Contact US
Prayer Requests

Ang Lihim Upang Magtagumpay: Taglayin ang Pananalig ni Yahushua

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Lihim Upang Magtagumpay

  • Tamuhin ang tagumpay laban sa pagkakasala at sarili!
  • Manatili nang walang kapintasan sa trono ni Yahuwah
  • Piliing magtiwala sa pag-ibig ng Ama
  • Gawing sakdal ang pananampalataya sa mga pangako
    ni Yahuwah
  • “Si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y
    makakabahagi sa kaluwalhatian ni Yahuwah.”
Nilalaman ng Video:
Taglayin ang Pananalig ni Yahushua!
Oras: 00:21:04
Mga Download: 483
Mga Nanood: 1489
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan