Print

Sa Ilalim ng Kanyang Pakpak: Nagtatago sa Lingid na Lugar ng Kataas-taasan


Nananawagan ang Langit sa mga mananampalataya na itago
ang kanilang sarili sa lingid na lugar ng Kataas-taasan.


 

Bagyong Irma at ang Isla ng Nevis

 

Ang Bagyong Irma ay ang pinakamalaking bagyo na naitala sa Atlantiko. Subalit maging ang makapangyarihang pwersa ng kalikasang ito ay hindi maaaring malupig ang isang pamilya na inangkin ang mga mas makapangyarihang pangako ni Yah.

 

 

Ang Isla ng Nevis sa Caribbean

 

Ang Isla ng Nevis sa Caribbean.

Ang mga bagyo ay isa sa mga pinaka nakamamatay na pwersa ng kalikasan na nalalaman ng tao. Ang bagyo ay maaaring itapon ang isang dalawang toneladang sasakyan gaya ng isang laruan ng bata. Ang lakas at bugso ng hangin nito ay maaaring tanggalin ang mga bubong ng gusali, mag-iiwan ng walang iba kundi isang tumpok ng kaskaho sa kanilang bakas. Ang daluyong na sinasamahan ng napakalakas na hangin ay nagdudulot din ng isa pang panganib. Paano ang isang walang depensang pamilya na may tatlong batang edad 8, 5, at 2, ay nakaligtas sa ganoong sukdulang mapanganib na kalagayan?

Ang angkla mo ba ay mananatili sa mga bagyo ng buhay?

Ang angkla mo ba ay mananatili sa mga bagyo ng buhay,
Kung kailan ang mga ulap ay inilabas ang kanilang pakpak ng sigalot?
Kung kailan ang tubig ay tumaas, at ang kable ay bumanat,
Ang angkla mo ba ay matatangay o mananatiling matatag?1

Ito ay katunayan na haharapin ng isang pamilya2 na namumuhay sa isla ng Nevis.

Araw ng Martes, Setyembre 5, 2017, sa maliit na isla ng Nevis sa Caribbean na may populasyon ng 15,000 katao. Ang nananatiling hangin at maaliwalas na kalangitan ng tag-init ay nakatayo sa lubos na kabaligtaran sa matinding pagdating na pinaghandaan namin sa araw na iyon.

Halos kasinglaki ng Texas, ang Bagyong Irma ay kumikilos patungo sa amin na dala ang nakamamatay na lakas ng hangin na umaabot ng 185 milya kada oras, bugso na umaabot ng 200 milya kada oras, at isang mapanganib na daluyong.

Isang linggo bago namin narinig ang isang posibleng babala ng bagyo, ngunit napakaaga pa para isipin ito nang lubos; kami’y namumuhay na sa Carribean sa loob ng mahigit limang taon at hindi pa nakaranas ng higit pa sa isang paminsan-minsang bagyo.

Lunes, isang araw bago tumama ang bagyo, si Irma ay isang kategorya 3 na bagyo. Gabi ng Lunes, nakita namin na ang ilan sa mga panangga sa bagyo ay hindi pa nakasara dahil ang kahoy ay nakapilipit o may mga nawawalang trangka. Nagpasalamat kami na isang tao ang dumating sa sumunod na umaga upang tulungan kami na ayusin ang mga ito.

Martes ng umaga, ako’y nagbabasa ng aking Bibliya sa Isaias 59. Matapos basahin ang Isaias 59:19, “Kapag ang kaaway ay darating gaya ng isang baha, ang Espiritu ng Panginoon ay magtatakda ng batayan laban sa kanya.” Nagpasalamat ako kay Yahuwah para sa mapalad na katiyakang ito at naisip ko na ang batayan ay isang anghel na nakatayo sa pagitan namin at ng bagyo, sinasabi na, “Hangin, lumayo ka.” Naaliw ako sa kaisipan na ako ay nasa Kamay ng Panginoon ng Kalikasan.

Sa umagang iyon, nalaman namin na si Irma ay lalo pang lumakas mula sa isang kategorya 3 hanggang sa isang kategorya 5 na bagyo habang ito’y tumatawid sa mainit na katubigan. Si Irma ang pinakamalaking bagyo sa karagatang Atlantiko at tatamaan muna nito ang mga isla ng Leeward sa hilaga, kabilang ang St. Kitts at Nevis. Ang pagtataya ng bakas ng bagyo ay ipinakita ang mata ng bagyo na dadaan sa St. Kitts at Nevis.

bagyong Andrew 1992 vs bagyong Irma 2017

Ang larawan ng satelayt ay kinukumpara ang nauugnay na laki ng Bagyong Andrew,
isa ring kategorya 5 na bagyo, sa Bagyong Irma.

Simula noong ang pagtatala ay nagsimula, mayroon lamang na tatlong kategorya 5 na mga bagyo na tumama sa Estados Unidos: ang bagyo ng “Araw ng Paggawa” ng 1935; Bagyong Camille, noong 1969; at Bagyong Andrew, noong 1992. Ang Bagyong Irma ay sumalansang sa pagkakaugnay. Ang mga kategorya 5 na bagyo ay nireserba para sa mga bagyo na may lakas ng hangin na lagpas sa 157 milya kada oras. Ang lakas ng hangin ng Bagyong Irma ay umabot sa 185 milya kada oras (295 kilometro bawat oras), nagdidikta sa ilang komentarista na magmungkahi ng isang bagong kategorya ng bagyo ang dapat na idagdag sa sukatan: isang hindi pa naririnig dati na kategorya 6. Subalit ang lubos na laki ni Irma ay tunay na hindi maunawaang bahagi. Ito’y pinagmukhang maliit ang bawat nakilalang bagyo noon.

Nangilabot ako na hindi ko makakayang tumindig at magpasalamat pa rin para sa anumang nangyari. Naniwala ako na ito ay ganap na kalooban ni Yahuwah para sa aming buhay at anumang pinahintulutan Niya ay para sa aming walang hanggang kabutihan. Kaya nakiusap ako sa Kanya na tulungan akong maging kalmado, nananalig at mapagpasalamat.

Tumungo ako sa Internet upang magtipon ng mga impormasyon tungkol sa mga kategorya 5 na bagyo at nanood ng ilang video na naglalarawan kung anong nangyayari sa panahon ng mga kategorya 5 na bagyo para subukang tukuyin kung ano ang maaari naming asahan. Napagpasyahan namin na manatili sa isang kwarto sa ibaba na may isang pintuan at isang bintana na nakaharap sa Karagatang Atlantiko. Ipinaliwanag namin sa aming mga anak, mga edad 8, 5 at 2, na kami’y matutulog rito dahil naniniwala kami na ang lumalakas na bagyo ay malamang bunutin ang bubungan at magdulot ng malaking pinsala, ngunit ang mga anghel ay ipagtatanggol kami gaya ng ginawa kay Noe at kanyang pamilya sa panahon ng baha. Nag-imbita kami ng isang nakatatandang kapatid na lalaki at kanyang tatlong taong gulang na apo na sumama sa amin.

Martes ng hapon, tumungo na kami sa kwarto sa ibaba, may dalang mga kumot, tuwalya, tubig at pagkain. Inilagay namin ang mga alagang kambing at manok sa ibang mas malaking kwarto sa sumunod na pintuan.

Pagsapit ng gabi, umawit kami ng “Ang Angkla Mo Ba ay Mananatili?” “Sa Ilalim ng Kanyang Pakpak,” “Isang Silungan sa Panahon ng Bagyo,” “Magtatayo Kami sa Matibay na Bato,” at “Mabuti sa Aking Kaluluwa.” Nagbasa kami ng ilang halimbawa sa Bibliya kung paano si Yahuwah ay isang lubusang tulong sa gitna ng unos.

Habang ang mga bata ay nakatulog na, nakahiga ako. Nakinig ako sa isang audio-book, The Battle Plan for Prayer, dahil naalala ko ang kwento ng isang pamilya na nakita ang papalapit na buhawi, nagtago sa ilalim ng mesa at nakiusap kay Yahuwah para iligtas sila, nakita na lamang na ang lahat ng bagay sa paligid nila ay nawasak na maliban sa tinutuluyan nila. Nakinig ako sa kwentong iyon nang ilang beses sa gabing iyon. Ilang tao ang sinabi na ang bagyo ay dadaan ng mga alas-dos ng madaling araw, ang iba’y sinabi na ito’y darating sa susunod na umaga, Miyerkules, mga alas-otso ng umaga.

Hating-gabi, nakita ko na ang lahat ng bagay ay napawi at ang mga nalalabi ay ang talaan ng aking buhay sapagkat nakita ito ni Yahuwah, iyong mga napagtagumpayan ko at anu-ano pa ang mapagtatagumpayan ko. Ang kuwerdas sa pagitan ko at proteksyon ni Yahuwah ay ang Kanyang mga pangako. At naramdaman ko na ang mga ito na lamang ang aking nalalabi, at ang mga ito’y napakahalaga. Nagbigkas ako ng mga pangako at nahanap ko ang Awit 46 at Awit 121 na lubos na kumakalinga, kaya kumapit ako sa mga kabanatang ito.

Si Yah ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat; Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mangauga dahil sa unos niyaon. (Selah) May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ni Yah. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataas-taasan. Si Yahuwah ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siya ni Yah na maaga. (Awit 46:1-5, ADB)

Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok; saan baga manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling kay Yahuwah, na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiising ang paa mo'y makilos: siyang nagiingat sa iyo, ay hindi iidlip. Narito, siyang nagiingat ng Israel hindi iidlip ni matutulog man. Si Yahuwah ay tagapagingat sa iyo: si Yahuwah ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ni Yahuwah sa lahat ng kasamaan; kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ni Yahuwah ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man. (Awit 121:1-8, ADB)

Buong magdamag, wala kaming narinig o naramdamang anumang bagay, mayroong sandali na nakaririnig ako ng kaunting hangin, subalit walang mas malakas kaysa sa aming naririnig na malakas ang ulan na bumubuhos. Maririnig at madarama namin ang bagyo kapag ito’y dumating na dahil isa sa mga salamin ng bintana ay nasira noong maaga at ang panangga sa bagyo ay hindi ganap na sinarahan ang bintana, kaya inaasahan namin na ang ulan ay tatagas sa mga lamat ng panangga. Subalit ito ay hindi naman nangyari.

Noong nagising ako sa kinaumagahan, naisip ko na ang bagyo ay darating na mga alas-otso ng umaga, sapagkat hindi pa natatahak ang landas nito. Binuksan namin ang radyo at nalaman na ang bagyo ay nakadaan na! Hindi ako makapaniwala.

Habang papalabas kami, nakita namin ang kakaunting natanggal na mga sanga sa hardin, subalit maging ang kulungan ng mga manok na may bukas na pasukan at walang dingding ang nabasa sa loob! Kami’y lumuhod at nagpasalamat kay Yahuwah para sa Kanyang kahanga-hangang maawaing proteksyon at mapagmahal na kalinga.

Mayroong pagbaha sa araw ng pagdating ng bagyo at pagkatapos. Ang kalsada sa harapan ng aming tahanan ay naging bumubulusok na ilog ng katubigan. Dapat gawin ang paglilinis sa buong isla. Ang Bagyong Irma ay humihip sa hilaga para mahinay na lampasan ang isla ng Nevis.

Si Yahuwah Ang Kanlungan. Siya Ang Silungan sa panahon ng bagyo. Siya Ang Silungan sa bawat delubyo ng buhay.

Si Yahuwah ang Matapat ay pinanatili ang Kanyang mga pangako.

Ang St. Bart matapos ang hagupit ng Bagyong Irma

Matapos dumaan ang Bagyong Irma, lahat ng natitira sa isang tahanan sa St. Bart ay isang tumpok ng kalat.

Isang Silungan sa Panahon ng Bagyo

Si Yahuwah ang aming Bato, sa Kanya kami nagkukubli,
Isang Silungan sa panahon ng bagyo;
Ligtas sa ano pa man laki ng alon,
Isang Silungan sa Panahon ng Bagyo.3

Si Yahuwah ay nakikipag-usap sa Kanyang mga anak sa iba’t ibang paraan. Siya ay nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng Kasulatan, sa mga pakiramdam sa puso mula sa Banal na Espiritu, at Siya din ay nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng kalikasan. Karaniwan, ang mga mananampalataya ay nakatuon sa kagandahan ng kalikasan: ang kalinga na inilarawan ng Manlilikha sa pamamagitan ng paraan na ibinigay Niya para sa mga ibon sa himpapawid, at mga liryo ng batawan. Subalit maaari din Siya na makipag-usap sa pamamagitan ng mapaminsalang pwersa ng kalikasan.

Ang mga kategorya 5 na bagyo ay napakalakas kaya ang mga ito ay itinuring na “mga gawa ng Diyos.” Tiyak na pasok sa antas na ito ang Bagyong Irma. Ang hangin ng panlabas na silo ay napakalakas na sa katunayan ay hinigop nito ang katubigan palayo mula sa dalampasigan ng Bahamas nang ilang milya. Ito ay isang kaganapan na sinabi ng meteorolohistang si Angela Fritz ng Washington Post na nalalaman lamang na posible sa teorya.4

Mahalaga na malaman ang mga bagay na ito dahil pinapahintulutan lamang ni Yahuwah na mangyari ang mga bagay na iyon na maaaring gamitin para sa ating mas dakila, espiritwal na kabutihan.

Isang Larawan ipinost noong Setyembre 8, 2017, mula sa Twitter user na nagngangalang Adrian, ipinapakita ang nawawalang karagatan

Isang larawang ipinost noong Setyembre 8, 2017, mula sa Twitter user na nagngangalang Adrian,
ipinapakita ang nawawalang karagatan na malayong nakikita ng mata.

Ang Amos 3 ay naglalaman ng isang pangako na mahalaga sa puso ng lahat ng mananampalataya: “Tunay na si Adonai Yahuwah ay walang gagawin, kundi Kaniyang ihahayag ang Kaniyang lihim sa Kaniyang mga lingkod na mga propeta.” (Amos 3:7, ADB) Habang ang teksto ay halata at pangunahing tinutukoy sa pagpapakita ng hinaharap sa mga propesiya ni Yahuwah, ang tuntunin na ipinapakita ni Yahuwah kung anong darating ay naaangkop din sa kalikasan.

Noong tumugon si Yahuwah sa tanong ni Job, gumawa rin Siya ng isang serye ng mga katanungan para ipakita ang kapangyarihan ng Makapangyarihan kumpara sa kahinaan at kawalan ng halaga ng tao.

Nang magkagayo'y sumagot si Yahuwah kay Job mula sa ipoipo, at nagsabi, Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalake: sapagka't tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo, kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? (Job 38:1-5, ADB)

Mula rito, nagtanong pa si Yahuwah ng mga mas tutok na katanungan:

O sinong nagsara ng mga pinto sa dagat, nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay-bata? (Job 38:8, ADB)

Pumasok ka ba sa mga bukal ng dagat? O lumakad ka ba sa mga landas ng kalaliman? . . . Iyo bang nabatid ang kaluwangan ng lupa? Ipahayag mo, kung iyong nalalamang lahat. (Job 38:16 at 18, ADB)

Ito ang mga katanungan na hindi na iniisip ng karamihan. Subalit, kapag ang mga kalamidad ay dumating, mahalaga na makita ang mga ito bilang mga tagapagbalita ng paparating na mga kaganapan. Iyon lamang ang dahilan kung bakit si Yahuwah ay, 1) nagpapadala ng mga mapaminsalang bagyo mismo; o, 2) pinapahintulutan ang mga masasamang tao sa kanilang maitim na adyenda para manipulahin ang panahon at gumawa ng mga kondisyon na mala-sakuna sa masa. Ang Bagyong Harvey, isang kategorya 4, sinundan agad ng Bagyong Irma, Bagyong Jose, at marami pang namumuong sama ng panahon, ay mga nag-iingay na alarma ng Langit: gising na!

Huwag gumawa ng pagkakamali ng pagkibit-balikat na ang mga kalamidad ng kalikasan ay walang mga kahihinatnan. Tinanong ni Yahuwah si Job: “May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay-bata nagmula ang hielo? At ang escarcha sa himpapawid, ay ipinanganak nino?” (Job 38:28-29, ADB) Ang mga ito ay hindi mga walang saysay na katanungan. Narito, taglay ni Yahuwah ang sukdulang responsibilidad para sa modelo ng panahon sa daigdig. Ngunit hindi Siya tumigil dito. Tiniyak Niya ang mga pahayag na ang mga sukdulan ng panahon ay gagamitin sa panahon ng kawakasan.

Pumasok ka ba sa mga tipunan ng nieve, o nakita mo ba ang mga tipunan ng granizo, Na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma? (Job 38:22-23, ADB)

Ang mga bagyo ay isang bahagi ng ekosistemang kalikasan ng daigdig. Ngunit kung kailan ang mga bagyo ay malaki at mapaminsala gaya ng kasalukuyang hanay ng mga bagyo na bumabayo sa Caribbean—Harvey, Irma, Jose, at Maria—ang mga mananampalataya ay kailangan na bumangon at maghanda dahil si Yahuwah ay nagbabala na marami pang paparating.

Look ng Paraquita sa British Virgin Islands bago at pagkatapos ng Bagyong Irma

Look ng Paraquita sa British Virgin Islands bago at pagkatapos ng Bagyong Irma.

Ang Aking Pag-asa ay Tinayo sa Natatangi

Kapag ang kadiliman ay tila nagkukubli ng Kanyang mukha,
Nananahan ako sa Kanyang pagpapalang hindi nagbabago.
Sa bawat lakas at bugso ng hangin,
Ang aking angkla ay nananatili sa loob ng tabing.5

Ang Bagyong Irma ay inihanay sa mga pinakamalalakas na bagyo na naitala sa Karagatang Atlantiko. Ang bagyo ay napanatili ang lakas ng hangin na umaabot ng hindi bababa sa 180 milya kada oras sa loob ng 37 oras, nagtakda ng bagong tala para sa pinakamalakas na bagyo sa pinakamahabang tagal saanman sa buong mundo. Halos 400 milya ang haba pahalang, ito ay isang halimaw, na may hangin na lumalagpas palabas hanggang 80 milya mula sa mata ng bagyo.

Ang mata ni Irma ay pumunta sa Barbuda sa oras na 1:47 am noong Miyerkules, Setyembre 6, 2017. Ang maliit na isla ng Barbuda, wala pang 70 milya ang layo, silangan ng Nevis, na may populasyon ng 1,800 ay napinsala. Si Gaston Browne, ang Punong Ministro ng Antigua at Barbuda, ay sinabi sa Associated Press, “Ang saklaw ng pagkawasak sa Barbuda ay hindi pa nangyayari noon. Siyamnapu’t limang bahagdan ng mga ari-arian ay dumanas ng ilang antas ng pinsala.”

Ang mga residente ay tuluyang inilikas, sapagkat walang kuryente, walang tubig inumin, walang pagkain, at walang landas na matatahak. Isang babae, naghihintay na ilikas, ay ipinaliwanag, “Nawasak lahat. Walang naaabutan ng tulong dahil ang lahat ay apektado.”

Napinsala rin ng Bagyong Irma ang St. Martin, mga nasa 50 milya, hilaga ng Nevis, at ang Virgin Islands, na nasa 170 milya, hilagang-kanluran ng Nevis.

Noong Setyembre 7, 2017, ang The New York Times ay inulat ang mga kondisyon sa St. Martin, ipinahayag:

Halos lahat ng isla ng St. Martin ay nawasak, ayon kay Daniel Gibbs, ang pangulo ng konseho ng teritoryal na Pranses ng bansa.

“May mga pagkasira ng mga barko, nawasak na mga kabahayan, tinanggalan ng mga bubungan saanman,” sinabi ni Ginoong Gibbs sa Radio Caraïbes International. “Hindi ito kapani-paniwala, hindi mailarawan.”6

Ilang araw ang lumipas, ang kategorya 4, Bagyong Jose, ay makitid na hindi tinamaan ang St. Martin subalit, sa sumunod pa, ang Bagyong Maria, isa pang kategorya 5, ay nagpahagupit naman sa St. Martin.

Ang Langit ay nananawagan, nakikiusap, nagsusumamo: gising na!

Dominica

“Ang isla ng bansang Dominica sa Caribbean ay nagtiis ng “nakagugulantang” na pinsala mula sa Bagyong Maria, ang punong ministro nito ay sinabi . . . , matapos ang bagyo ay tumama ng lakas ng hangin na umaabot ng halos 160 milya kada oras na nagpalipad ng mga bubong, kabilang ang kanyang sariling tahanan.”

Sa Mateo 24, ipinaliwanag ng Tagapagligtas: “Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa iba't ibang dako.” Pagkatapos, siya’y nagbabala, “Ang lahat ng mga ito ay simula pa lamang ng paghihirap na katulad ng sa panganganak.” (Mateo 24:7-8, FSV)

At ito’y totoo. Sinuman na sumusunod sa balita ay nalalaman na ang mga tinatawag na “pangkalikasan” na sakunang ito ay tumataas sa isang maramihang antas mula pa noong 1960s. Ang bagong “normal” ay mga bagong ulat na pangyayari: bagong ulat na kainitan; bagong ulat na pagbaha, bagong ulat na pag-ulan; bagong ulat na Artikong taglamig. Sa taong 2016 lamang, mayroong tatlong “isa sa bawat 1,000 taon” na mga pagbaha sa Estados Unidos! Sa ibang salita, ang mga pagbaha ay mas malala, ang mga ito’y may isa sa 1,000 tsansa ng pagganap. At iyon ay mga pagbaha lamang sa Estados Unidos!

Talangguhit na nagpapakita ng mga kalamidad hanggang 2010

Habang ang talangguhit na ito ay nagpapakita ng isang pagbaba noong 2010, ang bilang ng mga kalamidad sa katunayan ay biglang tumaas.

Ang mga sakuna sa iba’t ibang panig ng mundo ay tumataas, sa parehong dalas at laki. Ang bawat buwan sa taong 2017 ay puno ng isang kalamidad matapos ang isa pa. Tunay nga, ang mga salita ng Tagapagligtas ay natupad, hindi pa nangyayari noon. Kung ang pagkamasumpungin ng panahon ay dahil sa lehitimong kalamidad, o dahil sa manipulasyon ng mga tao na may maitim na adyenda, ipinahayag ng lahat na ang katapusan ng sanlibutan ay malapit na.

Enero

Mabigat na mga pag-ulan ang tumama sa Zimbabwe, at ang pagbaha ay pumatay sa daan-daang bilang. Halos 2,000 ang nawalan ng tirahan. Ang mga pagbaha ay nagaganap sa Pakistan, Peru, Malaysia, Pilipinas, Estados Unidos, Indonesia, Thailand, at Timog Aprika. Isang serye ng apat na malakas na paglindol sa loob ng apat na oras ang yumanig sa Italya.

Pebrero

Ang pagbaha ay lumamon sa Kentfield, Inglatera, at New Orleans sa Estados Unidos, habang ang biglaang pagbaha sa Málaga, Espanya, nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali, kalsada, at mga sasakyan. Ang malakas na pag-ulan ay nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Chile, nag-iwan sa milyun-milyon nang walang malinis na tubig-inumin. Ang pagbaha ay lumaganap din sa Mozambique, Morocco, at Colombia. Nagpapatuloy din ito sa Indonesia at Timog Aprika.

Marso

Ang Timog Aprika ay patuloy na nasasalanta ng matagalang pagbaha. Ang pagbaha ay nagaganap sa New Zealand, Peru, Brazil at Argentina. Ang Bagyong Debbie ay nagdulot ng $1.84 bilyon noong sumalanta sa Queensland, Australya. Labing-apat na katao ang namatay. Ang karagdagang pagbaha sa Zimbabwe ay nagdulot pa ng marami pang kamatayan.

Abril

Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay nagaganap sa Indonesia at Tsina. Nagpapatuloy pa ang baha sa New Zealand at Argentina. Ang Iran, Kazakhstan, Colombia, Jamaica at Missouri, sa Estados Unidos rin, nakararanas lahat ng mapaminsalang baha. Ang Botswana ay ginulat ang buong mundo noong tinamaan ng magnitude 6.5 na lindol ang bansa. Ang lindol sa lubos na matatag na rehiyon ng Aprika na ito ay halos hindi pa nararanasan o naririnig.

Mayo

Ang Montreal, Canada, ay nagdeklara ng state of emergency noong ito ay apawan ng pinakamalalang pagbaha na naranasan sa loob ng ilang dekada. Ang pamahalaan ay nagpatupad ng sapilitang paglikas. Ang Jamaica ay nagpapatuloy sa baha habang ang Arkansas, sa Estados Unidos, at sa Quebec, Canada, ay lubog sa tubig. Ang Haiti, Indonesia, Tsina at Sri Lanka ay lubog din sa delubyo ng tubig. Sa Colorado, sa Estados Unidos, ay tinamaan ng isang ulan ng yelo na napakalakas kaya sumira sa salamin ng mga sasakyan.

Hunyo

Ang Portugal ay tinangay ng malawakang sunog, nagresulta sa pagkawala ng buhay ng 60 tao. Nag-ulat ang ABC News sa “Matinding Panahon na nakaaapekto sa milyun-milyon” sa Estados Unidos. Iba’t ibang matinding panahon ang sumira sa mga tahanan at kabuhayan, nagdulot ng milyun-milyong dolyar sa pinsala. Kabilang sa mga pangyayaring ito ay magnitude 4.4 na lindol, sinundan ng isang pulutong ng mahigit 2,000 pagyanig, sa dambuhalang bulkan sa Yellowstone. Isang pagsabog sa napalaking “super volcano,” nagbabala ang mga dalub-agham, ay maaaring pumatay sa bawat isang nabubuhay sa Estados Unidos. Ang Tsina at Tunisia ay nakaranas ng mapaminsalang pagbaha.

Hulyo

Isang malalang pag-ulan ng yelo ang kumalampag sa Istanbul, Turkey, at nagdulot ng mga biglaang pagbaha, isang linggo matapos ang Istanbul ay umapaw sa bagong ulat na pagbaha. Samantala sa Tsina, mahigit 50 katao ang namatay at 38,000 tahanan ang nawasak nang umapaw ang mahigit 60 ilog. Ang pagbaha ay napilitan sa 1.2 milyong katao na lumikas. Ang India, Turkey, Amman at Japan ay lubog sa mabilisang pagbaha.

Agosto

Ang mga nakamamatay na pagbaha sa India at Nepal ay pumatay sa mahigit 1,200 katao at nagpumilit sa milyun-milyon na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa kaparehong oras, ang pag-ulan sa Sierra Leone ay nagdulot ng pagbaha at pagguho ng putik na pumatay sa daan-daang tao at nag-iwan sa libu-libo na wala nang matitirahan. Sa California, ang siyudad ng San Francisco ay binasag ang talaan sa 106 F./41 C., habang ito’y umaabot sa 115 F./115 C. katimugan ng siyudad. Ang Hilagang California ay patuloy na niluluto sa tatlong numerong temperatura.

Setyembre

Sa mismong panahong ang pamilya sa Nevis ay nagsusumamo para sa banal na proteksyon, saanman sa mundo, ang ibang tao ay nakararanas ng mga kalamidad. Sa katunayan, napakaraming naganap nang sabay-sabay, karamihan sa mga tao ay walang kamalayan ng anong nagyayari sa ibang lugar. Kasunod ay isang listahan ng mga pangyayari na naganap nang sabay-sabay sa mga pagkawasak na hatid ng mga Bagyong Harvey, Irma, Jose at Maria:

Karamihan, kung hindi lahat ng mga nabanggit na sunog ay dulot ng pagtama ng kidlat. Halos 40,000 pagtama ng kidlat ang naganap sa panahon ng 24 oras ng Setyembre 10 at 11, sa katimugang California lamang.

Talungguhit ng mga Kalamidad (1950-2012)

Isa pang talungguhit na nagpapakita ng marahas na pagtaas ng bilang ng mga kalamidad.

Sa Ilalim ng Kanyang Pakpak

Sa Ilalim ng Kanyang pakpak ako’y ligtas na mamalagi;
Bagama’t lumalalim ang gabi at bagyo’y marahas,
Patuloy akong nagtitiwala sa Kanya, alam kong ikukubli Niya ako;
Tinubos Niya ako, at ako’y Kanyang anak.7

Ang bagay na bawat isa sa atin na dapat tandaan ay “ang lahat ng mga ito ay simula pa lamang ng paghihirap na katulad ng sa panganganak.” Ang mga sakunang ito ay ipinahayag na ang katapusan ay paparating na! Mula ngayon, ang mga pangyayari sa buong mundo ay lalo lamang titindi at dadami. Sapagkat mapaminsala na, ang mga ito’y patikim pa lang ng anong paparating. Ang katunayan na ang mga kalamidad sa iba’t ibang panig ng mundo ay naabot ang laki at tindi na ang mga ito mismo ay babala pa lang ng mga darating pa sa hinaharap.

Ang Pahayag 8 at 9 ay idinitalye ang mga pangyayari sa hinaharap sa ilalim ng simbolismo ng pitong anghel, bawat isa’y magpapatunog ng trumpeta. Sa bawat bagong ingay ng sumunod na trumpeta, isang bagong sakuna ang babagsak sa lupa. Ang huling tatlong trumpeta ay lubos na kagimbal-gimbal kaya ang Bibliya ay tinawag ang mga ito na “lagim.” Ngayon na ang oras na kumapit na hindi katulad ng dati sa mga dakila at mahahalagang pangako.

Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang kabutihan ni Yahuwah ay kumikinang pa rin. Ang panahong ito ng hindi pa nangyayaring trahedya at pagkawasak ay ginawa para kunin ang atensyon ng buong mundo sa kalubhaan ng mga panahon kung kailan tayo nabubuhay.

Maraming mabubuting tao ay binawian ng kanilang mga buhay sa mga patuloy na kalamidad na nagbabalita ng pagsisimula ng katapusan. Gawin man natin ito tungo sa Langit sa pamamagitan ng puntod, o hindi makita ang kamatayan, sa huli, sa mga kamay ng Ama na nalalaman kung ano ang pinakamabuti sa kalagayan ng bawat indibidwal.

Nasa krisis naipapakita ang tunay na katangian. Kapag ang masigasig na tinig ay ipinahayag sa hating-gabi, “Pagmasdan, ang pagdating ng ikakasal; lumabas ka para makasama siya,” at ang mga natutulog na birhen ay gumising mula sa kanilang mga pagkakatulog, nakita kung sino ang gumawa ng paghahanda para sa pangyayaring ito. Ang parehong partido ay walang kamalayan; ngunit ang isa ay handa sa kagipitan, habang ang iba ay hindi naghanda. Kaya ngayon, isang hindi inaasahan at hindi napapansin na sakuna, isang bagay na nagdadala sa kaluluwa nang harap-harapan sa kamatayan, ay makikita kung mayroong anumang tunay na pananampalataya sa mga pangako [ni Yahuwah]. Ipapakita nito kung ang kaluluwa ay nagpatuloy sa kagandahang-loob. Ang dakila at panghuling pagsubok ay darating sa pagtatapos ng probasyon ng tao, kung kailan huli na ang lahat para sa pangangailangan ng kaluluwa na tustusan.8

Sa panahon ng pagsusulat ng artikulong ito, ang Bagyong Irma ay nalusaw na ngunit ang kalamidad ay nagpatuloy pa. Ang Bagyong Maria ay kumikilos patungong Puerto Rico. Ang National Weather Service ay ipinahayag: “Ito ay lubos na mapanganib na bagyo at ang mga salpok na banta sa buhay ng mga tao ay inasahan sa buong PR [Puerto Rico] at Virgin Islands.”9 Ito ay isang seryosong problema. Marami sa mga tao na inilikas mula sa ibang isla bago at pagkatapos ng Bagyong Irma, ay dinala sa Puerto Rico! Kung si Maria ay tumama sa kalupaan ng Puerto Rico, ito ang kauna-unanhang kategorya 4 o 5 na bagyo sa loob ng 85 taon.

Gayunman, isang pamilya sa Nevis ay nalalaman kung kanino sila mananalig.

Ikaw din ba?

Nananalangin ang World’s Last Chance para sa iyo: huwag hayaan ang babala ng Langit na bumagsak sa ayaw duminig!


1 Isinulat ni Priscilla Jane Owens noong 1882.

2 Ang mga pangalan ay hindi ibinigay dahil sa pakiusap.

3 Isinulat ni Vernon J. Charlesworth noong 1880.

4 http://reverepress.com/news/ocean-missing-irma-strong-sucking-water-away-shore-miles/

5 Isinulat ni Edward Mote.

6 https://www.nytimes.com/2017/09/07/world/americas/hurricane-irma-caribbean-destruction-video-photos.html

7 Isinulat ni William O. Cushing.

8 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 412, binigyang-diin.

9 http://edition.cnn.com/2017/09/19/americas/hurricane-maria-caribbean-islands/index.html