Print

Tento den s Yahuwahem

Přibližte se k Yahuwahovi, a On se přiblíží se k vám.
Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli.
Ponižte se před obličejem Yahuwaha, a On povýší vás. (viz Jakuba 4,8. 10)

V dodatku své nadčasové klasiky - Pilgrim’s Progress (Cesta Poutníka) - John Bunyan prezentuje zdánlivě nemožný paradox: je snadnější být zatracen a je snadnější být spasen! Je snadnější být zatracen, protože to nevyžaduje žádné úsilí ze strany člověka, aby byl zatracen. Každý přirozeně lne k tomu dělat, co je zlé, protože každý se rodí s hříšnou přirozeností. Proto je velmi snadné a přirozené jít "s proudem" a být zatracen.

Zároveň ale je snadné být spasen

Protože cesta přestupníka je těžká. Nemá žádný morální kompas ani hlas z nebe říkající "toto je ta cesta, tudy pojď." . . . Je snadné být spasen, protože . . . [Yahushua] zaplatil cenu spasení za nás. Vzal naše utrpení a dal nám Svůj pokoj. Vyměnil naší slabost za Jeho sílu, . . . náš hřích za Jeho spravedlnost. Jako Izaiáš řekl: "Jeho jizvami jsme uzdraveni."1

Yahuwah respektuje právo každého na svobodu rozhodnutí. Nikoho nebude nutit, aby přijal spasení. Protože všichni se rodí s přirozeným sklonem ke konání zla, bude od své přirozenosti zatracen každý, kdo se aktivně nerozhodne pro spasení, ať už muž nebo žena.

Mnoho lidí bude zatraceno, i když si budou přát být spaseni. Takoví lidé se nepodřídili očisťujícímu, přetavujícímu procesu, který by je přetvořil k božímu obrazu, aby byli vhodnými kandidáty pro Nebe. Touží po daru nikdy nekončícího života, ale ne po osobním vztahu s Dárcem života. Dennímu odevzdání se, které je požadováno po všech, kdo chtějí získat věčný život, je odporováno a dílo transformace zůstává pouze na povrchu. Neproniklo až do nejzazších hlubin srdce, mysli a duše.

Pokud chceš zdědit věčný život, bude tě to stát všechno. Bude to vyžadovat oddanost tvému cíli a ochotu obětovat všechno, co tomu stojí v cestě. Avšak spasení a věčný život nemůže být "získán" ničím, co vykonáš. "Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to [Elohimův] dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (Efezským 2,8.9)2

Dar spasení může být získán jedině skrze neustálou kapitulaci vlastního já. Nejedná se o "krok za krokem" proces dosahování a budování tvé cesty vzhůru k Nebi, ale o "krok za krokem" proces man standing on stairssměrem dolů k úplné a naprosté odevzdanosti. Každým dnem se stáváš menší a menší ve svých vlastních očích, protože tvá pozornost je stále plněji směřována na Spasitele. Proces denní kapitulace tvé vůle ve prospěch vyšší vůle tvého Stvořitele ti neponechává žádný prostor k vychloubání. Ale právě toto je nezbytně nutné, abys mohl být spasen.

Právě zde má mnoho lidí problém pochopit vědu spasení. Pocítili úžasné pocity radosti a pokoje, když poprvé přijali Spasitele, ale příliš mnozí se domnívají, že jsou "jednou spaseni, provždy spaseni." Jiní dělají odlišnou chybu: jsou pokoušeni věřit tomu, že pokud necítí všechny tyto krásné, vřelé, neurčité pocity, které všichni rádi prožíváme, pak jsou ztraceni.

Ani jedno z toho není pravda. Yah nikdy neznásilňuje vůli člověka. Člověk, který je jeden den spasen, může vždy, některý z příštích dnů, změnit svůj názor. Nikdo nebude spasen proti své vůli. Přičemž dobré pocity nebo jejich nedostatek nejsou žádným znamením toho, jestli je člověk spasen nebo ztracen. Dobré pocity jsou Yahuwahův dar, který dává. Tvým úkolem je držet se zaslíbení skrze víru každý den, kdy Jemu odevzdáváš sám sebe. "Víra je [Yahuwahův] dar, který máš používat. Nepotřebuješ kolísat mezi nadějí, strachem a malomyslností. Buď si jist, že když přistupuješ k [Yahuwahovi], budeš také bezpečně vědět, že On se přibližuje k tobě, aby tě vyživil, povzbudil a obohatil tvou duši."3

Nejlepší čas pro plné odevzdání se tvému Stvořiteli je v prvních ranních chvílích, když se probudíš. Na počátku dne, když je mysl jasná a nezahlcená denními starostmi, si udělej čas být s Yahuwahem.

Posvěť se [Yahuwahovi] hned ráno, to ať je tvá první činnost: Modli se: "Přijmi mě, [Yahuwahu], celého jako své vlastnictví. Kladu všechny své plány k tvým nohám. Použij mne dnes ve své službě. Zůstaň ve mně a dej, abych celé své dílo dokonal v tobě". Tak se modli každodenně. Každé ráno se posvěť [Yahuwahovi], pro nadcházející den. Předlož mu všechny své plány, aby svou prozřetelností určil, které se mají uskutečnit a které nikoli. Tak vkládej každý den svůj život do rukou [Yahuwaha], a tvůj život se bude stále více a více utvářet podle života [Yahuwahova].4

Pokud si to nemůžeš pamatovat jako první věc dne, co je třeba udělat, popros Yahuwaha, aby ti pomohl. Nejlepší způsob, jak myslet na to a obracet se k Yahuwahovi hned ráno, je přemýšlet o Něm a modlit se k Němu jako poslední věc večer. Když usínáš, vlož se opět do rukou Yaha. Děkuj mu za Jeho péči po celý den a za mnoha požehnání, která jsi od Něj přijal. To ti pomůže nastavit svou mysl na Stvořitele od prvních momentů po probuzení, protože mysl má přirozený sklon vrátit se k myšlenkám, kterými se zaobírala, než šla spát.

Existuje pět hlavních oblastí, které musíš odevzdat Yahuwahovi každý den. Jsou to tyto:

 1. Vůle
 2. Mysl
 3. Tělo
 4. Čas
 5. Peníze

Začni svou modlitbu chválou Yahuwaha. Nejenže Ho to oslavuje, ale vděčnost, kterou pocítíš po připomenutí si Jeho již projevené dobroty, posílí tvou víru žádat o přítomné potřeby.

VŮLE

Podřídit svou vůli je pravděpodobně tou nejdůležitější věcí, kterou můžeš udělat ve spolupráci s Yahuwahem pro spásu tvé duše. Právě v podřízení vůle většina lidí nechápe úlohu, kterou hrají ve spolupráci s Yahuwahem.

Mnozí se ptají: "Jak se mám odevzdat [Yahuwahovi]?" Chceš se Mu odevzdat, cítíš se však mravně slabý, jsi v zajetí pochybností a podléháš zvykům svého hříšného života. Tvé sliby a předsevzetí jsou jako stavby na písku. Nejsi pánem svých myšlenek, svých pocitů a sklonů. Nedostál jsi slibům a nesplnil jsi závazky, a to podkopává tvou důvěru ve vlastní upřímnost young woman prayinga vyvolává v tobě pocit, že Bůh tě nemůže přijmout. Nemusíš však zoufat. Musíš jen pochopit, co je pravá síla vůle. Vůle je ovládací mocí v lidské povaze, moc rozhodování, moc volby. Všechno závisí na správném nasazení vůle. Bůh dal člověku schopnost volby, a je na lidech, aby ji užívali. Nemůžeš změnit své srdce, nemůžeš dát [Yahuwahovi]sám od sebe náklonnost svého srdce; můžeš se však sám ze své vůle rozhodnout, že mu budeš sloužit. Můžeš dát [Yahuwahovi] svou vůli, "neboť je to [Yahuwah], který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí." (Fil 2,13) Tak se celá tvá povaha podřídí vedení Ducha [Yahushuova]; tvá náklonnost se soustředí k [Yahushuovi], tvé myšlení bude v souladu s Ním.

Touha po zbožnosti a svatosti je sama o sobě správná, avšak zůstane-li jen při ní, není k ničemu. Mnozí se přivádějí do záhuby, protože jen doufají a čekají, že se stanou křesťany. Nedospějí až k tomu, aby odevzdali svou vůli [Yahuwahovi]. Ještě se nerozhodli stát se křesťany.

Správné užívání vůle může úplně změnit tvůj život. Odevzdáš-li Kristu svou vůli, spojíš se s mocí, která je nad všemi panstvy a mocemi. Získáš shůry sílu, abys byl pevný, a tak stálým podřizováním se [Yahuwahovi] budeš moci žít nový život, totiž život ve víře.5

Satan se bude snažit vystrašit tě myšlenkou, že si Yahuwah zotročí tvou vůli, donutí tě dělat to, co si nepřeješ dělat. Zavrhni takové myšlenky. Ty přicházejí od nepřítele. Násilí je zásada Satanova království, ne Yahuwahova. Tvůj Otec v Nebi obětoval Svého Syna, aby ti zaručil svobodu rozhodnutí. On nikdy nebude znásilňovat tvou vůli. Je to zcela na tobě zvolit si, chceš-li Mu podřídit svou vůli nebo ne.

Filipským 2,12 a 13 napomíná všechny: "S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to [Elohim], který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí." Uvědom si, že když nepodřídíš svou vůli Yahuwahovi, bude zákonitě pod otroctvím Satanovy vůle.

MYSL

Málo lidí si uvědomuje, že mají povinnost ovládat své myšlenky. Člověk, který neovládá své myšlenky, se většinou stává otrokem fyzických vášní. Satan ho bude svádět k touze po ženách okolo něj. V tomto moderním světě, kdy je tak mnoho žen nemravně oblečených, jedině muž, který odevzdal kontrolu svých myšlenek Yahuwahovi, získá kontrolu nad svou myslí a svým tělem.

I ženy musí ovládat své myšlenky. V koloběhu denních povinností je jednoduché dovolit mysli, aby zabloudila do denního snění a neužitečných myšlenek. Všichni, kdo dovolí mysli bloudit sem a tam, nabízí Satanovi pozvánku, a ten je vždy připraven našeptávat nečisté myšlenky a emoce.

Když se hřích nakonec projeví v životě, je to výsledek dlouhého procesu, jenž začíná s hříchem v mysli jedince. Nakonec zkaženost uvnitř srdce se spojí s pokušením z vnějšku a člověk padá za kořist Satanovi.

Důležitost podřízenosti vlastní mysli Yahuwahovi je zdůrazněna v 2. Korintským:

Zbraně našeho boje nejsou tělesné, nýbrž mají od [Elohima] sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání [Elohima]. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna [Yahushuovi] . . . (viz 2. Korintským 10,4-5)

Ovládání vlastních myšlenek se může zpočátku zdát velmi složité. Ale nevzdávej se. Když začnou bloudit, přiveď je opět do podřízenosti Yahuwahovi. On zaslíbil pomoc i v této oblasti.

Hledejte [Yahuwaha], pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest. Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k [Yahuwahovi], i slitujeť se nad ním, a k [Elohimovi] našemu, nebť jest hojný k odpuštění. (Izaiáš 55,6. 7)

TĚLO

Yahuwah vytvořil vyšší přirozenost, čelní laloky mozku, aby ovládal tělo. Poté, co hřích vstoupil, nižší přirozenost, umístěna na spodu mozku v zadní části lebky, převzala nadvládu. Místo toho, smiling man wearing a suitaby mysl člověka ovládala jeho vášně, touhy a chutě, aby rozum řídil činy člověka, vášně, touhy a chutě, nižší přirozenosti nyní řídí člověka a ovládají jeho činy.

Tak jako s vůlí a myslí, i zde je důležité podřídit své tělo Yahuwahovi na denní bázi. "Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od [Elohima], a nejste sami svoji? Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy [Yahuwaha] tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci [Yahuwahovy] jsou.“ (1. Korintským 6,19. 20)

Nehledě na pokušení, pokud jsi podřídil svou vůli a své tělo Spasiteli, On ti dá veškerou moc potřebnou k překonání. Můžeš být více než dobyvatel skrze Toho, který tě miloval. (viz Římanům 8,31-37) "Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest [Elohim], kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti." (1. Korintským 10,13)

Yahushua byl zkoušen v každé oblasti, ve které se nacházíš i ty - a ještě více! On ví, jakou sílu má pokušení, kterému čelíš, a také množství boží pomoci, která je ti poslána do boje za vítězství. V Jeho síle můžeš vítězit:

Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství [Elohimovo], abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou,  [Elohimovi] libou, rozumnou službu vaši. (Římanům 12,1)

ČAS

Čas není něco, o čem by si lidé běžně mysleli, že by měli podřídit Yahuwahovi. Ale čas je vzácný dar. Každý promarnil v životě nějaký čas, ale blízkost Yahushuova Druhého příchodu přináší s sebou naléhavost ve všem konání. Každý den, který pomine, je jeden den blíže ke konci; jeden den méně ze zkušební doby milosti.

Viztež tedy, kterak byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří, vykupujíce čas; nebo dnové zlí jsou. Protož nebývejte neopatrní, ale rozumějící, která by byla vůle [Yahuwahova]. (Efezským 5,15-17)

Když podřídíš svůj čas Yahuwahovi, On tě povede a nasměruje. Nejenže tě povede směrem, který je v tvém nejlepším zájmu, ale On tě povede taky tak, jak by sis sám pro sebe zvolil, kdybys dokázal vidět budoucnost tak, jako ji vidí On. On zaslíbil: "Vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl; dámť radu, oči své na tě obrátě." (Žalm 32,8)

Své největší štěstí a neustálý úspěch nalezneš, když Yahuwahovi podřídíš svůj čas. Dílo vykonané pod Jeho vedením přinese ovoce, které bude sahat až do věčnosti, protože Yahuwah požehná všechna tvá úsilí a dá ti hojné rozmnožení! (viz 1. Korintským 3,6) Proto:

Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou. Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše. (Matouš 6,19-21)

PENÍZE

Mnoho lidí se mylně domnívá, že desátek "platí". Ve skutečnosti všechno náleží Yahuwahovi jakožto Stvořiteli. On nám laskavě dovolil užívat 9/10 ze všeho, co nám dal. Vše, co On žádá, je 1/10 zpět.

world currencies (U.S. dollars, Euros, etc.)Ale podřídit Yahuwahovi své peníze zahrnuje daleko více než jen vrátit desátek. Znamená to věnovat prostředky, které máš k dispozici, aby byly použity tak, jak On vede. Není v tom žádné nebezpečí, protože On ví, jaké jsou tvé potřeby a zaslíbil, že se postará o všechny tvé potřeby. (viz Matouš 6,24-34) Navíc je nemožné přeplatit Yahuwaha! On ti poskytl tvé peníze. Podřiď Jemu jejich použití. Když tě On povede při jejich použití, zjistíš, že se stará o Jeho vlastní.

Peníze nesou s sebou zodpovědnost, aby byl člověk moudrý správce, tak aby, když jedno z Yahuwahových dítek má nějakou potřebu a On ti to vloží na srdce, tak abys mohl být v postavení tak učinit. "Kdo uděluje chudému, půjčuje [Yahuwahovi], a onť za dobrodiní jeho odplatí jemu." (Přísloví 19,17)

Podřízení tvých peněz Yahuwahovi ti poskytuje největší finanční jistotu, ve kterou můžeš doufat, protože On zná budoucnost. Když bys rád utratil své peníze nějakým způsobem, ale nejdříve podřídíš tuto touhu Jemu, On ochrání tvé zájmy. Protože On zná budoucnost, může tě inspirovat, abys neutratil peníze jistým způsobem, pokud v několika málo dnech vyvstane větší potřeba, pro kterou budeš potřebovat více peněz.

Když podřizuješ každou oblast tvému milujícímu Otci, důvěřujíc v Jeho lásku a moudrost, učiň tyto čtyři věci:

 1. Popros Yahuwaha, aby prozkoumal tvé srdce až do hloubky, kam ty nedosáhneš a nevidíš. Nechť je Davidova modlitba tvá vlastní: "Vyzpytuj mne, [Elohime] silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou." (Žalm 139,23-24) Naslouchej výzvám Ducha Svatého. On ti zaslíbil, že "onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu." (Jan 16,8)

  Když jsou různé oblasti podřizovány a procházeny a přitom Duch Svatý ti odhalí některé věci, vyznej je spoléhajíc na zaslíbení v 1. Jana 1,9: "Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Yahuwah a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti." S vděčností přijmi Jeho odpuštění a přičtenou spravedlnost místo svých hříchů.
 1. Pokud jsou některé oblasti, ve kterých máš boje, oblasti, které ti způsobují bolest, starost, zmatek nebo strach, řekni Otci o tom, jak se cítíš. Když s Ním budeš o tom mluvit, On bude mít sluch ke slyšení a paži k záchraně.

  Přinášej [Yahuwahovi] své potřeby, své radosti, své starosti, svá přání i své obavy. Tvé břímě ho neobtíží, ani ho neunaví. Ten, jenž ví o každém vlasu na tvé hlavě, není lhostejný k older woman prayingpotřebám svých dětí. "Vždyť Pán je plný soucitu a slitování" (Jakuba 5,11). Naše strasti a naše volání se dotýkají jeho laskavého srdce. Přinášej mu všechno, co znepokojuje tvou mysl. Není nic tak těžké, aby to nemohl unést,neboť Bůh nese všechny světy a vládne nad všemi věcmi vesmíru.

  Nic, co se týká našeho pokoje, není tak malé, aby si toho nevšiml. Žádná kapitola našeho života není tak temná, aby si ji nemohl přečíst, žádná situace, v níž se octneme, není tak těžká, aby ji nemohl zvládnout . . . Mezi [Yahuwahem] a jednotlivcem je tak jasný a plný vztah, jako by nebylo jiného člověka na světě, o kterého by pečoval a za nějž dal svého milovaného Syna.6

  Vlož všechny své starosti na Yahuwaha. On je ten velký nositel břemen. Přijmi Jeho utěšující pokoj a radost, Jeho moudrost a moc.
 1. Vědomě se rozhodni podřídit kontrolu všeho v jednotlivé oblasti tvého života Yahuwahovi. Vlož to do slov.

 2. Cituj biblické texty, které jsou příhodné pro tvou situaci. Zaslíbení jsou pro všechny, kteří žijí v poslušnosti, odevzdávajíc se Jemu. Zaslíbení jsou pro tebe. Chop se jich!

  Doufej v [Yahuwaha] celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. (Přísloví 3,5-6)

Nestrachuj se a nepropadej pochybnostem, pokud ihned neuvidíš, že přijímáš Jeho vedení v době tvých modliteb. Tvá modlitba je vyslyšena, ne protože cítíš, že je vyslyšena, ale protože On slíbil, že ti bude naslouchat. V modlitbě spočívá obrovská moc a když se modlíš, On bude poslouchat a odpoví. "A protož neníť již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v [Yahushuovi], totiž nechodícím podle těla, ale podle Ducha." (Římanům 8,1)

Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými. Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle [Elohima] prosí za svaté.

Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest [Yahuwah] s námi, i kdo proti nám? (Římanům 8,26-27. 31)

Spočívej v ujištění o Jeho lásce a starostlivosti. Pozvi Ho, aby šel s tebou po celý tvůj den. Věz, že jsi přijat mezi Milované - ne protože je v tobě nějaká dobrota, ale protože On je dobrý a On zaslíbil, že tě přijme.


1 Christiana: The New Amplified Pilgrim’s Progress, Part II, p. 178

2 Všechny biblické verše jsou z Kralické nebo Ekumenické Bible.

3 E. G. White, Manuscript Releases, Vol. XIV, p. 276.

4 E. G. White, Steps to Christ, str. 70. (Cesta ke Kristu)

5 viz výše, str. 47-48.

6 viz výše, str. 100