Yahushua a [mere] man
When we affirm this fact, we are stating that he had a single nature, which was 100% human. The Bible does not speak about a dual nature Christ, fully divine and fully human. Such teaching is nonsensical, which Trinitarians and Oneness believers promote. WLC has freed itself from these falsehoods. Yahushua was a mere man up to his death. But after Yahuwah raised him from death, He elevated him above all angels and made Him second to Him alone. Such glorification was because he perfectly fulfilled Yahuwah's intent for humanity. Placing our complete trust in this Christ will avail us eternal life. The dual nature christ does not exist anywhere, and those who trust this non-existent [fictional] christ will forfeit their claim to eternal life. Click here to enjoy listening to this lecture on this subject by Bill Schlegel.
Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

  • Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag
  • Mapaminsalang Dakilang Paghahatol
  • Malapit na dumating sa mabilis na pagkakasunod-sunod
  • Probasyon ng lahat ay malapit nang matapos
  • Tadhana ng bawat isa ay magsasara na
  • Pinsalang dulot ng Pitong Trumpeta

Nilalaman ng video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo!

Oras: 00:15:55
Mga Download: 1681
Mga Nanood: 4645
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!