Print

Sňatek vytvořený v Nebi

Middle Eastern párYahuwah stvořil lidskou rasu, aby zvláštním způsobem zjevila Jeho charakter lásky. Bible uvádí: „I stvořil Elohim člověka k obrazu svému, k obrazu Elohimovu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. . . . Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.“ (viz Genesis 1,27 a 2,24)

Pár, který je sjednocen ve své oddanosti  Yahuwahovi, může být obrovským vlivem pro dobro v tomto světě. Domov takového svazku může být malým nebem na zemi, ve kterém je možné se připravovat na Nebeský Kanán. Aby bylo nějaké manželství úspěšné a naplnilo Yahuwahův plán pro tento nejintimnější ze vztahů, je životně důležité, aby byl zvolen správný životní partner.

Satan ví, jak je důležité vzít si toho správného partnera, a snaží se překazit Otcův moudrý plán tím, že spojuje v manželství lidi, kteří by se nikdy neměli brát. Většina mladých lidí nemá správné chápání toho, jak si vybrat partnera pro život. Knihy, populární hudba a filmy, všechno to propaguje falešné představy o lásce a manželství. Být „zamilovaný“ se považuje za nezbytnou podmínku pravého štěstí a citového naplnění v životě.

Avšak „láska“ představovaná tímto světem je matoucí a rozporuplná. Popletení světskou verzí „lásky“ ptají se mladí lidé často: „Jak mohu vědět, že jsem opravdu zamilovaný?“ Standardní odpověď je neúčinná a zamítavá: „Pokud se musíš ptát, pak nejsi!“

Satan se velmi tvrdě snaží o to, aby svedl lidi do katastrofálních svazků. Hodně se mu to daří tím, že lidem dává nesprávné chápání toho, jak si volit partnera. Světská úspěšnost správné volby životního partnera poté, co spolu chodí, je vidět na smutných statistikách rozvodovosti. Jen v USA se 50% manželství rozvede. A z té druhé poloviny, kteří zůstanou svoji, je mnoho manželství nešťastných.

nešťastný párSvětový standard pro manželství je „být zamilován a milován“ někým jiným. Žádný jiný požadavek se nezvažuje. Většina lidí si myslí, že když milují někoho jiného a on nebo ona miluje je, pak je to všechno, co je nezbytné pro dobré manželství. Reality života a neslučitelnost osobností a životních cílů jsou překonány tvrzením, že „Láska přemáhá vše!“ a „Láska si najde způsob!“ Tato metoda volby partnera je pravidelně odsouzena k nezdaru, protože je založena na 1) ženských emocích a 2) mužské sexuální touze.

Když se muži podaří přesvědčit ženu, že ji zbožňuje nade všechny jiné ženy, pak si ho vezme a dá mu to, po čem on touží: sex. Takto, v tomto Satanově padělku, muž ani žena nepoužívají své Yahem darované síly rozumu. Aniž by si to uvědomovali, používají svého nižšího rozumu k tomu, aby učinili životní rozhodnutí.

To není Yahuwahova metoda, jak si zvolit životního partnera. Pokud má partnerství vytvořené podle tohoto světského modelu úspěšně přetrvat, musí se utužit na pevnějším základu: na společném cíli sloužit Yahuwahovi jednotlivě a nesobecky jeden druhému. Dnešní novodobé chození dvou lidí je Satanův padělek pravých, zbožných námluv. Všichni, kdo chtějí ctít Yahuwaha ve svých životech a svém manželství, odloží stranou falešná pravidla světského namlouvání a zvolí si partnera způsobem, kterým uctí Yaha.

Existuje několik kroků, které musí člověk udělat, aby nalezl životního partnera a svazek může být Nebem požehnán:

  1. Používej svou hlavu, tvou nejlepší analýzu.
  2. Hledej božský rodokmen.
  3. Ucházej se, nescházej  se.
  4. Pohovor!
  5. Hledej božskou radu.

Používej svou hlavu

kůňTo se zdá být jednoduché, ale není. Je naprosto důležité, aby byl životní partner vybrán racionálně, logicky a podle Nebeských měřítek. Být sexuálně přitahován k druhému člověku je v této chvíli vedlejší a nemístné. Nyní je čas zanalyzovat a rozhodnout se, bude-li ten člověk slučitelným kamarádem.

Ve světě se naopak trvá na tom, aby se žena snažila být přitažlivá muži a on po ní sexuálně toužil. Tvrdí se, že když není žádná sexuální přitažlivost, nemůže být ani žádný trvalý vztah. Takto se celý proces zbavuje vyšších sil mysli a je ovlivněn jen slabými, vrtkavými zvířecími pudy, které mají všichni primáti. To není základ pro trvalé a uspokojující manželství.

 

Hledej božský rodokmen

Chovatelé koní ví, že když zkříží plnokrevníka s poníkem, hříbě nebude plnokrevník. A přesto jsou lidé daleko méněZamyšlený mladý africký člověkopatrní ve výběru svých životních partnerů! Je vědeckým faktem, že fyzické a duchovní tendence se předávají po generace. Člověk, který pochází z dlouhé linie silných alkoholiků, bude mít pokušení a zděděné sklony, které nebude mít člověk střídmého dědictví. Podobně i člověk, jehož rodiče, prarodiče a praprarodiče učinili svou životní zásadou následovat pravdu za jakoukoliv cenu, bude mít vznešenější duchovní dědictví, které mu dá sílu do všech životních bojů.

Když zvažuješ, koho si zvolíš za životního partnera, hledej někoho z božského rodokmenu. Často se stane, že zvyky získané v raném dětství jsou v mladém člověku skryty, ale vyvstanou ve středním věku. To může vést k velkému neštěstí a trápení, snaží-li se jeden člověk následovat Yahuwaha a ten druhý se vrací k vlivům raného dětství a slabostem, které zdědil.

Ucházej se, nescházej  se

Schůzky, které jsou definované jako přeskakování od jednoho vztahu k druhému a pak dalšímu v naději, že najdu „toho Pravého“, jsou padělkem Nebeského ucházení se o někoho. Nikdy nemůže být tímto způsobem získán vhodný životní partner, tak jako to umožňují námluvy. Při pravých námluvách zvažuje muž mladé dívky, které zná. Pak analyzuje, která z nich je nejvíce duchovní, nejvíce odhodlaná sloužit Yahuwahovi. Zvažuje, jestli její náboženské nauky jsou slučitelné s jeho vlastními. To je otázka nejvyšší důležitosti, protože žena je typicky tím člověkem, který nese největší zodpovědnost za výchovu dětí, které se v jejich svazku mohou narodit.

Zkoumej důkladně ženy ve tvém okolí. Nevybírej uspěchaně, nefixuj se unáhleně, protože na moudré volbě záleží tvá budoucí spokojenost i radost a blaho tvých dětí. (“Wife,” The Book of Morals & Precepts, Book III, Chapter 16.)

Moudrý muž také zváží temperament ženy. Je citově silná? Bude pro něj pomocí, stát po jeho boku, snášet životní zkoušky a vítězství? Je mírného, pokojného ducha, který zajistí soulad v domácnosti a mohou být děti svěřeny její péči? Má takovou moudrost, aby byla důvěryhodným partnerem?

Existuje jen jedna volba ženy pro moudrého muže: ta nejlepší žena, kterou zná. . . . Tvá žena, pokud dobře zvolená, rozpůlí tvé zármutky a zdvojnásobí tvé radosti. Pokud zvolena hloupě, znásobí tvůj žal a rozředí tvé radosti hořkostí. (“Wife,” The Book of Morals & Precepts, Book III, Chapter 59.)

Všechno to je je učiněno, než vůbec přistoupí k mladé ženě. Spolehlivá manželka může být velkým požehnáním pro muže. On nehledá manželku, která je jen něco více než další dcera, která se ptá o jeho svolení a vedení pro každou maličkost. Protože jeho čas a energie jsou často vyčerpány snahou o výdělek, moudrý muž bude hledat ženu, která dokáže být skutečným společníkem a spolupracovníkem v rodinném podniku.

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí.

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. (viz Přísloví 31,10-12. 25-18. 30)

mladá žena, rozhodování o tom, kterou cestou si vybratTaktéž mladá žena musí analyzovat každého perspektivního nápadníka. Neměla by jen sedět a toužebně očekávat nějakou nabídku k sňatku, aby se „naplnil“ její život. Pavel varoval: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?“ (2. Korintským 6,14) Domov, kde manžel a manželka nejsou stejně oddáni věrné službě Yahuwahovi ve všech věcech, je domov, kde se stín nikdy nevzdálí.

Uvažuj o Skutečném Muži, o muži, který se snaží dosáhnou božského. On je ten muž, ve kterém [Yahuwah] uspěl. On je [Yahuwahův] vyvolený. …

Žena, která říká: „Já nebudu patřit žádnému muži, ledaže to bude Skutečný Muž“, je tvůrce Skutečných Mužů a slouží účelu [Yahuwaha]. . . .

Existují dva druhy žen, skutečných žen a běžných žen. Běžná žena dělá z druha slabocha, zatímco skutečná žena dělá ze svého druha Skutečného Muže. Ale rozdělování života je takové, že běžné ženy chtějí mít za manžely Skutečné Muže a slaboši  oklamávají skutečné ženy. A proto musí být Skutečný Muž dostatečně moudrý, aby viděl rozdíl mezi běžnou a pravou ženou, a pravá žena musí znát rozdíl mezi Skutečným Mužem a slabochem. (Excerpted from The Great Book of the Sons of Fire.)

Mladá žena má zodpovědnost vůči Yahuwahovi postarat se o to, aby nespojila svůj život s někým, jehož vliv zničí duchovní východu, která dá svým dětem. Musí analyzovat, zdali muž, kterému dává svou ruku do manželství, jí bude partnerem, stejně tak jako bude ona partnerka jemu.

V dnešní ekonomice jsou ženy často pod tlakem, aby pracovaly mimo domov a finančně pomohly rodině. To však zdvojnásobuje práci ženy, protože ta nadále zůstává primárně zodpovědná za domov a děti. Stále častěji manžel zanechává ženu samotnou při vaření, úklidu, nákupu a výchově dětí, přestože chodí do práce, aby taky vydělávala peníze. Pokud pomáhá v domácnosti, je to spíše na žádost ženy, než že by si spravedlivě dělili domácí povinnosti. Mladá žena se musí rozhodnout, jestli muž, kterého si chce vzít, bude pro ni věrným pomocníkem, bude ji chránit a usnadňovat jí práci s jeho větší silou, stejně jako ona má v plánu mu pomáhat a být mu partnerkou na celý život. Dokáže se postarat o ni a budoucí děti, aby mohla věnovat svůj život domovu a dětem?

Pohovor!

rozhovor své potenciální partneraJe velmi důležité chápat své vlastní ambice. Ambice znamenají více než naděje, sny a plány. Ambice jsou cíle, které nemohou být ignorovány nebo dokonce úspěšně kompromitovány. Pokud jsou vaše ambice ve střetu, pak to není partner pro tebe. Dokonce i u párů, kde oba milují Yahuwaha, platí, že pokud nesdílejí slučitelné cíle, neměli by vstupovat do manželství. Neznamená to, že by jeden člověk byl dobrý a ten druhý špatný. Yahuwah tě může povolat k jiné práci pro Něj.

Také bys měl poznat, co tvůj protějšek nemá rád, cokoliv on nebo ona prudce nesnáší. Nemusíš mít stejné averze, ale musíš se ujistit o tom, že vaše averze nejsou v konfliktu s ambicemi toho druhého. Averze a ambice, které byste měli mít společné, zahrnují náboženské věrouky, peníze, životní styl a výchovu dětí.

Hledej božskou radu

Izákovo manželství s Rebekou je dobrým příkladem námluv a manželství, které má Nebeské požehnání. Při hledání manželky měl Izák božskou radu v podobě svého otce a věrného služebníka jeho otce. Prvním požadavkem bylo, aby byla z božského rodu. V blízkosti obydlí Abrahama a Izáka bylo dostatek krásných dívek, ale hledali více než tělesnou krásu. Krásu charakteru, která pochází jen z transformace srdce v božský obraz, to bylo to, co hledali pro Izáka.

Když ten služebník cestoval z Kanánu do Mezopotámie k Abrahámovým příbuzným, modlil se a prosil Yahuwaha, aby ho vedl při výběru ženy pro Izáka. Yahuwah to slyšel a vyslyšel tuto prosbu. Když se vrátil domů s Rebekou, „Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou.“ (Genesis 24,66.67)

Získání zbožný poradit od tátyPokud jsi požehnán nebo požehnaná zbožnými rodiči, kterým můžeš důvěřovat, nezdráhej se hledat jejich radu. Moudrost získaná skrze životní zkušenosti může být obrovskou pomocí a požehnáním pro tebe, když hledáš životního partnera. Ne každý má rodiče, které se dá takto důvěřovat. Pokud nemáš rodiče, kteří jsou plně oddáni Yahuwahově vůli, nemusíš si brát nikoho, koho ti vyvolí. Tvá první a největší zodpovědnost je vůči Yahuwahovi a služba Jemu. Všechny ostatní vztahy musí být druhotné v porovnání s tímto.

Pokud nemáš rodiče, kteří ti mohou poskytnout božskou radu, můžeš ji vyhledávat u staršího kamaráda, pokud je to možné. Mentor, který je bohabojný, může nabídnout drahocenný náhled při hledání životního partnera.

I když jsi zcela sám a nemáš žádného pozemského přítele, ke kterému by ses obrátil o radu, můžeš se vždy doptávat Yahuwaha. On bude tvou matkou, tvým otcem, tvým nejmoudřejším průvodcem a nejbližším společníkem. „Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Yahuwah však mne k sobě přivine.“ (viz Žalm 27,10). Vždy můžeš žádat tvého Nebeského Otce o radu. „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Yahuwaha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá; i budeť jemu dána.“ (Jakubova 1,5)

Yahuwah rád odpovídá na modlitbu víry. Nezanechá tě samotného v tak důležité záležitostí. Když se rozhodneš podřídit všechny věci Jeho vůli, On tě povede po bezpečné cestě. Aby tě povzbudil k víře a prosbě, Yahushua říká:

„Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno. Nebo který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu? A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu? Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí?” (Matouš 7,7-11)

Pokud si přeješ se oženit nebo vdát se, nepotřebuješ se bát toho, že tě Yahuwah bude svévolně držet jako svobodného či svobodnou. Jediný důvod, proč by někoho nepřivedl k tobě, je ten, že by nebyl nikdo, s nímž by tvůj svazek mohl být požehnaný.

Yahuwah vložil do každého člověka touhu po společenství s životním partnerem. Můžeš Yahuwahovi důvěřovat, že tě svede dohromady s takovým člověkem, pokud bude k dispozici. Tvá touha po životním partnerovi bude požehnaná s někým, koho ti přivede Yahuwah. Do té doby On naplní tvůj život. On ví, co tě udělá šťastným nebo šťastnou, a přeje si to pro tebe. „Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Yahuwah, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.“ (Jeremiáš 29,11)

Odevzdej všechno Yahuwahovi. On tě povede po bezpečné stezce a tvůj život, tvé manželství, odevzdané Jemu, oslaví Jeho jméno.

modlí pár

„Těš se v Yahuwahovi, a dá tobě žádosti srdce tvého.
Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví.“
(Žalm 37,4.5)