Mufananidzo wechikara | vhidhiyo

Watch this video in other languages:
Description...

Mufananidzo wechikara | vhidhiyo

  • hakuna chinhu chinofungidzirwa, nekupa kusagadzikana kana kutya!
  • 666... nhamba yechikara inotyiwa.
  • cherechedza kuti chikara ndiyani!
  • dzidza usingakanganisi kuti "ruvara" rwake chii maringe nemagwaro!

mu vhidhiyo iyi:
kakutarisa pa vhidhiyo yemufananidzo wechikara! 
 

Time: 00:00:41
Downloads: 1602
Views: 3512
The
Latest
Videos
Ndiyani Chikara Mubhuku yazvakazarurwa?
Mufananidzo wechikara | vhidhiyo
Kisimusi: kwayakabva, nhoroondo, ne tsika
Ko Zuva Rinotangira papi?