Contact US
Prayer Requests

Naglalakad na Taong Patay: Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Naglalakad na Taong Patay

  • Ang Heswita na si Francis ang ikawalo at huling papa!
  • Hinulaan ito ni Yahushua sa Mateo 24!
  • Hinulaan din sa Pahayag 17... 8 mga Hari
  • Mga Agila ng Roma; Mga Agila ng Estados Unidos
  • “Sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre”

Nilalaman ng Video:
Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! Maging Handa!

Oras: 00:18:51
Mga Download: 1165
Mga Nanood: 2755
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!