Print

Víno Činí Posměvače | Měli By Křesťané Pít Alkohol?

Self-interested Self-seeking Self-centeredYahuwahovým úžasným plánem ve stvoření lidské rasy bylo, aby přebýval v mysli každého člověka, aby byl JEDNO s každým jednotlivcem stvořeným k Jeho obrazu. Hřích zničil Stvořitelův plán a znetvořil božský obraz v duši Adama a každého z jeho potomků. Namísto, aby byl člověk laskavý, milující a soustředící se na ostatní se zájmem o blaho druhých, stal se rasou sobeckých, prospěchářských a sebestředných lidí. Myšlení Yahuwahovo nahradilo myšlení Satanovo.

Kvůli obnovení božího obrazu v padlém lidství poslal Yahuwah Svého jednorozeného Syna na tak nebezpečnou misi. Těsně před Svou smrtí odhalil Yahushua Otcův konečný plán pro ty, kteří budou spaseni skrze Jeho smrt:

Ne za tytoť [učedníky] pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne, aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.

A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval. (Jan 17,20-23)

 

Láska Otce a Syna k tobě překračuje jakoukoliv pozemskou lásku. Oni tě chtějí přivést do úzkého, intimního vztahu s Nimi, do vztahu tak blízkého, který může být popsán jen jako být JEDNO s Nimi.

Apoštol Pavel poodhalil hloubku této možné blízkosti, když napsal:

Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Eloaha, a nejste sami svoji? Neboť koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Yahuwaha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Yahuwahovy jsou. (viz 1. Korintským 6,19-20)

Každý hřích, kterého se dopustíš, ničí tuto jednotu, toto úzké společenství, které chce Yahuwah s tebou sdílet. Je nemožné být JEDNO s bezhříšným Elohimem a zároveň sloužit Satanovi tím, že budeš tíhnout k hříchu. "Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně." (Matouš 6,24)

Požívání alkoholu je oblast, která způsobila některým lidem zmatek. Protože Bible píše o pití vína u různých spravedlivých lidí, kteří milovali a sloužili YAHOVI, ptají se, je-li to něco, co Yahuwahovi lidé mohou dělat, aniž by zhřešili? Deuteronomium 14 je citováno jako důkaz, že pití alkoholu je u Yahuwaha přijatelné. V tomto textu Yahuwah vysvětluje, že pokud rodina žije příliš daleko od svatostánku a nemůže vzít své desátky společně se svou cestou na každoroční svátky, mohou proměnit své desátky na peníze, aby je mohli vzít s sebou a pak koupit to, co tuto slavnost učiní pro ně významnou:

Ochotně dávati budeš desátky ze všech užitků semene svého, kteřížť by přišli s pole každého roku.

 

Jestliže by pak daleká byla cesta, a nemohl bys donésti toho, protože daleko jest od tebe to místo, . . .

 

Tedy zpeněžíš je, a svázané peníze vezma v ruku svou, půjdeš k místu, kteréž by vyvolil Yahuwah Elohim tvůj:

 

A vynaložíš ty peníze na všecko, čehož žádá duše tvá, na voly, na ovce, na víno, aneb jiný nápoj silný, a na všecko, čehož by sobě žádala duše tvá, a jísti budeš tam před Yahuwahem Elohimem svým, a veseliti se budeš ty i dům tvůj.  (viz Deuteronomium 14,22-26)

Should Christians get drunk?Yahuwah pracuje s lidmi tam, kde se nacházejí. Nikdy je nevede rychleji, než dokážou následovat. S něžností a slitováním jsou jednotliví lidé vedeni k pravdě, jakmile ji mohou uchopit. "Nebo časy této neznámosti přehlídaje Yahuwah, již nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili." (viz Skutky 17,30) Zatímco Yahuwah dává prostor pro nevědomost, vždy vyzývá všechny lidi k vyššímu standardu spravedlnosti. I když potvrzuje touhu Izraelitů pít víno nebo silné alkoholické nápoje, bylo to při zvláštních příležitostech a nikdy v takovém množství, které by vedlo k otravě alkoholem.

Když je mysl pod vlivem alkoholu, nemůže jasně přemýšlet. Proto nemůže přijímat klidné pobídky Ducha Svatého. Vládce vesmíru nepromlouvá ke Svým dětem hlasitými demonstracemi. Jak se Eliáš poučil, když utekl k hoře Oréb, Yahuwah nebyl ve větru, v zemětřesení, ani v ohni. Yahuwah byl v tichém, klidném hlase. Cokoliv otupuje smysly, otupuje i vnímavost tichého hlasu Yahuwaha. Když je člověk i jen mírně pod vlivem alkoholu, jeho smyslová vnímavost je horší. Ztrácí svou schopnost myslet racionálně. Ztráta úsudku, ke které dochází, když je člověk opilý, byl vždy hřích. Člověk je zodpovědný za vykonané činy a špatné věci, které učiní druhým, když je pod vlivem alkoholu.

Bible je plná varování proti uvolněné spotřebě alkoholu: "Víno činí posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý." (Přísloví 20,1) Protože alkohol vede k závislosti, mnoho lidí, kteří začali pít alkohol jen při "společenských příležitostech", skončili neplánovaně jako alkoholici. Utrpení a bolest z alkoholu je nevyčíslitelná. Jen Nebe zná všechna Ztracená zaměstnání, rozbité domovy, fyzické, duševní a citové zneužívání přátel a členů rodiny.

Když byl anděl poslán k Manuovi a jeho ženě, aby je připravil na narození Samsona, instrukce Nebes byly jasné: "Protož nyní vystříhej se, abys vína nepila aneb nápoje opojného, a abys nejedla nic nečistého. Nebo aj, počneš a porodíš syna, a břitva ať nevchází na hlavu jeho, nebo bude to dítě od života Nazarejský Yahuwahův..." (Soudců 13,4-5)

Problems at home because of alcohol and wineTato instrukce byla opakovaná Gabrielem, když informoval Zachariáše, že jeho žena Alžběta porodí předchůdce Mesiáše: "A nazveš jméno jeho Jan . . . Bude veliký před Yahuwahem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým." (Lukáš 1,13. 15)

Požívání alkoholu nebylo nikdy v souladu s naprostým a kompletním oddáním se Yahuwahovi. Lidé, kteří složili nazarénský slib, nepili během trvání jejich slibu, protože takový čin by porušil tento slib. Alkoholu se vždy vyhýbali ti, kteří usilovali o harmonii se svatostí. Jeden muž šel dokonce tak daleko, že přikázal svým dětem, aby abstinovali od alkoholu navždy a po všechny jejich generace! O několik staletí později, když se setkali s alkoholem, jeho potomci odpověděli:

"Nebudeme pít víno, neboť náš otec Jónadab, syn Rekábův, nám přikázal: »Nebudete nikdy pít víno ani vy ani vaši synové! . . . a vinice nevysazujte, nic vám nebude patřit. . . Uposlechli jsme svého otce Jónadaba, syna Rekábova, ve všem, co nám přikázal, takže nepijeme víno po všechny své dny ani my ani naše ženy ani naši synové ani naše dcery, . . . nemáme vinice . . . Uposlechli jsme. Konáme přesně to, co nám přikázal náš otec Jónadab." (Jeremiáš 35,6-10)

Nikdo, kdo hledá jednotu s Yahuwahem, se nerozhodne pít alkohol. Ti, kteří jsou JEDNO s Yahuwahem, budou naplněni Jeho Duchem. Odloží stranou všechno, co znečišťuje, otupuje nebo jinak znemožňuje vnímat tichý hlas Ducha Svatého. "Nevíte, že jste Yahuwahův chrám a že Duch Yahuwahův ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Yahuwahův, toho zničí Yahuwah; neboť Yahuwahův chrám je svatý, a ten chrám jste vy." (viz 1. Korintským 3,16.17)

Man contemplating a drink of alcoholPoslední zaznamenaná Yahushuova slova v Písmu obsahují toto varování: "Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal." (Zjevení 22,12) Každý jednotlivý život bude prošetřen. Tajné myšlenky, skryté motivy, všechno bude předestřeno před přihlížející vesmír. Odplata pro každého člověka je stanovena. Jména těch, kteří přivedli své životy do jednoty s Vykupitelem, budou zapsána v Knize života. Podobně i jména ztracených budou mít v knihách zaznamenanou svou odplatu: věčná smrt. "Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze." (Daniel 12,2)

Všichni, kteří chtějí žít věčně, se musí postavit tváří k vážné realitě soudu. Aby jim bylo odpuštěno, musí nejprve litovat a opustit hřích. To je přesně ono dílo zpytování vlastních srdcí pro Den smíření.

Den smíření měl v plánu přivést kající se hříšníky do JEDNOTY s Yahuwahem. Byla to doba s-JEDNO-cení (ang. at-ONE-ment). Ale přivedení do jednoty se Svatým Otcem vyžaduje pokoření srdce a zkoumání srdce.

To platí stále. Tak jako dávní Izraelité měli "zpytovat" své duše, stejně tak všichni, kteří i dnes hledají jednotu s YAHEM. Nikdo z davných Izraelitů nesměl pít alkohol v těchto vážných dnech vedoucích ke Dni smíření. Každý měl zpytovat své srdce a ujistit se, že nestojí nic v cestě tomu, aby jeho hříchy byly smazány. Ti, kteří se nepodíleli na tomto vážném díle sebezpytování, byli vyloučeni z Izraele.

Toto vážné varování pro starodávný Izrael doléhá až k duchovnímu Izraeli:

Onoho dne Panovník, Yahuwah zástupů, vyzval k pláči a k nářku a k vyholení lysiny a k přepásání žíněnou suknicí, a hle, veselí a radost, porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!"

 

Mému sluchu však Yahuwah zástupů zjevil: "Tato vaše nepravost jistotně nedojde smíření, zemřete", praví Panovník, Yahuwah zástupů. (viz Izaiáš 22,12-14)

Všichni, kdo hledají věčný život, odloží stranou alkohol a každé praktikování otupující mysl a vedoucí k hříšné závislosti. Být JEDNO s Yahuwahem bude jejich výhradním cílem v tento významný anti-typický Den smíření. Nyní není doba se ptát: "Jaké je minimum, kolik toho mohu vypít a přitom být spasen?" Ale raději: "Jaká je vůle Yahuwahova? Jak můžu být JEDNO s Ním?"

"Proto i my odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo." (viz Židům 12,1)

Dnes a po každý den vyhledávej svatost. Odlož stranou cokoliv a všechno, co se staví mezi tebe a tvého Stvořitele. Buď JEDNO s Yahuwahem.

refusing alcohol