Print

Yahova Láska k homosexuálům

Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství:

Spasitel ruku v ruce ženy, která byla svržen (John 8)„Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.“ (Jan 8,11)

Bible jasně uvádí: „Aniž zajisté Otec soudí koho, ale všecken soud dal Synu.“ (Jan 5,22) Ten Syn, který je soudcem, neodsouzuje nikoho, protože i když Otec a Syn nenávidí hřích, Oba milují hříšníka. Nešťastné však je, že mnozí, kteří na sebe berou jméno „křesťan“, ti, kteří tvrdí, že žijí život „podobný Kristu“, příliš často nenásledují vzoru, který ustanovil Yahushua. Odsuzují a soudí jiné, jejichž hříchy se liší od jejich, které považují za menší hříchy. Tato smutná pravda nevychází nikde jinde tak najevo, jako v případu homosexuality. Sexualita je definovaná jako akt sexuálního styku mezi osobami stejného pohlaví. Písmo je zcela jasné v tom, že zapojení se do homosexuálního styku je hřích a ohavnost:

„Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.“ (Leviticus 18,22)

„A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně.“ (Leviticus 20,13)

„Přesto byli ohyzdní sodomáři [mužský kult prostituce] v zemi té, činíce vedlé všech ohavností pohanských, kteréž byl vyplénil [Yahuwah] před tváří synů Izraelských.“ (1. Královská 14,24)

směřující muž, který držel Bible

Je smutné, že mnozí, kteří se nazývají “křesťané”, ti, kteří tvrdí, že žijí život “podobný Kristu”, příliš často nenásledují příkladu Yahushui. Odsuzují a soudí druhé, jejichž hříchy se liší od jejich vlastních, zdánlivě menších hříchů.

Je přirozené padlému lidskému srdci soudit druhé, zatímco člověk přitom přehlíží svá vlastní pochybení. A proto mnozí, kteří nejsou homosexuály, používají Bibli jako sekeru, se kterou napadají ty, na které se dívají shora - přehlížejí přitom mnoho jiných oblastí ve svých vlastních životech, které zákon taktéž odsuzuje.

„Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v [Yahuwahově] království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v [Yahuwahově]  království.“ (1. Korintským 6,9.10)

Homosexualita je hřích. Je to hřích stejně jako smilstvo, pýcha, sobectví, alkoholismus, krádež a každý jiný hřích, který by mohl být uveden. Jako milující Otec, nenávidí Yahuwah hřích pro to, co dělá Jeho milovanému dítěti. Ale jako milující Otec, Yahuwah stále miluje hříšníka. Yahuwah dal Své zákony, aby mysl padlých lidí mohla být osvícena k pochopení, jak nalézt trvalé štěstí a spokojenost, stejně jako to, čeho se vyvarovat jako příčiny bolesti a utrpení.

Víme pak, že dobrý jest Zákon, když by ho kdo náležitě užíval. Toto znaje, že spravedlivému není uložen Zákon, ale nepravým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nešlechetným a nečistým, mordéřům otců svých a matek, vražedlníkům, smilníkům, samcoložníkům [homosexuálům], těm, kteříž lidi kradou, lhářům, křivým přísežníkům, a jest-li co jiného, ješto by bylo naodpor zdravému učení, jenž jest podle slavného evangelium blahoslaveného [Yahuwaha], kteréžto mně svěřeno jest. (1. Timoteova 1,8-11)

Žádný hříšník, nehledě na to, o jaký hřích se přesně jedná, nesmí vstoupit do Nebe. Všichni, kteří budou spaseni, musí být očištěni a čistí, stejně tak jako byl Yahushua čistý. Homosexualita, stejně jako všechny jiné hříchy, musí být odevzdána Yahushuovi, pokud chce člověk zdědit věčný život.

Zjevuje se zajisté hněv [Yahuwahův] s nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, pravdu Boží v nepravosti zadržujících. . . . Protož i [Yahuwah] vydal je v žádosti srdce jejich, v nečistotu, aby zprznili těla svá vespolek, protož je vydal [Yahuwah] v žádosti ohavné. Nebo i ženy jejich změnily přirozené sebe užívání v to, kteréž jest proti přirození. A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádostech svých jedni k druhým, mužské pohlaví vespolek mrzkost pášíce, a tak spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce. (Římanům 1,18.24.26-27)

Uprostřed zkažených společností Západu se stává homosexualita stále běžnější. Některé vlády dokonce rozšiřují definici manželství, aby se vzaly v úvahu i homosexuální vztahy. Homosexualita existuje už od pradávných dob. Již méně než 400 let po potopě byli muži Sodomy a Gomory známí pro svou zálibu v homosexualitě a výraz "Sodomité" se dostal až do naší doby znamenající mužskou homosexualitu. V muslimských zemích je homosexuální sex zločinem, který se stále trestá smrtí. Přesto došlo v posledních letech ve všech zemích k nárůstu homosexuality. Zmatení pohlaví bylo zaznamenáno dokonce i u dětí školního věku, které pláčou, že se „narodily ve špatném těle“.

Příčiny homosexuality jsou různé. Zatímco to někteří berou jako „alternativní životní styl“, daleko více lidí se stává homosexuálních, protože byli v dětství sexuálně zneužíváni, a nejvíce homosexuálů se s těmito sklony prostě rodí. Nedávné výzkumy ukázaly šokující skutečnost, že vysoké hodnoty ženského hormonu estrogenu se nacházejí v řekách Severní Ameriky. A protože většina konzervovaných potravin obsahuje Bisphenal A, o to více ženských hormonů je uvolněno do jídla, která konzumují velká množství lidí. Většina plastových nádob a pet láhví obsahuje také tuto vysoce zamořující látku, což přispívá k ještě větší míře estrogenu v populaci.

Spasitel rozšíření rukuYahuwah nesoudí a Yahushua neodsuzuje. Nikdo by neměl na sebe brát dílo souzení a odsuzování, které nedělají ani Otec a Syn. Yahushuova výtka zní:

„Nesuďtež, abyste nebyli souzeni. Nebo jakým soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.

Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna necítíš?

Aneb kterak díš bratru svému: Nech, ať vyvrhu mrvu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém?

Pokrytče, vyvrz nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra tvého.“ (Matouš 7,1-5)

Yahuwah nenachází nic špatného na tom, je-li někdo homosexuál. Biblické odkazy na homosexualitu jako hřích se vždy zaměřují na chování, ne na stav člověka. Nebe neodsuzuje, že máš příliš hodně špatných hormonů ve svém pohlaví z důvodu vlivů vnějšího prostředí. To je jen důsledek života v hříšném světě. Avšak tak jako s každým jiným hříchem, nedává svolení k aktivnímu zapojení do tohoto hříchu. Biblická definice manželství je jasná: Je to vztah mezi jedním mužem a jednou ženou.

„A protoť opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budouť dva jedno tělo.“ (Efezským 5,31)

Toto je Yahuwahův standard pro manželství a je to standard, kterému se podřídí všichni, kdo milují boží zákon. Naplnění a společenství všech, kdo hledají nějakého životního druha, je možné najít jen v Yahuwahovi. Homosexuální muži a ženy, stejně jako lidé beze sňatku, by si měli zvolit zůstat v celibátu, důvěřovat Yahuwahovi, že se postará o jejich citové a sexuální naplnění. (Udělej si čas a přečti si anglický článek The Single Life: The Secrets of Fulfillment.)  

[Yahushua]  jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“ (Matouš 19,11-12)

Yahuwah nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. To by měl být postoj každého, kdo tvrdí, že je dítkem Yaha. Yahushua ustanovil standard pro všechny, když důrazně uvedl:

„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ (Jan 8,7)

Společnost může roztřídit některé hříchy na ohavnější než jiné, ale každý hřích nás drží mimo Nebeské království. Příliš často pobožnůstkářští "křesťané" odsoudili zjevné hříchy homosexuality, opilství a zhýralosti, zatímco uvnitř jejich srdce vládla pýcha, sobectví a láska ke světu.

V Bibli byla homosexualita trestána smrtí stejně jako nenasytnost. Ale dnes se homosexuálovi vyhýbáme, zatímto nenasytnému žroutovi dáváme prášky na hubnutí a máme pro něj pochopení. Tak, jako by nikdo neměl soudit někoho podle toho, že má jinou barvu kůže nebo vlasů, nebo že zdědil odlišné hříšné sklony, nikdo by neměl ani soudit homosexuála. Všichni jsou hříšníci a všichni stejně potřebují Spasitele.

Každý najde ve svém životě nějaký hřích, který nemůže přemoci ve své vlastní síle. Všichni potřebujeme božské vysvobození. Nezáleží na tom, jaký ten individuální hřích je - jen Yahushua může vysvobodit z moci hříchu a Satana. Ať už je tvůj sklon k hříchu zděděný nebo vypěstovaný, existuje jen jediná pomoc: usmiřující krev Spasitele. Existuje jen jediná cesta, jak přemoci jakýkoliv hřích.

  1. Zaplav svou mysl každý den slovy Písma. To je Slovo Yaha k tobě.

    „To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ (Přísloví 3,8)

  2. Vědomě se rozhodni, že podřídíš svou vůli tvému Stvořiteli. Vyslov na modlitbě tato slova:

    „ne má nýbrž tvá vůle se staň.“ (Lukáš 22,42)

  3. Drž se velkých a vzácných zaslíbení.

    „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Římanům 8,31.37)

Pokud bojuješ s hříchy ve svém životě, pokud to jsou vypěstované nebo zděděné sklony, nad kterými nemáš žádnou kontrolu, Yahushua je tvým řešením. Jeho nabídka pro tebe je tato:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 28-30)

Muž se zbraní povznesen do nebe, a Bible v ruce