Print

Připravenost na kalamitu: Křesťanská povinnost

Jsi připraven na dny před námi? Víš dokonce, jak se připravit?

Není pochyb, že žijeme v závěrečných dnech historie země. Kdykoliv někdo v minulých letech kázal o konci světa, byl zesměšňován a za blázna. Ale nyní, díky událostem ve světě, se lidé po celém světě probouzejí a vnímají vážnost doby, ve které žijeme. Uvědomění, že konec je blízko, vytvořila bezradnost mezi věřícími. S poznáním, že konec je blízko, jakou má křesťan povinnost?

Samozřejmě, že nejdůležitější přípravou člověka je ta duchovní příprava. To je něco, co je třeba vykonat na individuální bázi. Nikdo nemůže být spasen na základě vztahu někoho jiného s Otcem. Ale jak je to s fyzickými přípravami? Někteří křesťané se bojí, že fyzické přípravy demonstrují nedostatek víry v Yahuwahovu schopnost postarat se o něj.

Pravdou je, že fyzická příprava na budoucí dny je biblickým příkazem. Nedokazuje to nedostatek víry v Yaha. Naopak, mnoho textů v Písmu učí důležitosti žít vírou skrze fyzickou přípravu!

Šalomoun prohlásil:

"Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to." (Přísloví 22,3)

Židům 11 prezentuje Noeho jako příklad víry.

"Věrou napomenut jsa od Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého; skrze kterýžto koráb odsoudil svět, a spravedlnosti té, kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem." (Židům 11,7)

Yahuwah mohl ochránit Noého a jeho rodinu před potopou. On měl zajisté moc to učinit! Noé však musel spolupracovat. Yahuwah dal varování, ale bylo na Noémovi, aby jednal podle toho varování.

Podobně i Josef se připravoval na sedm let hladomoru. Během sedmi let hojnosti vybudoval obrovské obilnice na uskladnění obilí, které se použilo během hladomoru. Yah mohl seslat manu, aby ochránil životy během sedmi let hladomoru. Opět platí, že měl tu moc udělat to! Ale to není způsob, jakým On pracuje.

Yahuwah dává varování. A je na nás, abychom jednali podle těchto rad. Když se držíme daných instrukcí a činíme přípravy, žijeme naší víru ve slovo Yaha. Bible obsahuje velmi podrobná varování před budoucími událostmi. Tato proroctví odhalují, že přichází doba, kdy všichni, kteří odmítnou přijmout znamení šelmy, nebudou moci nakupovat ani prodávat.

Samozřejmě že má Yahuwah moc uchovat Své lidi skrze takovou krizi. Avšak příběhy Bible odhalují, že věřící nemají sedět a nic nedělat a očekávat, že se o vše postará Yahuwah.

Yahuwah pracuje pro Své lidi tak, že žehná jejich úsilí, ale každý jedinec musí udělat, co může, aby byl na to připraven. Nejprve popros o boží vedení. Modli se velmi konkrétně. Na konkrétní prosby přichází konkrétní odpovědi. Pak začni shromažďovat informace. Když tak učiníš,
bude ti ukázán další krok. A další, a další.

Na každém kroku vpřed se modli konkrétně, shromažďuj informace, a kráčej vpřed vírou. Yahuwah bude s tebou spolupracovat a povede tě po cestě, která je pro tebe ta nejbezpečnější. Neočekávej, že budeš veden stejně jako druzí.

V počtu lidí je určité pohodlí a lidé se často ohlížejí po nějakém potvrzení, že dělají správnou věc, tím, že se ohlížejí kolem sebe na druhé, kteří dělají (nebo si to myslí) přesně stejnou věc. To však může být past. Skupiny přitahují více pozornosti. Yahovi lidé mají stát osamoceni a v tomto roztroušení je bezpečí. Pár lidí zde, pár tam, žijících klidné životy, přitahuje méně pozornosti.

Každý potřebuje Yahovo individuální vedení, protože každý jedinec je ve specifické a jedinečné situaci. Každá země je jiná, stejně tak podnebí i zákony každé z nich. Každá rodina a každý jedinec má své vlastní, konkrétní potřeby, vyžadující přímé, boží vedení.

Často se lidé chtějí spojit s jinými, kteří se také připravují na dny před námi. Opět: vidí bezpečí ve větším počtu lidí. Chtějí mít jistotu společníků, kteří smýšlejí podobně jako oni.

Na tom není nic špatného, ale vždy pamatuj, že tvé bezpečí je v Yahuwahovi. Přísloví říká: "Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina." (Přísloví 21,31)

Shromažďování se s druhými by mělo být činěno jen po jasném příkazu od Yahuwaha, že to je Jeho vůle. Skupina je vždy jen natolik silná jako její nejslabší článek. Měl by ses spojit s druhými jen, když tě Yah přímo navádí, že tito jiní lidé jsou spolehliví a dá se jim věřit.

Jedině Yahuwah zná budoucnost; jedině On ví, kdo Mu zůstane věrný ve dnech před námi. Kdokoliv může říci: "Jsem příliš starý; příliš slabý; příliš chudý, abych se připravil." Pamatuj: Nekonáš to ve své vlastní síle. Yahuwah s tebou bude spolupracovat, ale ty musíš učinit, co je tvůj díl a to skrze tvou víru.

Jakub prohlašuje:

"Co prospěje, bratří moji, praví-li se kdo víru míti, a nemá-li skutků? Zdaliž jej ta víra může spasiti? A kdyby bratr neb sestra neodění byli, a opuštění z strany každodenního pokrmu, Řekl by pak jim někdo z vás: Jděte v pokoji a zhřejte se, a najezte se, avšak nedali byste jim potřeby tělesné, což to platno bude? Takž i víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě.

Ale dí někdo: Ty víru máš, a já mám skutky. Ukažiž ty mi víru svou z skutků svých, a jáť tobě ukáži víru svou z skutků svých." (Jakubova 2,14-18)

Není čas napravovat chyby. Když se plně podřídíš Otci, když se rozhodneš následovat Jeho vedení ve všech věcech, On tě povede i tvou rodinu po stezce, která je bezpečná k následování.

Nečekej! Začni! Už nezbývá moc času! Pokud budeš čekat, až krizový stav ohlásí titulky v novinách, budeš čekat příliš dlouho.