Print

Sumasamba sa Espiritu at Patotoo

Ang pagsimba sa tahanan ay maaaring nakaaabala kung ikaw ay nasanay sa pagpunta sa simbahan tuwing katapusan ng sanlinggo. Gayunman, kung ikaw ay sumasamba kasama ang isang munting pangkat, gaya ng iyong pamilya, o kahit sa sarili mo lang, posible na makamit ang pagpapala ng isang saganang araw ng Sabbath habang sumasamba sa tahanan.

Lumabas!


Ang Pahayag 18 ay naglalaman ng isang malinaw na kautusan na iwanan ang Babilonya: “Lumabas kayo mula sa kanya, bayan ko, upang kayo'y hindi makabahagi sa kanyang mga kasalanan, at upang sa kanyang mga salot ay hindi kayo madamay.” (Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version) Walang denominasyon ang hindi kasali. Lahat ng mga relihiyon at denominasyon ay kontaminado ng kamalian.

Ngunit iyon ay nagpapakita ng isang problema. Ang pagdalo sa simbahan ay nagiging kasingkahulugan ng pagsamba. Kaya, saan (at paano!) sumasamba ang mga mananampalataya?

Ang pagsamba ay isang pandiwa ng pagkilos. Binigyang-kahulugan ito bilang: “Para sumamba; para magbigay ng banal na karangalan; para gumalang nang may kataas-taasang respeto at benerasyon.”1 Ito’y nagmula sa salitang Hebreo na, shâchâh na ibig sabihin ay yumuko sa pagsamba. “Ito ay ang karaniwang termino sa pagdating sa harap [ni Yahuwah] sa pagsamba.”2 Ito ay isang bagay na maaaring gawin ng sinuman sa tahanan kasama ang kanilang pamilya, o maging sa sarili lamang nila. Sa katunayan, mayroong Biblikal na pangunguna para sa pananatili sa tahanan sa Sabbath!

Sa Exodo 16, bago ang pagbibigay ng kautusan sa Sinai, sinabi ni Yahuwah kay Moises: “Tingnan ninyo, na sapagka't ibinigay ni Yahuwah sa inyo ang Sabbath, kung kaya't Kaniyang ibinibigay sa inyo sa ikaanim na araw ang pagkain ng sa dalawang araw; matira ang bawa't tao sa kaniyang kinaroroonan, huwag umalis ang sinoman sa kaniyang kinaroroonan, sa ikapitong araw. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw.” (Tingnan ang Exodo 16:29-30.) Ang mga anak ni Israel ay hindi tumayo sa paligid ng tolda, o sa maagang tolda ng pagtitipon tuwing Sabbath upang makinig sa isang sermon ni Moises. Sa halip, ang bawat pamilya ay nanatili sa kanilang mga tahanan at sumamba kay Yahuwah sa mga tahanang ito.

Maaari mo rin na magawa ito.

Pagsamba sa Tahanan

Ang kaligtasan ay palaging isang indibidwal na bagay, hindi aktibidad ng isang pangkat. Ang pagsamba sa tahanan ay sukdulang katanggap-tanggap kay Yahuwah at sa katunayan ay higit sa pagpapanatili sa espiritu ng tunay na pagsamba.

Sumasamba mag-isa

mag-isang sumasambaMaraming mananampalataya na lumabas ng Babilonya ay napilitang gawin ito nang mag-isa. Ang pagsunod sa kordero saanman siya magtungo ay maaaring lubos na mapanglaw na paglalakad. Ngunit sigurado na kapag nahanap mo ang iyong sarili sa kategoryang ito, ang iyong papuri at pagsamba na itinatangi ni Yahuwah na parang walang ibang tao sa mundo para ipagkaloob ang Kanyang anak. Para sa isang makahulugang paglalaan ng oras kasama ang iyong Manlilikha, isaalang-alang ang mga sumusunod:

Sumasamba kasama ang pamilya

Kung kasama mo ang iyong pamilya sa paglisan sa Babilonya, ikaw ay tunay nga na mapalad. Huwag magapi sa kaisipan ng pagbibigay ng isang makahulugan na karanasan para sa iyong pamilya. Ang pagsamba sa tahanan ay maaaring simple o kumplikado sapagkat nais mo na gawin ito, ngunit isang mayamang pagpapala ang naghihintay sa lahat ng maglalaan ng panahon kasama si Yahuwah.

pagsamba ng pamilya


Sumasamba kasama ang mga kaibigan

Mayroong isang bagay na lubos na espesyal tungkol sa pagsamba ng isang pangkat ng mga mananampalataya na pare-pareho ang kaisipan. Dapat kunin ang pangangalaga, gayunman, na ang karanasan sa pagsamba ay hindi bumabagsak sa isang nakaistilong anyo ng pagsamba na tularan lamang na iniwan sa Babilonya.

Nang magkagayo'y silang nangatatakot kay Yahuwah ay nagsangusapan:

At pinakinggan ni Yahuwah, at dininig,

At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap Niya,

Para sa kanila na nangatakot kay Yahuwah,

At gumunita ng kaniyang pangalan.

“At sila'y magiging akin,” sabi ni Yahuwah ng mga hukbo,

Sa araw na aking gawin, sa makatuwid baga'y isang tanging kayamanan;

At akin silang kaaawaan,

Na gaya ng isang tao na naaawa sa kaniyang anak na naglilingkod sa kaniya. (Tingnan ang Malakias 3:16-17.)

Maging ang pinakabata ay maaaring sumama sa pagbabahagi ng mga paraan na nakaranas ng mga pagpapala ni Yahuwah sa sa loob ng sanlinggo.

Ang tunay na pagsamba (o dapat na ganito) ay higit pa sa pag-upo lamang sa mga linya, nakikinig sa isang tao na nagtuturo. Ang pangkalahatang aktibidad sa panalangin, awitin, at patotoo ay nagbibigay ng parangal kay Yahuwah at inilalapit ang mga puso sa Kanya.

pagsamba kasama ang mga kaibigan

Mga masaganang pagpapala ang naghihintay sa lahat ng susunod sa utos na iwanan ang Babilonya, kahit na lalabas nang mag-isa.

“At papatnubayan ka ni Yahuwah na palagi, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto; at ikaw ay magiging parang halamang nadilig, at parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat.

“Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan; at iyong tawagin ang Sabbath na kaluguran, at ang banal ni Yahuwah na marangal; at iyong pararangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita:

“Kung magkagayo'y malulugod ka nga kay Yahuwah; at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa; at pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama; sapagka't sinalita ng bibig ni Yahuwah.” (Tingnan ang Isaias 58:11, 13-14.)


1 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.

2 #7812, The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, 2001 ed.