtagumpayan sa kanilang sarili lamang.

mga masasayang magpares 

Nilikha ni Yahuwah ang lalaki at babae na maging malakas. Ang tunay na lalaki at tunay na babae ay mayroong katatagan ng layunin at kalakasan ng katangian. Iyong mga nagpapakasawa sa pornograpiya ay naglalakbay sa landas na magtatapos sa ganap na pagkawasak ng kanilang katangian. Iyon ay ginagawa ang lalaki at babae na maliligaw dahil sa kasakiman, iniiwan silang matigas sa kanilang mahalay na kalikasan.

Lahat ng nagnanais na makakuha ng tagumpay sa umaaliping mga pasyon ni Satanas at maging malaya, dalisay, marangal na mga anak ng Kataas-taasan, ay makakakita ng kaligtasan bilang libreng kaloob mula kay Yahushua. Siniguro ng Bibliya ang lahat na: “Ang mga mata [ni Yahuwah], sa matuwid nakatuon, ang kanilang panalangin ay Kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay Kanyang sinasalungat.” (1 Pedro 3:12, MBB)

nagdarasal

Kapag natutukso sa kasalanan, sa katawan man o kaisipan, agad pumunta sa nag-iisang maaaring makatulong, ang iyong Tagapagligtas. Paggising sa umaga, kapag inilaan mo ang iyong sarili kay Yahuwah sa araw na iyon, makiusap sa Kanya na protektahan ang iyong kaisipan at panatilihing maging dalisay para sa Kanya, bigyan ka ng paalala kapag ika’y natutukso, maaari kang humingi ng banal na tulong.

Kung ika’y nahaharap sa isang panunukso, mayroong isa sa dalawang pagpipilian para sa’yo: 1) isuko ang sarili; 2) humingi ng banal na tulong. Nagbibigay si Yahuwah ng lakas at pag-asa sa puso ng mga makasalanan. Siniguro ng Kasulatan na: “Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng [Eloah] sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat Siya'y tapat at matuwid.” (1 Juan 1:9, MBB)

Hindi pipilitin ni Yahuwah ang nais, gayunman. Hindi Niya lilinisin ang puso na nagnanais na manatili sa kasalanan. Upang maging ligtas, humingi ng tulong na palitan ang iyong puso, ang iyong kaisipan. Siya ay laging handang makinig, mahaba ang mga kamay para makapagligtas. “Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin; kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin.” (Mga Awit 50:15, MBB)

Lahat nang naghahanap kay Yahushua para sa kapatawaran at paglilinis ay bibigyan. Walang sinuman, gaano man siya bilanggo kay Satanas, kaya pa rin Siyang baguhin.

“Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyus-diyosan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyus-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.

“Lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan; bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom.” (Ezekiel 36:25-27, 29, MBB)

Lumapit sa Tagapagligtas para sa iyong paglaya mula sa bawat habid na kasalanan. Ililigtas ka Niya. Papatawarin ka Niya, lilinisin, at muling ililikha ayon sa Kanyang larawan.