Print

Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat

“Pariseo.” Ang salitang ito ay agad nananawagan ng isang diwa ng pagtanggi sa mga mag-aaral ng Bibliya at mga Kristyano. Si Yahushua, sa buong Bagong Tipan, ay may mas maraming gusot sa mga Pariseo kaysa sa anumang ibang pangkat ng mga tao. Bakit, gayon man? Ano ang kaibuturan ng mga hindi pagkakasundong ito? Maaari ba ang mga naturingang Kristyano ngayon ay may sala ng Pariseismo?

Habang madalas nating naiisip ang mga Pariseo bilang makalumang pangkat ng mga tao na ipinadala sa sinaunang Palestino, ang katotohanan ay ang Pariseismo ay buhay at ganap. Sa katunayan, ito ay lumalago sa mga puso ng nakararaming tagasunod ni Yahushua. Ang diwa ng Pariseismo ay hindi limitado ng edad, kasarian, o hanapbuhay. Ito ay maaaring manirahan sa mga puso ng parehong bata at matanda; ganon din sa parehong lalaki o babae. Gaano man ang kanilang titulo o posisyon, walang malaya mula sa masamang impluwensya na ito.

Man looking at himself in a mirror - there is a Pharisee in us ALL 

Ikaw ba ay isang Pariseo? Tinutulungan ka namin na maglaan ng oras na madasaling isaalang-alang ang bawat punto sa ibaba.1 Sa ating paghahanda para sa nalalapit na pagdating ni Yahushua, kinakailangan na siyasatin nang araw-araw ang ating mga pagsasagawa, ang ating mga propesyon, ang ating mga naiisip sa buhay, at ang tunay na kondisyon ng ating mga puso sa paningin ni Yahuwah. Lagi tayong maging mapagbantay sa ating gawain ng pagkabanal, upang tayo, sa pagpapala ng Ama ay tumayong walang dungis sa dakilang araw na iyon.

Sinabi ni Yahushua sa kanila, “Mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduseo.” (Mateo 16:6)

“Napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina.” (Galacia 5:9)

50 Katangian ng Isang Pariseo

(1) Ang Pariseo ay lumuluwalhati sa kanyang koneksyon sa mga banal na tao, ngunit walang personal o buhay na koneksyon kay Yahuwah. Inililigtas tayo ni Yahuwah bilang mga indibidwal. Walang maliligtas ng kanilang makalupang pagkakaugnay sa iba. Ikaw ba ay mayabang sa iyong relasyon sa iba? Pinahihintulutan mo ba ang iyong relasyon sa magulang, asawa, kaibigan, guro, o pastor na maimpluwensya ang iyong mga paniniwala at mga kasanayan, sa halip na magsaliksik sa Banal na Kasulatan para sa iyong sarili na matutunan kung ano ang totoo?

Pinahihintulutan mo ba ang iyong relasyon sa magulang, asawa, kaibigan, guro, o pastor na maimpluwensya ang iyong mga paniniwala at mga kasanayan, sa halip na magsaliksik sa Banal na Kasulatan para sa iyong sarili na matutunan kung ano ang totoo?

At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ni Yahuwah dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha si Yahuwah ng mga anak ni Abraham. (Mateo 3:9)

(2) Ang Pariseo ay lumuluwalhati sa panlabas na pagkamakatuwid, ngunit pinababayaan ang tunay na pagkamatuwid, na nagmumula sa loob. Tayo ay pinayuhan na ipagpatuloy ang dalisay na pagkamatuwid na darating lamang sa pamumuhay at koneksyon kay Amang Yahuwah. Kung wala ito, tayo “ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng langit.” Ipinagpapatuloy mo ba ang tunay na pagkamatuwid na nagmumula sa loob? Kinukupkop mo ba ang galit, kasakiman, imbot, kasibaan, atbp. sa iyong puso? Ang tunay na pagkamatuwid ay isang kondisyon ng puso. “Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay.” (Kawikaan 4:23) “Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila si Yahuwah.” (Mateo 5:8)

Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ni Yahuwah ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. (Mateo 5:20)

(3) Ang Pariseo ay hindi makikisalamuha sa mga taong hindi pa nagbabago. Si Yahushua, sa lahat ng Kanyang nagawa, ay isang kaibigan sa mga makasalanan. “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid.” (Marcos 2:17) Bilang tagasunod ni Yahushua, tayo ay tutularan Siya sa lahat ng mga bagay. Paano mo maaabot ang mga naligaw kapag ang iyong saklaw ay binubuo lamang ng mga naligtas? Kung tumanggi kang makihalubilo sa mga makasalanan, ikaw ay isang Pariseo.

Paano mo maaabot ang mga naligaw kapag ang iyong saklaw ay binubuo lamang ng mga naligtas? Kung tumanggi kang makihalubilo sa mga makasalanan, ikaw ay isang Pariseo.

Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?” (Mateo 9:11)

Nang ito'y makita ng Pariseong nag-anyaya kay Yahushua, nasabi nito sa sarili, “Kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaing humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan.” (Lucas 7:39)

(4) Ang Pariseo ay isang asetiko. Siya ang mapagmataas sa kanyang pag-aayuno at mayabang sa kanyang panlabas na disiplina.

Lumapit kay Yahushua ang mga alagad ni Juan na Tagapagbautismo, at siya'y tinanong, “Kami po ay madalas mag-ayuno, gayundin ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?” (Mateo 9:14)

(5) Ang Pariseo ay lubos na mapamintas sa iba ukol sa mga maliliit na bagay. Nakatutok lamang siya sa mga walang kwentang detalye hanggang sa pagpapalayas ng kaibuturan ng bagay.

Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, “Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng Kautusan sa Araw ng Pamamahinga [Sabbath]!” (Mateo 12:2)

(6) Ang Pariseo ay nakatutok sa mga alituntunin maliban sa mga ipinakitang kaloob ni Yahuwah.

Pagkaalis ni Yahushua sa pook na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Yahushua. Tinanong nila si Yahushua, “Naaayon ba sa Kautusan ang magpagaling ng maysakit kung Araw ng Pamamahinga?” Sumagot siya, “Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa Araw ng Pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa! Kaya't naaayon sa Kautusan ang gumawa ng mabuti sa Araw ng Pamamahinga.” Pagkatapos, sinabi ni Yahushua sa lalaki, “Iunat mo ang iyong kamay.” Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Yahushua. Nang malaman ito ni Yahushua, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya, at pinagaling niya ang lahat ng maysakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. (Mateo 12:9-16)

(7) Ang Pariseo ay pinapatakbo ng inggit at pagkamuhi. Lagi ka bang naghahangad na pagpapala sa iba? ...o minsa’y kumukupkop ng sama ng loob? Ang inggit at pagkamuhi ay mga relihiyon ni Cain.

Lagi ka bang naghahangad na pagpapala sa iba? ...o minsa’y kumukupkop ng sama ng loob?

Lagi mo bang binibigyan ang mga tao ng mga benepisyo ng pagdududa? ...o ipinapalagay mo ang pinakamasama?

Kaya't umalis ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Yahushua. (Mateo 12:14)

(8) Ang Pariseo ay isang akusador at ipinapalagay ang pinakamasama sa iba. Lagi mo bang binibigyan ang mga tao ng mga benepisyo ng pagdududa? ...o ipinapalagay mo ang pinakamasama?

(9) Ang Pariseo ay hindi maingat sa kanilang pananalita. Sila ay walang alinlangang nagsasalita ng masama sa mga matapat ni Yahuwah, maging ang pagpaparatang sa kanilang mga gawang matuwid sa kaaway.

Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, “Nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo.” (Mateo 12:24)

(10) Ang Pariseo ay pinapabayaan ang kanyang responsibilidad sa pamilya sa ngalan ng relihiyon.

Pagkatapos, lumapit kay Yahushua ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan na galing sa Jerusalem, at siya'y tinanong nila, “Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuruang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan!” Sinagot sila ni Yahushua, “Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ni Yahuwah dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ni Yahuwah, ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’ at, ‘Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’ Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ‘Ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na kay Yahuwah,’ hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang-kabuluhan ninyo ang salita ni Yahuwah masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. (Mateo 15:1-6)

Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya, at mas masama pa kaysa sa isang di-mananampalataya. (1 Timoteo 5:8)

Ang ‘sarili’ mo ba ay pumapayag na madaling maapi? Ang pag-ibig ay “hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa.” (1 Corinto 13:5)

(11) Ang Pariseo ay madaling naaapi. Pinapahintulot mo ba ang iyong ‘sarili’ na madaling maapi? Ang pag-ibig ay “hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa.” (1 Corinto 13:5)

Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, “Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?” Sumagot siya, “Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. (Mateo 15:12-13)

(12) Ang Pariseo ay espiritwal na bulag.

Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag; at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. (Mateo 15:14)

(13) Ang Pariseo ay dinadakila ang mga panlabas na tanda nang higit kaysa sa patotoo ng Kasulatan. Hingin niya ang isang panlabas na tanda bilang patunay ng pagkabanal, sa halip na magsaliksik sa Kasulatan para sa katotohanan. Iyong mga nagtitiwala sa kanilang mga panlabas na diwa maliban sa patotoo ng Kasulatan ay malilinlang ng mga kahanga-hangang kasinungalingan na ipapahayag sa mga huling araw.

ALT TEXT

Ang Huling Pandaraya:
Si Satanas sa Kasuotan ng Liwanag

Iyong mga nagtitiwala sa kanilang mga panlabas na diwa maliban sa patotoo ng Kasulatan ay malilinlang ng mga kahanga-hangang kasinungalingan na ipapahayag sa mga huling araw.

Lumapit kay Yahushua ang ilang Pariseo at Saduseo. Upang siya'y subukin, humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Yahushua sa kanila, “Kapag dapit-hapon ay sinasabi ninyo, ‘Magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit.’  At kapag umaga nama'y sinasabi ninyo, ‘Uulan ngayon dahil madilim ang langit.’ Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at taksil kay Yahuwah! Humihingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas!” (Mateo 16:1-4)

(14) Ang Pariseo ay naghahangad na hulihin ang mga tao sa kanilang mga salita.

May ilang Pariseong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan?” (Mateo 19:3)

Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Yahushua sa kanyang pananalita. . . .  Alam ni Yahushua ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, “Kayong mga mapagkunwari! Bakit binibitag ninyo ako? (Mateo 22:15, 18)

(15) Ang Pariseo ay matigas ang puso.

Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. (Mateo 15:8)

(16) Ang Pariseo ay hindi pahahalagahan ang totoong pagsamba at tunay na papuri.

Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng Kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng Templo, “Purihin ang Anak ni David!” Sinabi nila kay Yahushua, “Naririnig mo ba ang sinasabi nila?” “Naririnig ko,” tugon ni Yahushua. “Hindi ba ninyo nabasa sa Kasulatan: ‘Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri’?” (Mateo 21:15-16)

(17) Ang Pariseo ay itinuturo ang kautusan ni Yahuwah, ngunit hindi nabubuhay rito.

Pagkatapos ay sinabi ni Yahushua sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga tagapagturo ng Kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. (Mateo 23:1-3)

(18) Ang Pariseo ay nagpapatong ng mabigat na pasanin sa mga tao.

Naglalaan ka ba sa maraming tao? ...o ikaw ay isang tapat na tagasunod ni Yahushua sa lahat ng oras, kalagayan, lugar, at mga pangkat ng tao?

(19) Ang Pariseo ay isang ipokrito/mapagkunwari. Sinasabi niya, pero hindi niya ginagawa. Ikaw ba ay naiibang tao sa iyong mga “relihiyosong” kaibigan kaysa sa iyong mga makamundong kaibigan? Naglalaan ka ba sa maraming tao? ...o ikaw ay isang tapat na tagasunod ni Yahushua sa lahat ng oras, kalagayan, lugar, at mga pangkat ng tao?

Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. (Mateo 23:4)

(20) Ang Pariseo ay marangya at naghahangad na parangalan ng mga tao. Siya ay mas nababahala sa anumang naiisip ng mga tao kaysa sa naiisip ni Yahuwah. Ikaw ba ay kakapit sa mga pagsasagawang hindi biblikal o kaligtaang ibigay nang ganap ang pagsunod kay Yahuwah dahil nababahala ka sa iniisip ng iba? Mas nababahala ka ba tungkol sa iniisip ng iyong mga kaibigan, iyong asawa, iyong mga magulang, iyong guro, o iyong kongregasyon kaysa sa tungkol sa naiisip ng iyong Ama sa Kalangitan?  

(21) Ang Pariseo ay naiisip na ang kabanalan ay nasa panlabas na anyo. Naghahangad ka ba ng atensyon sa mga damit na sinusuot mo? ...o ikaw ay nasisiyahan nang mabuti na isuot ang “kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ni Yahuwah.”? (1 Pedro 3:4)

Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso, at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. (Mateo 23:5)

(22) Ang Pariseo ay may pagnanasang angkinin ang mga dakilang posisyon at mga lugar ng karangalan. Inaangkin mo ba ang titulo ng pastor, guro, mangangaral, pari, lider, donor, atbp.? Nangangailangan ka ba ng pagkilala para sa iyong mga ambag sa kapakanan ni Yahuwah? Gusto mo bang makita ang iyong pangalan o larawan sa mga ulo ng balita at biblyograpya?

Nangangailangan ka ba ng pagkilala para sa iyong mga ambag sa kapakanan ni Yahuwah? Gusto mo bang makita ang iyong pangalan o larawan sa mga ulo ng balita at biblyograpya?

Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustung-gusto nilang binabati sila sa mga palengke, at tawaging ‘guro.’ (Mateo 23:6-7)

(23) Ang Pariseo ay sinasamantala ang mga mahihirap. Ito ay isang mabigat na kasalanan sa paningin ng Langit, sapagkat “Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa Maykapal, ngunit ang matulungi'y nagdudulot ng karangalan.” (Kawikaan 14:31)

(24) Ang Pariseo ay gumagawa ng mahabang pagdarasal sa publiko para pahalagahan ng mga tao.

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga biyuda at ang idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahahaba! Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo! (Mateo 23:14)

(25) Ang Pariseo ay dinudungisan ang iba. Ikaw ba ay matibay sa iyong pangako kay Yahuwah at sa pagpapatuloy ng Kanyang pagkamatuwid? ...o hindi sinasadyang dumihan ang mga pagkaunawa ng iba sa mga batayan ni Yahuwah sa pamamagitan ng isang halimbawa ng kaugaliang maligamgam?

Ikaw ba ay matibay sa iyong pangako kay Yahuwah at sa pagpapatuloy ng Kanyang pagkamatuwid? ...o hindi sinasadyang dumihan ang mga pagkaunawa ng iba sa mga batayan ni Yahuwah sa pamamagitan ng isang halimbawa ng kaugaliang maligamgam.

(26) Ang Pariseo ay ginagawa ang mga tao na sila’y muling ipinanganak ngunit hindi naman. Sinasabi mo ba sa mga tao na sila’y tiyak sa Langit, habang sila’y hindi pa nakapagsisi? Dapat nating ituro ang magandang balita sa kabuuan nito kung magkakaroon tayo ng mga tunay na kaanib. Dalawang bagay ang dapat nating gawin para magligtas: (1) Magsisi at lumayo mula sa lahat ng pagkakasala; (2) Magtiwala kay Yahushua at sa kahalagahan ng Kanyang sakripisyo. (Kapag naunawaan ng tao ang kagimbal-gimbal na kahahantungan ng pagsuway sa Kautusan ni Yahuwah, ang Sampung Utos, masusuklam sila sa pagkakasala at kakapit sa Tagapagligtas. Kaya, dapat natin bigyan ang mga tao ng tamang pagkakaunawa ng Kautusan ni Yahuwah para magkaroon tayo ng mga bago at tunay na kaanib. Marami ngayon ang naliligaw sa mga modernong palsipikadong magandang balita.)

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. (Mateo 23:15)

(27) Ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu. Ang Pariseo ay babaluktutin ang Kasulatan upang sumang-ayon sa kanyang ninanais na pagpapaliwanag. Tinatanggap mo ba ang Kasulatan sa mga sinasabi nito? ...o naghahangad ka ba ng isang pagpapaliwanag na sasang-ayon sa iyong mga pagpapalagay at mga tradisyon?

Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay! Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang Templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng Templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag! Mga hangal! Alin ba ang mas mahalaga, ang ginto, o ang Templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang Templo, ginagawa niyang saksi ito at si Yahuwah na nasa Templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ni Yahuwah at si Yahuwah na nakaupo doon. (Mateo 23:16-22)

At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanma'y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga Kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin! (Juan 5:37-39)

(28) Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. Nakatutok lamang siya sa mga maliliit na punto, habang kinakaligtaan ang mga mahahalaga.

(29) Ang Pariseo ay kinakaligtaan ang katarungan, pagkahabag, at katapatan.

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. (Mateo 23:23)

(30) Ang Pariseo ay maselan na hinuhusgahan ang iba sa mga maliliit na bagay, subalit sila’y mayroong mas malaking pagkakasala.

Mga bulag na taga-akay! Sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo! (Mateo 23:24)

Ikaw ba ay kaparehong tao sa publiko at habang ikaw ay nag-iisa? Kaugalian mo ba na gumawa ng tama kahit na walang nakakakita?

(31) Ang Pariseo ay mas nababahala sa kanyang panlabas na anyo kaysa sa kondisyon ng kanyang puso. Siya ay masigasig na panatilihin ang matuwid na anyo, habang sa loob, ang kanyang puso ay madilim at mapanlinlang. Ikaw ba ay kaparehong tao sa publiko at habang ikaw ay nag-iisa? Kaugalian mo ba na gumawa ng tama kahit na walang nakakakita? Ang Pariseo ay mas nababahala sa sarili niyang kalabisan kaysa sa pagpapala ng iba.

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito! (Mateo 23:25-26)

(32) Ang Pariseo ay makasarili at ipinalagay na hindi siya gagawa ng pagkakamali na inaangkin niya na ginagawa ng iba. Hinuhusgahan mo ba ang pagkakamali ng iba sa pagsabi na “Hindi ko gagawin ang nagawa niya”? Nagmamataas ka ba na ang iyong paghatol ay nakakataas sa iba?

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta, at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. Sinasabi pa ninyo, ‘Kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. (Mateo 23:29-30)

(33) Ang Pariseo ay inuusig ang mga propeta ni Yahuwah.

Mga ahas! Lahi ng mga ulupong! Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impiyerno! Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo! Papatayin ninyo ang ilan sa kanila, at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Baraquias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng Templo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo: ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay babagsak sa salinlahing ito. (Mateo 23:33-36)

Mas nababahala ka ba sa mga iniisip ng iba kaysa sa naiisip ni Yahuwah?

(34) Ang Pariseo ay labis na nababahala tungkol sa iniisip ng iba sa kanila. Natatakot ang isang Pariseo sa mga tao, ngunit hindi natatakot kay Yahuwah. Ito ay kabaligtaran sa lupon ni Yahushua: “Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Eloah na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno.” (Mateo 10:28) Mas nababahala ka ba sa mga iniisip ng iba kaysa sa naiisip ni Yahuwah?

Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap, “Kung sasabihin nating mula kay Yahuwah, sasabihin naman niya sa atin, ‘Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?’ Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong-bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. . . . Siya'y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Yahushua ay isang propeta. (Mateo 21:25-26, 46)

(35) Ang Pariseo ay mapag-imbot at umiibig sa salapi.

Nang marinig ito ng mga Pariseo, na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Yahushua. (Lucas 16:14)

(36) Ang Pariseo ay nagtitiwala sa sarili niyang mga gawa. Ipinalagay mo sa iyong puso na ang pagpapanatili ng kapistahan, pagtalima sa Sabbath, pag-iwas sa mga maruruming pagkain, atbp. ay dadalhin ka sa Langit? Tayo ay naligtas sa pananampalataya, hindi sa gawa. Ang pagsasakripisyo ni Yahushua lamang ay nagbibigay ng pagbabayad, at ang ating pag-asa ng pagkamatuwid ay ipakilalang pagkamatuwid. Wala nang dapat idagdag pa sa nagawa na Niya. Ang pagdagdag ng ating mga gawa sa Kanyang sakripisyo ay magpaparumi lang ng altar. “Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ni Yahuwah; ang mabubuting gawa nati'y maruruming basahan ang katulad.” (Isaias 64:6) Ang ating mga gawa ay mga bunga, hindi ang ugat. “Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ni Yahuwah kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ni Yahuwah at hindi mula sa inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman.” (Efeso 2:8-9)

Ipinalagay mo sa iyong puso na ang pagpapanatili ng kapistahan, pagtalima sa Sabbath, pag-iwas sa mga maruruming pagkain, atbp. ay dadalhin ka sa Langit?

(37) Ang Pariseo ay humahamak sa iba. Kumukupkop ka ba ng sama ng loob sa iba? ...o ginagawa mo ba na “ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo”? (Mateo 5:44)

Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. (Lucas 18:9)

(38) Ang Pariseo ay itinuturing ang sarili na mas mabuti kaysa sa iba. Mayabang ka ba? Itinataas mo ba ang iyong sarili sa isang partikular na talento o katangian? “Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang; sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.” (Filipos 2:3) “Sapagkat si Yahuwah na Makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw, laban sa lahat ng palalo at mayabang, laban sa lahat ng mapagmataas.” (Isaias 2:12)

(39) Ang Pariseo ay mapagpalalo sa kayabangan at hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng iba. Ikaw ba lagi, sa lahat ng kalagayan, mapag-intindi sa damdamin ng iba? Ikaw ba ay “makigalak . . . sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis.”? (Roma 12:15)

May dalawang lalaking pumasok sa Templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin nang ganito: ‘O Yahuwah, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. (Lucas 18:10-11)

(40) Ang Pariseo ay mapagmataas sa kanyang disiplina, mga nakamit, at mga kasanayan. Itinataas mo ba ang iyong sariling dyeta o disiplina? Mababa ba ang pagtingin mo sa mga kasanayang naiiba sa iyo?

Itinataas mo ba ang iyong sariling dyeta o disiplina? Mababa ba ang pagtingin mo sa mga kasanayang naiiba sa iyo?

Tumayo ang Pariseo at nanalangin nang ganito: ‘O Yahuwah, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita.’ (Lucas 18:11-12)

(41) Ang Pariseo ay pinaparatangan ang iba.

Si Yahushua naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa Templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan, at sinabi kay Yahushua, “Guro, ang babaing ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa Kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?” Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Yahushua at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri.cPatuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Yahushua at nagsalita, “Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaing nakatayo sa harap ni Yahushua. Tumayo si Yahushua at tinanong ang babae, “Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?” “Wala po, Ginoo,” sagot ng babae. Sinabi ni Yahushua, “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.” (Juan 8:1-11)

(42) Ang Pariseo ay ipinalagay na si Yahuwah ang kanilang ama, ngunit ang talagang ama nila ay ang diyablo.

Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama.” Sumagot sila, “Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming Ama, si Yahuwah.” Sinabi ni Yahushua, “Kung talagang si Yahuwah ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat kay Yahuwah ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang diyablo ang inyong ama! At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay-tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. (Juan 8:41-44)

(43) Ang Pariseo ay isang sinungaling at mamamatay-tao. Pinapangatuwiranan mo ba ang pandaraya o nagsasabi ng “maliit na kasinungalingan”? Kinukupkop mo ba ang diwa ng galit? “Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman...” (Mateo 5:21-22)

Ang diyablo ang inyong ama! At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay-tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. (Juan 8:44)

angry preacher

Hinahamak mo ba ang mga hindi sasang-ayon sa lahat ng iyong mga pagpapaliwanag ng Kasulatan? Inaalipusta mo ba ang mga hindi nakakakita ng lahat ng bagay sa paraan na ginagawa mo?

(44) Ang Pariseo ay inaalipusta ang mga hindi makikinig sa kanila. Hinahamak mo ba ang mga hindi sasang-ayon sa lahat ng iyong mga pagpapaliwanag ng Kasulatan? Inaalipusta mo ba ang mga hindi nakakakita ng lahat ng bagay sa paraan na ginagawa mo?

Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, “Sa ngalan ni Yahuwah, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon [Yahushua] ay makasalanan.” Sumagot siya, “Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan, o hindi. Isang bagay po ang alam ko; ako'y dating bulag, subalit ngayo'y nakakakita na.” . . . Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula kay Yahuwah!” Sumagot sila, “Ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayo'y nais mo pa kaming turuan!” At siya'y kanilang itiniwalag. (Juan 9:24-25, 33-34)

(45) Ang Pariseo ay naiinggit sa mga nakakagawa ng mga milagro o himala na hindi nila kayang gawin. Ikaw ba ay naiinggit sa mga mas maraming iba’t-ibang talento o iba’t-ibang kaloob ng Espiritu kaysa sa iyo?

Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahushua. Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, “Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito.” (Juan 11:46-47)

(46) Ang Pariseo ay hinuhusgahan maging ang mga banal na tao sa hindi paghawak ng kanilang batayan sa pagtalima sa mga kapistahan. Mababa ba ang pagtingin mo sa mga may ibang pagkakaunawa kung paano ang mga Sabbath at mga araw ng kapistahan ay kakalkulahin o obserbahan?

Ang sabi ng ilang Pariseo, “Hindi maaaring mula kay Yahuwah ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang Araw ng Pamamahinga.” Ngunit sinabi naman ng iba, “Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?” At hindi sila magkaisa. (Juan 9:16)

(47) Ang Pariseo ay isang maninira ng kaluluwa, hindi nagpapanalo ng kaluluwa. Ikaw ba ay aktibo sa paghahangad sa mga kaluluwa na maging matagumpay ...o pinapangunahan mo ang mga tao para maligaw? Ikaw ba ay namumuhay at nagbabahagi ng mensahe ng Magandang Balita nang ganap? (Tingnan ang komentaryo sa #26 sa ibabaw.)

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok! (Mateo 23:13)

Ang puso mo ba ay umiiyak sa mga espiritwal na napapahamak?

“Wala ka bang hiling para sa iba na maligtas? Hindi rin ligtas ang iyong sarili, siguraduhin mo yan!”
(C. H. Spurgeon)

(48) Ang Pariseo ay walang pakialam sa mga makasalanang naliligaw. Ikaw ba ay nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa sa paligid mo? Ang puso mo ba ay umiiyak sa mga espiritwal na napapahamak? Ang hangad na matagumpay na kaluluwa ba ay ang iyong nangunguna sa listahan ng “dapat gawin” sa bawat araw? Kung hindi, kailangan mo ng ilang seryosong paghahangad sa puso. “Wala ka bang hiling para sa iba na maligtas? Hindi rin ligtas ang iyong sarili, siguraduhin mo yan!” (C. H. Spurgeon) Ang panawagan ng Tagapagligtas na, “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao.” (Mateo 4:19) Ang Kanyang utos sa atin ay “turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo...” (Mateo 28:20) Tayo ay magiging Kanyang mga saksi “hanggang sa dulo ng daigdig.” (Mga Gawa 1:8) “Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan.” (Kawikaan 11:30)

“Pati ba kayo'y nalinlang na rin?” tanong ng mga Pariseo. “Mayroon bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa Kautusan ay mga sinumpa!” (Juan 7:47-49)

(49) Ang Pariseo ay pinapahalagahan ang tradisyon nang higit kaysa sa salita ni Yahuwah. Nais mo bang itapon ang bawat doktrina at kasanayan na hindi sumasang-ayon sa Kasulatan (ano pa man ang tanda o katanyagan nito)? Hahakbang ka ba nang malaya sa mga pagkakamali at tumungo mag-isa kapag wala sa iyong mga kaibigan o kapamilya ang sumama sa iyo? Ang tradisyon ay pangunahing hadlang para sa marami, sapagkat mas gusto ang pagkakaisa sa pagkakamali sa halip na paghihiwalay sa katotohanan. Ngayon, maraming itinuturing na mga Kristyano ang kumakapit sa Kapaskuhan, Pasko ng Pagkabuhay, at pagsamba sa araw ng Linggo, hindi dahil ito ay Biblikal, kundi dahil mas mahal nila ang kanilang mga tradisyon kaysa sa Salita ni Yahuwah.

Nais mo bang itapon ang bawat doktrina at kasanayan na hindi sumasang-ayon sa Kasulatan (ano pa man ang tanda o katanyagan nito)? Hahakbang ka ba nang malaya sa mga pagkakamali at tumungo mag-isa kapag wala sa iyong mga kaibigan o kapamilya ang sumama sa iyo?

Kaya tinanong si Yahushua ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng Kautusan, “Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian.” Sinagot sila ni Yahushua, “Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat, ‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing kay Yahuwah ang kanilang mga utos.’ Binabaliwala ninyo ang utos ni Yahuwah, at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao.” Sinabi pa ni Yahushua, “Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ni Yahuwah! (Marcos 7:5-9)

(50) Ang Pariseo ay binibigyang matuwid ang sarili sa harap ng mga tao. Ang tunay na binagong indibidwal ay laging pangatuwiranan si Yahuwah at laging sasang-ayon sa pagpapahayag ng Kasulatan ng kanyang tunay na kondisyon. Ang tunay na binagong indibidwal ay mapagpakumbabang kikilalanin ang kanyang mga pagkakamali, at aamin sa kanyang mga nagawa. “Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa Kasulatan, ‘Ang espiritung inilagay ni Yahuwah sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa.’ Ngunit si Yahuwah ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ‘Si Yahuwah ay laban sa mga mapagmataas ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba.’” (Santiago 4:5-6) Mapagpakumbaba mo bang kinikilala ang iyong mga pagkakamali? ...o ikaw ba nanunuligsa sa mga pumupuna sa iyo? Kinikilala mo ba ang iyong mga nagawang hindi tama? ...o hangad mo na ilipat ang bintang sa iba? Mapagpakumbaba mo bang kinikilala na ikaw ay espiritwal na bagsak at nangangailangan ng isang Tagapagligtas? ...o hangad mo lang na pangatuwiranan ang iyong sarili?

Nang marinig ito ng mga Pariseo, na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Yahushua. Kaya't sinabi niya sa kanila, “Kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ni Yahuwah ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ni Yahuwah. (Lucas 16:14-15)


50 Katangian ng Isang Pariseo (Pagbabalik-Tanaw)

 1. Ang Pariseo ay lumuluwalhati sa kanyang koneksyon sa mga banal na tao, ngunit walang personal o buhay na koneksyon kay Yahuwah. (Mateo 3:9)
 2. Ang Pariseo ay lumuluwalhati sa panlabas na pagkamakatuwid, ngunit pinababayaan ang tunay na pagkamatuwid, na nagmumula sa loob. (Mateo 5:20)
 3. Ang Pariseo ay hindi makikisalamuha sa mga taong hindi pa nagbabago. (Mateo 9:11; Lucas 7:39)
 4. Ang Pariseo ay isang asetiko. (Mateo 9:14)
 5. Ang Pariseo ay lubos na mapamintas sa iba ukol sa mga maliliit na bagay. (Mateo 12:2)
 6. Ang Pariseo ay nakatutok sa mga alituntunin maliban sa mga ipinakitang kaloob ni Yahuwah. (Mateo 12:9-16)
 7. Ang Pariseo ay pinapatakbo ng inggit at pagkamuhi. (Mateo 12:14)
 8. Ang Pariseo ay isang akusador at ipinapalagay ang pinakamasama sa iba. (Mateo 12:24)
 9. Ang Pariseo ay hindi maingat sa kanilang pananalita. Sila ay walang alinlangang nagsasalita ng masama sa mga matapat ni Yahuwah, maging ang pagpaparatang sa kanilang mga gawang matuwid sa kaaway. (Mateo 12:24)
 10. Ang Pariseo ay pinapabayaan ang kanyang responsibilidad sa pamilya sa ngalan ng relihiyon. (Mateo 15:1-6, 1 Timoteo 5:8)
 11. Ang Pariseo ay madaling naaapi. (Mateo 15:12-14)
 12. Ang Pariseo ay espiritwal na bulag. (Mateo 15:14)
 13. Ang Pariseo ay dinadakila ang mga panlabas na tanda nang higit kaysa sa patotoo ng Kasulatan. (Mateo 16:1-4)
 14. Ang Pariseo ay naghahangad na hulihin ang mga tao sa kanilang mga salita. (Mateo 19:3; 22:15-18)
 15. Ang Pariseo ay matigas ang puso. (Mateo 15:8)
 16. Ang Pariseo ay hindi pahahalagahan ang totoong pagsamba at tunay na papuri. (Mateo 21:15-16)
 17. Ang Pariseo ay itinuturo ang kautusan ni Yahuwah, ngunit hindi nabubuhay rito. (Mateo 23:1-3)
 18. Ang Pariseo ay nagpapatong ng mabigat na pasanin sa mga tao. (Mateo 23:4)
 19. Ang Pariseo ay isang ipokrito/mapagkunwari. Sinasabi niya, pero hindi niya ginagawa. (Mateo 23:4)
 20. Ang Pariseo ay marangya at naghahangad na parangalan ng mga tao. (Mateo 23:5)
 21. Ang Pariseo ay naiisip na ang kabanalan ay nasa panlabas na anyo. (Mateo 23:5)
 22. Ang Pariseo ay may pagnanasang angkinin ang mga dakilang posisyon at mga lugar ng karangalan. (Mateo 23:6-7)
 23. Ang Pariseo ay sinasamantala ang mga mahihirap. (Mateo 23:14)
 24. Ang Pariseo ay gumagawa ng mahabang pagdarasal sa publiko para pahalagahan ng mga tao. (Mateo 23:14)
 25. Ang Pariseo ay dinudungisan ang iba. (Mateo 23:15)
 26. Ang Pariseo ay ginagawa ang mga tao na sila’y muling ipinanganak ngunit hindi naman. (Mateo 23:15)
 27. Ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu. (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39)
 28. Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. (Mateo 23:23)
 29. Ang Pariseo ay kinakaligtaan ang katarungan, pagkahabag, at katapatan. (Mateo 23:23)
 30. Ang Pariseo ay maselan na hinuhusgahan ang iba sa mga maliliit na bagay, subalit sila’y may sala sa mas malaking pagkakasala. (Mateo 23:24)
 31. Ang Pariseo ay mas nababahala sa kanyang panlabas na anyo kaysa sa kondisyon ng kanyang puso. (Mateo 23:25-26)
 32. Ang Pariseo ay makasarili at ipinalagay na hindi siya gagawa ng pagkakamali na inaangkin niya na ginagawa ng iba. (Mateo 23:30)
 33. Ang Pariseo ay inuusig ang mga propeta ni Yahuwah. (Mateo 23:33-36)
 34. Ang Pariseo ay labis na nababahala tungkol sa iniisip ng iba sa kanila. Natatakot ang isang Pariseo sa mga tao, ngunit hindi natatakot kay Yahuwah. (Mateo 21:25-26, 46)
 35. Ang Pariseo ay mapag-imbot at umiibig sa salapi. (Lucas 16:14)
 36. Ang Pariseo ay nagtitiwala sa sarili niyang mga gawa. (Lucas 18:9)
 37. Ang Pariseo ay humahamak sa iba. (Lucas 18:9)
 38. Ang Pariseo ay itinuturing ang sarili na mas mabuti kaysa sa iba. (Lucas 18:9-11)
 39. Ang Pariseo ay mapagpalalo sa kayabangan at hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng iba. (Lucas 18:9-11)
 40. Ang Pariseo ay mapagmataas sa kanyang disiplina, mga nakamit, at mga kasanayan. (Lucas 18:11-12)
 41. Ang Pariseo ay pinaparatangan ang iba. (Juan 8:1-11)
 42. Ang Pariseo ay ipinalagay na si Yahuwah ang kanilang ama, ngunit ang talagang ama nila ay ang diyablo. (Juan 8:41-44)
 43. Ang Pariseo ay isang sinungaling at mamamatay-tao. (Juan 8:44)
 44. Ang Pariseo ay inaalipusta ang mga hindi makikinig sa kanila. (Juan 9:24-25, 33-34)
 45. Ang Pariseo ay naiinggit sa mga nakakagawa ng mga milagro o himala na hindi nila kayang gawin. (Juan 11:46-47)
 46. Ang Pariseo ay hinuhusgahan maging ang mga banal na tao sa hindi paghawak sa kanilang batayan ng pagtalima sa mga kapistahan. (Juan 9:16)
 47. Ang Pariseo ay isang maninira ng kaluluwa, hindi nagpapanalo ng kaluluwa. (Mateo 23:13)
 48. Ang Pariseo ay walang pakialam sa mga makasalanang naliligaw. (Juan 7:47-49)
 49. Ang Pariseo ay pinapahalagahan ang tradisyon nang higit kaysa sa salita ni Yahuwah. (Marcos 7:5-9)
 50. Ang Pariseo ay binibigyang matuwid ang sarili sa harap ng mga tao. (Lucas 16:14-15)

Nawa ang lahat, sa mapagbigay na pagpapala ni Yahuwah, magsisi sa bawat Pariseikong kaugalian at katangian, upang maging malinis ang espiritwal na ketong na ito, at maaari nating burahin ang bawat bakas ng Pariseikong pampaalsa mula sa ating mga puso. Amen.

praying with Bible 

Ang kaisipang masama kay Yahuwah ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid, kay Yahuwah ay kasiyahan. (Kawikaan 11:20)

Nawa'y lubusan kayong gawing banal ng Eloah na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawa'y panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo Yahushua. (1 Tesalonica 5:23)


1 Ang artikulong ito ay pumukaw sa mga serye ng sermon na pinamagatang, “Characteristics of Pharisees” ni Zac Poonen. Ito ay hindi isang pagtatagubilin ng ibang pagtuturo o paniniwala ni Ginoong Poonen.