Print

Zifwanikiso zya Cisaaza: Cilijazyo ku Muya Wamuntu

Kufumbwa muyanda wacinyonyoono coonse, lyoonse uzyila muciyanza cibyaabi, eeco ncasiside mumoyo wakwe muntu. Kufumbwa aawo mucito mubyaabi mpuujanwa mumoyo, Saatani mpajanina aakunjilila muntu aciindi cibotu cakuliiba kuti atalike mangwemba aakwe. Kwiinda mukucengelezya cakusisikizya akusunka muntu munzila yakumukonga, kumunjizya mizeezo akumupindaula mbwalimvwide, Saatani ulabelesya kufumbwa cinyonyoono ncayandisya muntu ooyo kuti amwaange muzimo wakwe akumutola buzike. Muntu uuzumanana kucita cibi cizyibidwe kuti ncinyonyoono, aboobo uba cintu cakusobanya ca dyabooli.

mwaalumi ulaafwi kukulumbuka ankomwe yamulunduKanjikanji muntu uulibonya aanga upona buumi “bululeme” butakwe kampenda antangalala, ulawa mucinyonyoono kakwiina kulangilwa. Kucita cinyonyoono, ncintu buyo cilibonya antangalala ciyubununa muzeezo wakacitika kale mukati kamoyo wamuntu. Eelyo busofwaazi buli mukati nobwaswaanganya sunko lili anze lya mubili, mpoonya muntu uwida mucinyonyoono .

Icibi cidumide mpuwo comwe mazubaano ciyaa kwiindila kuyambukila akataa bantu boonse kakwiina kugwisyila mwana nokuba mupati, akataa banabukwetene abatakwetene abalo mbweenya buyo, ncinyonyoono cakulanga zifwanikiso zitondezya cisaaza, mantanda azitondwa. Mazubaano, ncuubauba kapati kubelesya makkompyuta kulangilizya zintu eezyo kwiinda mazuba aakaindi. Kaindi muntu wakali kunoonga ulayoowa kusampuka kuti wajatwa kawula magazini nokuba kukweleta zipekupeku eezyo muzintoolo, pele mazubaano kufumbwa muntu inga kalangilizya kufumbwa ncaayanda, kasisiskizya kuzyuli lyakwe kwiinda muli sikapepele wa kkompyuta.

Zifwanikiso zitondezya mantaanda ncilijazyo cinyonyoona zikwati azilongwe akataa bantu kwiinda makani woonse ngobazyi kale bantu. Mwaalumi uuzyibide kulangilizya zifwanikiso zya cisaaza amantaanda, utalika kweezyekanya mukaakwe nokuba musimbi wakwe kubee, ncintu buyo cakulisamuna akulesya busa bwakwe nokuba kulitesya amoyo namvwide luunyaunya. Mbwaanga kwiina mukaintu uukkomanina kulangwa munzila yamusyobo ooyo, mpoonya batalika kuteendelana mbobamvwana mumyoyo akuleka kumvwana cini cili kumoyo mbuli mbobeelede kutaanguna. Aaya ngamasimpe aaliko nokuba akataa bantu basyabene baceebana aabo bataninga citaana cisaaza.

Kuleka buyo ceeco, nokuba boobo, kufumbwa buyo kuti mukaintu weezyekwa cifwanikiso citondwa, eeyo nintaamu yakufwamba kumweezyeka bavwuule bacita zitondwa. Kunyina mukaintu uukkwene maanu uukonzya kwiindilana akuzundana abamavwuule balisakatizya zibotu zinjaanji aabo bajanwa muzifwanikiso zitondwa. Pele tuuli buyo mubili wakwe uutakonzyi kwiindilana ambabo – ayalo nzila mbwayanda kujatwaatwa amuntu ngobayandana limwi tiiyelene azintu zibonwa muzipekupeku eezyo pe.

Eelyo mukaintu nalimvwa kuti tayandwi mbuli muntu nyaanya, akwalo kwiingula mwaalumi wakwe kulacinca kweendelanya ambwalanganyigwa. Mwaalumi uulanganya mukaintu wakwe kuti ncintu cakulisamuna busa, inga watalika kumulanganya munzila eeyo. Eeci cipa kuti ooyo mukaintu afute akulifuunyika nkaambo wacisa mumoyo alimwi waleka kukkomanina kujatwaatwa amwaalumi wakwe. Mpoonya cintu cinga catobela waawo ncakuti, ooyo mwaalumi uyeeyela kuti mukaintu wakwe tayandi kweendelana anguwe, mpoonya nkuyaamina kuzifwanikiso zitondezya cisaaza. Mwaalumi wamusyobo ooyo muzike wa Saatani.

Tacikonzyeki kuti mukaintu wanyama yabuntu uulaa bulowa azundane azifwanikiso nzyayeeyela mumizeezo yakwe mwaalumi pe. Mubwini, mubili wamukaintu, mbweenya mbuli mubili wamwaalumi, unooyaakucinca mbuli mbwayaa kucembaala. Tacili cintu camaanu kulangila mukaintu uulaa myaka 30, 40 akuya kumbele kuti kacilaa ciimo camooye akulangika bwana. Mukaintu lyoonse unoojanwa kuti ulalezya kweelana a zifwanikiso zyamantanda mumizeezo ya mwaalumi iizwide zitondwa zili boobo.

mwaalumi usondela kkompyuta kunzaa matansyiMumizeezo yakwe, mwaalumi taakwe mpagolela kuyeeyela zintu pe. Kufumbwa citondwa ncaalotela ulakonzya kucifwida busa. Eelyo Saatani nayaa bwiindila kumupombaila mukooze, ooyo muntu sikasaaza uuyandisya mizeezo yaluuyaunya, ulaindila kugauka akulutila mumakani aabugwebenga. Eeco cintu kutaanguna cakali kumupa kunyanyaala mubili akumanizya busa, lino tacicikwe mulimo kuli nguwe, nkaambo tacimukkutyi mbucakali kucita kaindi. Kutegwa ayungizye kulimvwa mbwaakali kulimvwa kaindi, utalika kucengulukila ku zitondwa ziindilide kusofwaazya mizeezo.

Imwi misamu yakatalika kubambwa mazubaano mbuli musamu wa Viagra uupa kuti muntu kaciyanda kucita cisaaza kwiina kukatala kwaciindi cilamfu, eeli ndepenzi limwi liyungizya cilengwa eeci. Ooyu musamu ulipimidwe muzibeela zisyoonto cakuti muntu ulakonzya kuubelesya abuzuba. Eeci ncintu cinyanzya banalumi bulemu mbubakabapedwe ku Mwami Yahuwah akubasiya baba bazike bacisaaza, bamanukidwe buyo kuyanda luunyaunya. Saatani ulakonzya kusobanya mizeezo yabanalumi aabo akubanjizya muzinyonyoono zyakulangaula mantanda aamukaintu kufumbwa wainda munsimunsi lyabo.

Yahuwah wakali kuyanda kuti mulumi amukaintu wakwe kabaswaangene mukuya kwamyaka yabuumi antoomwe, kabeendelana muzintu zya cikwati. Mubili wamukaintu nuuyaa bucinca akucembaala nkaambo kakuzyala bana, weelede kulanganyigwa amwaalumi wakwe kuti ncitondezyo ca bulemu, citondezyo cakwaabila buumi bwakwe kubana mbaakazyala. Myaka niiyaa bwiinda, yeelede kuswaanganya moyo wa mwaalumi amukaakwe eelyo nakkomanina nguwe, mpoonya awalo ulajokezya luyando lwakwe amoyo woonse.

Kubelesya citondezyo ca meenda, ibbuku lya Tusimpi likulwaizya bantu boonse kuti bakakatile kulikkomanisya muli yooyo ngobakwetene limwi:

Kasensa kako kalelekwe, kotangala amukaintu wabukubusi bwako. Abe mbuli mbaambi iiyandika yeebeka, luyando lwakwe lukutolele moyo, weelede kulamwa anguwe lyoonse. Mwanaangu, sena ncibotu kuti muvwuule akutolele moyo?

Ino nkaambo nzi ncoyelede kukumbatana amukamuntu? Mwami Leza ulabona nzila zyamuntu, ulalanga-langa munzila zyakwe zyoonse. Milandu yasizibi ilamuca, ulajatwa atukole twazibi zyakwe mwini. (Tusimpi 5:18-22, NKJV)

Zifwanikiso zitondwa ku mwaalumi, zili mbuli majwi mbwaamvwika ku mukaintu. Zifwaniksio zya cisaaza zyakali zintu zikopede banalumi kwaciindi cilamfu. Nokuba boobo, lino kuyaa kuba twaano twa cisaaza tulembwa mumabbuku ooto tuyaa kubaa mpuwo akataa bamakaintu abalo. Aayo mabbuku aazwide kweezyeezya aamusyobo ooyo, ayitwa kuti “Zisaaza zya Bakaintu,” alamanukizya akukopa bamakaintu, mbweenya buyo mbuli zifwanikiso zyamantanda mbozikolede banalumi akupoizya muya wamuntu. mukaintu ubala bbuku lijisi zitondwaNokuba kuti zintu zitondwa zyakaliko lyoonse, pele mabbuku aasimbwa mazubaano apa kuti zitalike kutambulika akuzyibilwa kubonwabonwa akataa bantu.

Mazuba masyoonto Isilayeli kali munsaa kunjila munyika ya Kkenaani, Saatani wakabayunga kucita cinyonyoono cipati ku Bbaali Peor. Mangwalo aligaminide kwaamba kuti bana Isilayeli bakacitana bwaamu acisaaza abamakaintu baku Mowabu:

Ciindi Baisilayeli nibakacikkede ku Syitimu, baalumi bakatalika kuvwuula a Bamowabu. Bamakaintu aaba bakali kubatamba kukupaizya mituni yabo. Bakalya akukotamina mituni eeyo. Munzila eeyi Baisilayeli abalo bakakomba Baali waku Peyo. Mwami Leza wakabanyemena kapati. (Myeelwe 25:1-3, NKJV)

Eeci cinyonyoono cakajazya bana Isilayeli bainda 24,000 aabo bakalikulangilwa kunjila munyika ya Kkenaani. Boonse balamatide ciyanza cakulangilizya zifwanikiso azipekupeku zyamantanda acisaaza bayoosweekelwa buumi butamani kuti tiibazunda cibi eeco.

Bulikke bulangizi bwa babisyi ngu Yahushua. “Aboobo lino ulakonzya kugwasya aabo basunkwa, nkaambo walo lwakwe wakasunkwa akupenga.” (BaHebulayo 2:18, NKJV) Kuti muntu wacegwa aSaatani mukakole ka bwaamu, kwiina muntu uukonzya kulyaangulula mwini pe. Kukanza buyo kuti uleke kulangilizya zifwanikiso zyamantanda tacili cintu cikonzya kukkwanya kugwasya pe. “Mbuli mubwa uupilukila malusi aakwe, mbwabede mufuba-fuba ooyo uucita zyabuyanga lyoonse.” (Tusimpi 26:11, KJV)

Kuzunda bwaamu kuyandika kulisalazya kuzyila mukati kusikila anze lya mubili wamuntu. Bana Isilayeli bamazuba aa Yahushua, bakali kuyandisya kulanganya bulondo bwaatala. Kutegwa balomye kubona kuti zyoonse nzyobakali kulya zyakali kusalala, milazyo yabo yakalaa tumpango tunjaanji tuminya kulisalazya kusamba. Lino nibakabona basikwiiya nkobalya kabatasambide mumaanza, bapaizi basololi bakabuzya kuti: “Nkaambo nzi basikwiiya bako ncobasiya kwiisya kwabasikale? Nkaambo nzi ncobatasambi mumaanza ciindi ncobalya? (Mateyo 15:2, NKJV)

Yahushua wakababbununa kuupaupa ameso kwabo ooko nkubakali kulipeekezya bunkutwe bwaantangalala akubayasa mumyoyo yabo kaambo keni. “Mpoonya Yahushua wakaita bantu banji baya akuti kulimbabo, “Amuswiilile mumvwisye. Tacili ceeco cinjila mwida cisofwaazya muntu pe, pele nciceeco cizwa mukanwa cimusofwaazya.” (Mateyo 15:10, 11, NKJV)

Basikwiiya bakakopwa. Balo tibakateelela cakali kwaambwa mboceendelana a Moza eeco Mufutuli ncaakali kuyiisya. Eelyo Petulo naakabuzya Yahushua kuti abapandulwide kuya kumbele, Walo wakamwiingula kabotu-kabotu kuti:

Mpawo wakati, “Ani anywebo tamuna mvwisisya? Sena tamubwene kuti eeco cinjila mukanwa cilainda mwida mane caakuzwa anze? Pele eeco cizwa mukanwa mbocili cizwa mumoyo ncecisofwaazya muntu. Nkaambo mumoyo momuzwida mizeezo mibi, bujayi, bumambe, bwaamu, bubbi, bumboni bwakubeja, akuvwiya. Eezi nzyezyisofwaazya muntu, pele kulya amaanza aatasambide tacisofwaazyi muntu pe.” (Mateyo 15:16-20, NKJV)

Zifwanikiso zya cisaaza amantanda, milyango iijulila kubaa milandu kufumbwa ooyo uuzilangilizya. Bantu banjaanji bataciti bwaamu mubuntu bwanyama pele balacita oobo mumizeezo yabo, aboobo balaa mulandu mbweenya mbuli muntu wakacita citondwa ncobeni. Zinyonyoono zyakuyeeyela mumizeezo nzinyonyoono mbweenya buyo nokuba kuti kunyina cintu cacitigwa nkaambo buyo kakuti tonajana ciindi cibotu cakuliiba kucita cintu eeco. Makunga aabantu, banalumi abamakaintu, balacita cinyonyoono munzila eeyi nobalangilizya zifwanikiso zitondwa.

Yahushua wakabapandulwida mulawo wabulemu mbuujatikizya kulisalazya mumakani aankwela eelyo Walo naakati:

“Tee mwakamvwa kuti, 'Utaciti bumambe.' Mbombubo, pele mebo ndamwaambila kuti kufumbwa uulanga mukaintu akumunyomenenwa walalika kale mumoyo wakwe.”(Mateyo 5:27 a 28, KJV)

Yahuwah ulasalala alimwi ulisetekene alimwi boonse aabo baboola munsaa mpabede Walo, beelede kusalala mbweenya Walo mbwasalala. “Balilelekedwe basalala mumoyo, nkaambo bayoobona Mwami Yahuwah.” (Mateyo 5:8, NKJV) Ooku kulisalazya kwamusyobo ooyu takukonzyi kucitwa amuntu munguzu zyakwe mwini pe.

banabukwetene bakkomene

Yahuwah wakabamba banalumi abamakaintu balaa nguzu ncobeni. Balombwana batugwa muncili abamakaintu bazwide busimbi bakeebelwa nzoka mubwina, balaa ciimo cabunkutwe citazungaanyigwi. Aabo bazyibide kulangilizya zifwanikiso zitondwa, beendela munzila iibapoizya ciimo iiyoobatola kulufu. Eeco cintu cipa kuti mwaalumi abe makoto wamulombwana, alimwi akuti mukaintu abe nakalindu weebeka, ciyoobasweeka nkaambo kaluunyaunya abwaamu, akubasiya boonse kabayumide myoyo mbuli mpengele kuyandisya luunyaunya.

Boonse aabo bayandide kuzunda Saatani uubalyatilide muzisusi zyanyama kuti baangululwe akusalazyigwa, kuti babe bana basankwa abasimbi ba Singuzuzyoonse, bayoojana lufutuko mbuli cipego citakwe muulo kuli Yahushua. IBbaibbele likulwaizya bantu boonse kuti: “Nkaambo Yahuwah ulanga calumwemwe ali baluleme, alimwi ulaswiilila kukomba kwabo, kwamana Yahuwah mukali kuli baabo bacita zibi.” (Langa 1 Petulo 3:12.)

Eelyo nosunkwa kunjila mucinyonyoono, munyama yamubili wako nokuba mumizeezo yako, yebo kofwamba kutijila kuli Yooyo alikke uukonzya kukugwasya, Mufutuli wako. Cifumofumo, eelyo nolyaaba buumi bwako kuli Yahuwah buzuba oobo, komulomba kuti Walo akugatele mizeezo yako akwiisalazyila mulimo Wakwe, akukucenjezya eelyo noyanda kunjila musunko, kutegwa yebo ukonzye kulomba lugwasyo kuzwa kubulemu bwa kujulu.

Eelyo nonjila mu sunko, kuli buyo nzila zyobile zyakutijila: 1) Kulilekaleka kusikila wazundwa; nokuba 2) Kulomba lugwasyo lwa bulemu bwakujulu. Yahuwah ulakulwaizya munzila zinjaanji kutegwa asinsimune bulangizi mumoyo wa mubisyi. Mangwalo atusyomya kuti: “Pele kuti naa twalyaamba zibi zyesu, walo ulasyomeka mululami, ulatulekelela zibi zyesu akutusalazya kuli zyoonse zitaluleme.” (1 Johane 1:9, KJV)

Yahuwah kunyina pe nanga wasinikizya muntu, ziyume zitete buti. Walo kunyina nanga wasalazya moyo wamuntu uuciyandide kulikkomanisya muzintu zitondwa. Kutegwa ufutulwe, yebo weelede kulomba kuti moyo wako ucincigwe, amizeezo yako. Matwi Aakwe alalindizya akuswiililisya; janza Lyakwe lilitambikidwe lyoonse kuti livwune muntu. “Kamundiita zina Lyangu mubuzuba oobo nomupengede; nkabela Ime njoomuvwuna, alimwi inywe muyoondipa bulemu.” (Intembauzyo 50:15, NKJV)

Boonse aabo bayandaula Yahushua kuti abalekelele akubasalazya, bayoopegwa eezyo zintu. Kunyina naba omwe, nokuba muzike wa Saatani mugwebenga uusofweede buti ngwanga watandila kulaale pe.

Njoomusansaila maanzi aasalala, eelyo muyoosalala, njoomusalazya kuzwa kubusofwaazi bwanu boonse akuzwa kumituni yanu. Njoomupa myoyo amizeezo mipya, njoomugwisya moyo uuli mbuli bbwe, ndiyoomupa moyo mupya. Njoomupa nguzu zya Muuya wangu, ndiyoocita kuti mukatobele malailile aangu akuti mukabambe milawo yangu. Njoomuvwuna kuzwa kuziyanza zyanu zyoonse zitasalali.

Njoocita kuti kamooloka maila, ayoovwula kapati alimwi nsikamuleteli nzala pe. (Ezekiya 36:25-27, 29, KJV)

Kotijaanina ku Mufutuli mukwesu ukavwunwe kuzwa muntimba yacinyonyoono monjombede. Walo takakukelelezyi pe, uyookunununa ncobeni. Walo uyookulekelela zinyonyoono zyako, akukusalazya akukulengulula mumukonzyanyo Wakwe.