Contact US
Prayer Requests

Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Selyo Ni Yah: Pangako ng Proteksyon! 

  • Mga Sabbaths, Bagong Buwan, at taunang Kapistahan
  • Isang mahalagang espiritwal na kaloob na makukuha ng bawat kaluluwa
  • Banal na proteksyon mula sa “Tanda ng Halimaw”
  • 144,000 ng lahat ng lipi ng anak ni Israel
  • Kusang pagsunod sa mga Utos ni Yahuwah
  • Espiritwal na proteksyon sa mga magugulong araw na paparating
Nilalaman ng Video:
Ang Selyo ni YAH: Kaloob ng Langit para sa huling henerasyon!
Oras: 00:17:26
Mga Download: 667
Mga Nanood: 2186
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!