Contact US
Prayer Requests

Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 3 - Yahushua: AKO NGA ang Kaligtasan

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Yahushua: "AKO NGA" ang Kaligtasan

  • יהושוע
  • Yahushua | Ang Daan, Ang Katotohanan, at Ang Buhay
  • Ang Bugtong na Anak ni Yahuwah 
  • "Hesus" ay HINDI Niya Pangalan 
  • Walang ibang Pangalan na sukat nating ikaligtas
  • Ang Kahanga-hangang Ganda ng Pangalan ng Ating Tagapagligtas

Nilalaman ng Video:
Matutunan ang Pangako sa Banal na Pangalan ni Yahushua!

Oras: 00:12:39
Mga Download: 698
Mga Nanood: 1659
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan