WLC Videos https://www.worldslastchance.com/videos We produce the MOST VIEWED, TRANSLATED, and CONTROVERSIAL end-time prophecy-related videos on the web. Ndiyani Chikara Mubhuku yazvakazarurwa? https://www.worldslastchance.com/view-video/944/ndiyani-chikara-mubhuku-yazvakazarurwa.html Ndiyani chikara chiri muna Zvakazarurwa? Chikara chinobva mugungwa (zvakazarurwa 13) Chimwe chezviratidzo chisinganzwisisiki muzvinyorwa zvakavandika zve bhaibheri Chakasungirirwa “pachipfeve” (Rev.17) ne “Nyanga duku” (Danieri 7) Chakagadzirira kurova pane ipi nguva! Muvhidhiyo Iyi: Kuratidzo pachena chikara chinotyisa chemuna Zvakazarurwa 13! ]]> End-time Prophecy 2013-04-08T04:27:43-04:00 Mufananidzo wechikara | vhidhiyo https://www.worldslastchance.com/view-video/914/mufananidzo-wechikara-vhidhiyo.html Mufananidzo wechikara | vhidhiyo hakuna chinhu chinofungidzirwa, nekupa kusagadzikana kana kutya! 666... nhamba yechikara inotyiwa. cherechedza kuti chikara ndiyani! dzidza usingakanganisi kuti "ruvara" rwake chii maringe nemagwaro! mu vhidhiyo iyi: kakutarisa pa vhidhiyo yemufananidzo wechikara!    ]]> End-time Prophecy 2013-03-18T12:03:29-04:00 Kisimusi: kwayakabva, nhoroondo, ne tsika https://www.worldslastchance.com/view-video/871/kisimusi-kwayakabva-nhoroondo-ne-tsika.html Kisimusi: kwayakabva ne tsika  kisimusi haina chekuita na Yahushua  inopa kuremekedza kuchimwari chine nyota yeropa, Saturn  chinamato chechiroma che Saturnalia  kunamato zvimwari nekupira kana kupisa vanhu  Santa, zvipo, makadhi, makanduri, pasi pechigunwe, zvakadaro zvakadaro.  Baba venguva nemwana wegore dzva  Muvhidhiyo iyi: Kisimusi kwayakabva kwainamatwa zvimwari! ]]> Yah's Calendar 2012-12-22T02:20:09-05:00 Ko Zuva Rinotangira papi? https://www.worldslastchance.com/view-video/830/ko-zuva-rinotangira-papi.html Ko Zuva Rinotangira Papi? Satani wakaba chinamato chinova icho chemusiki Ma Juda nema Sabata vanotanga zuva ravo pakudoka kwaro Vhiki rekusika rakatanga neshoko rekuti "ngapave nechiedza" Chiedza chakapihwa kutonga pamusoro pezuva Yahushua: "Ko zuva harina maAwa gumi nemaviri here?" kudzoreredza Sabata rechokwadi Mu firimu iri: Kana Bhaibheri richiti zuva rinotangira papi! ]]> Yah's Calendar 2012-08-26T06:50:13-04:00