Print

Víra je to vítězství!

Philippians 4:19

George Müller byl muž, který chápal víru. Kdysi řekl: “S radostí jsem věnoval můj celý život tomu, aby na příkladu bylo vidět, kolik je možné dosáhnout skrze modlitbu a víru.” Yahuwah mu vložil na srdce, aby budoval sirotčince, kde by se pečovalo o strádající děti, žijící na ulicích Bristolu v Anglii. I když měl v kapse jen dva šilinky (50 centů), rozhodl se George Müller uposlechnout. Nevěděl, odkud přijdou peníze, ale to nebyl jeho problém. Znal Yahuwahovu vůli. Na Yahuwahovi bylo, aby poskytl způsob, jak toho dosáhnout. Jeho úkolem bylo uposlechnout.

George Müller

George Müller (1805-1898), pravý bojovník víry, věřil, že mít Yahovo zaslíbení bylo stejně tak skutečné jako mít v ruce onu potřebnou věc, ať už to bylo jídlo v kartonu nebo peníze v jeho peněžence.

Müller svěřil vše do rukou jeho božského Elohim. Velmi brzy si stanovil jako pravidlo, že nikdy nikomu neřekne o svých potřebách – a měl jich opravdu hodně. Říkal o nich jen svému Nebeskému Otci. Skrze víru tohoto pokorného člověka vybudoval Yahuwah pět obrovských, žulových budov, schopných ubytovat 2000 sirotků.

Jednoho dne byl Müller zcela bez peněz a bez dalšího jídla pro děti. Zatímco klečel a modlil se, předkládaje svou nouzi před svého Nebeského Otce, dovolajíc se zaslíbení skrze víru, někdo zaklepal na dveře s peněžním darem. Yahuwah opět prokázal, že vždy dodržuje Své sliby. Svůj příští pokrm měly děti včas na stole.

Během let se mu na podporu jeho velkého díla dostalo ekvivalentně miliónů dolarů – to vše, aniž by řekl jediné duši o svých potřebách, které byly mnohdy velmi naléhavé. Müller oddal svůj život tomu, aby byla zjevena dobrota a moc Yahuwahova vykonaná pro všechny, kdo Ho vezmou za Jeho slovo a důvěřují zaslíbením smlouvu dodržujícího Elohim. Poznal, že zkoušky jsou nezbytné pro kohokoliv, kdo chce mít silnou víru.

„Získat silnou víru znamená vydržet velké zkoušky.“ Zjistil Müller. „Já se naučil víře tak, že jsem stál pevně uprostřed krutých zkoušek.“

Bylo řečeno, že víra je rostlina, která rychle roste, když je živena, a Müllerova víra dokazovala tento výrok. Nehledě na mimořádnou naléhavost, která ho potkávala, Müller si volil důvěřovat Yahuwahovi. Říkal: „Buď si jist, že když s Ním chodíš a díváš se k Němu a očekáváš od Něho pomoc, nikdy tě nezklame.“ Müllerova víra byla výsledkem jeho zkušeností, kdy si volil důvěřovat nehledě na okolnosti. „Pokud mne Pán zklame, bude to poprvé.“ uváděl.

Faith is the victory - Esther

Yahuwah nezabránil tomu, aby malá izraelská dívka byla zajata a prodána do otroctví, ale použil její svědectví, aby svědčilo k celému národu skrze kapitána Námana. (Použito se svolením Darrel Tank, darreltank.com)

Bible je plná příběhů, které vyprávějí o Yahuwahově interakci s Jeho pozemskými dětmi. Primárním důvodem pro zaznamenání každého příběhu v Bibli je inspirovat víru v srdcích věřících. Od zázračného vysvobození u Rudého moře, až po příběh vdovy, jejíž olej se rozmnožil tak, že mohla zaplatit svůj dluh, je záměrem těchto příběhů o jednání Yahuwaha v minulosti inspirovat víru a důvěru v to, že Ten, který mocně působil pro Svůj lid v minulých dobách, je ochoten dělat totéž i dnes, pokud Mu Jeho lid bude důvěřovat.

Každé Yahuwahovo dítko vždy zažívalo těžkosti. Daniel byl vzat do zajetí a učiněn eunuchem na dvoru nepřátel Judy. Josef byl nespravedlivě odsouzen. Jób přišel o své děti, bohatství a reputaci. Ester byla vzata od své rodiny a učiněna manželkou pohanského krále, který byl o mnoho let starší než ona!

Yahuwah nebrání tomu, aby se staly špatné věci. Židům 11, slavná „kapitola Víry“, nabízí příklad za příkladem lidí, kteří se dostali do nepřekonatelných potíží a zkoušek a zvítězili – ne ve své vlastní síle, ale spoléháním na Yahuwahova zaslíbení. Toto jsou ti Válečníci Víry

kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců. Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené, jiní byli mučeni, a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení, jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení, byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. . . . Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry, [Yahushuovi] . . . (Židům 11,33-12,2)

Příběhy Bible učí, že největší potřebou každého jednotlivce je víra v božská zaslíbení. Zkoušky a nesnáze, které přicházejí do života, jsou Nebeskými učiteli, kteří učí víře a důvěře. Yahuwahova moc je dostačující na každý požadavek. Je dostatečně veliká k vyřešení každé nouze. Jediným omezením je, zdali jednotlivec použije nebo nepoužije víru, protože „Vše je možné tomu, kdo má víru“. (Marek 9,23) „Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k [Elohim], musí uvěřit, že On je a že On odplácí těm, kdo Ho usilovně hledají.“ (Židům 11,6)1

V těchto posledních dnech historie Země mají Biblické příběhy posilnit víru věřících. Yahuwahův lid musí stát před celým světem s nepopulární pravdou o sedmém dni Sabatu, vypočítaném podle dávného kalendáře. Všichni, kdo čelí závazku čtvrtého přikázání, si rychle uvědomují, že pokud je důležité konat bohoslužbu v určitý den, pak musí existovat i kalendář, který je správnou metodou měření času, používanou ke stanovení tohoto dne.

Asian man deep in thoughtProtože je svět sjednocen v používání solárního kalendáře, který má neustálé týdenní cykly, rozhodnout se konat bohoslužbu podle jiného kalendáře znamená pro člověka bezprostředně celou řadu dříve nepředvídatelných problémů. Hlavním strachem většiny lidí, kteří chtějí zachovávat pravý Biblický Sabat, je možná ztráta zaměstnání. To obratem předkládá další nebezpečí pro ty, kteří zadlužení: Jak splatím mé auto? Přijdu o můj dům? Jak to bude s mými studentskými půjčkami? Mám jich tak hodně!

Všechny tyto jsou velmi vážné obavy. Mnoho z Yahova lidu stojí před těmito překážkami. Největší potřebou pro někoho v takové situaci, je potřeba víry – víry, která nebude otřesena, i kdyby padalo nebe. Jednou věcí, pro kterou Yahushua opakovaně napomínal Své následovníky, byl jejich nedostatek víry: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ (Matouš 8,26) „Malověrný, proč jsi zapochyboval?“ (Matouš 14,31) „Kde je tvá víra?“ (Lukáš 8,25)

Naopak, kdekoli našel víru, ihned ji doporučil. „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ (Matouš 9,22) „Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.“ (Matouš 15,28) „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ (Marek 10,52) Yahushua chtěl naučit lidi, že množství práce, kterou mohl pro člověka Yahuwah vykonat, bylo přímo úměrné množství víry, kterou tento člověk použil.

„Víra“ je jedním ze slov, často používaných v náboženských kruzích, přesto je tak zřídka pochopena, čím skutečně je. Víra není pocit. Často lidé pochybují o tom, že jsou jejich modlitby vyslyšeny, dokud necítí, že jsou naplněni dobrými emocemi, ale toto není víra. Právě v době, kdy cítíš strach, ne pokoj, kdy cítíš úzkost, ne radost, kdy se cítíš slabý, ne silný, právě tehdy je tvou povinností prožívat víru.

Skutečná víra je „víra; souhlas (dohoda) mysli s pravdou, kterou vyřkl někdo jiný, opírající se o jeho autoritu a věrohodnost bez dalších důkazů; usouzení, že to, co ten druhý prohlašuje nebo dosvědčuje, je pravda.“2 Víra znamená jednoduše vzít Yahuwaha za Jeho slovo, zvolit si věřit tomu, co On řekl, že udělá, protože On je vše-milující a vše-mocný, bez potřeby nějakých dalších důkazů.

Jednoho dne Římský setník požádal Yahushuu, aby uzdravil jeho sluhu.

[Yahushua] mu odpověděl: Přijdu a uzdravím ho.

Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu-li tomuto: ‚Jdi‘, on jde; řeknu-li jinému: ‚Přijď‘, přijde; a řeknu-li svému otroku: ‚Udělej toto‘, pak to udělá.

Když to [Yahushua] uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho.

I řekl [Yahushua] setníkovi: Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. (Matouš 8,7-10.13)

Když setník požádal Yahushuu o pomoc, Spasitel ihned odpověděl: „Já přijdu“. Setník byl překvapen. Nečekal, že by nějaký Izraelita ochotně vstoupil do jeho pohanského domu. Rychle odpověděl: „Ach ne. Toto není nutné. Jen řekni slovo a můj sluha se uzdraví.“

Toto“, řekl Yahushua, „je víra“.

Bible je Slovo Yahuwahovo stejně tak jistě, jako když Yahuwah promluvil a vznikl vesmír. Když věříš, že Yahuwahovo Slovo obsahuje moc vykonat to, co říká, a ty se rozhodneš důvěřovat tomu, co On řekl, že On učiní, pak praktikuješ víru. A to je to, co Yahuwahův lid potřebuje více než čehokoli jiného, protože stojí před problémy, které útočí na všechny, kdo chtějí uctívat svého Stvořitele skrze bohoslužbu v Jeho Sabat.

Nejhezčí na tom je to, že víra je Yahuwahův dar! On dal každému dostatečnou míru víry, aby dokázal věřit, že když budou žádat o více, obdrží více. Ale aby víra mohla růst,

musí být víra ověřena a přezkoušena, než se stane skutečnou ve tvém životě. „Víme, že všechny věci napomáhají dobrému . . .“ (Římanům 8,28) a proto nehledě na to, co se stane, transformující moc [Yahuwahovy] prozřetelnosti proměňuje dokonalou víru ve skutečnost. Víra vždy působí v osobním měřítku, protože záměrem [Yahuwah] je, aby se dokonalá víra stala skutečnou v Jeho dětech.3

Yahuwah ví, že potřebuješ víru. Jediným způsobem, jak si vypěstovat skálopevnou víru v Yahovu schopnost osobně o tebe pečovat, je mít problémy, které jsou naprosto neřešitelné lidským úsilím. Nezáleží ani tak na tom, jestli je problémem nějaké zaměstnání, o které bys přišel, kdybys zachovával Sabat, nebo hypotéka, kvůli které bys přišel o svůj dům nebo auto, kdybys ztratil práci: Kdyby bylo problémem něco, co by jsi dokázal sám zvládnout, nebo co by mohl zvládnout někdo za tebe, tak by to nebudovalo tvou víru.

Ať už tě potkají jakékoli problémy kvůli tvé poslušnosti, Yahuwah o tom všem ví. Každá zkouška je „na míru navržena“ tak, aby rozvíjela v tobě víru a závislost na tvém Nebeském Otci, kterou“Faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for [Yahuwah] in that which is humanly possible. Faith begins where man’s power ends.” George Müllerpotřebuješ, abys prošel skrze dny soužení před námi. Bylo by lepší přijít o pěkný dům a žít v obyčejném bytě nebo malém domku na kolech někde na venkově, než odepřít zjevené vůli Yahuwaha. Jen ti, kteří žijí ve striktní poslušnosti, se mohou opírat o zaslíbení.

Yahuwah poskytl zaslíbení pro každý naléhavý případ a zásoby pro každou potřebu. Pokud jsi udělal vše, co jsi mohl co se týče poslušnosti Jeho zjevené vůle, je tvým úkolem rozhodnout se věřit, protože On je Yahuwah tvůj Eloah a nemůže lhát. Bez lidsky neřešitelných problémů nemůže tvá víra v Jeho prozíravé vedení růst. Zkoušky, se kterými se setkáváš, přicházejí s konkrétním účelem poskytnout ti možnost procvičovat svou víru tak, aby rostla! Bez zkoušek nemůže víra růst stejně tak, jako nemohou růst svaly bez cvičení.

Protože situace každého člověka je jedinečná, neexistuje žádná rada, která by se dala aplikovat na okolnosti každého jednotlivce. Existuje důvod, proč jsou tvé potíže mimo tvou schopnost nebo dostupné zdroje. Yahuwah neurčil lidem, aby si sháněli pomoc tam, kde chce pomoci On sám. Yahuwah neuschopňuje nějakou osobu nebo instituci, jako např. WLC, aby poskytovala odpovědi a peníze na každý problém, který potká Jeho děti. Tvé problémy jsou určené k tomu, aby ti pomohly budovat víru v Yaha, ne proto, aby budovaly závislost na moudrosti tvých přátel nebo zdrojích druhých lidí.

“If we desire our faith to be strengthened, we should not shrink from opportunities where our faith may be tried, and therefore, through trial, be strengthened.” George MüllerZkoušky, před kterými stojíš, mohou být hrozivější, než které tě doposud potkaly; nebezpečí, velmi skutečné. Při vším tom je však pro tebe nejbezpečnější jít cestou poslušnosti a důvěry. Yahuwahovým motivem milosti v každé zkoušce je přitáhnout tě blíže k Němu.

Neboť [Yahuwah] neodvrhne navěky; neboť jestliže sklíčil, slituje se podle svého hojného milosrdenství. Neboť ne z vlastního rozmaru pokořuje či skličuje syny člověka. (Pláč 3,31-33)

Yah by mohl vymazat tvou půjčku. Mohl by stvořit peníze v tvé peněžence. Ale to by nebudovalo víru a víra je tvá největší potřeba. Jen tehdy, když je lidsky neřešitelný problém vyřešen skrze božské vedení a zásah, víra roste.

Nejtěžší problémy jsou ty, kdy cítíme, že jsme si je způsobili sami svým nemoudrým konáním:

older couple looking over their billsNeměli jsme si stavět tak velký, drahý dům.
Neměl jsem si brát tuto půjčku.
Měli jsme si opravit to staré auto, nekupovat si nové.
Proč jsem si jen bral tak hodně školních půjček?

Když člověk podepsal papíry a SLÍBIL, že to splatí, má pocit závazku, že když nedodrží své slovo, zneuctí tím Stvořitele. Nikdo by neměl ztratit víru v Yahuwahovo milující vedení, pokud ztratí svou práci a není schopen splácet půjčky. „Hle, [Yahuwahova] ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel.“ (Izaiáš 59,1) Stále Ho máme následovat a poslouchat, i když nechápeme důvody pro Jeho vedení.

Právě ty zkušenosti, které jsou pro nás největšími zkouškami, jsou tím, co nejvíce potřebujeme k přečištění naších povah. Je také velmi možné, že Yahuwah potřebuje nějakého svědka, jako by Jób, který bude stát věrně a bude Mu důvěřovat bez ohledu na okolnosti. Můžeš být veden údolím stínů, aby byly zachráněny duše jiných.

I když jsme se sami dostali do potíží a zápletek, které neměl pro nás Yah v plánu, přesto můžeme přijít k Otci a modlit se ve jménu Syna, aby nám dal moudrost vidět stezku, po které máme bezpečně kráčet.

Yahuwah zaslíbil moudrost všem, kdo Ho o to požádají.

Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od [Elohim], který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od [Yahuwaha] dostane; je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. (Jakubův 1,5-8)

Yahuwah je příliš moudrý na to, aby odpovídal na naše modlitby tak, jak bychom si přáli. Je možné, že těžká zkouška procházení přes bankrot, ztrátu zaměstnání, domu nebo dokonce vlastní reputace, je tou jedinou věcí, o které nekonečná Moudrost ví, že přivede daného člověka do naprosté závislosti na Yahuwahovi. Pokud je toto tvá zkušenost, pokračuj v důvěře a poslušnosti, věz, že Yahuwah je jemný, milující Otec.

Bude pást své stádo jako pastýř,
svou paží shromáždí jehňata
a v náruči je ponese,
březí povede pomalu.
(Izaiáš 40,11)

“Faith is deliberate confidence in the character of [Yahuwah] whose ways you may not understand at the time.” Oswald ChambersJe bezpečné důvěřovat Yahuwahovi v každé situaci, s vědomím, že nás povede jen tak, jak bychom si sami zvolili, kdybychom dokázali vidět budoucnost tak, jako On, a a slavný, který pro nás v našich životech uskutečňuje.

Moc Všemohoucího podepírá každé zaslíbení, které kdy učinil. Proto neexistuje žádná omluva pro odmítnutí poslušnosti – i když poslušnost pravdy znamená ztrátu tvé práce, tvého domu, tvého auta, tvé reputace, tvého manželství nebo dokonce tvého života.

Jsi v pokušení? On tě vysvobodí. Jsi slabý? On tě posilní. Chybí ti poznání? On tě osvítí. Jsi zraněný? On tě uzdraví. [Yahuwah], který určuje počet hvězd, se sklání k lidem a „uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci, jejich rány obvazuje“. (Žalm 147,4.3. Zve nás: „Pojďte ke mně!“ Předložte Mu své starosti a trápení. On vám dá sílu, abyste je unesli. Ukáže vám východisko ze zmatků a těžkostí. Čím slabší a bezmocnější se cítíte, tím větší sílu u Něho naleznete. Čím těžší je vaše břemeno, tím příjemnější bude pro vás odpočinek, až je vložíte na Nositele břemen. [Spasitel] nabízí odpočinutí za určitých podmínek. Tyto podmínky jsou však zcela jasné a každý je schopen je splnit. Spasitel nám říká, jak máme Jeho odpočinutí najít.4

“Faith isn’t the ability to believe long and far into the misty future. It’s simply taking [Yahuwah] at His Word and taking the next step.” Joni Erickson TadaTi, kdo poslouchají Yahuwaha ve všech věcech, mají právo držet se každého zaslíbení, které Nekonečná Láska dala. Nechť je tvými jedinými otázkami: Jaký je Yahuwahův příkaz? a Jaké je Jeho zaslíbení? S tímto poznáním bude poslouchat to první a důvěřovat tomu druhému.

Yahuwah dovoluje individuální problémy, aby se budovala individuální víra. Musí to být problém, který je na tebe příliš velký, než abys ho zvládl, protože to je to, co tě vede k Němu, aby ti poskytl odpověď. Jen když je odpověď získaná skrze víru a modlitbu, tvá víra poroste. V každé zkoušce a soužení spatřuj pozvání k modlitbě.

Písmo poskytuje klíč na každý problém, se kterým se potýkáš následujíc stezku poslušnosti: „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky.“ (1 Tessalonickým 5,16-18) Ta nejtrpčí zkouška, je-li přijata pokorně a ve víře, přinese s sebou klidné, pokojné a tiché ujištění, že Yah vidí, slyší a pracuje na všech věcech pro tvé věčné dobro.

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon (1834-1892) kázal během svého života k více než 10.000.000 lidem a vybízel je, aby důvěřovali Slovu Všemohoucího.

Charles Spurgeon, vlivný kazatel, který statečně bojoval proti nájezdům liberální teologie, napsal:

Muži a ženy prosili [Yahuwaha] o nějakou věc a dostali to; byli u trůnu, ukázali zaslíbení a řekli, že neodejdou bez jeho naplnění. Pak se vrátili zpět od [Yahuwahova] trůnu dobyvatelé Všemohoucího; protože modlitba hýbe paží, která hýbe světem. “Modlitba je svalstvo [Yaha]”, řekl kdosi, “hýbe Jeho rukama”, a tak to je. Vskutku, v modlitbě se sílou věrného srdce existuje krásné naplnění textu “On vloží sílu do mne”. . . . Běž vpřed, křesťane, protože toto je tvé zaslíbení: “On vloží sílu do mne”.

“Ačkoliv jsem slabý, skrze Jeho moc
všechny věci vykonávat dokážu.”5

Žádný člověk nemá odpověď na všechny tvé otázky. WLC nemá řešení na všechny tvé problémy. Je tvou výsadou chodit skrze víru a vidět, jak Yahuwah zachází s tvými problémy. Modlitba je tvá zbraň obrany proti útokům nepřítele.

[Yahuwah] řekl: "Volej mne v den soužení" (Žalm 50,15). Vybízí nás, abychom mu předkládali své nesnáze a potřeby a ukázali tak svou závislost na Boží pomoci. Vybízí nás k vytrvalým modlitbám. Jakmile nás překvapí těžkosti, máme se k němu obrátit v upřímné a vážné modlitbě. Naléhavost našich modliteb svědčí o neochvějné důvěře v [Elohim]. Vědomí potřeby nás vede k opravdovosti v modlitbě. Náš nebeský Otec nás vyslyší.

Posměch a pronásledování pro víru vede lidi často k domněnce, že i je [Yahuwah] opustil. V pohledu světa jsou jen zanedbatelnou menšinou. Jejich nepřátelé nad nimi zdánlivě vítězí. A přece nemají věřící jednat proti svému svědomí. Ten, který na sebe vzal jejich utrpení a bolesti, je neopustil.

woman praying - Faith is the victory![Yahovy] děti nezůstanou nikdy bez ochrany. Všemohoucí vyslyší jejich modlitby. Modlitba hýbe paží Všemohoucího . . .

Jestliže odevzdáme svůj život Jeho službě, nikdy se neoctneme v situaci, pro kterou by [Yahuwah] nepřipravil řešení. Okolnosti se mohou vyvíjet rozmanitě, a přece na své cestě máme Průvodce. I v sebevětších nesnázích máme spolehlivého Rádce, ve všech bolestech, ztrátách i v osamění je nablízku soucitný Přítel. Neopustí nás, ani když ve své lidské chatrnosti klopýtneme. Dodnes zní jasně Jeho výrok: “Já jsem ta cesta, pravda i život” (Jan 14,6). “On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá”. (Žalm 72,12).

[Yahuwah] prohlašuje, že bude uctíván všemi, kteří k němu přicházejí a věrně mu slouží. “Člověka opírajícího se o tebe chráníš pokojem, protože v tebe doufá” (Iz 26,3). Všemohoucí vztahuje svou ruku, aby nás vedl stále vpřed. Říká: “Jděte dál, já vám budu pomáhat. Prosíte, a dostáváte pro slávu mého jména. Oslavím se přede všemi, kteří očekávají váš pád. Uvidí, jak Moje slovo slavně zvítězí! “A věříte-li, dostanete všechno, oč budete v modlitbě prosit”. (Mat 21,22).

Kdo jste utiskovaní a cítíte, že se s vámi jedná nespravedlivě, volejte k [Yahuwahovi]. Odvraťte se od těch, kteří mají srdce tvrdá jako ocel a předneste své žádosti Stvořiteli. Nepošle od sebe s nepořízenou nikoho, kdo se k němu přiblíží s pokorou v srdci. Ani jediná upřímná modlitba nevyzní naprázdno. [Yahuwah] slyší kromě nebeských chvalozpěvů také volání nejslabšího člověka. Přání svého srdce mu oznamujeme v soukromí, slova modliteb šeptáme i v chůzi na cestě, a přece naše slova přicházejí až k trůnu Vládce vesmíru. Nikdo je nemusí slyšet, a přece nezaniknou v tichu ani nezmizí v neustálém víru života kolem nás. Touhu člověka neumlčí nic, stoupá nad hřmot ulic, nad zmatek davů, až do nebes. Je to [Yahuwah], ke komu mluvíme, a naše modlitba je slyšena.

I když se možná cítíš nehodný, neobávej se svěřit svou záležitost [Yahuwahovi]. Obětoval Sám Sebe ve [Svém Synu] za hřích světa, a tím převzal případ každého člověka. “On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás všechny jej vydal, jak by nám spolu s ním nedal všechno?” (Římanům 8,32). Nesplní tedy daný slib, aby nás povzbudil a posílil?6

Člověk, který tě seznámil s pravým Sabatem, nebude pravděpodobně tím, kdo rozuzlí tvou “Faith is the substance [confidence, margin] of things hoped for, the evidence of things not seen.” (Hebrews 11:1)situaci a usnadní ti poslušnost. Poslušnost, ve své pravé povaze, musí něco stát. Yahushua uznával tento fakt, když vysvětloval: “Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne.” (Lukáš 9,23) Kříž, který musí všichni nést, je kříž poslušnosti – a to je kříž. Kříž je pro každého jednotlivce odlišný – je konkrétně přizpůsoben k potřebám každého člověka pro jeho nebo její duchovní vývoj.

Yahushua jasně varoval, že získat království Nebes vyžaduje vzdát se všeho ostatního. Nejen být ochoten vzdát se toho, ale skutečně to i udělat.

Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole.

Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. (Matouš 13,44-46)

Spása je bezplatný dar, ale nikdo, kdo pokračuje ve vědomé neposlušnosti, ji nezíská. Nikdo nebude mít, čím by se omluvil, pokud bude ztracen, protože rozsáhlé zaopatření bylo učiněno pro všechny, do zvítězí. Hlavním důvodem, proč lidé nechtějí nést kříž poslušnosti, je pýcha. Mají raději svůj pohodlný domov než pokornější ubytování. Mají rádi vnímanou prestiž, která doprovází dobře placenou práci. Nechtějí nepříjemnosti spojené se ztrátou zaměstnání nebo možným důsledkem ztráty domu a auta, když nezaplatí své splátky.

Pro Yahuwaha je velmi snadné vyřešit problémy, před kterými stojíš. Jeho zdroje jsou neomezené! Avšak je těžké pro hříšníky, aby si vybudovali víru v Něho. Yahuwah tě nebude nikdy nutit, aby jsi praktikoval víru v Jeho zaslíbení. Jako milovník svobody ponechává na tobě tuto volbu. “Ve víře je dostatek světla pro ty, kteří chtějí věřit, a dostatek stínů k oslepení těch, kdo nechtějí.”7

Dobře si zvaž svou volbu důvěřovat svému Stvořiteli a Vykupiteli. Věčný život za to stojí, i když tě bude stát všechno. Raduj se vždy, ve všem vzdávej díky, ve všech věcech spatřuj pozvání k modlitbě. Neexistuje žádná hora, která by byla příliš velká, aby s ní pohnul, žádná vzdálenost příliš velká k přechodu. On vyslyší tvé modlitby a ustanoví běh událostí tak, aby v konci byly tvými největšími požehnáními.

“When you get to the end of all the light you know and it’s time to step into the darkness of the unknown, faith is knowing that one of two things shall happen: either you will be given something solid to stand on, or you will be taught how to fly.” Ede Teller

Víra je to vítězství!

“Neboť vše, co se narodilo z Yahuwaha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.” (1 Jana 5,4, Biblická jména obnovena)


1 All Scripture references given are King James Version unless otherwise noted.

2 “Faith,” American Dictionary of the English Language, Noah Webster, ed., 1828.

3 Oswald Chambers, My Utmost for His Highest.

4 E. G. White,Desire of Ages, p. 329.

5 C. H. Spurgeon, “Faith versus Fear.”

6 E. G. White,Christ’s Object Lessons, pp. 172-174.

7 Blaise Pascal