NAGBABAGANG BALITA Kung ang Corona virus ay maaaring magbunto ng salot sa mundo ngayon, inilalagay ang mga bansa sa ganap na pagsasara, paano pa kaya ang buong mundo kapag nagsimula nang sumiklab ang Pitong Trumpeta ng Pahayag? Oras na para sariwain ang ating mga alaala sa anong maaaring maganap maging bago pa tayo makalagpas sa kasalukuyang krisis na hatid ng Corona virus. I-click RITO para sa marami pa.
Contact US

Hula ng Wakas

2702 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Milenyo ay Pinapakita ang Pag-Ibig ni Yahuwah Para sa Naligaw!
Ipinapakita ng Kasulatan kung ano ang mangyayari sa mga naligaw sa panahon ng isang libong taon kasunod ng pagbabalik ng Tagapagligtas . . . at inilalabas nito ang lalim ng pag-ibig ng Ama.
Comments: 0 
Hits: 88 
Ang Kanyang Templo sa mga tao: Ang Lihim na Paghahangad ng Puso ng Ama!
Si Satanas ay itinaguyod ang pagpapalagay na walang templo sa lupa ang ginawang bago. Kaya dahil dito, ang pinakamalalim na paghahangad ng puso ng Manlilikha ay hindi nakikilala at hindi napapasalamatan.
Comments: 0 
Hits: 105 
Tradisyonal na Relihiyon: Komprehensibong Pag-aaral ng Kasaysayan ng Simbahang Katoliko
Upang ganap na maunawaan ang konsepto at pundasyon ng relihiyon at paniniwalang pangrelihiyon bilang buo, dapat muna nating maunawaan ang isang patotoong ito: ang konsepto ng tradisyonal at nakaayos na relihiyon ay gawa ng tao sa lubos na kaibuturan nito.
Comments: 0 
Hits: 158 
Ang Pagbilang ay Nagsimula na! Ang Panahon ng Kabagabagan ay Ngayon na!
Ang mga propesiya ni Daniel ay ipinunto ang taong 1922 bilang pagsisimula ng huling pagbilang sa katapusan. Matutunan ang kahalagahan ng sukdulang mahalagang taon na ito!
Comments: 0 
Hits: 89 
Mag-Ingat! Ang Daigdig ay Gagawin Na Walang Laman!
Maraming Kristyano ay ipinalagay na ang pagbabalik ni Kristo ay hindi mangyayari sa kanilang buhay. Sa halip, ipinalagay nila na ang buhay ngayon ay magpapatuloy. Gayunman, isang hindi inaasahang serye ng mga kaganapan ay babaguhin ang buhay sa lupa na nalalaman natin . . . magpakailanman.
Comments: 0 
Hits: 95 
Ang Huling Ulan ay Bumubuhos! (Natatanggap mo ba ito?)
Ang mga matatapat na Kristyano ay matagal nang hinahangad ang “Huling Ulan,” o ang ipinangakong "pagpapanumbalik" ng Banal na Espiritu na inaasahan nila na magdudulot ng kahandaan sa kanila upang ibigay ang Malakas na Panawagan bago ang Muling Pagdating. Isang nakakaligtaang berso sa Deuteronomio ay ipinapakita na ang “Huling Ulan” ay lubos na kakaiba sa anong inasahan at ito ay ibinubuhos na!
Comments: 0 
Hits: 324 
Alam mo ba kung ano ang mangyayari?
Ang pangako ng pagbabalik ni Yahushua ay ang pinagpalang pag-asa na nag-udyok sa mga misyonaryo, nagpalakas sa mga martir, pumukaw sa hindi mabilang na mananampalataya sa lahat ng panahon. Nakalulungkot, maraming mananampalataya ang nabigyan ng maling impormasyon tungkol sa mga pangyayari na nakapaligid sa pagbabalik ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 287 
Ang Aklat na may 7 Tatak: Talasanggunian ng Lahat ng Nahulaang Kaganapan
Habang tayo'y gumugulong sa bilis sa katapusan ng kasaysayan ng Daigdig, ang mga propetikong pangyayari ay patuloy na matutupad! Ang artikulong ito ay magsisilbi bilang ating Talasanggunian para sa mga kaganapang ito! Habang natutupad ang propesiya, ating mamarkahan ng tsek ang kahon para sa pangyayaring iyon. Iniimbitahan ka namin na patuloy na bisitahin ang pinagkukunang ito. At kung ang isang mas mabuting pagkakaunawa ay nakamit tungkol sa mga tiyak na pangyayari, aming ipapabago ang pahina nang alinsunod. Palaging mayroong diwa ng pagkatuto at patuloy na maghahanap sa Banal na Kasulatan!
Comments: 0 
Hits: 304 
Ang Halimaw ng Pahayag 13, Kanyang Tanda at Kabayong Troyano
Ang katha-katha ng isang hindi mawasak na patuloy na sanlingguhang pag-ikot ay ang pundasyon kung saan ang "tanda ng halimaw" ay nananahan. Pag-isipan na ang araw ng Sabado ay ang Sabbath ay siniyasat ba nila Adan, Noe, ang mga Patnyarka, Moises, ang mga Propeta, Yahushua, at ang mga Apostol? Pag-isipang muli! Kaunting panahon na lamang, minamahal ni Yahuwah. Pagsikapan mong maging karapat-dapat.
Comments: 0 
Hits: 415 
Mga Tumalikod na Simbahan! Kilalanin ang mga Bumagsak na Kaaway ng Tunay na Ekklesia
Maraming tao ang hinaharap ang katanungan nang taimtim at minsan sa kanilang buhay: Alin ang tamang simbahan? ...o mayroon bang tamang "simbahan"? Napakaraming denominasyon at ang kalagayan ay lubos na nakalilito kaya tila imposible na malaman nang tiyakan. Ang artikulong ito ay naghahanap ng isang solusyon sa problema sa pagbibigay ng isang simple, tatlong puntong pagsubok para suriin ang anumang simbahan o denominasyon nang mabilis at madali. Sa paggamit nito, sinuman ay maaaring matukoy sa loob ng ilang minuto kung ang simbahan o denominasyon ay bumagsak na o isang naaangkop na ekklesia.
Comments: 0 
Hits: 571 
Ang Tagapaghusay ng Sira
Ang pagpapanumbalik ng pagsamba sa lahat ng mga itinalagang banal na araw ng Langit ay isang tanda ng kalapitan ng katapusan ng sanlibutan. Ang matapat, sa mga huling araw, ay papanatilihin ang mga kapistahan ni Yahuwah, dahil sila ay nagpapanatili ng kautusan, hindi sumisira. Ang Kautusan ni Yahuwah ay napakahalaga sa kanila, at paparangalan nila ang kanilang Manlilikha sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng mapagmahal na pagsunod.
Comments: 0 
Hits: 418 
Yahushua vs. Pope Francis: Kanino ang iyong paniniwala?
Inaangkin ni Pope Francis na hindi nagkakamaling kumakatawan kay Yahushua. Isang maingat na pagsusuri ng kanyang mga pahayag, ikinumpara sa Kasulatan, ay ipinapakita ang isang katangian, isang istilo ng pamumuhay, at isang teolohiya na lubos na kabaligtaran ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 654 
Labas Na! NGAYON!
Ang Langit ay nagbabala sa buong mundo, ngunit, kakaiba, ang malawak na karamihan ng mga tao ay ipinalagay na ang babala ay hindi naaangkop sa kanila!
Comments: 0 
Hits: 561 
Bakit si Jeff Bezos, ang pinakamayamang tao sa lupa, ay mangmang sa nakaluksong simboryo ni Yah?
Si Jeff Bezos ay lubos na pinagpala ni Yahuwah. Kaya bakit niya ginagamit ang kanyang mga bilyones para itaguyod ang adyenda ng diyablo? Hinahamon ng WLC si Bezos na pag-aralan ang kanyang Bibliya, matutunan ang katotohanan, at agad bumaligtad sa daanan! Ang mga kahihinatnan ng sadyang pagtataguyod ng kamalian ay kagimbal-gimbal.
Comments: 0 
Hits: 1033 
Daniel 11: Ang Sutil na Hari ay ang Pransya!
Isang maingat, berso sa bersong pag-aaral ng Daniel 11:36-40 ay ipinapakita nang 100% katiyakan na ang “Sutil na Hari” ay ang Pransya!
Comments: 0 
Hits: 1245 
Daniel 11: Ang Hari ng Hilagaan ay ang Imperyong Ottoman!
Isang maingat, malalimang pag-aaral ng Daniel 11:40-45 ay lubos na itinatatag ang "Hari ng Hilagaan" bilang Imperyong Ottoman!
Comments: 0 
Hits: 2098 
Daniel 11: Ang “Hari ng Timugan” ay ang Egipto!
Isang maingat na pag-aaral ng Daniel 11 ay ipinapakita nang may 100% kasiguraduhan na ang "Hari ng Timugan" ay, at palagi, ang Egipto!
Comments: 0 
Hits: 1263 
Ang Mga Tatak, Ang Mga Trumpeta, at Ang Mausisang Paghuhukom
Ang katarungan ay umaasa sa impormasyon. Ang isang paglilitis ay, napakahalagang pag-uusisa na nagtatangkang ilatag ang mga katunayan sa harap ng hukom at hurado. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng isang malalim na pananaw sa Pitong Tatak o Selyo, Pitong Trumpeta, at ang Mausisang Paghuhukom!
Comments: 0 
Hits: 1594 
Ang 144,000, ang Kautusan at ang mga Kapistahan ni Yahuwah
Ang 144,000 ay gagawa ng espesyal na paglilingkod na kapareho kay Elias at kay Juan Bautista. Sa salita at halimbawa, itinangi nila ang kautusan ni Yahuwah, nananawagan sa lahat na sambahin si Yahuwah sa lahat ng Kanyang mga araw, kabilang ang mga taunang kapistahan ni yahuwah. Ang pagtalima sa mga banal na araw ng Langit ay ang tanda na humihiwalay sa mga sumasamba kay Yahuwah sa mga hindi sumasamba sa Kanya.
Comments: 0 
Hits: 1030 
Maghinagpis at Dumalamhati... o Lumayo!

Ang mensahe ng Langit para sa huling henerasyon ay lumabas sa lahat ng mga organisadong relihiyon at denominasyon. Ang mga relihiyosong lider, gayunman, ay mayroong karampatang interes sa pagpapanatili ng mga tao sa simbahan. Ginagamit nila ang ikawalo at ikasiyam na mga kabanata ni Ezekiel upang kumbinsihin ang mga tao na manatiling mga kasapi kahit na napakalinaw na ang simbahan ay nasa paghihimagsik!

Comments: 0 
Hits: 1288 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.