Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

  • Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag
  • Mapaminsalang Dakilang Paghahatol
  • Malapit na dumating sa mabilis na pagkakasunod-sunod
  • Probasyon ng lahat ay malapit nang matapos
  • Tadhana ng bawat isa ay magsasara na
  • Pinsalang dulot ng Pitong Trumpeta

Nilalaman ng video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo!

Oras: 00:15:55
Mga Download: 1784
Mga Nanood: 5026
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas