Print

Ve stínu Jeho křídel: Úkryt na tajném místě Nejvyššího


Nebe vyzývá věřící, aby se ukryli na tajném místě Nejvyššího.


 

hurikán Irma a Nevis

 

Hurikán Irma byl největším hurikánem zaznamenaném v Atlantiku. Ale ani tato mocná síla přírody nedokázala přemoci jediného pokorného věřícího, který se opíral o mocná Yahova zaslíbení.

 

 

Ostrov Nevis v Karibiku

 

Ostrov Nevis v Karibiku.

p>Hurikány jsou jedny z nejmocnějších sil v přírodě, které člověk zná. Hurikán dokáže odhodit dvoutunové vozidlo, jako kdyby to byla dětská hračka. Jeho silné větry dokážou servat střechy z budov a zanechat po sobě jen hromadu trosek. Bouřkové vlnobití, které doprovází takové gigantické větry, vytváří své vlastní nebezpečí. Jak mohla jedna bezbranná rodinka s třemi dětmi ve věku 8, 5 a 2 roky přežít tak nesmírně nebezpečnou situaci?

 

Udrží tě tvá kotva v bouři života?

Udrží tě tvá kotva v bouři života?
Když mraky rozvinou svá křídla sváru?
Když se silné vlny vzedmou a lana napnou?
Unese tvou kotvu proud nebo zůstane pevná?1

To byla realita, které čelila rodina2 žijící na ostrově Nevis.

Na malém karibském ostrově Nevis s populací 15.000 obyvatel bylo úterý, 5. září 2017. Klidné ovzduší a čistá slunečná obloha byly v silném kontrastu s tím, co jsme intenzivně očekávali v tento den.

Irma o rozměrech státu Texas si razila svou cestu směrem k nám, nesoucí s sebou smrtelný uragán větrů o rychlosti 185 mph, prudký závan o rychlosti více než 200 mph a nebezpečné bouřkové vlnobití.

Už před týdnem jsme slyšeli o možném hurikánovém varování, ale bylo ještě příliš brzy na to myslet, žili jsme v Karibiku více než 5 let a nezažili nic jiného než běžnou bouřku.

V pondělí – den před zásahem hurikánu – byla Irma v kategorii hurikán 3. V pondělí večer jsme zjistili, že některé z hurikánových okenic nešly zavřít, protože dřevo bylo zdeformované nebo tam chyběla závora. Byli jsme vděční za to, že následující ráno přišel muž, který nám to pomohl opravit.

Když jsem v úterý ráno četla v mé Bibli, byla jsem u Izaiáše 59. Když jsem v Izaiáši 59,19 četla: "když se přivalí jako řeka nepřítel, jejž duch Yahuwahův pryč zažene." - poděkovala jsem Yahuwahovi za jeho příhodné ujištění a představila jsem si, jak stojí anděl mezi námi a hurikánem a říká: "Větře, nedotkni se." Byla jsem uklidněna myšlenkou, že jsem v rukou Pána přírody.

Toho rána jsme se dozvěděli, že Irma navýšila svou intenzitu z kategorie 3 na kategorii hurikán 5, protože mířila směrem k teplejším vodám s nízkým vertikálním větrným řezem. Irma byla největším hurikánem, který kdy Atlantik viděl, a měla zasáhnout nejprve severní Leeward Islands, k nimž patří i ostrovy St. Kitts a Nevis. Předpověď trasy hurikánu ukazovala, že oko hurikánu má projít právě přes St. Kitts a Nevis.

Satelitní snímek porovnává relativní velikost hurikánu Andrew (taktéž kategorie 5) s hurikánem Irma.

Od doby, kdy se začaly dělat záznamy, byly zaznamenány pouze tři hurikány kategorie 5, které zasáhly Spojené Státy: Hurikán "Labor Day" v roce 1935; hurikán Camille v 1969; a hurikán Andrew v roce 1992. Hurikán Irma překonal tuto kategorizaci. Hurikány kategorie 5 jsou bouřky, kde je rychlost větru větší než 157 mil za hodinu (mph). Hurikán Irma dosáhl rychlosti větru 185 mph (295 km/h), takže někteří komentátoři vybízeli k navržení nové kategorie hurikánu na stupnici, která už existovala: dříve neslýchané kategorii 6. Ale už jen velikost Irmy byla naprosto nepochopitelná. Převyšovala každou předchozí bouři.

Bála jsem se, že nebudu schopna stát a být vděčna za cokoliv, co se stane. Věřila jsem, že to byla dokonalá Yahuwahova vůle pro naše životy a že cokoliv dovolí, tak je pro naše věčné dobro. A tak jsem ho prosila, aby mi pomohl zůstat klidnou, důvěřující a vděčnou.

Šla jsem na internet, abych shromáždila informace o hurikánech kategorie 5 a podívala se na nějaká videa, která ilustrují, co se děje během kategorie 5, což by mi pomohlo rozhodnout, co můžeme očekávat. Rozhodli jsme se, že zůstaneme v pokoji ve sklepě s jedněmi dveřmi a jedním oknem směrem k Atlantickému oceánu. Vysvětlili jsme našim dětem ve věku 8, 5 a 2 let, že tam budeme spát, protože je pravděpodobné, že rostoucí bouře odnese střechu domu a způsobí velké škody, ale že nás andělé ochrání, tak jako ochránili Noeho a jeho rodinu během potopy. Pozvali jsme staršího bratra a jeho tříletého vnuka, aby přišli a zůstali s námi.

V úterý odpoledne jste šli do pokoje ve sklepě a vzali s sebou deky, ručníky, vodu a něco k snědku. Kozy a slepice jsme umístili do jiné větší místnosti vedle.

Tento večer jsme zpívali: "Bude tvá kotva držet?", "Pod Jeho křídly", "Příbytek v době bouře", "Stavíme na Skále" a "S mou duší je dobře." Četli jsme několik příkladů v Bibli o tom, jak byl Yahuwah přítomen a pomáhal v době soužení.

Když děti usnuly, položila jsem se. Poslouchala jsem audioknihu Bojový plán pro modlitbu, protože jsem si vzpomenula na příběh rodiny, která viděla, jak přichází tornádo, ukryla se pod jídelním stolem a prosila Yahuwaha, aby je ochránil. Pak zjistila, že všechno okolo nich bylo zničeno, kromě místa, kde zůstali. Poslouchala jsem tento příběh několikrát tuto noc. Někteří lidé říkali, že se hurikán přežene okolo druhé hodiny v noci, jiní tvrdili, že přijde až ráno okolo osmé.

Později v noci jsem viděla, jak jsem všechno ztratila a zůstal mi jen účet mého života, jak ho vidí Yahuwah, co jsem překonala a co ještě musím překonat. Tětivou mezi mnou a Yahuwahovou ochranou byla Jeho zaslíbení. Cítila jsem, že to je vše, co mi zůstalo, a zaslíbení byla tak vzácná. Recitovala jsem si zaslíbení a našla jsem žalmy 46 a 121 obzvláště uklidňující, proto jsem k nim přilnula.

Yahuwah jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah. Potok a pramenové jeho obveselují město Yahuwahovo, nejsvětější z příbytků Nejvyššího. Yahuwah jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Yahuwah na pomoc hned v jitře. (Žalm 46,1-5)

Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Yahuwaha, kterýž učinil nebe i zemi. Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj. Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele. Yahuwah strážce tvůj, Yahuwah zastínění tvé tobě po pravici. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. Yahuwah tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé. Yahuwah ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky. (Žalm 121)

Celou noc jsme nic neslyšeli nebo necítili, krátký čas jsem slyšela trochu větru, ale nic silnějšího, než co obvykle slyšíme, když silně prší. Určitě bychom slyšeli nebo cítili hurikán, kdyby přišel, protože jedno z okenních tabulí byla rozbitá z dřívějška a hurikánová okenice zcela nedovírala, takže jsme očekávali, že bude mezerou v okenici pršet dovnitř. To se však nestalo.

Když jsem se ráno probudila, myslela jsem si, že hurikán musí přijít okolo té osmé hodiny, protože se zatím nic nestalo. Zapnuli jsme rádio a zjistili, že už přes nás přešel! Nemohla jsem tomu uvěřit.

Když jsme se odvážili vyjít ven, našli jsme pár zlomených větví v zahradě, ale i kurník pro slepice, který měl otevřený vchod, zůstal v celku a neměl ani mokré stěny uvnitř! Poklekli jsme a děkovali Yahuwahovi za Jeho neuvěřitelně milosrdnou ochranu a něžnou péči.

Tentýž den a den následující došlo k záplavám. Cesta před naším domem se stala proudící vodní řekou. Bylo třeba vyčistit celý ostrov. Hurikán Irma odešel na sever poté, co zlehka prošel přes Nevis.

Yahuwah byl to Útočiště. On byl ten Příbytek v času bouře. On je ten Příbytek v každé bouři života.

Yahuwah ten Věrný dodržel Svá zaslíbení.

St. Bart’s po hurikánu Irma

Po odchodu hurikánu Irma zůstala jen hromada sutin z domu na St. Bart.

Příbytek v čase bouře

Yahuwah je naše Skála, v Něm se skryjeme,
Příbytek v čase bouře;
Bezpečí pro jakoukoliv nemoc,
Příbytek v čase bouře.3

Yahuwah komunikuje se Svými dětmi různými způsoby. Mluví s nimi skrze Písmo, skrze dojmy v srdci působením Ducha Svatého, a promlouvá k nim skrze přírodu. Obvykle se věřící zaměřují na krásu v přírodě: na péči Stvořitele, která se projevuje tím, jak se stará o ptáky z ovzduší a lilie na poli. Ale On může promlouvat i skrze ničivou sílu přírody.

Hurikány 5. kategorie jsou tak silné, že jsou často označovány jako "činy Boží". Hurikán Irma určitě do této kategorie patří. Zuřivé větry na okraji byly tak silné, že doslova vysály vody od břehů Baham několik mil daleko. To byl úkaz, který meteoroložka Angela Fritz z Washington Post znala jen jako teorii.3

Je důležité znát tyto věci, protože Yahuwah dovolí jen ty věci, které mohou být použity pro naše větší, duchovní dobro.

Foto vložené na Twitter uživatelem Adrianem 8. září 2017 ukazuje, jak oceán zmizel až kam oko dohlédne.

Foto vložené na Twitter uživatelem Adrianem 8. září 2017 ukazuje, jak oceán zmizel až kam oko dohlédne.

Ámos 3 obsahuje zaslíbení vzácné srdcím všech věřících: "Nečiníť zajisté Adonai Yahuwah ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům." (Ámos 3,7) I když tento text zjevně a primárně odkazuje na Yahuwaha odhalujícího budoucnost skrze proroctví, tento princip, že Yahuwah zjevuje, co se stane, se týká i přírody.

Když Yahuwah odpovídal na Jobova tázání, učinil to tak, že sám položil série otázek, které měly demonstrovat moc Všemohoucího v porovnání se slabostí a nicotností člověka.

Tedy odpověděl Yahuwah Jobovi z vichru, a řekl: Kdož jest to, jenž zatemňuje radu řečmi neumělými? Přepaš nyní jako muž bedra svá, a nač se tebe tázati budu, oznam mi. Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? (Job 38,1-5)

Pak Yahuwah položil více cílené otázky:

Aneb kdo zavřel jako dveřmi moře, když vyšlo z života, a zjevilo se? (Job 38,8)

Přišel-lis až k hlubinám mořským? A u vnitřnosti propasti chodil-lis? . . . Shlédl-lis širokosti země? Oznam, jestliže ji znáš všecku. (Job 38,16 a 18)

To jsou otázky, nad kterými většina lidí nikdy nepřemýšlí. A přesto, když přicházejí pohromy, je životně důležité vidět, že to jsou poslové přicházejících událostí. To je jediný důvod, proč Yahuwah: 1) posílá Sám destruktivní bouře; nebo 2) dovoluje zlým lidem s jejich ďábelskými programy, aby manipulovali počasí a uměle vytvořili podmínky, které jsou katastrofické pro masy lidí. Po hurikánu Harvey (kategorie 4) následoval rychle hurikán Irma a hurikán Jose (přítomná hrozba v době psaní tohoto článku), a další se už formují – všechny jsou řvoucí budíky: probuďte se!

Neudělej tu chybu a nemysli si, že přírodní katastrofy nemají žádné následky. Yahuwah se ptal Joba: "Má-liž déšť otce? A kdo plodí krůpěje rosy? Z čího života vychází mráz? A jíní nebeské kdo plodí?" (Job 38,28 a 29) To nejsou prázdné fráze. Zde Yahuwah bere na sebe naprostou zodpovědnost za zákonitosti počasí na zemi. Ale On zde nekončí. Narovinu uvádí, že extrémy počasí budou použity v době konce.

Přišel-lis až ku pokladům sněhu? A poklady krupobití viděl-lis, Kteréž chovám k času ssoužení, ke dni bitvy a boje?" (Job 38,22-23)

Bouřky jsou součástí přírodního ekosystému země. Když jsou však bouřky tak obrovské a ničivé jako současná řada hurikánů řádících v Karibiku – Harvey, Irma, Jose a Maria – věřící musí zpozornět, protože Yahuwah varuje, že přijde ještě něco další.

Paraquita Bay na British Virgin Islands před a po hurikánem Irma.

Paraquita Bay na British Virgin Islands před a po hurikánem Irma.

Moje naděj není v ničem menším

Když se zdá, že temnota skrývá Jeho tvář,
spoléhám na Jeho neměnnou milost.
V každé ohromné a divoké bouři,
má kotva je uchycena až za oponou.5

Hurikán Irma se řadí mezi nejsilnější hurikány, kdy zaznamenané v Atlantickém oceánu. Bouře si udržovala rychlost větru minimálně 180 mph po 37 hodin, což byl rekord pro nejintenzivnější bouři po tak dlouhou dobu kdekoliv na zemi. Se svým průměrem téměř 400 mil to bylo naprosté monstrum s hurikánovými větry až do vzdálenosti 80 mil od středu bouře.

Oko Irmy procházelo nad Barbudou v 1:47 ráno, ve středu 6. září 2017. Maličký ostrov Barbuda, vzdálený méně než 70 mil východně od Nevis, s populací 1800 obyvatel, byl zdevastován. Gaston Browne, ministerský předseda Antiqua a Barbuda, řekl pro Associated Press: "Je to opravdu strašná situace" - a přidal - "Rozsah zkázy na Barbudě je nevídaný. Devadesát pět procent nemovitostí utrpělo nějaké poškození."

Obyvatelé museli být kompletně evakuováni, protože tam není žádná elektřina, voda, potraviny, ani způsob, jak je tam dostat. Jedna žena čekající na evakuaci vysvětlila: "Všechno je zničeno. Není nikdo, kdo by mohl pomoci, protože každý potřebuje pomoc."

Hurikán Irma zpustošil také St. Martin, který je okolo 50 mil severně od Nevis, a Virgin Islands, které jsou 170 mil severozápadně od Nevis.

7. září 2017 popsaly noviny New York Times stav na St. Martin takto:

Téměř vše na ostrově St. Martin bylo zničeno dle slov Daniela Gibbse, prezidenta French territorial council země.

"Všude jsou vraky lodí, všude jsou zničené domy, všude stržené střechy." - řekl pan Gibbs pro Radio Caraïbes International. "Je to neuvěřitelné, je to nepopsatelné."6

Jen o několik dnů později těsně minul St. Martin hurikán Jose (4. kategorie), ale nyní hurikán Maria, další z kategorie 5, opět zasáhl St. Martin.

Nebe volá, vyzývá, prosí: probuďte se!

Dominika

"Karibský ostrovní národ Dominiky přežil "neuvěřitelné" škody díky hurikánu Maria, řekl jeho premiér . . ., poté, co bouře dosáhla vichru o rychlosti téměř 160 mil za hodinu a trhala střechy z budov, včetně jeho vlastního domu."

V Matouši 24 Spasitel vysvětluje: "Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemětřesení po místech. Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí." (Matouš 24,7-8)

A je to pravda. Každý, kdo sleduje zprávy, ví, že takzvané "přírodní" katastrofy exponenciálně narostly od roku 1960. Rekordní události se staly "normálem": rekordní vlny horka; rekordní záplavy, rekordní srážky; rekordní arktické zimy. Jen v roce 2016 byly tři "tisícileté" záplavy ve Spojených Státech! Jinak řečeno, potopy tak zlé, že mají šanci objevit se jednou za tisíc let. A to jsou jen záplavy ve Spojených Státech!

Graf ukazuje katastrofy v roce 2010

I když tento graf ukazuje pokles v roce 2010, počet přírodních katastrof od té doby prudce vzrostl.

Po celém světě narůstají přírodní katastrofy, jak v četnosti, tak ve velikosti. Každý jednotlivý měsíc v roce 2017 byl naplněn jednou přírodní katastrofou za druhou. Vskutku, slova Spasitele se naplňují jako nikdy předtím. Ať už jsou povětrnostní odchylky způsobeny opravdovými přírodními katastrofami nebo umělou manipulací lidí s ďábelskou agendou, všechno to hlásá, že konec světa je před námi.

Leden

Prudké deště udeřily v Zimbabwe a záplavy zabily stovky lidí. Okolo 2000 lidí zůstalo bez domova. Záplavy také v Pákistánu, Peru, Malajsii, na Filipínách, v USA, Indonésii, Thajsku a Jižní Africe. Série čtyř velkých zemětřesení během 4 hodin zasáhla Itálii.

Únor

Záplavy zasáhly Kentfield v Anglii a New Orleans v USA, zatímco hrozné bouřky v Malaga ve Španělsku způsobily rozsáhlé škody na budovách, cestách a automobilech. Těžké deště vedly k záplavám a sesuvu půdy v Chile, kde zůstaly milióny lidí bez čisté pitné vody. Záplavy také zasáhly Mosambik, Maroko a Kolumbii. Záplavy pokračují v Indonésii a Jižní Africe.

Březen

Jižní Afrika se ještě vzpamatovává z epických záplav. K potopám dochází i na Novém Zélandu, v Peru, Brazílii a Argentině. Masivní cyklón Debbie způsobil škody za 1.84 miliardy am. dolarů, když zasáhl Queensland v Austrálii. Čtrnáct lidí bylo zabito. Další záplava v Zimbabwe způsobila úmrtí ještě více lidí.

Duben

Potopy a masivní sesuvy půdy v Indonésii a Číně. Záplavy pokračují na Novém Zélandu a v Argentině. Devastující potopy jsou taky v Iránu, Kazachstánu, Kolumbii, na Jamajce a v Missouri (USA). Botswana šokuje svět, když prožívá 6,5M silné zemětřesení. V této velmi stabilní oblasti Afriky se zemětřesení vůbec nevyskytují.

Květen

Montreal v Kanadě vyhlašuje výjimečný stav, když je zaplaven nejhorší potopou za poslední dekády. Vláda nařizuje povinné evakuace. Jamajka je nadále zaplavena, zatímco Arkansas (USA) a Quebec (Kanada) jsou zaplaveny vodou. Haiti, Indonésie, Čína a Srí Lanka jsou také pod vodou. Colorado (USA) zasáhlo krupobití tak silné, že vymlátilo skla v autech.

Červen

Portugalsko je zasaženo požáry a o život tak přišlo více než 60 lidí. ABC News reportuje o "Krutém počasí s dopadem na milióny" v USA. Různorodé extrémní počasí ničí domy a firmy, způsobujíc škody za milióny dolarů. Mezitím dochází k 4,4M zemětřesení, následovanému rojem 2000 otřesů v masivním Yellowstonském vulkánu. Vědci varují, že exploze v tomto ohromném "super vulkánu" by mohla zabít každého člověka žijícího ve Spojených Státech. Čína a Tunis zažívají devastující potopy.

Červenec

Hrozné krupobití zasáhlo Istanbul v Turecku a spustilo průtrže mračen pouze týden poté, co byl Istanbul pod rekordní vodou. Mezitím v Číně zemřelo 50 lidí a 38.000 domů bylo zničeno, když došlo k záplavě 60 řek. Potopa donutila 1,2 miliónu lidí k evakuaci. Indie, Turecko, Ammán a Japonsko jsou také zasaženy záplavami.

Srpen

Smrtelné potopy v Indii a Nepálu zabily více než 1200 lidí a milióny musely opustit své domovy. Ve stejné době proudy deště v Sierra Leone nastartovaly devastující záplavy a sesuvy půdy, které usmrtily stovky lidí a tisíce jsou bez domova. Mezitím zažívá San Francisko v Kalifornii, kde bývá obvykle chladnější srpen, rekordní horka okolo 106 F/41 C, a na jihu města až 115 F. Severní Karolína se nadále topí v horku nad 100 st. F.

Září

Právě ve chvíli, kdy rodina na Nevisu prosí o boží ochranu, zažívají lidé jinde na světě kalamity. Faktem je, že se toho odehrává tolik najednou, že si většina lidí neuvědomuje, co se právě děje v jiných oblastech. Následující je seznam událostí, které se odehrály souběžně se zkázou způsobenou hurikány Harvey, Irma, Jose a Maria:

Většina, pokud ne všechny, z těchto požárů vznikla díky hromům a bleskům. Téměř 40.000 blesků udeřilo během 24 hodin od 10. do 11. září jen v jižní Kalifornii.


Graf přírodních katastrof (1950-2012)

Další graf ukazuje drastický nárůst přírodních katastrof.


Pod Jeho křídly

Pod Jeho křídly v bezpečí přebývám;
Ačkoli je noc tmavá a bouře divoká,
stále Mu důvěřuji, vím, že mne podrží;
On mne vykoupil a já jsem Jeho dítě.7

Každý z nás si musí uvědomit jednu věc, že toto "všechno jsou počátky porodních bolestí". Tyto kalamity prohlašují, že konec je zde! Od nyní budou události ve světě jen zesilovat a eskalovat. Ať jsou tyto věci jakkoli zlé, jsou jen předtuchou toho, co teprve přijde. Skutečnost, že kalamity po celém světě dosáhly takové velikosti a intenzity, je varováním před tím, co má přijít.

Zjevení 8 a 9 popisují události v blízké budoucnosti pod symbolismem sedmi andělů troubících na sedm polnic. S každým novým zatroubením na příští polnici přichází nová katastrofa na zemi. Poslední tři polnice jsou tak hrůzostrašné, že dokonce i Bible je nazývá "bědy". Nyní je čas chopit se jako nikdy předtím velkých a vzácných zaslíbení.

A přece tím vším proniká jako záře Yahuwahova dobrota. Tentokrát je neslýchaná tragédie a katastrofa navržena tak, aby obrátila pozornost světa k vážnosti doby, ve které žijeme.

Mnoho dobrých lidí přišlo o své životy v pokračujících katastrofách, které oznamují počátek konce. Dostaneme se do Nebe přes hrob nebo aniž bychom zažili smrt? To je zcela v rukou Otce, který ví, co je nejlepší v každé individuální okolnosti.

Je to krize, kde se zjevuje charakter. Když vážný hlas prohlásil o půlnoci: "Hle, ženich přichází, vyjděte mu vstříc", a spící panny byly probuzeny ze své dřímoty, bylo vidět, kdo se připravil na tuto událost. Pro obě skupiny to bylo znenadání; ale jedna byla připravena pro naléhavý případ, zatímco ta druhá byla nepřipravena. Stejně tak nyní, náhlá a neočekávaná kalamita, něco, co staví duši tváří v tvář smrti, ukáže, zdali existuje skutečná víra v zaslíbení [Yahuwaha]. Ukáže, zdali je duše udržovaná milostí. Velká závěrečná zkouška přichází na konci lidské zkušební doby, kdy bude pozdě pro duši, aby se připravila.8

V době psaní tohoto článku se hurikán Irma rozpustil, ale pohromy trvají. Hurikán Maria se řítí směrem na Puerto Rico. National Weather Service uvádí: "Toto je extrémně nebezpečný hurikán a život ohrožující dopad je možné očekávat napříč PR [Puerto Rico] a Virgin Islands."9 To je vážný problém. Mnoho lidí bylo evakuováno z jiných ostrovů právě na Puerto Rico! Pokud Maria zasáhne Puerto Rico, pak to bude první hurikán kategorie 4 nebo 5 za posledních 85 let.

Nicméně jedna rodina na Nevis ví, komu uvěřili.

Víš to taky?

World's Last Chance tě vyzývá: Nedopusť, aby Nebeská varování dopadla na hluché uši!


1 Napsala Priscilla Jane Owens v 1882.

2 Jména nejsou na žádost zveřejněna.

3 Napsal Vernon J. Charlesworth, okolo 1880.

4 http://reverepress.com/news/ocean-missing-irma-strong-sucking-water-away-shore-miles/

5 Napsal Edward Mote.

6 https://www.nytimes.com/2017/09/07/world/americas/hurricane-irma-caribbean-destruction-video-photos.html

7 Napsal William O. Cushing.

8 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 412

9 http://edition.cnn.com/2017/09/19/americas/hurricane-maria-caribbean-islands/index.html