Ndiyani Chikara Mubhuku yazvakazarurwa?

Watch this video in other languages:
Description...

Ndiyani chikara chiri muna Zvakazarurwa?

  • Chikara chinobva mugungwa (zvakazarurwa 13)
  • Chimwe chezviratidzo chisinganzwisisiki muzvinyorwa zvakavandika zve bhaibheri
  • Chakasungirirwa “pachipfeve” (Rev.17) ne “Nyanga duku” (Danieri 7)
  • Chakagadzirira kurova pane ipi nguva!

Muvhidhiyo Iyi:
Kuratidzo pachena chikara chinotyisa chemuna Zvakazarurwa 13!

Time: 00:21:32
Downloads: 1647
Views: 3829
The
Latest
Videos
Ndiyani Chikara Mubhuku yazvakazarurwa?
Mufananidzo wechikara | vhidhiyo
Kisimusi: kwayakabva, nhoroondo, ne tsika
Ko Zuva Rinotangira papi?