Print

Poznej, jak mít přístup k nevyužité Boží moci!

Bible je protkaná principem nepředstavitelné moci, která čeká na každého, který se jí chopí skrze víru.

Bible deklaruje, že Yahuwah nemůže lhát. Důvod je prostý: cokoliv Yahuwah vysloví, tak to existuje, jakmile to řekne!

Pokud stojíme v temné místnosti a já ti řeknu "Je světlo", jsem lhářem. Ve skutečnosti musím zmáčknout vypínač nebo zapálit svíčku, abych uskutečnil můj výrok.

Yahuwah to nemusí dělat. Jakmile On řekne "Je světlo", ihned je světlo. Je to proto, že Yahuwahovo slovo samotné obsahuje boží moc vykonat to, co On říká.

Tento obdivuhodný koncept je vyjádřen v Izaiáši 55 a je zapsán proto, aby povzbudil věřící volat k Yahovi o pomoc:

Hledejte Yahuwaha, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest. Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Yahuwahovi, i slitujeť se nad ním, a k Eloahu našemu, nebť jest hojný k odpuštění.

Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Yahuwah. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.

Nebo jakož prší déšť neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a činí ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává símě rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž je posílám. (Izaiáš 55,6-11)

Samotné slovo Yaha obsahuje moc uskutečnit to, co On řekne! Tak jako je déšť aktivním činitelem, díky kterému země vzkvétá životem, Otec říká "tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se [slovo Mé] ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná [slovo Mé], k čemuž je posílám."

To je to tajemství přístupu k boží moci. Samotné slovo Yaha obsahuje moc uskutečnit to, co On řekne! Tak jako je déšť aktivním činitelem, díky kterému země vzkvétá životem, Otec říká "tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se [slovo Mé] ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná [slovo Mé], k čemuž je posílám."

Nechť tvá víra pochopí tuto realitu a tvá duchovní pouť se stane jedním nepřerušeným vítězstvím.

Úloha víry

Víra má důležitou úlohu. Víra je definovaná takto: "Souhlas mysli s pravdou o tom, co někdo jiný prohlásil, opírajíc se o jeho autoritu a věrohodnost, bez dalšího důkazu; úsudek, který někdo jiný uvádí nebo dosvědčuje jako pravdu."1

Pravá víra není nikdy slepá. Naopak, je založena na osobním seznámení se Stvořitelem jako bytostí neomezené moci a nekonečné lásky. Jakmile pochopíš, že tato moc k vítězství jen čeká, až o ni požádáš, můžeš se pak chopit každého daného zaslíbení. Jakmile tak učiníš, věř, že se zaslíbení splní (v daný okamžik!). Je to proto, že boží moc nezbytná k naplnění daného zaslíbení je už obsažena v samotných slovech.

Toto úzké spojení mezi boží mocí a vírou bylo tím, co se Spasitel opakovaně snažil lidi naučit. Když k Yahushuovi přišli dva slepí muži, aby je uzdravil, zeptal se jich: "Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane. Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle víry vaší staniž se vám." (Matouš 9,28-29)

Když se učedníci ptali, proč nebyli schopni vyhnat nečistého ducha z chlapce posedlého démonem, Yahushua jim vysvětlil: "Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného." (Matouš 17,20)

Boží moc není obsažena ve víře člověka. Víra není nějaké magické zaklínadlo. Naopak, víra je ruka, která se chytá moci již obsažené v zaslíbení.

Jak to funguje

Příběh o setníkovi je jednou z nejmocnějších ilustrací víry, chopící se boží moci obsažené v božím slově.

A když vcházel Yahushua do Kafarnaum, přistoupil k němu setník, prose ho, a řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě.

I dí mu Yahushua: Já přijdu a uzdravím ho.

A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj. Nebo i já jsem člověk moci poddaný, maje pod sebou žoldnéře, avšak dím-li tomuto: Jdi, tedy jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.

Tedy uslyšev to Yahushua, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl. (Matouš 8,5-10)

Setník nepotřeboval, aby Yahushua přišel k němu domů a položil Své ruce na nemocného služebníka. Věděl, že moc ke splnění jeho žádosti byla obsažena ve slově samotném. Jeho víra se chopila této moci obsažené v daném zaslíbení a proto se zaslíbení splnilo. A to mu stačilo.

Aplikace této moci

Jakmile je pochopeno, že moc k naplnění jakéhokoliv zaslíbení je obsažena v samotném zaslíbení, pak všechny Yahuwahovy výroky se stanou sebenaplňujícími se deklaracemi, když se uchopí vírou!

Když byla před Spasitele přivedena žena, kterou chytili při cizoložství, řekl s citem vystrašené ženě: "Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více." (Jan 8,11) Uvnitř slov "Jdi a nehřeš více" byla moc, která ji uschopnila, aby tak konala. Tato moc je stále tam, jen čeká na ruku víry, která se jí chopí.

To je způsob, jak máme přemáhat každý a každý vědomý hřích. Petr začal svou druhou epištolu krásným vysvětlením:

Milost vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Yaha a Yahushui Pána našeho. Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti. Odkudžto veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých. (2 Petrova 1,2-4)

Yahuwah poskytl zaslíbení pro každou potřebu.

"Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný." (Židům 4,16)


1 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.