Print

Zilwanyo zili Lusele Zyakulwanya Nkondo ya Bwaamu

Casika ciindi lino cakubambulwida limwi zyoonse zinyonyoono zya bwaamu. Ŋanda yakazekelo iyanda kujalwa. Inga kwaba kufubaala kubana Kristu mazubaano kuti tiibabelesya zilwanyo zyoonse mukulwana nkondo yakavwumbu ya bwaamu.

Kakwiina kuleyaleya, swebo tweelede kuzuunyana kubambulula bwaamu buli akati kesu muciindi cisyoonto ciceede cino cakuzekelwa. Saatani uluukwete kulengelezya nkondo iiyoosya kapati yakulwana bantu baluulwa bokwa Yahuwah, kutegwa bacaale kabacicedwe mukooze kaluunyaunya, kucenka zifwanikiso zitondwa mumabbuku, muzifwanikiso zitondezya mantanda azitondwa, muzipekupeku zyabwaamu, kulyana nkwela, akulalika. Twakacenjezyegwa kale Mujwi Lyakwe kuti aabo bacita zinyonyoono zyabwaamu bayoosinganyigwa. (1 Bakolinto 6:9-10; Bagalatiya 5:19-21). Munkamu ya WLC,  tuluubwene musyobo wankondo eeyi Saatani njalwana bantu bokwa Yahuwah munzila eeyi, atalaa nyika yoonse. Nokuba boobo, kunyina muntu weelede kulimvwa kubula nguzu nokuba kwaalilwa kujana lugwasyo munkondo eeyi. Alilubaizyigwe Zina Lyakwe nkaambo kakasimpe kakkomanisya aaka.

men in battle

Iswe tuyandika kubweza ntaamu zilamfu ncobeni munkondo zyesu akuyandisya kubelesya kufumbwa cilwanyo eeco Julu ncolitupede cakuti tukonzye kuzunda bwaamu.

Iswe tuyandika kubweza ntaamu zilamfu alimwi zipati ncobeni munkondo zyesu akuyandisya kubelesya kufumbwa cilwanyo eeco Julu ncolitupede cakuti tukonzye kuzunda bwaamu. Yahushua wakapa kucenjezya kuti, " Aboobo kuti janza nanka kuulu kwako kakukulebya, kokukosola, akukusowela kulaale anduwe: cilainda kubota kuti webo ukanjile mubuumi kokosokede naa koli cilema, kwiinda kuti ukasowelwe mu Gehena muyaka mulilo kolaa maanza naa maulu obile." (Mateyo 18:8-9). Musazima wesu Mupati, Yahushua, utulailila kuti tweelede kucengulukila limwi akuleka kucita cinyonyoono, nkokuti tweelede kuyandisya kucita kufumbwa cikonzya kutupa kuzwidilila munkondo iitayozyiyozyi eeyi.

Atutozye kugama kooko lino; swebo tuyanda kumwaabila mulongo wazilwanyo zili lusele eezyo nzyayelede kubelesya muna Kristu uuli woonse ooyo uuzingaidwe mucilengwa cabwaamu camusyobo nuuba buti. Swebo tiitwabikka zilwanyo eezi mumulongo wini mbozibeleka. Zyoonse zyeelede kubelesyegwa antoomwe kutegwa muntu alomye kuzwidilila akuzunda cilengwa cimuzambaide, kwiinda muluzyalo Lwakwe:

Cilwanyo #1: Kotaanguna Kulungulula Cilengwa Cikuzingaide.

Eeci lyoonse ncintu cikatazya kucita, nkaambo kuyandisya bwaamu ncintu cuusisya nsoni, alimwi bantu bazingaidwe cilengwa eeci kanjaanji tabaangulukide kwaambila bantu cilengwa eeci. Nokuba boobo, kwaambila bamwi inga caba cintu cikugwasya mukulyaangulula cintu cikudyaaminide boobo mumoyo wako. Kabunga ka Bacakolwa Batazyibene  kakalizyi kwaciindi cilamfu ncokuyandikila kwaambila bamwi bweende bwako, alimwi aabo bali mukabunga aako, bakali kukulwaizyana kuti bajane lwanguluko kuzwa kuziyanza zyabo kwiinda mukwaambila muntu ngobaangulukide kwaambila.

Mulazyo wa Bbaibbele waambilizya cilwanyo eeci, ujanwa mubbuku lya Jakobo 5:16: " Aboobo, amulyaambilile zibi zyanu caantangalala kuli umwi amweenzinyina,  alimwi amupaililane kutegwa muponesyegwe. Mupailo akukombelezya kwamuntu mululami kulaa nguzu kapati alimwi kulabeleka."

Nokuba kuti bamwi bantu, basandulula kampango aaka kuti kaamba kulilekelela zinyonyoono zyako kuli umwi aumwi, pele Calvin upandulula bwiimpene mbwateelela kampango aaka:

“Bantu banji aboobo bayeeya kuti Jakobo aawa waamba nzila yakulilekelela zibi kumuntunyonko, nkokuti kuzumina ncoolubizyila muntunyoko. Pele mbuli mbocilembedwe, aawa [Jakobo] walo wakageme kaambo kaimpene; nkaambo walo wakasanganyide mipailo yabantu antoomwe akweempwa kwaantangalala; eeco walo ncaamba kuti ceelede kweenda munzila eeyo nobeempwa bantu boonse antoomwe kuli … [Yahuwah] kwiinda mumipailo yabasazima; nkaambo basazima mbabazyi nzyotubulide, alimwi balakulaizigwa kutupailila kutegwa bakonzye kutugwasya; pele aabo batazyi malwazi ngotuciswa, balalelema kutuletela lugwasyo.”

Kukombelela kwankamu ya WLC: Koliyumyayumya akuzunda nsoni zyako abweemya bwako alimwi kolyaambilila mapenzi aako kuli baabo mbokonzya kusyoma, kutegwa bakusongole cikuyaside mumoyo webo kwiinda mumupailo wakulombelesya nguzu. Webo ulayandika kupegwa lugwasyo luli loonse munkondo eeyo njolwana omwini, nkondo yakutontomana kucita bwaamu, alimwi eeci cilwanyo inga cakugwasya akukusyomezya kuti abamwi bantu mbosyoma inga basangana anduwe kabapaila abalo mipailo yakukombelezya.

Cilwanyo #2: Kocinca Lubazu Lukweetela Musunko.

Koleka kuula zipekupeku kapati cipekupeku camuŋanda cakubbadela amwezi, kosowa zyoonse zicili munsi lyako, koleka kulijana koli olikke masikati nokuba masiku, kosinkila zifwanikiso azipekupeku zitondwa kuti zitasiki mukkompyuta yako, alimwi koleka kubbadelela zyoonse zikweetela luunyaunya. Eezi ninzila zisyoonto buyo nzyokonzya kutaanguna kubweza akulesya sunko eelyo kusikila nduwe. Muntu uli woonse uuzambaidwe mucilengwa cakucita bwaamu uyandika kugwisyila limwi zyoonse zimusunka mubuumi bwakwe eezyo nzyaswaanganya zimweetela bwaamu kumeso amizeezo yakwe. Webo weelede kuba muntu uulwana akukosweda limwi zyoonse zisangene mubwaamu, eezyo nzyabelesya Saatani kulwana nduwe. Kobala kabotu kabotu aaya majwi aamalailile ookwa Simalelo wesu Yahushua:

“Mwakamvwa kuti kwakaambwa kuti: ‘Utaciti mamambe.’Pele ncobeni ndamwaambila kuti kufumbwa muntu uulangisisya mukaintu cakuti wamunyomenena, wacita kale mamambe anguwe mumoyo wakwe. Lino kuti liso lyako lyalulyo eelyo kalikulebya, linonkole akulisowa. Nkaambo ncibotu kulinduwe kuti usweekelwe cizyo comwe kwiinda kuti mubili wako woonse ukasowelwe mu Gehena. Alimwi kuti janza lyako lyalulyo kalikulebya, likosole akulisowa. Nkaambo ncibotu kulinduwe kuti usweekelwe cizyo comwe kwiinda kuti mubili wako woonse ukasowelwe mu Gehena. (Mateyo 5:27-30)

Utanikweenkeli kulwana cinyonyoono cako cakuzumanana kucita bwaamu. Webo ulwanina buumi bwako alimwi cibeela cako mubuumi buteeli cili muntenda. Mulilo utamani weelede kusiigwa alimwi, Ijulu ndelyeelede kutambulwa.

Pele kufumbwa ooyo uuyoobisyila bana baniini aaba basyoma muli ndime, ncibotu kuli nguwe kuti waangilwa mundomba waziyo musingo akulwaalilwa mulwaanje. Maawe kunyika akaambo kazilebyo! Inzya, zilebyo zileelede kuti ziboole, pele maawe kumuntu ooyo uubelesyegwa kuba cilebyo! Lino kuti janza naa kuulu kwako kulakulebya, kukosole akukusowa; nkaambo ncibotu kuti ukanjile mubuumi kokosokede naa kolemene kwiinda kuti ukasowelwe mumulilo uuvwilima kojisi maanza naa maulu obilo. Alimwi ikuti liso lyako kalikulebya, kolino-nkola akulisowa; ncibotu kuti ukafwutuke koli sicimbolyo kwiinda kuti ukasowelwe mu Gehena muyaka mulilo kojisi meso obilo. (Mateyo 18:8-9)

Kukombelela kwankamu ya WLC: Utanikweenkeli kulwana cinyonyoono cako cakuzyibila kucita bwaamu. Webo ulwanina buumi bwako alimwi cibeela cako mubuumi buteeli cili muntenda. Mulilo utamani weelede kusiigwa, alimwi Julu lyeelede kutambulwa. Hena toyelede kubelesya cilwanyo cili coonse ncokonzya kujata mukulwana nkondo ya Saatani abangele bakawa basofweede, eelyo Yahushua nacituzekela Mubusena Busalalisya? Kobambulula bweende bwako abuzuba alimwi  kotantamuka masena woonse oomo mokonzyela kujana ciindi cakunjila musunko, alimwi kokakatila lyoonse kutaba olikke.

Cilwanyo #3: Kokwabilila Mulyango wa Meso Aako.

Koiya kuzwa kuli Joobo, mbokonzya kukwabilila mulyango wameso aako.

Ime ndakabamba cizuminano ameso ookwaangu; nkaambo nzi lino Ime ncenga nkeyeeyela mukaintu? Joobo 31:1

Mutobeli ookwa Yahuwah uli woonse uyandika kubamba cizuminano ameso aakwe, akukonkezya kunembo lyoka Yahuwah kuti meso aakwe kunyina naati kalange naba ni aluunyaunya. Eeci cizuminano ceelede kwiindulukwa muwoola lyomwe lyomwe lyabuzuba, kusikila meso aako alilemeka akulanga ziluleme. Eeyi inooli nkondo yakavwumbu ncobeni nobantu yakusunga meso aako akwaayiisya kutalanga caluunyaunya, nkaambo meso ngaazangide ncobeni mukaambo aaka alimwi alalanga caluunyaunya kufumbwa uunga wacitwa limwi mamambe. Kuti Joobo, mululami, kali wakali kuyandika kubamba cizuminano ameso aakwe, hena mutobeli wa Yahuwah uli woonse uucipona buno buzuba, tayelede na kubamba cizuminano eeco ameso aakwe na?

Kukombelela kwa nkamu ya WLC: Utanikweenkeli mukusoleka kwako kunyona meso aako kuti atanikulangi muntu umwi muluunyaunya. Kufumbwa nocilampa buti ciindi ciyootola kuyiisya meso aako, kozumanana kulomba lugwasyo lwabulemu bwakujulu kumwi kokanzide kuzwidilila akuba Joobo wamazubaano, mukuyiisya meso aako.

Cilwanyo #4: Komukakila Kucita Cinyonyoono Saatani akoompolola kuti “PEEPE NSYEYANDI!”

Eelyo Saatani nakusunka kucita cinyonyoono mumizeezo yako, komukakila kubusyu bwakwe mujwi lilimvwikisya kuti “PEEPE”. Utayoowi kuti bamwi bali munsi lyako inga bayeeya nzi eelyo bakumvwa webo nkoompolola kuti “PEEPE.” Ijwi lizwa mumulomo wako lilakkomanisya Julu lyoonse, alimwi mungele ulatumina kuli nduwe kuzyookugwasya. Nceeci Paulu ncatwiibalusya eeco caambilizya mulimo wesu wakoompolola kuti “PEEPE” kufumbwa ciindi notusunkwa:

Nkaambo luzyalo lwa Yahuwah oolo luleta lufutuko lwalibonya, kubantu boonse. Lutuyiisya kukaka bukkale busofweede bwa kutayoowa Yahuwah azisusi zyanyika akuti tweelede kupona cakulibatamika, cabululami alimwi acakubelekela Yahuwah cakulyaaba mubweende bwazyintu oobu, notucilindila bulangizi bukkomanisya akulibonya kwabulemu kwa Yahuwah wesu mupati alimwi akwa Mufutuli wesu, Kilisito Yahushua,  (Langa Tito 2:11-12.)

Kukombelela Kwa Nkamu ya WLC: Nkaambo nzi ncotayandili kuti Julu likutumine mungele wakukugwasya  eelyo webo nonjide musunko? Eelyo webo noompolola kuti “PEEPE” kumasunko ookwa Saatani, webo uzuzika cisyomyo eeci citobela mpeenya aawo: Mungeleo ookwa Yahuwah ulibazingulukide mumbali lyabo aaabo bamuyoowa.”  (Intembauzyo 34:7)

Cilwanyo #5: Kobaa mulimo Wakucitila Bamwi Zintu.

Eeci ncilwanyo cipati kapati mubuumi buno ankondo yalufu yakulwana bwaamu, alimwi ciliswaangene acilwanyo #1. Ncintu ciyandika kujana mwaalumi nokuba mwanakazi ooyo ngomulwana limwi nkondo eeyo, ooyo nkonga webo kozulilwa bweende bwako. Kuzulwa amuntu ngosyoma caamba kuti webo konikwaambilana nguwe aawo mpobulide nguzu, alimwi akumusandulwida kaambo keni ncookakilwa musunko comwe comwe ciindi. Webo weelede kulyeempa lyoonse eelyo waalilwa kubamba cizuminano kuli nguwe, nokuba nootatobela malailile aakwe. Mu Bbaibbele, tulajana busena bwa cilwanyo cipati eeci mubbuku lya Mukambausi 4:9-12:

Bantu bobile balainda kubaa nguzu kwiinda omwe; nkaambo balakonzya kujana bulumbu mumulimo wabo antoomwe. Nkaambo kuti baalilwa, umwi inga wanyampula mweenzinyina akumwiimikizya: pele maawe kuli yooyo ulaalikke eelyo nadilika mucinyonyoono; nkaambo kunyina umwi wakumugwasya kwiimikila alimwi. Alimwi, kuti bobile balala antoomwe, balakasaazyana: pele mbuti ulaalikke mbwakonzya kulikasaazya? Alimwi kuti umwi wamuboolela, bobile inga bamuzunda; alimwi ntambo yoosedwe atunweba totatwe tiikonzyi kufwamba kukosoka.

Alimwi, nkeenya kaambo aaka kaliinduludwe kwaambwa amuli Jakobo 5:14-15:

Mamambe ncinyonyoono ciinda kusofwaala alimwi ncilijazyo cipati abulwazi bwalufu kwiinda malwazi aamubili woonse. Malwazi asolweda mubili kukunyonyooka alimwi kumamanino akufwa kwamubili. Pele mamambe  kuti alekelwa kusikila aalila kusilika, inga caba cintu cijaya mubili amuya wamuntu antoomwe.

Sena kuli uupenga akati kanu? Azumanane kupaila. Sena kuli uukondedwe? Aimbe ntembauzyo. Sena kuli uuciswa akati kanu? Aite baalu bambungano, eelyo abamupailile akumunanika mafwuta muzina lya Simalelo. Eelyo mupailo walusyomo ulamuponya ooyo uucisidwe, alimwi Simalelo ulamubusya. Kunze lyaboobo, kuti naa wakacita zibi, ulalekelelwa.

Mamambe ncinyonyoono ciinda kusofwaala alimwi ncilijazyo kapati kwiinda malwazi aamubili woonse. Malwazi asolweda mubili kukunyonyooka alimwi kumamanino akufwa kwamubili. Pele mamambe  kuti alekelwa kusikila aalila kusilikika, inga caba cintu cijaya mubili amuya wamuntu antoomwe. Aboobo, eelyo swebo notuciswa calufu katuyandisya kuponyegwa, Jakobo utulailila kuti tweelede kwiita lugwasyo kubaalu  bacikombelo cakasimpe kuti batupailile. Mbubuti mbwanga ooyo uutonkomene nkwela abwaamu mbwanga taayanda lugwasyo lwabatumwa basyomeka bokwa Yahuwah eelyo nalwana cinyonyoono cabwaamu?

Kulisinsa kuli Taata kwiinda mubeenzuma basyomeka, munkondo yesu yakulwana mamambe, inga catujanya zintu zilibotela zitobela ansi aawa:

Kukombelela kwa nkamu ya WLC: Utalelemi kujana muntu ngosyoma omwe nobaba beenzinyoko banjaanji aabo mbomulwana limwi nkondo, alimwi aabo mbokonzya kuzulana limwi bweende bwako kuli Taata Yahuwah. Ncintu cizyibidwe kuti muntu uutonkomene mamambe ulalisisa alimwi tayandide kwaambila bamwi. Pele munkondo yabuumi alufu eeyi, ooyo muntu teelede kulelema kubelesya kufumbwa cilwanyo ciliko. Mpeenya aawo nokuba aakale, kufumbwa cisisidwe ciyoolibonya antangalala aali mumuni (Kolanga Luke 8: 17). Hena inga tiicaba cintu cabusongo kulwanya cilwanyo cilaanguzu eeci akujana lugwasyo luyandika akuleka kuvwunikila cinyonyoono kunsi kusikila calibonya antangalala kacikugamika kumulilo uuyaka? Inga caba cintu cabufubafuba kusisa mamambe akukaka lugwasyo luliko akunjizya miya yesu muntenda.

Cilwanyo #6: Koyandaula Kulaililwa. Koyandaula Kulaililwa. Koyandaula Kulaililwa.

IBbaibbele lizwide malailile aancokuyandikila kutambula kulaigwa kuli bamwi. Ntootu tumpnago twa Bbaibbele tumwi tutabilila makani aaya:

sword bathed in lightNkaambo kakubula kulaililwa cisi cilawa, pele kakuli balailila banji kuzunda nkokuli ncobeni. (Tusimpi 11:14)

Kakwiina kulaililwa, makanze alatyompokelwa: pele mukulaililwa kunjaanji alaimikila nji. (Tusimpi 15:22)

Kufumbwa  muzeezo ulaimikila kwiinda mukulaigwa: alimwi mukulaigwa kubotu ulakonzya kulwana nkondo. (Tusimpi 20:18)

Nkaambo kwiinda kukulaililwa kwabusongo webo ulakonzya kulwana nkondo yako: alimwi mubalailizi banjaanji kunyina ntenda. (Tusimpi 24:6)

Ncintu cakutondezya kubaa nguzu kuleka cakubula nguzu, kuti muntu uuzyibide kucita mamambe wayandaula kulaililwa kuzwa kubalailili bana kristu, nokuba bapati bakwe.

Kukombelela kwa nkamu ya WLC: Eelyo notulangana abulwazi bwalufu, tuunka kumusilisi kuti tukagwasyigwe akulaililwa. Kanjaanji tulaunka kubasili banjaanji kutegwa tulomye kuzyiba citola busena. Hena inga mutumwa wa Yahushua uuluulwa, ooyo uuciswa bulwazi bulaantenda ncobeni bwakucita bwaamu, inga walilekaleka akutayanda kulaililwa kuzwa kubaalu bayoowa Yahuwah? Inga caba cintu cabufubafuba kuleka kuyandaula lugwasyo; alimwi inga caindila kuti muntu uutalaigwi kaya kumbele kukazya ncaambilwa a Taata Yahuwah, mbuli mbokutondezyedwe mutumpango atala aawa. Alimwi tamukomba nomuzambaidwe mucibi cakucita bwaamu kuti muyandaule lugwasyo, akuluyandaula cakubinda.

Cilwanyo #7: Kobelesya Nguzu zya Zina lyokwa Yahushua eelyo Nosunkwa

Kuli nguzu ziteeli muzina lyokwa Yahushua, Simalelo wesu. Eelyo nosunkwa a Saatani, koompolola cakumvwika zina lyokwa Yahushua.

Twakasyomezyegwa a Yahushua Lwakwe mwini kuti, kuti twalomba cintu muzina Lyakwe, tuyoocitambula.

Ncobeni, ncobeni, Ime ndamwaambila kuti, Ooyo uusyoma muli ndime, milimo njecita awalo uyooicita; alimwi walo uyoocita milimo yiinda waawo; nkaambo Ime ndaunka kuli Taata. Alimwi kufumbwa inywe ncomukumbila muzina lyangu, eeco Ime njoocicita, kutegwa Taata akapegwe bulemu kwiinda mu Mwana. Kuti inywe mwakumbila cintu cili coonse muzina Lyangu, Ime njoocicita. (Johani 14:12-14)

Eelyo muntu uuzyibide mamambe nasunkwa, kuti waamba majwi aaya, "Yahushua, kondigwasya mebo", kasyoma ncobeni kuti kuli nguzu muzina Lyakwe, nguzu zya luunyaunya mumusunko ooyo inga mpeenya aawo zyamwaika. Inzya, kuli nguzu zitapanduluki mukwaamba Zina Lyakwe eezyo zikonzya kumwaya musinze akutonkela Saatani azyeelo zyakwe kulaale.

Kwiinda mukutambika janza lyako kuti uponyegwe; akuti zitondezyo amaleele acitigwe muzina lyamwanaako uusetekene Yahushua. (Milimo 4:30)

Kukombelela kwa nkamu ya WLC: Eelyo nosunkwa, utalelemi nokaba kaindi kasyoonto buti koompolola cakumvwika kuti "Yahushua, ndigwasye mebo" kulwana sunko eeli, alimwi kolikankaizya mucisyomyo cakuti "Ime ndakonzya kucita zintu zyoonse kwiinda muli Kristu ooyo uundipa nguzu " (Bafilipo 4:13). Kunyina sunko eelyo litakonzyi kuzundwa kuti webo koita ncobeni zina Lyakwe calusyomo. Kolizyibizya kwiita Zina Lyakwe cakoompolola eelyo nosunkwa, mpoonya lugwasyo lunooliko ncobeni mpeenya aawo kuti ugwasyigwe.

Cilwanyo #8: Koswata Mulongo wa Mangwalo Aakubelesya Lyoonse Nosunkwa.

Nkooku kulailila kwa Davida kutabilila cilwanyo cilaa nguzu kapati eeci:

Mbubuti musankwa mukubusi mbwanga wasalazya nzila yakwe? Kwiinda mukuteelela jwi lyako. Ime amoyo wangu woonse ndakakuyandaula: O nditaingaili kuzwa kumilawo yako. Ijwi Lyako Ime ndakalisisa mumoyo wangu, kutegwa Ime nditakucitili cinyonyoono webo. (Intembauzyo 119:9-11)

Kucinyina ciindi cakulelema. Ŋanda yakazekelo ilajalwa lino lino, alimwi webo uyandika kulikulaika lugwasyo luli loonse kutegwa ukonzye kuzunda misyobo yamamambe yoonse. Ijulu lyoonse liliimvwi kalilibambide kuboola kuzyookugwasya webo, pele webo weelede kulitondezya kuti ulilibambide alimwi ulayandisya kulwana nkondo yakavwumbu eeyo. Lugwasyo lwa Bulemu bwa Kujulu luyoobasikila aabo bayandide kugwasyigwa.

Kukombelela kwa nkamu ya WLC: Talika cino ciindi kulemba mulongo watumpango twa Bbaibbele ntoyanda kuswata alimwi koinduluka kwaamba tumpango ooto abuzuba, kapati eelyo nosunkwa. Alimwi mbweenya mbokuli nguzu zikonzya kujanwa mukwaamba zina Yahushua, kuli nguzu zijanwa mukwiinduluka kwaamba tumpango twa Mangwalo. Tee kayi mbombuboobu Yahushua [Lwakwe mwini] mbwaakamulwana Saatani mumasunko?

Kukosozya makani :

Twamukulwaizya nyoonse nobantu bokwa Yahuwah kufumbwa nkomubede  ankomukkala, nywebo nomulwana amisyobo yamamambe aali akati kenu, kuti mutalike cino ciindi kubelesya milazyo iili lusele eeyi. Eezi zilwanyo nozibelesyegwa antoomwe, ziyoomusolweda kukuzunda kukkalilila ciindi cilamfu, kuzunda bwaamu oobo buujizi kupenzya batobeli bokwa Yahuwah banjaanji mazuba aano. Mutasali nzila zimwi akusiya imwi akataa zibelesyo eezyo. Eelyo nomulwanina buumi bwenu abuumi bwamukwasyi wenu uupengede, amwiibaluke kuti comwe comwe cazibelesyo eezyo ciyootola lubazu mukuzunda masunko eenu akuzwidilila kuzunda. Kunyina ciindi cakulelema lino pe. Ŋanda yakazekelo iyanda kujalwa, alimwi nywebo mweelede kulikwabilila alugwasyo kufumbwa ndomukonzya kujana kutegwa muzunde misyobo yamamambe yoonse. Ijulu liliimvwi kalilibambide akulindila kugwasya ndinywe, pele nywebo mweelede kulitondezya kuti mulilibambide akuyandisya kwiilwana nkondo yakavwumbu eeyi. Lugwasyo lwa Bulemu bwa Kujulu, luyoobasikila aabo bayandide kugwasyigwa.

Mu nkamu ya WLC, swebo tupailila mwaalumi amukaintu uuli woonse uulwana nkondo eezi, alimwi tulapaila kuti busongo bwabulemu bwakujulu bukabasikile aabo bamakaintu, baalumi, basazinyinaa, bacizyi, bazyali, abamwi bamukwasyi kuti bakagwasyilizye, kujatilila akweendela antoomwe abaabo balwana nkondo eeyo.

Taata Yahuwah amunikile Busyu Bwakwe ali ndiswe toonse, eelyo notukakatila kuba mbuli Mwanaakwe Yahushua. Akube boobo.