Contact US

Hula ng Wakas

2643 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Huling Ulan ay Bumubuhos! (Natatanggap mo ba ito?)
Ang mga matatapat na Kristyano ay matagal nang hinahangad ang “Huling Ulan,” o ang ipinangakong "pagpapanumbalik" ng Banal na Espiritu na inaasahan nila na magdudulot ng kahandaan sa kanila upang ibigay ang Malakas na Panawagan bago ang Muling Pagdating. Isang nakakaligtaang berso sa Deuteronomio ay ipinapakita na ang “Huling Ulan” ay lubos na kakaiba sa anong inasahan at ito ay ibinubuhos na!
Comments: 0 
Hits: 68 
Alam mo ba kung ano ang mangyayari?
Ang pangako ng pagbabalik ni Yahushua ay ang pinagpalang pag-asa na nag-udyok sa mga misyonaryo, nagpalakas sa mga martir, pumukaw sa hindi mabilang na mananampalataya sa lahat ng panahon. Nakalulungkot, maraming mananampalataya ang nabigyan ng maling impormasyon tungkol sa mga pangyayari na nakapaligid sa pagbabalik ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 62 
Ang Aklat na may 7 Tatak: Talasanggunian ng Lahat ng Nahulaang Kaganapan
Habang tayo'y gumugulong sa bilis sa katapusan ng kasaysayan ng Daigdig, ang mga propetikong pangyayari ay patuloy na matutupad! Ang artikulong ito ay magsisilbi bilang ating Talasanggunian para sa mga kaganapang ito! Habang natutupad ang propesiya, ating mamarkahan ng tsek ang kahon para sa pangyayaring iyon. Iniimbitahan ka namin na patuloy na bisitahin ang pinagkukunang ito. At kung ang isang mas mabuting pagkakaunawa ay nakamit tungkol sa mga tiyak na pangyayari, aming ipapabago ang pahina nang alinsunod. Palaging mayroong diwa ng pagkatuto at patuloy na maghahanap sa Banal na Kasulatan!
Comments: 0 
Hits: 114 
Ang Halimaw ng Pahayag 13, Kanyang Tanda at Kabayong Troyano
Ang katha-katha ng isang hindi mawasak na patuloy na sanlingguhang pag-ikot ay ang pundasyon kung saan ang "tanda ng halimaw" ay nananahan. Pag-isipan na ang araw ng Sabado ay ang Sabbath ay siniyasat ba nila Adan, Noe, ang mga Patnyarka, Moises, ang mga Propeta, Yahushua, at ang mga Apostol? Pag-isipang muli! Kaunting panahon na lamang, minamahal ni Yahuwah. Pagsikapan mong maging karapat-dapat.
Comments: 0 
Hits: 169 
Mga Tumalikod na Simbahan! Kilalanin ang mga Bumagsak na Kaaway ng Tunay na Ekklesia
Maraming tao ang hinaharap ang katanungan nang taimtim at minsan sa kanilang buhay: Alin ang tamang simbahan? ...o mayroon bang tamang "simbahan"? Napakaraming denominasyon at ang kalagayan ay lubos na nakalilito kaya tila imposible na malaman nang tiyakan. Ang artikulong ito ay naghahanap ng isang solusyon sa problema sa pagbibigay ng isang simple, tatlong puntong pagsubok para suriin ang anumang simbahan o denominasyon nang mabilis at madali. Sa paggamit nito, sinuman ay maaaring matukoy sa loob ng ilang minuto kung ang simbahan o denominasyon ay bumagsak na o isang naaangkop na ekklesia.
Comments: 0 
Hits: 280 
Ang Tagapaghusay ng Sira
Ang pagpapanumbalik ng pagsamba sa lahat ng mga itinalagang banal na araw ng Langit ay isang tanda ng kalapitan ng katapusan ng sanlibutan. Ang matapat, sa mga huling araw, ay papanatilihin ang mga kapistahan ni Yahuwah, dahil sila ay nagpapanatili ng kautusan, hindi sumisira. Ang Kautusan ni Yahuwah ay napakahalaga sa kanila, at paparangalan nila ang kanilang Manlilikha sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng mapagmahal na pagsunod.
Comments: 0 
Hits: 221 
Yahushua vs. Pope Francis: Kanino ang iyong paniniwala?
Inaangkin ni Pope Francis na hindi nagkakamaling kumakatawan kay Yahushua. Isang maingat na pagsusuri ng kanyang mga pahayag, ikinumpara sa Kasulatan, ay ipinapakita ang isang katangian, isang istilo ng pamumuhay, at isang teolohiya na lubos na kabaligtaran ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 406 
Labas Na! NGAYON!
Ang Langit ay nagbabala sa buong mundo, ngunit, kakaiba, ang malawak na karamihan ng mga tao ay ipinalagay na ang babala ay hindi naaangkop sa kanila!
Comments: 0 
Hits: 402 
Bakit si Jeff Bezos, ang pinakamayamang tao sa lupa, ay mangmang sa nakaluksong simboryo ni Yah?
Si Jeff Bezos ay lubos na pinagpala ni Yahuwah. Kaya bakit niya ginagamit ang kanyang mga bilyones para itaguyod ang adyenda ng diyablo? Hinahamon ng WLC si Bezos na pag-aralan ang kanyang Bibliya, matutunan ang katotohanan, at agad bumaligtad sa daanan! Ang mga kahihinatnan ng sadyang pagtataguyod ng kamalian ay kagimbal-gimbal.
Comments: 0 
Hits: 823 
Daniel 11: Ang Sutil na Hari ay ang Pransya!
Isang maingat, berso sa bersong pag-aaral ng Daniel 11:36-40 ay ipinapakita nang 100% katiyakan na ang “Sutil na Hari” ay ang Pransya!
Comments: 0 
Hits: 988 
Daniel 11: Ang Hari ng Hilagaan ay ang Imperyong Ottoman!
Isang maingat, malalimang pag-aaral ng Daniel 11:40-45 ay lubos na itinatatag ang "Hari ng Hilagaan" bilang Imperyong Ottoman!
Comments: 0 
Hits: 1655 
Daniel 11: Ang “Hari ng Timugan” ay ang Egipto!
Isang maingat na pag-aaral ng Daniel 11 ay ipinapakita nang may 100% kasiguraduhan na ang "Hari ng Timugan" ay, at palagi, ang Egipto!
Comments: 0 
Hits: 1022 
Ang Mga Tatak, Ang Mga Trumpeta, at Ang Mausisang Paghuhukom
Ang katarungan ay umaasa sa impormasyon. Ang isang paglilitis ay, napakahalagang pag-uusisa na nagtatangkang ilatag ang mga katunayan sa harap ng hukom at hurado. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng isang malalim na pananaw sa Pitong Tatak o Selyo, Pitong Trumpeta, at ang Mausisang Paghuhukom!
Comments: 0 
Hits: 1320 
Ang 144,000, ang Kautusan at ang mga Kapistahan ni Yahuwah
Ang 144,000 ay gagawa ng espesyal na paglilingkod na kapareho kay Elias at kay Juan Bautista. Sa salita at halimbawa, itinangi nila ang kautusan ni Yahuwah, nananawagan sa lahat na sambahin si Yahuwah sa lahat ng Kanyang mga araw, kabilang ang mga taunang kapistahan ni yahuwah. Ang pagtalima sa mga banal na araw ng Langit ay ang tanda na humihiwalay sa mga sumasamba kay Yahuwah sa mga hindi sumasamba sa Kanya.
Comments: 0 
Hits: 855 
Maghinagpis at Dumalamhati... o Lumayo!

Ang mensahe ng Langit para sa huling henerasyon ay lumabas sa lahat ng mga organisadong relihiyon at denominasyon. Ang mga relihiyosong lider, gayunman, ay mayroong karampatang interes sa pagpapanatili ng mga tao sa simbahan. Ginagamit nila ang ikawalo at ikasiyam na mga kabanata ni Ezekiel upang kumbinsihin ang mga tao na manatiling mga kasapi kahit na napakalinaw na ang simbahan ay nasa paghihimagsik!

Comments: 0 
Hits: 1097 
Filadelfia O Laodicea? Sa Anong Simbahan ka?

Ang huling henerasyon ay natatangi. Ito ang pinakamasama sa lahat. Lahat ng nakapagsisi ay matatanggap ang gantimpala na higit pa sa inalok sa sinuman dati. Upang matanggap ang gantimpalang ito, kinakailangan para sa nakapagsising Laodiceans na sumapi sa simbahan ng Kapatirang Pag-Ibig.

Comments: 0 
Hits: 1164 
10 KATUNAYANG Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Mga Heswita!

“Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong-gubat.” – Yahushua sa Mateo 7:15 (MBB)

Ang nakagugulantang na pagtitipon ng mga katunayan tungkol sa Kalipunan ni Hesus, o mga Heswita, ay dapat lang basahin ng sinumang Mag-aaral ng Propesiya ng Bibliya! Armahan ang iyong sarili ng kaalaman upang hindi ka malinlang!

Comments: 0 
Hits: 2963 
Babala! Hindi Nagbabago Ang Roma!

Ito ay ang pagmamataas ng Roma na siya ay hindi nagbabago. Ayon sa Katolikong kredo, ang paghihirap at pagpatay sa lahat na, sa paghatol ng budhi, hindi sumang-ayon sa Roma (gaya ng nakita sa Ingkisisyon) ay patuloy na hinahawakan na makatuwiran. Ipinapakita ng Pahayag na ang muling pagbuhay ng mga pag-uusig ng mga nakalipas na taon ay magaganap bago pa ang katapusan ng mundo. Ang oras na iyon ay papalapit na. Nakahanda ka na ba?

Comments: 0 
Hits: 1352 
Mag-ingat! Ang Pitong Trumpeta ay Malapit nang Sumiklab!

Ang mga Trumpeta ay malapit nang mapuspos sa mundo! Ang Kanyang mga naturingang tagasunod ay masisindak nang hindi alintana habang ang mga karaniwang tao ay lubos na walang palatandaan ng anuman ang babagsak sa kanila. Naatasan ang WLC na patunugin ang hudyat!!!

Comments: 0 
Hits: 1278 
Nakilala na ang Antikristo!

Ang mundo’y nalinlang sa pag-asa ng nalalapit na paglitaw ng Antikristo, habang ang tunay na Antikristo ay pinapatibay ang kanyang himpilan at kapangyarihan at naghahanda na tuparin ang kanyang papel na itinakda ni Satanas!

Comments: 0 
Hits: 1874 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.