Print

Tro är segern!

 

Så skall min Eloah efter sin rikedom i härlighet i
den Smorde Yahushua ge er allt ni behöver.

Filipperbrevet 4:19


George Müller var en man som förstod tro. Han sade en gång: “Jag har gladeligen hängivit mitt liv åt att exemplifiera hur mycket som kan uppnås genom bön och tro.” Yahuwah lade det på hans hjärta att bygga barnhem för att ta hand om de fattiga gatubarnen i Bristol, England. Med endast två schilling (5 kronor) i fickan, beslutade George Müller att lyda denna uppmaning. Han visste inte var han skulle få tag på pengarna, men det brydde honom inte. Han visste vad Yahuwahs vilja var. Det var Yahuwahs sak att visa vägen. Hans sak var att lyda.

George Müller

George Müller (1805-1898), en sann trokrigare, trodde att Yahs löfte var lika verkligt som att ha tinget som behövdes i hand, vare sig det gällde mat i skafferiet eller pengar i plånboken.

Müller förtröstade på sin gudomliga Elohim. Han började tidigt med att aldrig berätta för någon om sina behov - och han hade många. Han berättade bara för sin himmelske Fader. Genom denna ödmjuka man av tro reste Yahuwah upp fem enorma granitbyggnader som kunde hysa 2 000 föräldralösa barn.

En dag saknade Müller pengar för mat till barnens nästa måltid. Medan han knäböjde i bön och lade sitt behov inför sin himmelske Fader och hävdade löftena genom tro, knackade någon på dörren med en pengagåva. Yahuwah hade ännu en gång bevisat att Han alltid håller sina löften. Barnen åt sin nästa måltid i tid.

Under åren gavs honom vad som i dagens pengavärde motsvarar miljontals kronor till stöd för hans stora arbete - allt utan att han någonsin berättade för en enda själ om sina behov, av vilka många var mycket brådskande. Müller hängav sitt liv för att uppenbara Yahuwahs godhet och kraft som vilar över alla som kommer att ta Honom vid Hans ord och lita på löftet om en förbundsledande Elohim. Han insåg att prövningar är nödvändiga för alla som önskar ha en stark tro.

“Att lära sig stark tro är att uthärda stora prövningar”, observade Müller. "Jag har lärt mig min tro genom att stå fast mitt i svåra tider."

Det har sagts att tro är en växt som kommer att växa snabbt om den vårdas och Müllers tro bevisade sanningen i detta uttalande. Oavsett den nödsituation han ställdes inför så valde Müller att lita på Yahuwah. Han sade: "Du kan vara säker på att om du vandrar med Honom och ser till Honom och förväntar dig hjälp från Honom så kommer Han aldrig att misslyckas dig." Müllers tro var ett resultat av hans upplevelse. Han valde att lita på Honom oavsett omständigheterna. "Om Herren misslyckas mig så kommer det att vara första gången Han gjort det", sade han.

Tro är segern – Ester

Yahuwah hindrade inte en liten israelitisk flicka från att kidnappas och säljas till slaveri, men han använde hennes vittnesbörd för att vittna för en hel nation genom kapten Namaan. (Används med tillstånd från Darrel Tank, darreltank.com.)

Skrifterna är fulla av berättelser som vittnar om Yahuwahs interaktion med Hans jordbundna barn. Det huvudsakliga skälet bakom varje berättelse nedtecknad i Bibeln är för att inspirera tro i de troendes hjärtan. Från den mirakulösa befrielsen vid Röda havet till historien om änkan vars olja multiplicerades så att hon kunde betala av sin skuld – dessa är berättelser om Yahuwahs tidigare affärer avsedda att inspirera tilltro och förtroende för att Han som mäktigt har verkat för sitt folk i tidigare åldrar, är villig att göra detsamma idag om Hans folk kommer att lita på Honom.

Varje barn av Yah har alltid upplevt svårigheter. Daniel togs i fångenskap och blev en eunuck Judas fienders hov. Josef var orättvist fängslad. Job förlorade sina barn, sin rikedom, och sitt rykte. Ester togs från sin familj och gjordes till hustru för en hednisk kung som var många år äldre än hon!

Yahuwah hindrar inte dåliga saker från att hända. Hebreerbrevet 11, det berömda trokapitlet, ger exempel efter exempel på människor som inför oöverkomliga svårigheter och prövningar segrade - inte i egen styrka, utan genom att vila allt på Yahuwahs löften. Dessa är sannerligen trokrigare:

Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Yah har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Yahushua, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför Honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Yahs tron. (Hebreerbrevet 11:33-12:2) 1

Berättelserna i Bibeln lär att varje individs största behov är tron på de gudomliga löftena. De prövningar och svårigheter som uppstår är Himmelens handledare för att lära ut tro och förtroende. Yahuwahs kraft är tillräcklig för att tillgodose alla krav som ställs på den. Den är tillräckligt stor för att lösa varje nödsituation. Den enda begränsningen är huruvida individen kommer att utöva tron eftersom “allt förmår den som tror.” (Markus 9:23) “Men utan tro är det omöjligt att behaga Yahuwah. Ty den som kommer till Yahuwah måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom.” (Hebreerbrevet 11:6)

Under dessa sista dagar ges berättelserna i Bibeln för att stärka de troendes tro. Yahs folk måste stå inför hela världen med den opopulära sanningen om en Sjundedagssabbat beräknad genom en forntida kalender. Alla som står inför det fjärde budets plikt inser snabbt att om det är viktigt att dyrka på en viss dag så måste kalendern som används för att beräkna den dagen också vara den rätta metoden för tidsmätning.

grubblande asiatisk manEftersom världen är förenad i användandet av en solkalender som har en kontinuerlig veckocykel så innebär beslutet att dyrka efter en annan kalender omedelbart en hel del oförutsedda problem. Den största rädslan för de flesta som vill tillbe på den sanna Bibelsabbaten är den eventuella förlusten av ett jobb. Detta i sin tur medför andra faror för dem som är skuldsatta: Hur betalar jag min bil? Kommer jag att förlora mitt hem? Mina studielån? Jag har så många utgifter!

Alla dessa är mycket verkliga problem. En stor del av Yahs folk står inför just dessa dilemman. Det största behovet för någon i denna situation är behovet av tro - tro som inte kommer att skakas, även om himlen faller. Yahushua förmanade gång på gång sina anhängares brist på tro: “Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!” (Matteus 8:26) “Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” (Matteus 14:31) “Var är er tro?” (Lukas 8:25)

Varje gång Han fann tro berömde han det omedelbart. “Var vid gott mod, Min dotter. Din tro har frälst dig.”. (Matteus 9:22) “Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill.”. (Matteus 15:28) “Gå, din tro har frälst dig.”. (Markus 10:52) Yahushua ville förkunna att Yahuwah verkar för oss i direkt proportionellt mot den mängd tro vi utövar.

"Tro" är ett av orden som ofta kastas omkring i religiösa kretsar, men likväl är det sällan man förstår vad det är. Tro är inte en känsla. Ofta tvivlar människor på att deras böner har blivit hörda för att de inte känner sig översvämmade av goda känslor, men detta är inte tro. Det är när du känner rädsla, inte fred; när du känner sorg, inte glädje; när du känner dig svag, inte stark; som det är din plikt att utöva tro.

Verklig tro är “sinnets samtycke till sanningen om vad som förklaras av en annan, som endast vilar på den andres myndighet och sannfärdighet; bedömningen att vad en annan säger eller vittnar är sanningen.” 2 Tro är helt enkelt att ta Yahuwah vid sitt ord och välja att tro att det Han har sagt kommer Han att göra på grund av vem Han är och vad Han är utan att behöva ytterligare bevis.

En dag bad en romersk centurion Yahushua att hela hans tjänare.

[Yahushua] frågade honom: Skall då Jag komma och bota honom?

Officeren svarade: Mästare, jag är inte värd att Du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.

När Yahushua hörde det, blev Han förvånad och sade till dem som följde Honom: Amen säger Jag er: I Israel har Jag inte hos någon funnit en så stark tro.

Till officeren sade Yahushua: Gå, som du tror skall det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. (Matteus 8: 7-10, 13)

När centurionen bad om Yahushuas hjälp svarade Frälsaren omedelbart. Han blev förfärad. Han hade inte förväntat sig att en israelit frivilligt skulle sätta sin fot i en hednings hem. Han svarade: Åh, nej! Det är inte nödvändigt! Bara säg ordet så kommer min tjänare att bli frisk.

Det, sade Yahushua, är tro.

“Tro är inte tro utan bevis, utan tillit utan förbehåll.”

D. Elton Trueblood

Skrifterna är Yahuwahs ord lika mycket som när Han skapade universum. När du tror att Yahuwahs ord innehåller kraften att göra som det står skrivet och du väljer att lita på att det Han har sagt, så kommer Han också att göra, då utövar du tro. Det här är vad Yahuwahs folk behöver mer än något annat när de står inför de problem som angriper alla som vill hedra sin Skapare genom att dyrka på Hans sabbat.

Sök Yahuwah medan Han låter sig finnas, åkalla Honom medan Han är nära. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte Mina vägar, säger Yahuwah.

Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är Mina vägar högre än era vägar och Mina tankar högre än era tankar.

Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,

så skall det vara med ordet som går ut från Min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till Mig utan att ha verkat vad Jag vill, och utfört det vartill Jag har sänt ut det.

(se Jesaja 55:6, 8-11)

Det vackra är att tro är en gåva från Yahuwah! Han har gett alla ett tillräckligt mått tro för oss att tro att om vi ber om mer så kommer vi att få mer. Men för att det ska växa:

Tro måste testas och prövas innan den blir verklig i ditt liv. Allt samverkar till det bästa för den som tror. (Rom. 8:28) Oavsett vad som händer förvandlar [Yahuwahs] förvandlingskraft perfekt tro till verklighet. Tron verkar alltid på ett personligt sätt, eftersom [Yahuwahs] vilja är att perfekt tro blir verklighet i Hans barn. 3

Vi vet att för dem som älskar Yah samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. (Romarbrevet 8:28)

“Tro verkar inte i möjligheternas värld. Det finns ingen härlighet för [Yahuwah] i det som är mänskligt möjligt. Tro börjar där människans krafter upphör.”

George Müller

Yahuwah vet att du behöver tro. Det enda sättet för dig att utveckla en fast tro på Yahs förmåga att ta hand om dig är att ha problem som inte kan lösas av några mänskliga ansträngningar. Det spelar ingen roll om problemet är ett jobb som du kommer att förlora om du följer Sabbaten, eller ett huslån som får dig att förlora ditt hus eller din bil om ditt jobb går förlorat: om problemet var något du kunde hantera, eller som någon av dina bekanta kunde hantera för dig, skulle det inte bygga din tro.

Yahuwah känner väl till de problem som konfronterar dig till följd av din lydnad. Varje prövning är "specialdesignad" för att verka i dig den tro och den förtröstan som du behöver på din himmelske Fader för att ta dig igenom den svåra tiden framöver. Det skulle vara bättre att förlora ett fint hem och bo i en enkel lägenhet eller en liten husvagn på landet för att kunna fortsätta att lyda Yahuwahs uppenbarade vilja. Endast de som lever i strikt efterlevnad kan hävda dessa löften.

Yahuwah har gett löften om Han skall möta varje nödsituation och tillgodose alla behov. När du har gjort allt du kan för att lyda Hans uppenbara vilja är det upp till dig att välja att tro eftersom han är Yahuwah din Eloah och kan inte ljuga. Utan mänskligt oöverstigliga problem kommer din tro på Hans försyn inte att växa. De prövningar du står inför är för att ge dig en möjlighet att utöva din tro så att den kommer att växa! Utan prövning kommer tro inte att växa precis som musklerna inte kan växa utan träning.

“Om vi vill att vår tro ska stärkas så borde vi inte dra oss från möjligheter där vår tro må prövas, och därigenom, i prövningen, styrkas.”

George Müller

Eftersom varje persons situation är unik, finns det inga råd som kan tillämpas på varje enskild omständighet. Det finns en anledning till att dina problem går utöver din förmåga eller tillgängliga resurser att hantera. Det är inte Yahuwahs avsikt att människor ska ge den hjälp Han vill ge. Yahuwah möjliggör inte för någon person eller institution, till exempel WLC, att kunna ge svar och pengar för varje problem som konfronterar Hans barn. Dina problem är utformade för att hjälpa dig att utveckla tro på Yah, inte beroende av dina vänners visdom eller andras resurser.

De prövningar som konfronterar dig kan vara mer skrämmande än någon du någonsin har mött. Genom allt är din säkraste kurs lydnad och förtroende. Yahuwahs barmhärtiga vilja i varje rättegång är att föra dig närmare Honom.

Ty Yahuwah förkastar inte för evigt. Om Han än bedrövar, förbarmar Han sig efter sin stora nåd. Ty det är inte av hjärtat Han plågar eller bedrövar människors barn. (Klag. 3:31-33)

äldre par som går igenom sina räkningarYah skulle kunna utplåna dina lån. Han skulle kunna skapa pengar i din handväska. Men det skulle inte bygga tro, och tro är ditt största behov. Först när ett för människan oöverstigligt problem löses genom gudomlig vägledning och ingripande, växer tron.

De svåraste problemen är de som vi känner att vi har satt oss i själva genom en oklok handlingsplan:

När en person har lovat att återbetala ett lån finns det en känsla av skyldighet att om du inte uppfyller ditt ord så kommer du att vanära Skaparen. Ingen bör tappa förtroendet för Yahuwahs kärleksfulla ledning om de i slutändan förlorar sina jobb och inte kan återbetala sina lån. “Se, Yahuwahs hand är inte för kort, så att Han ej kan frälsa, Hans öra är inte tillslutet, så att Han ej kan höra.”. (Jesaja 59:1) Vi ska fortfarande följa och lyda, även om vi inte förstår hur Han leder oss eller vart.

De upplevelser som vi finner allra mest prövande är vad som är nödvändigt för förfinandet av våra karaktärer. Det är också mycket möjligt att Yahuwah behöver ett vittne, som Job, som kommer att förbli trogen och förtroende oavsett omständigheterna. Det kan vara för att rädda andras själar som du leds genom skuggans dalar.

Även när vi har hamnat i svårigheter och bekymmer som Yah inte ämnade att vi skulle involveras i så kan vi fortfarande komma till Fadern och be i Sonens namn att Han kommer att ge oss visdom att utse en väg som är säker att följa.

Yahuwah har lovat visdom till alla som frågar Honom.

Om någon av er brister i visdom skall han be till Yahuwah, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Yahuwah, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. (Jak. 1:5-8)

Yahuwah är för klok för att besvara våra böner så som vi själva föredrar. Det är möjligt att prövningen av att gå genom konkurs, förlust av ett jobb, ett hem, eller ens ens rykte är det enda oändliga visdom vet kommer att leda en person till totalt beroende av Yahuwah. Om det är din erfarenhet, fortsätt att lita och lyda, vet att Yahuwah är en öm, kärleksfull Fader.

Han för sin hjord i bet som en herde,
Han samlar lammen i sina armar,
Han bär dem i sin famn.
Sakta för Han moderfåren fram.
(Jesaja 40:11)

“Tro är medvetet förtroende på [Yahuwahs] karaktär, vars vägar du för ögonblicket kanske inte förstår.”

Oswald Chambers

Det är säkert att lita på Yahuwah i alla situationer, att veta att Han alltid kommer att leda endast som vi skulle välja för oss själva om vi kunde se framtiden som Han kan, och den härliga planen Han verkar för våra liv.

Den Allsmäktiges kraft stöder varje löfte som Han någonsin har givit. Det finns således ingen ursäkt för att vägra att lyda - även om lydnad mot sanning kostar ditt jobb, ditt hus, din bil, ditt rykte, ditt äktenskap, eller till och med ditt liv.

Frestas du? Han kommer att förlösa. Är du svag? Han kommer att stärka. Är du okunnig? Han kommer att upplysa. Är du sårad? Han kommer att läka. [Yahuwah] bestämmer stjärnornas mängd, och Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Psalm 147:4,3. “Kom till Mig” är Hans inbjudan. Oavsett din oro och prövning, lägg fram ditt fall inför [Honom]. Din ande kommer att stöttas för uthållighet. Vägen som leder ut ur svårigheten och plågan kommer öppna sig för dig. Ju svagare och mer hjälplös du känner dig själv, desto starkare blir du i Hans styrka. Ju tyngre dina bördor, desto mer välsignade blir friden när du lägger dem på Bördobäraren. Friden som [Frälsaren] erbjuder är villkorlig, men dessa villkor är tydligt specificerade. Alla kan följa dessa. Han berättar precis hur Hans vila skall finnas. 4

“Tro är inte förmågan att tro under lång tid in i framtiden. Det är bara att ta [Yahuwahs] Ord för sanning och ta nästa steg.”

Joni Erickson Tada

De som följer Yahuwah i alla saker har rätt att kräva varje löfte Oändlig kärlek har givit. Låt dina frågor endast vara dessa: Vad är Yahuwahs befallning? och vad är Hans löfte? Genom att veta dessa kommer du att lyda den ena och lita på den andra.

Yahuwah tillåter individuella problem för att bygga individuell tro. Det måste vara ett problem som är för stort för dig att hantera eftersom det är det som driver dig till Honom för ett svar. Endast när ett svar erhålls genom tro och bön, kommer din tro att växa. Se en inbjudan till bön i varje rättegång och lidande.

Skrifterna har tillhandahållit nyckeln till varje problem du står inför när du följer vägen till lydnad: "Var alltid glada, be oavbrutet, och tacka Yah under alla livets förhållanden. Detta är Yahuwahs vilja med er i Yahushua.". (1 Thess. 5:16-18) Den bittraste prövningen, om den accepteras ödmjukt och i tro, kommer att medföra en lugn, fridfull, tyst försäkran om att Yah ser, hör, och arbetar ut allt för ditt eviga bästa.

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon (1834-1892) predikade för över 10 000 000 människor under sin livstid och uppmanade dem att lita på den Allsmäktiges ord.

Charles Spurgeon, en inflytelserik pastor som tappert kämpade mot den liberala teologins inbrott, skrev:

Män och kvinnor har bett om något av [Yahuwah] och har fått det; som har varit vid tronen och, när de blivit visade ett löfte, sagt att de inte skulle vända bort utan dess uppfyllande, har kommit tillbaka från [Yahuwahs] tron som den Allsmäktiges segrare; för bön rör armen som rör världen. “Böner är [Yahs] senor”, sade en, “de rör Hans arm.”. Och så är det. Sannerligen finns det ett vackert uppfyllande av följande verser om det trogna hjärtat i bön närmar sig Honom: "Han kommer att lägga styrkan i mig." ... Fortsätt, du Kristne, för detta är ditt löfte: "Han kommer att stärka mig."

“Fastän svag jag är, genom Hans styrka,
jag alla saker kan utföra.” 5

Ingen människa har svaret på alla dina frågor. WLC har inte lösningen på alla dina problem. Det är ditt privilegium att vandra i tro och se hur Yahuwah kommer att hantera dina problem. Bön är ditt värn mot fiendens alla attacker.

[Yahuwah] säger: “Kalla på Mig i nödens tid.”. Psalm 50:15. Han bjuder in oss att lägga fram inför Honom våra problem och bördor, och vårt behov av gudomlig hjälp. Han ber oss att vara kvick till bön. Så fort som problemen hopar sig så skall vi be till Honom och lägga fram allt för Hans fötter. Genom våra enträgna böner visar vi vårt starka förtroende för [Elohim]. Känslan av vårt behov leder oss till att be ärligt, och vår himmelske Fader rörs av våra uppmaningar.

kvinna som ber – Tro är segern!Ofta frestas de som lider skam eller förföljelse för sin tro att se sig själva som övergivna av [Yahuwah]. I människors ögon är de i minoritet. Det tycks på alla sätt och vis som deras fiender segrar över dem. Men låt dem inte kränka era samveten. Han som har lidit för deras räkning och burit deras sorg och lidande har inte övergivit dem.

[Yahs] barn lämnas inte ensamma och försvarslösa. Bön flyttar den Allsmäktiges arm. ...

Om vi överlämnar våra liv till Hans tjänst så kan vi aldrig placeras i en position som [Yahuwah] inte har förberett. Oavsett vad som är vår situation så har vi en vägledare som riktar oss; oavsett våra besvär så har vi en säker rådgivare; oavsett vår sorg, förlust, eller ensamhet, så har vi en sympatiserande vän. Om vi i vår okunnighet gör misstag lämnar [Yahushua] oss inte. Hans röst, tydlig och distinkt, blir hörd och säger: “Jag är vägen, sanningen, och livet.” Johannes 14:6. “Han ska rädda de behövande när de ropar; också de betryckta som ingen hjälpare har.”. Ps. 72:12

[Yahuwah] förklarar att Han kommer att hedras av dem som närmar sig Honom, som troget utför sin tjänst. "Den som är fast i sitt sinne bevarar Du i frid, ty på Dig förtröstar han.". Jesaja 26:3 Den allsmäktiges arm är utsträckt för att leda oss vidare och framåt. Gå framåt, säger [Frälsaren]; Jag skickar dig hjälp. Det är till Mitt namns härlighet som du ber, och du ska få. Jag kommer att hedras inför de som tittar på ditt misslyckande. De ska se Mitt ord triumfera. “Alla saker, allt vad ni ber i bön, genom att tro, kommer ni att få.”. Matteus 21:22

Låt alla som är drabbade eller orättvist behandlade ropa till [Yahuwah]. Vänd dig bort från dem vars hjärtan är som stål och låt istället dina förfrågningar riktas mot din Skapare. Aldrig avvisas en som kommer till Honom med ett botfärdigt hjärta. Inte en uppriktig bön går förlorad. Mitt i himlaskarans lovsång hör [Yahuwah] rop från den svagaste människa. Vi häller ut våra hjärtans önskan, vi andas ut en bön, och våra ord når universums Monarks tron. De må för människans öron var ljudlösa, men [Yahuwah] hör. De kan inte gå förlorade, ens om man är omringad av allsköns företeelser. Inget kan dränka en själs begär. Det reser sig över gatans buller, över mångfaldens virrvarr, upp, till det Himmelska hovet. Det är [Yahuwah] som du talar till. Vår bön blir hörd.

“Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”

(Hebreerbrevet 11:1)

Du som känner dig mest ovärdig, frukta inte bära fram din situation till [Yahuwah]. När Han gav sig själv i [sin Son] för världens synd åtog Han sig varje själ. "Den som inte skonade sin egen Son utan överlämnade Honom för oss alla, hur ska Han inte med Honom också frikostigt ge oss allt?". Rom. 8:32 Kommer Han inte uppfylla det nådiga ord som ges för vår uppmuntran och styrka? 6

Personen som presenterar den sanna sabbaten för dig kommer sannolikt inte att vara den som lösgör dig från dina problem. Lydnad måste i sin tur kosta något. Yahushua erkände detta faktum när Han förklarade: "Om någon vill följa Mig, skall Han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa Mig.". (Luke 9:23) Korset som alla måste bära är lydnadens kors - och det är ett kors. Korset är annorlunda för varje individ - det är specifikt för vad varje person behöver för sin andliga utveckling.

Yahushua varnade oss tydligt att det skulle krävas att man lämnade allt annat för att vinna himmelriket. Inte bara vara villig att ge upp det, utan faktiskt göra det.

Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den. (Matteus 13:44-46)

Frälsning är en fri gåva men ingen som fortsätter att vara olydig kommer att få den. Tillräcklig förberedelse och tillförsel har gjorts och finns för att alla ska kunna övervinna. Om de går förlorade så har de inga att skylla på än sig själva. Huvudorsaken till att människor inte vill bära sin kors är stolthet. De gillar sitt bekväma hem mer än ett ödmjukare boende. De gillar den upplevda prestigen som följer ett välbetalt jobb. De ryggar undan för förlägenheten det skulle vara att mista sitt arbete, eller sitt hus, eller sin bil, för att de inte har råd.

Det är lätt för Yahuwah att lösa de problem du står inför. Hans resurser är obegränsade! Men det är svårt för syndare att utveckla sin tro på Honom. Yahuwah kommer aldrig att tvinga dig att utöva tro på Hans löften. Som frihetsälskare lämnar Han det valet åt dig. "I tro finns det tillräckligt med ljus för de som vill tro och tillräckligt med skuggor för att förblinda de som inte gör det." 7

Gör ett medvetet val att lita på din Skapare och Förlösare. Evigt liv är värt allt. Även om det kostar dig allt du har. Gläd dig alltid, tacka alltid Honom, och se alltid en inbjudan till bön i allt som sker dig. Det finns inget berg för stort för Honom att flytta; inget avstånd för långt att korsa. Han kommer att höra dina böner och Han kommer att se till att alla händelser i slutändan kommer att vara till största välsignelse för dig.

“När du kommer till slutet av allt ljus du har och det är dags
att ta nästa steg in i ovisshetens mörker så är tro
att veta ett av dessa två ting:
antingen kommer du ges något fast att stå på,
eller så kommer du lära dig flyga.”

Ede Teller

Tro är segern!

"Ty allt som är fött av Yah besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro." (1 Joh. 5:4)


1 n/a

2 “Faith,” American Dictionary of the English Language, Noah Webster, ed., 1828.

3 Oswald Chambers, My Utmost for His Highest.

4 E. G. White, Desire of Ages, s. 329.

5 C. H. Spurgeon, “Faith versus Fear.”

6 E. G. White, Christ’s Object Lessons, s. 172-174.

7 Blaise Pascal