Print

Velká a Vzácná Zaslíbení

V těchto závěrečných dnech historie země je nyní oslnivě zjevná skutečná cena získání věčného života. Sám Spasitel odhalil tuto cenu, když prohlásil:

„Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Matouš 13,45-46)

perla skvělou cenuZískat Nebe bude vyžadovat vzdát se všeho. Nebude se po tobě chtít jen to, aby byl ochoten vzdát se všeho – budeš muset se vzdát všeho, pokud máš získat Království Nebeské.

Všichni, kdo přijmou pravý Sabat, budou vyzváni, aby nesli kříž poslušnosti. Je to velmi skutečný kříž, protože každá oblast tvého života je tím ovlivněna.

Přijetí pravého Sabatu bude znamenat nové výzvy. Vyvstanou nové situace, které budou vyžadovat více lidské moudrosti. V této situaci, jako v každé jiné, připravil Yahuwah řešení na každý problém.

„Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním [Elohim] a [Yahushui], našeho Pána. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“ (2. Petrova 1,2-4)

Yahuwahovo slovo obsahuje moc učinit, co říká. Proto se drž Jeho velkých a vzácných zaslíbení! Jsou to Jeho dary pro tebe. Můžeš bezpečně složit vše na tato zaslíbení, protože ona jsou Yahuwahovo slovo a obsahují moc učinit to, co říkají.

Všechna zaslíbení Bible jsou pro ty, kdo ctí svého Stvořitele zachováváním jeho svatého Sabatního dne. Pokud při poslušnosti Jeho příkazu se nalézáš obklopen problémy, chop se zaslíbení!

Spravedliví volají a Yahuwah slyší a vysvobozuje je ze všech jejich soužení. Mnohá jsou soužení spravedlivého, ale Yahuwah ho vysvobozuje ze všech. (viz Žalm 34,17-19)

Chce to odvahu uposlechnout pravdu, která tě dělá jiným člověkem. Lidé, kteří se brání pravdě, se mohou stát velmi nenávidějící a dokonce i hrozbou proti těm, kteří zaujmou pevný postoj pro pravdu.

„[Yahuwahu], veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou. Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí.“ (Žalm 35,1.4)

Ctít Yahuwaha skrze zachovávání Jeho svatého Sabatu může mít za následek ztrátu tvého zaměstnání. Yahuwah zná tvé potřeby. Nikdo, kdo v Něj doufá, nebude hladovět.

„Yahuwah činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Yahuwah podpírá jeho ruku. Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.“ (viz Žalm 37,23-25)

Yahuwah si je vědom každé jednotlivosti tvé situace.

„Oči Yahuwahovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“ (viz Žalm 34,15)

Ti, kdo odporují pravdě, mohou být vskutku pro tebe hrozbou, tvým velmi skutečným nebezpečím. Yahuwah zaslíbil Svou ochranu.

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. Doufej v Yahuwaha, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Yahuwahovi, doufej v něho, on sám bude jednat. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Yahuwaha, obdrží zemi. Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy. Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. (viz Žalm 37,1-17)

Situace přijdou, kdy nebudeš vědět, co máš dělat. Neboj se! Věř zaslíbení!

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Yahuwaha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (viz Jakubova 1,5)

„Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Matouš 24,13)

Bitva mezi pravdou a bludem, spravedlností a vzpourou, bude jen nabírat na intenzitě, čím blíže bude Druhému příchodu.

„A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Yahushuovi, zakusí pronásledování.“ (viz 2. Timoteova 3,12)

Rodinné vztahy nejsou vyňaty z nátlaku vyvíjeného na věřícího. Starší rodiče budou opuštěni, děti vyhozeny. Manželství byla a budou zničena, když se jeden partner rozhodne pro pravdu a druhý ji zavrhne. Když se tak stane, Yahuwah bude tvou matkou, tvým otcem i tvým partnerem:

„I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Yahuwah se mě vždy ujme.“ (viz Žalm 27,10)

„Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Yahuwah zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Elohim celé země.“ (viz Izaiáš 54,4-5)

dítě lpí na YahushuaSpasitel věděl, že Jeho následovníci budou vystaveni rostoucímu pronásledování na konci času. Jeden z jeho posledních výroků toho večera před svým ukřižováním poskytuje milující ujištění pro všechny dnes:

„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33)

Nehledě na situaci, co které se dostaneš, když následuješ pravdu, Yahuwah slíbil, že půjde s tebou každý krok tvé cesty, bezpečně tě provede každou zkouškou.

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ (Žalm 32,8)

Je bezpečné důvěřovat v Yahuwaha.

„Důvěřuj Yahuwahovi celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ (viz Přísloví 3,5-6)

Nehledě na to, co leží před tebou, jsi v bezpečí v rukou tvého Spasitele. Když vykročíš ve víře, rozhodnutý uposlechnout, Yahuwah otevře před tebou stezku, která je bezpečná k následování.

Důvěřuj Yahuwahovi. Vlož každé břemeno na Něj. Neexistuje zkouška pro Něj příliš těžká, aby ji nesl, žádný problém není příliš složitý, aby ho On nevyřešil, žádná samota není příliš veliká, aby ji On neutěšil.

Dnes Yahuwah promlouvá k tobě:

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí.“ (Jan 14,27)


„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28,20b)