Print

Rovnice manželství

Manželství bylo vrcholným darem daným lidské rase během týdne Stvoření. Po stvoření dokonalého světa, zaopatřeného vším potřebným pro zdraví, potěšení smyslů a okouzlení mysli lidí, Yahuwah řekl: "Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla." (Genesis 2,18)

Dar důvěrného přátelství s někým, kdo je "kost z kostí mých a tělo z těla mého"1, je unikátním darem pro lidskou rasu. Nebyl dán andělům, ani nějaké jiné nepadlé rase. Byl dán ze dvou důvodů: 1) pro požehnání lidské rasy skrze stvoření člověka k obrazu božímu; 2) pro zjevení všem stvořeným bytostem milující charakter Yahuwaha.

To byly důvody, proč Yahuwah stvořil lidskou rasu jako dvě části jednoho celku. Obojí - muž a žena - byli stvořeni k obrazu Elohima: "I stvořil . . . [Elohim] člověka k obrazu svému, k obrazu holding hands... [Elohima] stvořil jej, muže a ženu stvořil je." (Genesis 1,27)

Spojení muže a ženy zjevuje něco z Yahuwahova charakteru, což by jinak nebylo pochopeno. "A protoť opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budouť dva jedno tělo." (Efezským 5,31)

Manželství dvou lidí oddaných uctívání svého Stvořitele je mocným svědectvím v tomto světě. Manželství zaměřená na Yahuwaha oslavují Elohima a jsou požehnáním pro ostatní. Satan to ví a obzvláště se zaměřil na ničení jednotlivých manželství a manželství samotného jako instituce.

Existuje mnoho důvodů, proč lidé uzavírají manželství. Ty se liší stejně hodně, jako se liší lidé sami. Některé důvody jsou romantické: Ona je má nejlepší kamarádka. Jsem do něho zamilovaná. Jiné důvody jsou praktické: Manželství mi přinese bezpečí. On se o mne dobře postará. Někdy sociální nátlaky ovlivní rozhodnutí ke sňatku: Jsem těhotná. Stárnu, když se nevdám nyní, už se nikdy nevdám.

Tvé manželství bude jen natolik silné, nakolik je v první řadě silný důvod, proč jste se vzali.

Výsledkem tedy je, že "tvůj důvod k manželství rozhoduje o směru tvého manželství."2

Čím pevnější je tvůj důvod k uzavření manželství, tím pevnější bude tvé manželství a tím více radosti v něm poznáš. Platí to i opačně, čím slabší je tvůj důvod k manželství, tím větší jsou tvé šance, že nebudeš šťastný a nakonec přijde rozvod. Abys zažil trvající manželství, které je požehnáním pro obě strany, musíš mít dobrý důvod ke vstupu do manželství. Bible učí, že jedině Yahuwah je "dobrý". Proto všechno, co je dobré, musí být shodné s Yahuwahem.

Jediný "dobrý" důvod pro vznik manželství je tedy ten, když oba jednotlivci věří, že to je Yahuwahova vůle pro jejich životy. To neznamená, že si můžeš vzít, koho chceš, a potom prosit Yahuwaha, aby požehnal tvé volbě. Znamená to podřídit tvou vůli tvému Stvořiteli a dovolit Mu, aby tě vedl při volbě životního partnera.

Doufej v Yahuwaha celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Yahuwaha, a odstup od zlého. Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým. (viz Přísloví 3,5-8)

older couple in a flower gardenKonečný cíl pro vzájemné spojení v manželském svazku je pro vás dva stát se "jedno tělo". I když tvůj původní důvod pro vstup do manželství nebyl právě ten nejlepší, je možné růst a s Yahuwahovým požehnáním postavit tvé manželství na solidní základ. Když oba oddáte vaše manželství Yahuwahovi, On požehná vaše úsilí a vaše spojení Ho může oslavit.

Zásada, na které spočívá manželství, je založena na souhrnu těchto slov: "Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo." (Genesis 2,24) Pár zažívá radost v manželství v proporci k tomu, jak společně splynou v "jedno tělo" pod Yahuwahovým požehnáním. Podobně platí, že bolest a nešťastný život je prožíván v proporci k míře nejednoty v manželství.

Satan chápe tento princip a snaží se zničit štěstí mnohých tím, že vede páry k tomu, aby se stali "jedno" způsobem, který je nezdravý nebo který má sklon ke zneužívání. Gregory L. Jackson provedl rozsáhlý výzkum ohledně pravých principů Biblického manželství. Jeho výzkum odhaluje tři základní široce užívané metody, podle kterých se páry snaží stát "jedno". Tyto různé metody mají slabší a silnější stránky, ale žádná z nich není ideální. Jedině jedna metoda, ta čtvrtá, je v souladu s jinými božími zásadami a vede k pravému a trvalému štěstí. Je velmi důležité vědět a chápat tyto metody, protože způsob, jakým se snažíte stát "jedno", učiní manželství pevným nebo ho rozbije. Pokud je použita správná metoda, vaše manželství bude silnější a vy dva si budete stále bližší. Je-li použita špatná metoda, ty a tvůj partner si budete stále odcizenější a vaše manželství bude slabší a slabší.

Jackson popisuje ony tři metody užívané páry k tomu, aby se stali "jedno", použitím tří rozdílných matematických rovnic k dosažení čísla jedna. Tyto rovnice jsou: sčítání, odčítání a dělení.

Rovnice sčítání

Protože člověk nemůže být reprezentován nulou, rovnice sčítání používá zlomky k součtu čísla jedna:  ½ + ½ = 1. Tento model manželství je používán lidmi, kteří věří, že nejsou úplní, dokud young oriental couplenemají jiného člověka ve svém životě. Věří, že musí mít životního partnera, aby mohli být naprosto milováni a naplněni v životě. (I když to může být, čemu věří, zakládá se to na špatném předpokladu, protože jedině Yahuwah může poskytnout ono naplnění, po kterém touží.)

Ti, kteří používají tuto rovnici, jsou romantikové, kteří říkají: Jak mohu žít bez tebe? Ty mne doplňuješ. Nevím, co bych si bez tebe počal. Ty jsi pro mne vším. I když to může znít jako "pravá láska", nemůže to dosáhnout pravé Biblické "jednoty", která je touhou lidských srdcí - a touhou Yahuwaha pro Jeho děti.

Jackson předkládá tři důvody, proč rovnice sčítání nemůže přivést pár k naprosté jednotě:

Zaprvé tato rovnice sčítání způsobuje, že člověk je závislý na špatném zdroji, aby se cítil kompletní. Slovo [Yahovo] říká:

Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Yahushuovi. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. (Koloským 2,8-10)

Rovnice sčítání nás kazí, protože nás učí být závislý na někom jiném než je [Yahushua], abychom se cítili kompletní.

Zadruhé způsobuje rovnice sčítání to, že člověk má špatný cíl pro manželství. [Yahuwahův] záměr pro manželství je vytvořit Jeho obraz a podobu v nás. Pro ty, kteří následují metodu sčítání, je účelem manželství cítit se kompletní.

Zatřetí způsobuje rovnice sčítání, že člověk používá špatný druh lásky ve vztahu ke svému partnerovi či partnerce. Ti, kteří používají tuto rovnici, se k sobě chovají se sebestřednou, sobeckou láskou, protože jejich cílem je, aby ten druhý sloužil jejich potřebám. [Yahuwahova] láska je zaměřená na ostatní, je to nesobecká láska, protože jejím cílem je sloužit potřebám druhých.3

Páry, které modelují své manželství podle rovnice sčítání, tak činí ze své vzájemné potřeby cítit se kompletní. To je problematické, protože jedině skrze Yahuwaha se může člověk cítit kompletní a plně milován. Očekávat od svého manželského partnera toto naplnění je špatný základ pro manželství, protože to zaměřuje tvou pozornost na nějakého člověka místo na tvého Stvořitele. Taková láska je orientovaná na sebe, ne orientovaná na ostatní, což je základ Yahuwahovy lásky a základ pro pravou jednotu.

Rovnice odčítání

couple arguingRovnice odčítání k dosažení jednoty vypadá tak, že od většího čísla se odečte menší číslo: 2 - 1 = 1. Z těch tří nejvíce rozšířených metod má tato největší sklony k zneužívání a využívání partnera. Páry, které používají rovnici odčítání, věří, že jeden musí vládnout nad tím druhým. Někdy muži používají tuto rovnici, aby ovládali své manželky. Říkají podobné hlášky: "Já nosím kalhoty v této rodině! Já jsem hlava tohoto domu a ty mne musíš poslouchat!"

Tato metoda je také používaná ženami jako omluva, aby nemusely myslet a studovat samy pro sebe. Když přichází nové světlo a nové pravdy jsou prezentovány ženě v tomto druhu manželství, její odpověď zní často: "Můj manžel se v tom lépe vyzná. Uvidím, co on na to řekne."4

Lidé, kteří používají rovnici odčítání, mají převládající touhu cítit se mocnými. I ti, kdo jsou dominantní partneři v takovém manželství, mají stejnou touhu. Proto se spojují s takovými lidmi, kteří o nich věří, že jsou silní, s takovými, kteří naplní jejich potřebu.

Podobně jako páry, které používají rovnici sčítání k naplnění vzájemné potřeby, páry, které používají rovnici odčítání k dosažení jednoty, tak činí ze vzájemné potřeby cítit se mocní nebo pod nadvládou. Rovnice odčítání je chybná ze stejných důvodů jako rovnice sčítání: člověk je závislý na špatném zdroji (svém partnerovi) ohledně naplnění potřeby cítit se silný a mocný. Protože se jedná o špatný důvod pro vznik manželství, špatný druh lásky je projevován ve snaze dosáhnout jednoty.

Rovnice dělení

Rovnice dělení je dnes pravděpodobně nejpopulárnější metodou používanou mladými lidmi. Z těch tří metod je to ta nejlepší, i když, jak uvidíme, ani ona není ideální.

Rovnice sčítání dochází k číslu jedna spojením dvou necelých čísel (jedinců), rovnice odčítání dochází k číslu jedna odečtením menšího od young couple in kitchenvětšího, ale rovnice dělení dochází k číslu jedna dělením dvou stejných čísel. Dělení učí, že číslo vydělené stejným číslem má vždy za výsledek číslo jedna. Například 4 ÷ 4 = 1. Manželské páry, které používají rovnici dělení, věří, že manželství má být spojením dvou stejných, rovnocenných lidí. Nepotřebují manželství, aby se cítili kompletní nebo silní či pod nadvládou. Jsou soběstační lidé se zdravým sebekonceptem. Nejsou proti myšlence manželství, ale cítí, že mohou žít a najít štěstí i bez něj. Myšlenka manželství je pro ně zajímavá, když nabízí způsob být rovnocenným partnerem v životě s někým, kdo má stejné ekonomické a výchovné cíle (někteří dávají na svůj seznam duchovní cíle). Takoví lidé věří, že nejlepší způsob, jak dojít k číslu jedna, je ten, když se spojí dva stejní, rovnocenní lidé.5

I když se rovnice dělení může zdát jako nejlepší z těchto tří typů manželských modelů, přesto je chybná pro stejné tři důvody, jako předchozí dva modely: Vzhlíží ke špatnému zdroji pro pocit rovnocennosti a proto má špatný důvod pro vznik manželství a za následek má špatný druh lásky projevený v takovém manželství.

Nejlepší rovnice

Nejlepší metoda pro dosažení toužené jednoty v manželství je použitím exponenciálního modelu k dosažení čísla jedna. V exponenciálním manželství, podobně jako v exponenciální rovnici, jsou dvě čísla spojena takovým způsobem, že celková hodnota obou je navýšena a umocněna.

Sčítání: ½ + ½ = 1

Odčítání: 2 – 1 = 1

Dělení: 2 ÷ 2 = 1

V exponenciální rovnici je číslo jedna umocněno na druhou [12 = 1]. V každé jiné matematické metodě je číslo jedno poníženo nebo duplikováno číslem, se kterým se spojí, ale v happy couple hikingexponenciální rovnici je číslo jedna navýšeno číslem, se kterým má vztah. Jeho numerická hodnota nevzrostla, ale vzrostlo jeho umocnění. Když se na to číslo podíváš, vidíš číslo jedna, ale když vnímáš jeho dopad, cítíš číslo 2. Je to jednička umocněná dvojkou. [Yahuwahova] rovnice, jak se stát jedno, je ta, když se dva kompletní lidé spojí, aby zformovali větší jedničku. Kráčejí životem jako jedno, ale jejich dopad na život je umocněn na druhou. Když se dva stanou jedno, jak [Yahuwah] zamýšlel, život se nestává horším, ani nezůstává stejný, ale stává se lepším.

Aby mohl exponenciální model jednoty fungovat, musí být oba manželé kompletní neboli celí, než se stanou jedno. Nemohou přicházet do vztahu, aby přijímali, musí přijít, aby dávali. Každý musí přinést své zvláštní vlohy a silné stránky do manželství. Každý musí rozpoznat, ocenit a podřídit se vlohám a silným stránkám toho druhého. Každý musí být také ochoten dávat ze svých darů a sil pro dobro manželství, nehledě na to, jakou osobní oběť to bude stát.

Ti, kteří používají model sčítání, nedosahují [Yahuwahovy] jednoty, protože se zaměřují více na přijímání než dávání. Dokonce i když dávají, je to proto, že chtějí přijímat. Ti, kteří následují model odčítání, nedosahují [Yahuwahovy] jednoty, protože nerozpoznávají, nedoceňují a nedokážou se podřídit talentům a silným stránkám toho druhého. Lidé, kteří se řídí modelem dělení, nedosahují [Yahuwahovy] jednoty, protože nejsou ochotni dávat ze svých sil a talentů obětavým a nesobeckým způsobem. Exponenciální model je jediný, který přináší všechny nezbytné ingredience k tomu stát se jedno způsobem, který zamýšlel [Yahuwah]. Je jediným, který je v souladu s [Yahuwahovým] záměrem pro manželství.6

Často je citován Biblický text, vytažený z kontextu, aby podpořil nesprávnou metodu pro dosažení jednoty: "Ženy mužům svým poddány buďte." (Efezským 5,22) Existují lidé, kteří věří, že i když manžel požaduje po ženě, aby udělala něco, co je morálně nebo legálně špatné, tak musí poslechnout a její manžel bude brán k zodpovědnosti za tento hřích.

unhappy womanTento text je nejvíce používán mezi páry, kteří používají rovnici sčítání nebo odčítání k dosažení jednoty. Ti, kteří používají rovnici dělení, většinou odmítají tento text jako něco, co neznamená více než Pavlův osobní názor založen na sociálních poměrech tehdejší doby. Nicméně typický výklad tohoto verše nepodporuje kontext pasáže a zajisté by neměl být  ani zavrhován na základě falešného výkladu daného verše.

Běžná domněnka je ta, že tento text žádá, aby se ženy "podřídily" svým manželům, zatímco manželům je přikázáno jen, aby "milovali" své manželky. Tato nespravedlnost otevřela dveře pro velké množství zneužívání, stejně jako odporu. Ženy chtějí věřit, že je jejich manželé milují, proto pracují pod těžkým břemenem s představou, že hřeší, když se odmítají "podřídit", zatímco vše, co jejich manželé mají dělat, je jen "milovat".

Správné porozumění tohoto textu je možné nalézt za použití exponenciálního modelu k dosažení jednoty. Ty dva texty, které vytváří největší zmatek, jsou:

Ženy mužům svým poddány buďte, jako Yahuwahovi.

Muži milujte ženy své, jako i Yahushua miloval ekklesia, a vydal sebe samého za ni. (viz Efezským 5,22 a 25)

Ženy se mají podřídit svým mužům jako Yahuwahovi. Yahuwah nikdy nežádá nikoho, aby dělal něco nemorální nebo nelegální. Ve skutečnosti Yahuwah nikdy nenutí nikoho, aby udělal něco proti své vlastní vůli. A toto je právě zjeveno v instrukci pro manžely: milujte své ženy právě tak, jak Yahushua miloval ekklesia a zemřel pro ni! Většina žen by rychle řekla: "Můj manžel mě miluje tak hodně, že by za mne zemřel!" Každá žena chce věřit, že to platí o jejím manželovi. Ale to není význam tohoto textu.

happy indian coupleYahuwah zaručuje svobodu volby všem. Když Adam a Eva zhřešili, jejich přirozenost, která byla stvořena k podobě Yahuwahově, se stala zdeformovanou a podrobena Satanovi. Adam a Eva a všichni jejich potomci by zůstali bezmocnými otroky Satana - KDYBY Yahuwah neslíbil, že Jeho Syn zemře za hříšníky, aby jim dal druhou šanci volby.

Poznámka: Yahushuova smrt na kříži nikomu nevnucuje, aby byl zachráněn proti své vůli. Yahushuova smrt na kříži osvobodila vůli každého, aby si mohl sám zvolit, komu bude sloužit: Yahovi nebo Satanovi. Jinak řečeno: způsob, jakým Yahushua miloval ekklesia, byl ten, že jí zaručil její svobodu volby - i za cenu, že tato svoboda volby lidem dovolí, aby Ho opět zavrhli.

Muž, který miluje svou ženu jako Yahushua miloval ekklesia, nebude nikdy nutit svou ženu dělat něco, co nechce udělat. Pokud skutečně miluje svou ženu, tak jako Yahushua miluje ekklesia, bude ochoten zemřít, aby ochránil svobodu volby jeho ženy - dokonce i když nesouhlasí s její volbou! Toto znamená milovat ženu svou, "jako i Yahushua miloval ekklesia, a vydal sebe samého za ni."

Pod exponenciální metodou vedoucí k jednotě je bezpečné pro ženy "podřídit se" svému manželovi, zalít ho nesobeckou, dávající láskou, která je zaměřena na druhé a která se nachází v srdci Stvořitele. Podobným způsobem se agape láska, podobná Yahově lásce, navrací k ženě, když ji manžel miluje se stejnou nesobeckou péčí, kterou Yahushua ukázal, když položil Svůj život, aby zaručil svobodu volby pro hříšníky.

Páry, které použijí exponenciální metodu k dosažení jednoty, vytváří velmi silné pouto, protože jsou spojeni Yahuwahovou láskou. Nejsou spojeni potřebou cítit se kompletní nebo mocní nebo lady sitting on a benchpod nadvládou nebo dokonce rovnocenní. Jejich manželství je silné, protože je u obou partnerů založeno na nesobeckém dávání pro dobro toho druhého. Čím více jeden dává nesobecky pro dobro toho druhého, tím více "se stávají jedno" a tím šťastnější jsou oba dva.

Taková láska je nejsilnější ze všech, protože je to láska směrovaná k Yahuwahovi. Její nejvyšší radostí je dávat druhým, velkoryse a v sebezapomnění. Nic si nenárokuje od druhých, ale je ochotna obětovat všechno pro větší dobro toho druhého a manželství. Z tohoto pohledu je i podřízení se benefitem, protože je viděno ve světle dovolení ženě nebo manželovi, aby použil (použila) její (jeho) talenty pro větší dobro manželství a tím k naplnění potřeby obou. Podřízenost neznamená, že je někdo méně rovnocenný, protože je to založeno na volbě. Každý jednotlivec tak přispívá k manželství tím, že používá jeho/její dary a talenty. Pár jako "jedno" si cení úlohy toho druhého v manželství a vztahu jako celkového prospěchu.

young man sitting alone on a benchMusí být pochopeno, že i ten nejlepší model manželství může fungovat jedině tehdy, pokud oba partneři jsou individuálně oddáni Yahuwahovi. Jedině když manžel a manželka mají své osobní potřeby naplněny svým Stvořitelem, když oba díky tomu milují jeden druhého nesobeckou, sebeobětavou láskou Yahuwahovou, jedině tehdy bude manželství úspěšné. Toho lze dosáhnout jedině každodenním oddáním se Yahuwahovi, tím, že člověk přivede svou vůli, myšlenky i emoce, naděje a sny do souladu s Ním.

Člověk, který se snaží zakládat své manželství na exponenciálním modelu, zatímco jeho partner používá jednu z dalších tří metod, zjistí, že je využíván a bude se tak i cítit. To nás přivádí na počátek článku: Jediný důvod, proč by měl člověk vstoupit do manželství, je ten, pokud ví, že to je Yahuwahova vůle. "Pokud tvůj záměr pro vstup do manželství není založen na tom, jak se cítíš nebo co si myslíš, ale spíše na touze učinit to, o čem věříš, že je [Yahuwahova] vůle pro tvůj život, pak tvé rozhodnutí k rozvodu je založeno pravděpodobně na stejné věci."7

Jediným bezpečným řešením pro každého, svobodného nebo v manželství, je individuálně hledat a následovat Yahuwahovu vůli pro svůj vlastní život. Ať už jsi zasnouben nebo jen o tom uvažuješ, ať už jsi v dobrém manželství nebo ve špatném, když podřídíš svou vůli svému Stvořiteli, On tě povede po bezpečné stezce.

Doufej v Yahuwaha celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. (viz Přísloví 3,5.6)

Yahuwahovo zaslíbení pro tebe a tvé manželství zní:

Neboť já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Yahuwah, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý. (viz Jeremiáš 29,11)

happy young couple

Související články:


1 Genesis 2:23

2 Gregory L. Jackson, How Surrender Makes Marriage Happier, Divorce a Blessing, the Single Life Fulfilling, p. 18.  Autoři si velice cení výzkumu pana Jacksona. Myšlenky v tomto článku jsou vzaty převážně z jeho knihy.

3 Jackson, pp. 39-40.

4 Toto nastavení mysli se přenáší i do jejich vztahu ke kazatelům. Místo toho, aby studovaly Písmo pro sebe, mnozí jsou spokojení s tím, co jejich pastor prohlásí za pravdu, nehledě na množství důkazů, které potvrzují opak.

5 Jackson, pp. 41-42.

6 viz výše, pp. 43-44.

7 viz výše, p. 18, emphasis original.