Print

ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించుట

మీకు ప్రతి వారం చర్చికి వెళ్ళడం అలవాటుగా ఉన్నట్లైతే ఇంటి చర్చి విషయం భయంగా అనిపించవచ్చు. ఏదేమైనా, మీరు ఒక చిన్న సమూహంగా, మీ సొంత కుటుంబంతో, లేదా మీరు ఒంటరిగా ఆరాధన చేస్తున్నా, ఇంట్లోనే ఆరాధిస్తూ విశ్రాంతి దినపు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందవచ్చు.

 

బయటకు రండి

ప్రకటన 18 లో బబులోనును విడిచిపెట్టమని స్పష్టమైన ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది: “నా ప్రజలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారుకాకుండునట్లును, దాని తెగుళ్లలో ఏదియు మీకు ప్రాప్తింపకుండునట్లును దానిని విడిచి వెళ్ళండి.” (1599 జెనీవా బైబిల్). ఏ మతశాఖకు మినహాయింపు లేదు. అన్ని శాఖలు మరియు తెగలు తప్పు వలన కలుషితమయ్యాయి.

కానీ అది ఒక సమస్యను తెస్తుంది. సంఘ హాజరు ఆరాధనకు పర్యాయపదంగా మారింది. కాబట్టి, విశ్వాసులు ఎక్కడ ఆరాధించాలి (మరియు ఎలా!)?

ఆరాధన అనేది ఒక చర్య క్రియ. ఇది ఇలా నిర్వచించబడింది: “ఆరాధించుట; దేవునికి వందనాలు చెల్లించుట; అత్యున్నత గౌరవం మరియు భక్తి చెల్లించుట." 1 ఇది షఖాహ్/shâchâh అనే హెబ్రీ పదం నుండి వచ్చింది, దీనర్థం ఆరాధనలో నమస్కరించుట. "ఆరాధనలో [యహువః] ముందుకు వచ్చుటకు ఇది సాధారణ పదం." 2 ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో తమ కుటుంబంతో లేదా ఒంటరిగా కూడా చేయగల పని. వాస్తవానికి, సబ్బాతు రోజున ఇంట్లో ఉండుటకు బైబిల్ ప్రాధాన్యత ఉంది!

నిర్గమకాండం 16 లో, సీనాయి వద్ద ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వడానికి ముందు, యహువః మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “చూడుడి నిశ్చయముగా యహువః ఈ విశ్రాంతిదినమును ఆచరించుటకు సెలవిచ్చెను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము మీ కనుగ్రహించుచున్నాడు. ప్రతివాడును తన తన చోట నిలిచి యుండవలెను. ఏడవ దినమున ఎవడును తనచోటనుండి బయలు వెళ్లకూడదనెను. కాబట్టి యేడవ దినమున ప్రజలు విశ్రమించిరి..” (నిర్గమకాండము 16: 29-30 చూడండి.) ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతి సబ్బాతు దినమున గుడారం చుట్టూ నిలబడలేదు, లేదా మోషే ఉపన్యాసం వినుటకు ప్రత్యక్ష గుడారం యొద్దకు వెళ్ళలేదు. బదులుగా, ప్రతి కుటుంబం తమ సొంత ఇళ్లలోనే ఉండి యహువఃను ఆరాధించిరి.

మీరు కూడా చేయవచ్చు.

గృహ ఆరాధన

రక్షణ ఎల్లప్పుడూ ఒక వ్యక్తిగత విషయం, సమూహ కార్యకలాపం కాదు. ఇంట్లో ఆరాధన అనేది యహువఃకు పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యమైనది మరియు వాస్తవానికి నిజ ఆరాధన యొక్క ఆత్మకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. గృహ ఆరాధనను ఆత్మీయంగా గొప్ప అనుభవంగా మార్చుటకు కొన్ని ఆలోచనలు క్రింద ఇవ్వబడినవి.

ఒంటరిగా ఆరాధించుట

ఒంటరిగా ఆరాధించుబబులోను నుండి బయటకు వచ్చు చాలా మంది విశ్వాసులు దీనిని ఒంటరిగా చేయవలసి వస్తుంది. గొర్రెపిల్ల వెళ్లు త్రోవలను వెంబడించుట చాలా ఒంటరి నడక. అయితే, మీరు ఈ కోవలో మిమ్మును కనుగొంటే, మీ స్తోత్రములు మరియు ఆరాధన యహువః చేత ఎంతగానో ఆదరించబడును [ఆయన తన కుమారుని ప్రపంచంలో మరే వ్యక్తికి ఇవ్వనట్లుగా]. మీరు సృష్టికర్తతో గడిపిన సమయం అర్ధవంతమగుట కోసం, ఈ క్రింది వాటిని చేయుట గూర్చి ఆలోచించండి:

కుటుంబంతో ఆరాధించుట

మీతోపాటు బబులోనును విడిచిన కుటుంబం కూడా ఉంటే, మీరు నిజంగా ఆశీర్వదించబడినట్లే. మీ కుటుంబానికి అర్ధవంతమైన ఆరాధన అనుభవాన్ని అందించే ఆలోచనలో మునిగిపోకండి. ఇంటి ఆరాధన మీరు చేయగలిగినంత తేలికగా లేదా సంక్లిష్టంగా ఉండవచ్చు. అయితే యహువఃతో సమయాన్ని గడిపే వారందరికీ గొప్ప ఆశీర్వాదం ఎదురుచూస్తుంది.


కుటుంబ ఆరాధన

స్నేహితులతో కలిసి ఆరాధించుట

ఏక మనస్సుగల విశ్వాసుల సమూహంతో ఆరాధించుటను గూర్చి చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ, బబులోను‌ యొక్క ఆరాధన-శైలిని మాత్రం అనుకరించకుండా, దాని ఆరాధన రూపంలోకి మీ ఆరాధన అనుభవం దిగజారిపోకుండా తప్పక జాగ్రత్త వహించాలి.

అప్పుడు, యహువఃయందు భయ భక్తులుగలవారు ఒకరితో ఒకరు మాటలాడుకొనుచుండగా,
యహువః చెవియొగ్గి ఆలకించెను;
మరియు యహువఃయందు భయభక్తులు కలిగి
ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండువారికి జ్ఞాపకార్థముగా
ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు వ్రాయబడెను.

నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా స్వకీయ సంపాద్యమైయుందురు;
తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించునట్టు
నేను వారిని కనికరింతునని
సైన్యములకు అధిపతియగు యహువః సెలవిచ్చుచున్నాడు. (మలాకీ 3: 16-17 చూడండి.)

చిన్న పిల్లలు కూడా వారమంతా వారు అనుభవించిన ఆశీర్వాదాలను సాక్ష్యంగా పంచుకొనుటలో చేరవచ్చు.

నిజమైన ఆరాధన అనేది వరుసలలో కూర్చొనుట, ఒక వ్యక్తి బోధించుట, వినుట కంటే చాలా ఎక్కువ. ప్రార్థన, పాటలు మరియు సాక్ష్యాలతో కూడిన పరస్పర ఆరాధన యహువఃను గౌరవిస్తుంది మరియు హృదయాలను ఆయన యొద్దకు ఆకర్షిస్తుంది.

స్నేహితులతో ఆరాధన

ఒంటరిగా వెళ్ళవలసి వచ్చినా, బబులోనును విడిచి రండి అనే ఆజ్ఞను పాటించువారందరి కొరకు అధికమైన ఆశీర్వాదం ఎదురుచూస్తుంది.

యహువః నిన్ను నిత్యము నడిపించును, క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరచి నీ యెముకలను బలపరచును, నీవు నీరు కట్టిన తోటవలెను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలెను ఉండెదవు.

నా విశ్రాంతిదినమున వ్యాపారము చేయకుండ నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని నీవు ఊరకుండినయెడల; విశ్రాంతిదినము మనోహరమైనదనియు యహువఃకు ప్రతిష్ఠితదినమనియు ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల; నీకిష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారము చేయకయు లోకవార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉండినయెడల:

నీవు యహువః యందు ఆనందించెదవు; దేశము యొక్క ఉన్నతస్థలముల మీద నేను నిన్నెక్కించెదను, నీ తండ్రియైన యాకోబు స్వాస్థ్యమును నీ యనుభవములో ఉంచెదను: యహువః సెలవిచ్చిన వాక్కు ఇదే.


మీరు ఇంట్లో ఎలా ఆరాధించవచ్చుననే దానిపై మరిన్ని ఆలోచనల కోసం, WLC రేడియోలో “వర్షిపింగ్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూత్” ను వినండి.


1 నోవాహ్ వెబ్‌స్టర్, అమెరికన్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, 1828.

2 # 7812, ది న్యూ స్ట్రాంగ్స్ ఎక్స్‌పాండెడ్ డిక్షనరీ ఆఫ్ బైబిల్ వర్డ్స్, 2001 సం.