The Best News Ever The Beast of Revelation, whose whole theology is underpinned by the Trinity doctrine, is now openly denouncing all who worship the true God [Yahuwah] as more dangerous than Covid 19. It will soon be an all out war against worshippers of Yahuwah. More than ever, His people should be ready to give up life rather than worshipping the false Trinitarian god that Christians worship today, at the behest of Rome. Click here for more information. 
Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

  • Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag
  • Mapaminsalang Dakilang Paghahatol
  • Malapit na dumating sa mabilis na pagkakasunod-sunod
  • Probasyon ng lahat ay malapit nang matapos
  • Tadhana ng bawat isa ay magsasara na
  • Pinsalang dulot ng Pitong Trumpeta

Nilalaman ng video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo!

Oras: 00:15:55
Mga Download: 1348
Mga Nanood: 3659
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan