WLC Videos https://www.worldslastchance.com/videos We produce the MOST VIEWED, TRANSLATED, and CONTROVERSIAL end-time prophecy-related videos on the web. Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/2956/ang-sabadong-pandaraya-bahagi-2.html Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2 Noong ikaapat na siglo, binago ni Hillel II ang Biblikal na Kalendaryo! Ang mga Hudyo ay sumasamba sa araw ng Sabado dahil ang Talmudikong kautusan ay pinangatuwiranan ang gawang ito. Ang Tunay na Sabbath ay HINDI sa modernong kalendaryo! Nilalaman ng Video: Inilipat ni Hillel II ang pagtalima ng Sabbath sa araw ng Sabado! ]]> Yah's Calendar 2018-12-13T02:31:43-05:00 Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1 https://www.worldslastchance.com/view-video/2955/ang-sabadong-pandaraya-bahagi-1.html Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1 Si Constantine... isinunod sa pamantayan ang planetaryong sanlinggo ng pitong araw, ginagawa ang araw ng Linggo na unang araw ng sanlinggo. Si Constantine... itinaas ang dies Solis (araw ng Linggo) bilang araw ng pagsamba para sa mga pagano at mga Kristyano. Si Constantine... itinaas ang Pasko ng Pagkabuhay sa Paskua. Nilalaman ng Video: Ipinagbawal ni Constantine ang Biblikal na Kalendaryo! ]]> Yah's Calendar 2018-12-13T02:29:33-05:00 Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath! https://www.worldslastchance.com/view-video/2953/heswita-ang-utak.html Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath! Ang Order ng Heswita (Kampon ni Satanas): ...ay nasa likod ng ilan sa mga pinakamalalaking panlilinlang sa kasaysayan. ...tusong hinangad na itago ang Patag na Daigdig ni Yahuwah. ...madayang itinayo ang kalendaryong Gregorian sa lugar ng Biblikal na Kalendaryong Lunar-Solar. Nilalaman ng Video: Hangad ng mga Hewsita na Itago ang Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath! ]]> End-time Prophecy 2018-12-13T02:21:37-05:00 Mga Hudyo at ang Sabbath https://www.worldslastchance.com/view-video/2906/mga-hudyo-at-ang-sabbath.html Mga Hudyo at ang Sabbath Milyun-milyon ang ipinalagay nang mali ang araw ng Sabado ay ang Sabbath ng Bibliya dahil ito ang araw ng pagsamba ng mga Hudyo. Ang mga Hudyong iskolar ay kinikilala ang araw ng Sabado ay hindi ang sinauna, orihinal na Sabbath ng Kasulatan. Ang Kalendaryong Gregorian AY HINDI ang Kalendaryo ni Yahuwah. Ang araw ng Sabado AY HINDI ang Sabbath ng Bibliya! Nilalaman ng Video: Ang nakalimutang pandaraya! ]]> Yah's Calendar 2018-11-26T04:13:15-05:00 Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak! https://www.worldslastchance.com/view-video/2888/adiksyon-sa-porno-paano-iligtas-ang-iyong-anak.html Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak! Magbigay ng isang malusog na pantahanang kapaligiran. Ituro ang pagpapaliban ng kasiyahan. Turuan ang iyong anak na ang mga aksyon ay mayroong kahihinatnan. Aktibong itanim ang mga kahalagahan na nais mo sa iyong anak. Magkaroon ng isang matapat na usapan kasama ang iyong mga bata. Ituro sa iyong anak ang pagpipigil sa sarili. Nilalaman ng Video: Protektahan ang iyong anak mula sa pang-akit ng pornograpiya! ]]> Practical Piety 2018-11-08T07:23:15-05:00 Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus? https://www.worldslastchance.com/view-video/2876/si-pablo-at-ang-mga-taga-galacia.html Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at ang mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus? “Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon!” (Galacia 4:9-10) Ano itong mga “tuntuning walang bisa at walang halaga”? Nilalaman ng Video: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus? ]]> Winds of Doctrine 2018-10-29T05:04:41-04:00 Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman! https://www.worldslastchance.com/view-video/2865/masangkot-sa-malayang-paglilingkod.html Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman! Pinakadelikadong Espiritwal na Kadiliman = Mapagmataas/Laodicean na pagpapalagay na ang sinuman ay mayroong lahat ng liwanag PANGANIB: Maraming Malayang Paglilingkod ngayon ay ginagamit ang kanilang pinaghihinalaang awtoridad bilang may dala ng liwanag upang impluwensyahan ang kanilang mga tagasunod para tanggihan ang sumusulong na liwanag. Nilalaman ng Video: Maging isang tagasunod ng KATOTOHANAN, hindi ng isang ORGANISASYON! ]]> Practical Piety 2018-10-14T03:28:22-04:00 Daniel 11: Ang Sutil na Hari https://www.worldslastchance.com/view-video/2838/daniel-11-ang-sutil-na-hari.html Daniel 11: Ang Sutil na Hari Daniel 11:36-40 Siya ay gagawa ayos sa kanyang kalooban. Siya ay magmamalaki at magpapakataas sa lahat. Siya ay iwawalang-bahala ang “Diyos ng kanyang mga magulang.” Siya ay iwawalang-bahala ang nasa sa mga babae. Siya ay pararangalan ang “Diyos ng katibayan.” Nilalaman ng Video: Ang “Sutil na Hari” ay Tinukoy! ]]> End-time Prophecy 2018-08-26T11:03:32-04:00 Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath https://www.worldslastchance.com/view-video/2837/si-pablo-ang-mga-tagaroma-at-ang-sabbath.html Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath  Pagkakaunawa sa Roma 14 “Ang kumikilalang ang isang araw ay higit na mahalaga kaysa sa ibang araw...” “Ang bawat isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kaniyang sarili.” Ang pagtalima ba sa ikapitong araw ng Sabbath ay umiiral pa? Dapat ba ang mga Kristyano ay tumalima rin sa mga Taunang Kapistahan? Tinapos ba ni Yahushua ang Kautusan? Nilalaman ng Video: Roma 14: Ano ang tunay na sinasabi ni Pablo? ]]> Winds of Doctrine 2018-08-26T11:00:18-04:00 Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat https://www.worldslastchance.com/view-video/2836/tanggalin-ang-nakamamatay-na-pampaalsa.html Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat Makasarili, Kampante, Palalo, Mapagkunwari... Mapagmataas, Mapangahas, Hambog, Mapaghari-harian... Makaako, Sakim, Mapaghangad, Mapanupil, Mayabang... Mapagpasikat, Mapaghalaga sa Sarili, Dominante... Marangya, Pakitang-gilas, Imperyal... Nilalaman ng Video: Ang Diwa ng Pariseismo sa ating LAHAT! ]]> Practical Piety 2018-08-26T10:57:13-04:00 Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan https://www.worldslastchance.com/view-video/2817/panunuhol-kay-yahuwah.html Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebang helyo ng Kasaganaan  Kasinungalingan: Ang kayamanan ay isang tanda ng pagpabor ni Yahuwah.. Kasinungalingan: Ang kahirapan ay isang tanda ng hindi pagpabor ni Yahuwah. Kasinungalingan: Ang Abrahamikong tipan ay materyal na karapatan. Kasinungalingan: Ang pananampalataya ay isang pansariling-lumilikhang espiritwal na pwersa na humahantong sa makalupang kasaganaan. Nilalaman ng Video: Ang Ebanghelyo ng Kasaganaan ay Inilantad! ]]> Winds of Doctrine 2018-08-16T02:34:56-04:00 Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon! https://www.worldslastchance.com/view-video/2816/selyo-ni-yah-pangako-ng-proteksyon.html Selyo Ni Yah: Pangako ng Proteksyon!  Mga Sabbaths, Bagong Buwan, at taunang Kapistahan Isang mahalagang espiritwal na kaloob na makukuha ng bawat kaluluwa Banal na proteksyon mula sa “Tanda ng Halimaw” 144,000 ng lahat ng lipi ng anak ni Israel Kusang pagsunod sa mga Utos ni Yahuwah Espiritwal na proteksyon sa mga magugulong araw na paparating Nilalaman ng Video: Ang Selyo ni YAH: Kaloob ng Langit para sa huling henerasyon! ]]> Biblical Beliefs 2018-08-16T02:31:44-04:00 Ang Tanda ni Jonas https://www.worldslastchance.com/view-video/2815/ang-tanda-ni-jonas.html Ang Tanda ni Jonas Tatlong Araw at Tatlong Gabi Jonas: Sa Loob ng Tiyan ng Balyena Yahushua: Sa Kailaliman ng Lupa Yahushua... Ipinako sa Krus sa Ikaanim na Araw Yahushua... Muling Nabuhay sa Unang Araw Kailan magsisimula ang bilang? Nilalaman ng Video: Ang “tanda ni Propeta Jonas” ay ipinaliwanag! ]]> Winds of Doctrine 2018-08-16T02:28:22-04:00 Ang Tungkuling Sibil ng Mananampalataya: Ang Tunay na Kahulugan ng Roma 13 https://www.worldslastchance.com/view-video/2808/ang-tungkuling-sibil-ng-mananampalataya.html Ang Tungkuling Sibil ng Mananampalataya: Ang Tunay na Kahulugan ng Roma 13! Isang taimtim na tungkulin na manindigan para sa katotohanan Sagradong obligasyon para labanan ang kasamaan sa lahat ng anyo nito Walang bulag na pagsunod sa mga malulupit na kapangyarihan Mali na gamitin ang Roma 13 para itaguyod ang mga batas na nasa pagsalungat sa banal na kautusan Nilalaman ng Video: Ang Tunay na Kahulugan ng Roma 13! ]]> Winds of Doctrine 2018-08-07T07:27:15-04:00 Baliw na Mamamatay-Lahi o Mapagmahal na Manlilikha? Siyasatin ang Kontrobersyang Nephilim! https://www.worldslastchance.com/view-video/2783/baliw-na-mamamataylahi.html Baliw na Mamamatay-Lahi o Mapagmahal na Manlilikha? Siyasatin ang Kontrobersyang Nephilim! Bakit iniutos ni Amang Yahuwah sa Israel na lipulin ang mga bansang Canaanite? Saan nagmula ang mga higante ng unang panahon? Paano dumami nang napakabilis ang kasamaan bago ang pagbaha? Sino o ano ang Nephilim? Nilalaman ng Video: Tuklasin ang walang kapantay na pag-ibig at kalinga ni YAH! ]]> Biblical Beliefs 2018-05-21T02:36:21-04:00 Daniel 11: Hari ng Timugan https://www.worldslastchance.com/view-video/2754/daniel-11-hari-ng-timugan.html Daniel 11: Hari ng Timugan “Ang Hari ng Timugan” ng Daniel 11 Kasaysayang isinulat nang mas maaga Sinaunang lupain ng Egipto Ang pagsasara ng probasyon Natupad na propesiya Paubos na ang panahon... Nilalaman ng Video: Ang "Hari ng Timugan" ay Kinilala! ]]> End-time Prophecy 2018-04-02T03:36:57-04:00 Daniel 11: Hari ng Hilagaan https://www.worldslastchance.com/view-video/2753/daniel-11-hari-ng-hilagaan.html Daniel 11: Hari ng Hilagaan Daniel 11:40-45 Hari ng Hilagaan Pagsasara ng Probasyon Panahon ng Kabagabagan Panahon ng Wakas Natupad na Propesiya Nilalaman ng Video: Ang "Hari ng Hilagaan" ay Kinilala! ]]> End-time Prophecy 2018-04-02T03:33:39-04:00 Sumalangit Nawa | Treyler https://www.worldslastchance.com/view-video/2741/sumalangit-nawa-treyler.html Sumalangit Nawa | Treyler Ano ang mangyayari kapag ikaw ay namatay? Maaari bang magsalita sa mga patay sa atin? Ang mga pumanaw na mahal ko sa buhay ba ay nakatuon sa akin? Ang kamatayan ba ay ang katapusan? Ito ba ay magpakailanman? Mayroon bang kamalayan matapos ang kamatayan? Ano eksakto ang “kaluluwa”? Nilalaman ng Video: Sumalangit Nawa . . . Prebista! ]]> Biblical Beliefs 2018-03-26T12:14:35-04:00 Sumalangit Nawa https://www.worldslastchance.com/view-video/2740/sumalangit-nawa.html Sumalangit Nawa Ano ang mangyayari kapag ikaw ay namatay? Maaari bang magsalita sa mga patay sa atin? Ang mga pumanaw na mahal ko sa buhay ba ay nakatuon sa akin? Ang kamatayan ba ay ang katapusan? Ito ba ay magpakailanman? Mayroon bang kamalayan matapos ang kamatayan? Ano eksakto ang “kaluluwa”? Nilalaman ng Video: Matutunan ang mga Kasagutan sa mga katanungang ito at marami pa! ]]> Biblical Beliefs 2018-03-26T12:10:43-04:00 Ang Lunar Sabbath ay Pinagtibay ng Propesiyang 70 Sanlinggo! https://www.worldslastchance.com/view-video/2738/ang-lunar-sabbath-ay-pinagtibay.html Ang Lunar Sabbath ay Pinagtibay ng Propesiyang "70 Sanlinggo"! “70 Sanlinggo” ni Daniel (Daniel 9) Ang Pagpako sa Krus sa Tagsibol ng 31 AD Ang Pagpako sa Krus sa ika-14 na araw ng buwang lunar Ang Pagpako sa Krus sa ikaanim na araw ng sanlinggo Ang Pagpako sa Krus ay HINDI sa “araw ng Biyernes”! Nilalaman ng Video: Ang Sinaunang Propesiya ay Pinatunayan ang Lunar Sabbath! ]]> Yah's Calendar 2018-03-26T12:03:54-04:00 Katalagahan: Loterya para sa Iyong Kaluluwa https://www.worldslastchance.com/view-video/2737/katalagahan-loterya-para-sa-iyong-kaluluwa.html Katalagahan: Loterya para sa Iyong Kaluluwa? Ganap na Kasamaan/Kawalan ng Kakayahan Walang Pasubaling Paghalal Limitadong Pagbabayad Hindi Malalabanang Pagpapala Pagpapakasakit ng mga Hinirang Walang Hanggang Kasiguraduhan Nilalaman ng Video: Katalagahan: Isang Mapanira at Hindi Biblikal na Doktrina! ]]> Winds of Doctrine 2018-03-25T11:45:10-04:00 Hinagpis, Daing, at Paglayo! https://www.worldslastchance.com/view-video/2736/hinagpis-daing-at-paglayo.html Hinagpis, Daing, at Paglayo! Mga asong-gubat sa pananamit ng tupa Binabaluktot ang Salita ni Yah Pagpapalakas ng pagdalo sa simbahan Pagbibilanggo sa kawan Espiritwal na pagmamataas ng Laodicean Nalalapit na paghuhukom Nilalaman ng Video: Lumabas sa LAHAT ng mga organisadong relihiyon at denominasyon! ]]> End-time Prophecy 2018-03-25T11:39:59-04:00 Ang mga Tipan ng Pag-Ibig: Bagong Tipan at Lumang Tipan ay Naipaliwanag! https://www.worldslastchance.com/view-video/2735/ang-mga-tipan-ng-pag-ibig.html Ang mga Tipan ng Pag-ibig: Bagong Tipan at Lumang Tipan ay Ipinaliwanag! Ang mga tuntunin ba ng “Lumang Tipan at “Bagong Tipan” ay magkaiba? Ang Sampung Utos ay patuloy pa bang umiiral? Ang Taunang Kapistahan ay patuloy pa bang umiiral? Ano ang layunin ng kamatayan ni Yahushua? Nilalaman ng Video: Ang "Luma" at "Bagong" Tipan ay Naipaliwanag! ]]> Biblical Beliefs 2018-03-25T11:35:09-04:00 Mayroong Walang Hanggang Apoy ...ngunit hindi iyan ang naiisip mo! https://www.worldslastchance.com/view-video/2734/mayroong-walang-hanggang-apoy.html Mayroong Walang Hanggang Apoy ...ngunit hindi iyan ang naiisip mo! Ang walang hanggang naglalagablab na “impyerno” ay HINDI Biblikal. Si Yahuwah mismo ay ang apoy na tumutupok. Ang walang hanggang lagablab ng presensya ni Yah ay tinutupok ang lahat ng mga kasalanan at pagkamakasarili. Ang mga naligtas ay magsasaya magpakailanman sa apoy na ito. Nilalaman ng Video: Ang Hiwaga ng “Walang Hanggang Apoy” ayon sa Kasulatan! ]]> Winds of Doctrine 2018-03-25T11:30:56-04:00 Iwanan ang Laodicea: Maging Filadelfian https://www.worldslastchance.com/view-video/2725/iwanan-ang-laodicea-maging-filadelfian.html Iwanan ang Laodicea: Maging Filadelfian Mapagtagumpayan ang Pagkakuntentong Laodicean Sumapi sa Iglesya ng Filadelfia Ang Iglesya ng Kapatirang Pag-Ibig Isang Haligi sa Templo ni Yah Tanggapin ang Bagong Pangalann Nilalaman ng Video: Ang Banal na Lunas para sa Kasiyahang-Loob! ]]> End-time Prophecy 2018-03-18T01:54:40-04:00 Patag na Daigdig at ang Mensahe ng Unang Anghel https://www.worldslastchance.com/view-video/2714/patag-na-daigdig-at-ang-mensahe-ng-unang-anghel.html Patag na Daigdig at ang Mensahe ng Unang Anghel Isang nakagugulantang na mensahe para sa huling henerasyon Nakita ko rin ang isa pang anghel . . . Sinabi niya nang malakas, “Matakot kayo kay Yahuwah at luwalhatiin ninyo Siya! Sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. Sambahin ninyo Siya na lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig!” (Pahayag 14:6, 7) Nilalaman ng Video: Ang Mensahe ng Unang Anghel: Matakot kayo kay Yahuwah! ]]> End-time Prophecy 2018-02-25T03:58:08-05:00 Ang Daniel 12 Ay Ipinapakita Kung Kailan Magaganap Ang Muling Pagdating! https://www.worldslastchance.com/view-video/2712/ang-daniel-12.html Ang Daniel 12 Ay Ipinapakita Kung Kailan Magaganap Ang Muling Pagdating! Propesiya = Kaloob ni Yahuwah para sa huling henerasyon Panahon ng Katapusan = 1798 hanggang sa Muling Pagdating Panahon ng Matinding Kahirapan = 1922 hanggang sa Muling Pagdating Ang probasyon ng sangkatauhan ay malapit nang magsara Ang pagtaas ng pag-uusig sa mga matapat ni Yahuwah Nilalaman ng Video: Ang Aklat ni Daniel ay ipinapakita na ang Muling Pagdating ay paparating na! ]]> End-time Prophecy 2018-02-25T03:33:35-05:00 Mag-Ingat! Ang Pitong Trumpeta ay Malapit nang Sumiklab! https://www.worldslastchance.com/view-video/2677/magingat-ang-pitong-trumpeta-ay-malapit-nang-sumiklab.html Mag-Ingat! Ang Pitong Trumpeta ay Malapit nang Sumiklab! Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag Katuparan ng Propesiya ng Bibliya Paghagis ng insenso Papalapit na panganib Pinakabanal na panawagan Napilitan ang WLC na patunugin ang hudyat!!! Nilalaman ng Video: Ang mga Trumpeta ay malapit nang bumagsak! Handa ka na ba? ]]> End-time Prophecy 2018-01-02T04:46:02-05:00 Nagbabagang Balita! Ang Larawan ng Halimaw ay binubuo na NGAYON! https://www.worldslastchance.com/view-video/2673/nagbabagang-balita.html Nagbabagang Balita! Ang Larawan ng Halimaw ay binubuo na NGAYON! Ang Estados Unidos ng Amerika Ang Simbahang Katoliko Ang Naghimagsik na Protestanteng Amerika Ang Simbahan at Estado ay nagsasanib-pwersa Ang mga matapat ni Yah ay dapat maging handa! Nilalaman ng Video: Ang Larawan ng Halimaw ay naihatid na sa Buhay! ]]> End-time Prophecy 2017-12-18T06:17:45-05:00 Ang Huling Ulan ay Bumubuhos Ngayon! https://www.worldslastchance.com/view-video/2655/ang-huling-ulan-ay-bumubuhos-ngayon.html Ang Huling Ulan ay Bumubuhos Ngayon! Pagbubuhos ng Banal na Espiritu Pagtuklas sa mga matagal nang nakabaong patotoo Dumaraming Liwanag at Pagkakaunawa Paghahanda para sa Muling Pagdating Mamuhay sa pagkakatulad sa ipinakitang liwanag Pag-iiwas sa pagkakuntento at pagtatanggal ng kamalian  Nilalaman ng Video: Natatanggap mo na ba ang Huling Ulan? ]]> End-time Prophecy 2017-11-28T03:40:41-05:00 8 Kinakailangang Sandata sa Giyera Kontra Pagkakasalang Sekswal https://www.worldslastchance.com/view-video/2626/8-kinakailangang-sandata.html 8 Kinakailangang Sandata sa Giyera Kontra Pagkakasalang Sekswal Humingi ng Payo... Ibahagi ang iyong kwento... Ipagtanggol ang iyong mata... Buksan ang iyong sarili sa iba... Gugulin ang Kapangyarihan ng Pangalan ni Yahushua... Nilalaman ng Video: Mapagtagumpayan ang Pagkakasalang Sekswal: Ang Laban para sa iyong kaluluwa! ]]> Practical Piety 2017-10-09T03:09:08-04:00 Mga Bagong Buwan: Kaloob ng Manlilikha https://www.worldslastchance.com/view-video/2625/mga-bagong-buwan-kaloob-ng-manlilikha.html Mga Bagong Buwan: Kaloob ng Manlilikha Mga Araw ng Manlilikha = Isang naiiba uri ng araw batay sa mismong araw na ito Isang panahon para sa pagmuni-muni, pagnilay-nilay, at pagsisiyasat ng espiritwal na kalusugan Isang panahon ng paghahangad ng kapatawaran para sa mga nakaraang pagkabigo at tulong para sa paparating na buwan Nilalaman ng Video: Araw ng Bagong Buwan ... ang maluwalhating kaloob ni Yahuwah! ]]> Yah's Calendar 2017-10-09T03:03:04-04:00 Sabbath sa Paglubog ng Araw? Walang Katotohanan at Imposible! https://www.worldslastchance.com/view-video/2622/sabbath-sa-paglubog-ng-araw.html Sabbath sa Paglubog ng Araw? Walang Katotohanan at Imposible!  Kamatayan ni Yahushua Nakiusap si Jose sa katawan Binigyan ni Pilato ng pahintulot Paghahanda ni Jose para sa paglilibing Paglilibing, Sabbath na Pamamahinga, at Muling Pagkabuhay Nilalaman ng Video: Ang Araw ng Sabbath ay nagsisimula sa Bukang-Liwayway! Nais ng patunay? ]]> Yah's Calendar 2017-10-09T02:48:32-04:00 666: Bilang ng Halimaw | Kilalanin Ang Kapangyarihang Pinili ni Satanas! https://www.worldslastchance.com/view-video/2468/666-bilang-ng-halimaw.html 666: Bilang ng Halimaw - Kilalanin ang Piniling Kapangyarihan ni Satanas! Bilang ng Halimaw: 666 Sinaunang mahiwagang numerolohiya Mga lihim na lipunan ng mga pinili ni Satanas Tanyag at Mahiwagang Babilonya at ang Reyna ng Kahalayan (Pahayag 17) Romano Katolisismo at paganong pagsamba sa diyus-diyusan Nilalaman ng Video: 666: Alamin ang Kahulugan ng Bilang ng Halimaw! ]]> End-time Prophecy 2017-03-20T02:04:27-04:00 Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan https://www.worldslastchance.com/view-video/2467/ang-kasuklamsuklam-na-kalapastanganan.html Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan Ang “Kasuklam-suklam na Kalapastanganan” na nabanggit ni Propeta Daniel Panganib para sa Bayan ni Yahuwah! Signos bago dumating si Yahushua Isang pinakamahalagang babalang dapat maunawaan ng mga matapat kay Yahuwah sa mga huling araw na ito! Nilalaman ng Video: Isang Biblikal na Pagsusuri... Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan! ]]> End-time Prophecy 2017-03-20T02:01:13-04:00 Ang Tunay na Hugis ng Daigdig: Hindi ito isang Globo! https://www.worldslastchance.com/view-video/2386/ang-tunay-na-hugis-ng-daigdig-hindi-ito-isang-globo.html Ang Tunay na Hugis ng Daigdig: Hindi ito isang Globo! Ang buong programang pangkalawakan ng NASA ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ang Daigdig ay hindi isang bola. Ang Daigdig ay gumagalaw. Ang Daigdig ay patag at nakapirme. Ipinahayag ang mga Mensahe ng Tatlong Anghel... Nilalaman ng Video: Patag na Daigdig: Itutuloy mo ba ang katotohanan saanman ito umakay? ]]> Biblical Beliefs 2016-11-22T11:12:59-05:00 Patag na Daigdig: Patotoo ng Bibliya sa Mundong Pabagu-bago https://www.worldslastchance.com/view-video/2384/patag-na-daigdig-patotoo-ng-bibliya.html Patag na Daigdig: Patotoo ng Bibliya sa Mundong Pabagu-bago Ang Daigdig ay hindi isang globo! Ang Daigdig ay patag at nakapirme. Ang mga katawang makalangit ay gumagalaw sa ibabaw ng Daigdig. Ang Daigdig at mga katawang makalangit ay binakuran ng kalawakan. Nilalaman ng Video: Malinaw ang sinabi ng Kasulatan: Ang Daigdig ay Patag! ]]> Biblical Beliefs 2016-11-22T10:35:23-05:00 Patag na Daigdig: Mga Heswita & ang Pandaigdigang Sabwatan! https://www.worldslastchance.com/view-video/2383/patag-na-daigdig-mga-heswita.html Patag na Daigdig: Mga Heswita & ang Pandaigdigang Sabwatan! Ang Daigdig ay patag. Ang Daigdig ay hindi isang globo. Copernicus & Galileo: ang Hegelian Dialectic Mula Nazi hanggang NASA: namumuno ang Vatican... Mga Heswita & Ang Kontra Repormasyon "LUCIFER" & ang Pagdating ni Kristo Nilalaman ng Video: Inilabas ang Pinakamalaking Panlilinlang ng lahat ng panahon! ]]> End-time Prophecy 2016-11-22T10:26:30-05:00 Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad! https://www.worldslastchance.com/view-video/2375/oras-na-para-iwan-ang-mga-siyudad.html Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad! Mga katakut-takot na kondisyon sa mga siyudad sa panahon ng 7 Trumpeta Ang mga siyudad ay mawawasak at iiwanan Ang mga naninirahan ay dapat bisitahin at bigyan ng babala  Ang pamimili at pagtitinda ay ipagbabawal sa Kanyang bayan Ipagkakaloob ni Yahuwah ang paraan upang lumabas sa mga siyudad Nagbabala si Yahushua "Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot" Nilalaman ng Video: Bakit ang bayan ni Yahuwah ay dapat iwan na ang mga siyudad NGAYON?! ]]> End-time Prophecy 2016-10-30T12:56:36-04:00 Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos na ang Probasyon! https://www.worldslastchance.com/view-video/2351/ipinahayag-ni-daniel-na-magtatapos-na-ang-probasyon.html Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos na ang Probasyon!! Ang Hari ng Hilaga Ang Hari ng Timog Ang Mapagmataas at Kusang-Loob na Hari Atatürk, Ehipto, at Napoleon Bonaparte Pope Francis = ang Huling Papa DARATING ang anghel na si Miguel! Nilalaman ng Video: NGAYON na ang Panahon ng Matinding Kahirapan! Ang probasyon ay malapit nang magwakas... ]]> End-time Prophecy 2016-10-06T12:48:41-04:00 Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 3 https://www.worldslastchance.com/view-video/2336/pagtanggol-sa-lunar-sabbath-bahagi-3.html Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 3 Maaari pa rin bang gamitin ang kalendaryong Luni-solar sa H at T Polo? Pinasinungalingan ba ng Talmud ang lunar Sabbath? Bakit ang ilan sa mga Romanong mananalaysay ay tinukoy ang mga Israelita na tumangging lumaban sa "araw ni Saturn"? Ang tamang pagbibilang sa Pentecostes ay nagpabulaan sa lunar Sabbath? Ang ibig sabihin ba ng "Sabbath" ay nagpatunay sa makabagong araw ng Sabado . . .? Nilalaman ng Video: Matutunan ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at marami pang iba! ]]> Yah's Calendar 2016-09-29T08:57:06-04:00 Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/2335/pagtanggol-sa-lunar-sabbath-bahagi-2.html Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 2 Mayroon bang "blangkong-araw" ang kalendaryong Luni-Solar? Ang Exodo ba ay pinasinungalingan ang lunar Sabbath? Ang Sabbath ba ay "lumulutang" tungo sa sanlinggo? Ang ika-7 araw ba ay tinatawag na "Sabbath" sa maraming wika? Magkapareho ba ang Araw ng Bagong Buwan at ang Sabbath? Mayroon bang sinaunang Kristyano na tumalima sa lunar Sabbath? Nilalaman ng Video: Matutunan ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at marami pang iba! ]]> Yah's Calendar 2016-09-29T08:52:19-04:00 Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 1 https://www.worldslastchance.com/view-video/2334/pagtanggol-sa-lunar-sabbath-bahagi-1.html Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 1 Papayagan ba ni Yahuwah na ang Sabbath ay makalimutan? Ang pag-ikot ba ng sanlinggo ay naabala? Makakakuha ka ba ng 8-9 na araw sa pagitan ng dalawang Sabbath? Pinatunayan ba ng Juan 7-9 ang araw ng Sabado bilang tunay na Sabbath? Hindi ba sumasamba ba ang mga Hudyo sa tunay sa Sabbath? Itinataguyod ba ng Bibliya ang Lunar Sabbath? Nilalaman ng Video: Matutunan ang mga kasagutan sa mga tanong na ito at marami pang iba! ]]> Yah's Calendar 2016-09-29T08:46:08-04:00 Katolikong Kompidensyal | Mga Itinagong Lihim ng Heswita ay Inilabas! https://www.worldslastchance.com/view-video/2295/katolikong-kompidensyal.html ng Heswita ay Inilabas! 38 Kilalang Makasaysayang Tao ang Nagpatotoo... Kakila-kilabot na Kasamaan ng mga Heswita Pope Francis I = Unang Hayagang Papang Heswita Ang mga Heswita ang responsable sa ilan sa mga napakasamang gawain sa kasaysayan. "Lipunan ni Hesus" ... Mga Lihim ay Inilabas! Nilalaman ng Video: Paggalugad sa makademonyong pagkakakilanlan ng Order ng mga Heswita! ]]> End-time Prophecy 2016-08-31T10:19:53-04:00 Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 4 – Ang Pangalan Niya’y Nasa Noo https://www.worldslastchance.com/view-video/2280/pangalan-niyay-kahangahanga-bahagi-4-ang-pangalan-niyay-nasa-noo.html Ang Pangalan Niya’y Nasa Noo  Makapangyarihang pangako! Pagbabago ng kaisipan Makukuha ang Katangian ni Yahuwah Kakaibang oportunidad! Ang tanging bagay upang tumungo sa Kalangitan Walang hanggang pamana Nilalaman ng Video: Pagtanggap sa Pangako ng Bagong Pangalan! ]]> Practical Piety 2016-07-31T11:40:23-04:00 Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 2 - Yahuwah: Pangalan ng Pangako https://www.worldslastchance.com/view-video/2275/pangalan-niyay-kahangahanga-bahagi-2--yahuwah-pangalan-ng-pangako.html Yahuwah: Pangalan ng Pangako  יהוה Yahuwah Personal na Pangalan ng Manlilikha Ginamit sa Kasulatan nang mahigit 5,500 na beses Ang Plano ng Kaligtasan ay matatagpuan sa Pangalan ng Ama Hinihimok ang LAHAT ng Kasulatan na tumawag sa Pangalan ni Yahuwah Nilalaman ng Video: Kunin ang Pangako sa Banal na Pangalan ni Yahuwah! ]]> Practical Piety 2016-07-27T01:45:18-04:00 Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 1 – Tumawag sa Kanyang Pangalan! https://www.worldslastchance.com/view-video/2274/pangalan-niyay-kahangahanga-bahagi-1--tumawag-sa-kanyang-pangalan.html Tumawag sa Kanyang Pangalan! יהוה "AKO’Y si AKO NGA " Ang Banal na Pangalan ng Manlilikha “PANGINOON” ay HINDI Niya Pangalan "DIYOS" ay HINDI Niya Pangalan Hinihimok ng Manlilikha ang LAHAT na tumawag sa Kanyang Pangalan Nilalaman ng Video: Tuklasin ang Banal na Pangalan ng Amang nasa Kalangitan! ]]> Practical Piety 2016-07-27T01:28:28-04:00 Muling Pagkabuhay: Pasko ng Pagkabuhay? o Araw ng Pinakauna? https://www.worldslastchance.com/view-video/2068/muling-pagkabuhay-pasko-ng-pagkabuhay-o-araw-ng-pinakauna.html Muling Pagkabuhay: Pasko ng Pagkabuhay? o Araw ng Pinakauna? Biblikal na Pagdiriwang ba ang Pasko ng Pagkabuhay? Tunay nga bang muling nabuhay ang Tagapagligtas sa araw ng Linggo? Ipinagdiriwang ba ng mga Apostoles ang Pasko ng Pagkabuhay? Bakit karamihan sa mga Kristyano ngayon ang sumasamba sa araw ng Linggo? Nilalaman ng Video: Ang Pagsusuri sa Pasko ng Pagkabuhay at ang mapanlinlang na kahalagahan nito! ]]> Yah's Calendar 2016-03-20T09:51:05-04:00 Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa: 12 Katunayang Dapat Malaman https://www.worldslastchance.com/view-video/2038/pamumuhay-sa-ilalim-ng-huling-papa-12-katunayang-dapat-malaman.html Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa Ikawalong Hari ng Pahayag at Huling Papa Ang Papang Heswita na si Francis I Malapit nang tumama ang mga Tumpeta ng Pahayag! Ilang demonikong panggagaya ang magaganap Ang mga tapat sa tunay na Sabbath ay makakaranas ng matinding persekusyon Malapit nang magsara ang pagkakataon ng sangkatauhan! Nilalaman ng Video: Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa: 12 Katunayang Dapat Malaman! ]]> End-time Prophecy 2016-03-01T11:50:59-05:00 Amerika Sa Propesiya ng Bibliya | Pandaigdigang Ugnayan ni Satanas https://www.worldslastchance.com/view-video/2006/amerika-sa-propesiya-ng-bibliya-pandaigdigang-ugnayan-ni-satanas.html Amerika sa Propesiya ng Bibliya Halimaw mula sa "lupa" ng Propesiya ng Bibliya May dalawang sungay tulad sa tupa; Ang tinig ay tulad sa Dragon Nililinlang ang buong mundo! Pinipilt ang lahat na sambahin ang unang Halimaw (Roma) Nagbigay ng buhay sa Larawan ng Halimaw Ang New World Order ni Satanas . . . nalalapit na! Nilalaman ng Video: Ang Estados Unidos sa Propesiya ng Biblya: Tinutupad ang Adyenda ni Satanas! ]]> End-time Prophecy 2016-01-23T11:47:16-05:00 Kapaskuhan: Pinagmulan, Kasaysayan, at mga Tradisyon https://www.worldslastchance.com/view-video/1986/kapaskuhan-pinagmulan-kasaysayan-at-mga-tradisyon.html Kapaskuhan | Pinagmulan at mga Tradisyon Walang magagawa ang Pasko kay Yahushua, ang Mesias Nagbibigay-pugay ito sa diyos na uhaw sa dugo, Saturn Romanong paganong kapistahan ng Saturnalia Paganismo at pag-aalay ng tao Si Santa, mga regalo, cards, mga kandila, mistletoe, atbp. Father Time at Bagong Taong Bata Nilalaman ng Video: Ang mga pinagmulan ng Kapaskuhan sa paganismo! ]]> Yah's Calendar 2016-01-14T11:31:13-05:00 Nakilala na ang Antikristo! https://www.worldslastchance.com/view-video/1810/nakilala-na-ang-antikristo.html Nakilala na ang Antikristo! Ang “Suwail” Ang “Anak ng Kapahamakan” Ang “Sungay” Ang “Halimaw” Ang “Lumabag sa Banal na Batas” Biblikal na Propesiya ng Katapusan! Nilalaman ng Video: Ang Antikristo ay ganap nang natukoy! ]]> End-time Prophecy 2015-09-15T01:29:35-04:00 Pagsasalita sa mga Wika https://www.worldslastchance.com/view-video/1809/pagsasalita-sa-mga-wika.html Pagsasalita sa mga Wika Ang “Pagsasalita sa mga Wika” ba ay Biblikal? Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag tinutukoy ang mga “wika”? Ang “wika” ba ay pagsasalitang mula sa Langit? Para sa anong layunin ibinigay ang Kaloob ng Wika sa mga ekklesia? Nilalaman ng Video: Ang Katotohanang Biblikal tungkol sa “Pagsasalita sa mga Wika”! ]]> Winds of Doctrine 2015-09-15T01:27:16-04:00 Naglalakad na Taong Patay: Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! https://www.worldslastchance.com/view-video/1773/naglalakad-na-taong-patay-nahulaan-ni-yahushua-ang-huling-papa.html Naglalakad na Taong Patay Ang Heswita na si Francis ang ikawalo at huling papa! Hinulaan ito ni Yahushua sa Mateo 24! Hinulaan din sa Pahayag 17... 8 mga Hari Mga Agila ng Roma; Mga Agila ng Estados Unidos “Sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre” Nilalaman ng Video: Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! Maging Handa! ]]> End-time Prophecy 2015-08-30T12:31:22-04:00 Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag? https://www.worldslastchance.com/view-video/1744/sino-ang-halimaw-sa-aklat-ng-pahayag.html Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag? Ang Halimaw mula sa Dagat (Pahayag 13) Isa sa mga hindi maintindihang simbolo sa mga Apokaliptong sulat ng Bibliya Tumabla sa dalawa pang simbolo: “Reyna ng Kahalayan” (Pahayag 17) at “Maliit na Sungay” (Daniel 7) Naghahandang maghasik anumang oras! Nilalaman ng video: Pagbunyag sa nakagigimbal na halimaw ng Pahayag 13! ]]> End-time Prophecy 2015-07-31T09:02:30-04:00 Malawakang Lindol Hudyat ng Pitong Trumpeta https://www.worldslastchance.com/view-video/1191/malawakang-lindol-hudyat-ng-pitong-trumpeta.html Malawakang Lindol  Hudyat ng Pitong Trumpeta Pahayag 8:5 | Anumang oras ay ihahagis ang insenso sa lupa Madadama ng bawat nabubuhay sa mundo Hudyat ng pagsisimula ng pagtunog ng Pitong Trumpeta Signos sapagkat ang Langit ay kinukuha ang atensyon ng bawat nabubuhay sa mundo Nilalaman ng video: Malawakang Lindol na Susundan ng Pitong Trumpeta! ]]> End-time Prophecy 2013-12-16T07:37:44-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler https://www.worldslastchance.com/view-video/1153/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag--treyler.html Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler Gaano katagal ang dulot ng mga Trumpeta? Anong pangyayari ang magpapabagsak sa dolyar? Kailan mangyayari ang pinakamalaking tsunami? Ano ang gagampanan ng mga “mananakop”? Gaano karaming bilang ng populasyon ng mundo ang mapapahamak? Paano masisiguro at makakamit ang kapayapaan at proteksyon? Nilalaman ng video: Matutuhan anumang tanong sa seryeng ito ay sasagutin! ]]> End-time Prophecy 2013-11-20T02:05:52-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Huling Pitong mga Salot ng Ikatlong Lagim https://www.worldslastchance.com/view-video/1152/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-ang-huling-pitong-mga-salot-ng-ikatlong-lagim-.html Ang Huling Pitong mga Salot ng Ikatlong Lagim Ikatlong Lagim = Huling Pitong mga Salot! Ang mga salot ay ibubuhos nang walang awa. Magtatagal ng 30 araw ang mga salot. Ang mga Mabubuti ay protektado mula sa mga salot. Ikapitong salot: Ililigtas ang bayan ni Yahuwah mula sa kamatayan. Mayroon pang panahon ng pagkaluwalhati sa loob ng 45 araw pagkatapos ng ikapitong salot. Nilalaman ng video: Ikatlong lagim at lahat ng pangyayaring pangwakas ay nabuksan na! ]]> End-time Prophecy 2013-11-20T02:02:35-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Malawakang Pagpatay sa Ikalawang Lagim https://www.worldslastchance.com/view-video/1149/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-malawakang-pagpatay-sa-ikalawang-lagim-.html Malawakang Pagpatay sa Ikalawang Lagim Francis I ... ang huling Santo Papa Halos tatlo’t kalahating taon ang pagitan ng una at ikalawang lagim Matapos ipatupad ang batas ng araw ng Linggo, mag-uumpisa ang panahong ito Ang mga masasamang anghel ay muling gaganap bilang mga mananakop 200 milyong mananakop ang papatay sa ikatlong bahagi ng sangkatauhan Mangyayari ang pagpatay sa loob ng isang oras lamang Nilalaman ng video: Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikaanim na Trumpeta (Ikalawang Lagim)? ]]> End-time Prophecy 2013-11-18T07:30:11-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Pagsalakay sa Unang Lagim https://www.worldslastchance.com/view-video/1148/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-pagsalakay-sa-unang-lagim.html Pagsalakay sa Unang Lagim Ito ang una sa tatlong “Lagim” Gaganap ang mga demonyo bilang mga dayuhan mula sa ibang planeta Pahihirapan nila ang mga masasama sa loob ng 150 araw Mananakit sila katulad ng mga alakdan Ang mga mabubuti ay bibigyang proteksyon ng tatak ni Yahuwah Francis I … ang Huling Santo Papa Nilalaman ng video: Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikalimang Trumpeta (Unang Lagim)? ]]> End-time Prophecy 2013-11-17T08:19:34-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo https://www.worldslastchance.com/view-video/1143/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-ang-pagtama-ng-ikaapat-na-trumpeta-sa-mundo.html Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo Ang naunang tatlong Trumpeta ay dulot ng kalikasan Ang Ikaapat na Trumpeta ay makikita bilang sobrenatural Tatamaan ni Yahuwah ang ikatlong bahagi ng araw, buwan, at mga bituin Matatakot ang lahat sa Ikaapat na Trumpeta Makikita na ang mga Trumpeta bilang mga dakilang babala Ngayon na ang oras para tanggapin ang Kanyang pagliligtas Nilalaman ng Video: Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa mundo! ]]> End-time Prophecy 2013-11-07T08:17:38-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Ikatlong Trumpeta sa Mundo https://www.worldslastchance.com/view-video/1142/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-ang-pagtama-ng-ikatlong-trumpeta-sa-mundo.html Ang Pagtama ng Ikatlong Trumpeta sa Mundo Isa pang bulalakaw ang babagsak sa ikatlo ng mga ilog Magiging mapait ang tubig-tabang (tubig-inumin) Kinumpirma ng Bibliya na maraming mamamatay sa salot na ito Nahulaan nina Jeremias at Ezekiel ang dulot ng Trumpetang ito Mga Trumpeta… Taimtim na babala sa sangkatauhan Ngayon na ang oras para sumunod kay Yahuwah Nilalaman ng Video: Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikatlong Trumpeta sa mundo! ]]> End-time Prophecy 2013-11-07T03:28:32-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Ikalawang Trumpeta sa Mundo https://www.worldslastchance.com/view-video/1134/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-ang-pagtama-ng-ikalawang-trumpeta-sa-mundo.html Ang Pagtama ng Ikalawang Trumpeta sa Mundo Isang ‘malaking bato’ o bulalakaw ang ibabagsak sa dagat Ikatlong bahagi ng dagat ang magiging dugo Ikatlo ng lahat ng nabubuhay sa dagat ay mamamatay Ikatlo ng bilang ng lahat ng sasakyang-dagat ay mawawasak Probasyon ng lahat ay magsasara na Huling panawagan ng awa ni Yahuwah Nilalaman ng Video: Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikalawang Trumpeta sa Mundo? ]]> End-time Prophecy 2013-11-05T05:54:43-05:00 Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo https://www.worldslastchance.com/view-video/1120/ang-pitong-trumpeta-ng-pahayag-ang-pagtama-ng-unang-trumpeta-sa-mundo.html Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag Mapaminsalang Dakilang Paghahatol Malapit na dumating sa mabilis na pagkakasunod-sunod Probasyon ng lahat ay malapit nang matapos Tadhana ng bawat isa ay magsasara na Pinsalang dulot ng Pitong Trumpeta Nilalaman ng video: Ano ang mangyayari sa pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo! ]]> End-time Prophecy 2013-10-30T03:32:08-04:00 144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua https://www.worldslastchance.com/view-video/1004/144000-ang-babaing-ikakasal-kay-yahushua.html 144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua Iisa sa dakilang kaisipan at kalooban Ganap na sumasalamin sa katauhan ni Yahuwah Buong pagsuko sa kalooban ni Yahuwah Walang katusuhang nagmumula sa kanilang mga bibig Ang walang bahid na babaing ikakasal kay Yahushua Susundan ang Kordero saan man Siya magpunta Sa video na ito: Pagtuklas sa pagkakakilanlan ng 144,000 sa Pahayag! ]]> End-time Prophecy 2013-06-22T03:10:09-04:00 Ano Ang Napako sa Krus? | Pag-unawa sa Colosas 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/993/ano-ang-napako-sa-krus--pagunawa-sa-colosas-2.html Ano Ang Napako sa Krus? Colosas 2 – Mga Kasagutan Ano ang napako sa krus? Ano ang “naisulat na alituntunin”? Ano ang ibig sabihin ng pagiging malaya kay Yahushua? Ano ang ibig sabihin ng “Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, … sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.”? Sa video na ito: Isang Biblikal na pag-aaral sa Colosas 2 ]]> Winds of Doctrine 2013-06-01T09:25:27-04:00 Ang Tanda ng Halimaw https://www.worldslastchance.com/view-video/988/ang-tanda-ng-halimaw.html Ang Tanda ng Halimaw  Isiniwalat ang Propesiya ng Biblia: Ang Tanda ng Halimaw Pagbabawal sa pagbili at pagtinda ng mga tao ni Yah SS#, RFID chips, barcodes, … ? Sa kanang kamay, o sa noo Ang bilang ng Halimaw | 666 Ang huling babala ng Langit sa mga naninirahan sa Mundo Sa video na ito: Ang Halimaw at ang Tanda nito, Natuklasan! ]]> End-time Prophecy 2013-05-24T11:04:44-04:00 Pakikipag-usap sa Patay: Pakikipag-usap sa mga Demonyo https://www.worldslastchance.com/view-video/973/pakikipagusap-sa-patay-pakikipagusap-sa-mga-demonyo.html Pakikipag-usap sa Patay Mayroon pa bang kamalayan pagkatapos ng kamatayan? Mga demonyo at mga alagad ni Satanas. Nakikita ba tayo ng patay? … at naririnig? Kaya bang makipag-ugnayan sa atin ng patay? Namamatay ba ang kaluluwa kasama ng katawan? Seances, trances, Ouija boards at iba pang paraan. Sa palabas na ito: Ang Katotohanan sa Biblia tungkol sa pakikipag-usap sa patay! ]]> Winds of Doctrine 2013-05-11T07:20:13-04:00 Tanda ng Halimaw | Treyler https://www.worldslastchance.com/view-video/897/tanda-ng-halimaw-treyler.html Tanda ng Halimaw | Treyler Walang maaaring makatatawag ng higit pang mga haka-haka, intriga, at kahit takot! 666... ang nakatatakot ng Bilang ng Halimaw. Tuklasin kung SINO ang Halimaw! Pag-aralan ng mayroong katiyakan kung ano ang kanyang 'marka' ayon sa Banal na Kasulatan! Sa palabas na ito: Ang sandaling rurok ng palabas ng Tanda ng Halimaw! ]]> End-time Prophecy 2013-03-02T11:09:26-05:00 Ang Kasaysayan ng Kalendaryong Julian https://www.worldslastchance.com/view-video/842/ang-kasaysayan-ng-kalendaryong-julian.html Ang Kasaysayan ng Kalendaryong Julian Ang isang linggong pag-ikot ba ay napakli? Ang mga araw ba ng pagsamba ay nabago? Ilan ang mga araw mayroon sa isang linggo ng kalendaryong Julian? Anong kalendaryo ang ginamit ni Yahushua? Ang Sabado ba ay ang tunay na pang-Bibliyang Sabbath? Si Yahushua ba ay totoong nabuhay mula sa mga patay sa araw ng Linggo? Sa palabas na ito: Ang katotohanan tungkol sa mga araw sa isang linggo ay ginagamit na sa ngayon! ]]> Yah's Calendar 2012-10-08T01:26:58-04:00 Ang Kalendaryo Ng Manlilikha https://www.worldslastchance.com/view-video/841/ang-kalendaryo-ng-manlilikha-video.html Ang Kalendaryo ng Manlilikha Ang pagpapanumbalik ng Kalendaryo ni Yahuwah Araw, buwan, at mga bituin na hinirang para sa pagpapanatili ng panahon Ang pinaka-elegante at wasto sa lahat ng mga kalendaryo Ang pang-Bibliyang kalendaryo ay ang luni-solar Ang modernong solar na kalendaryo ay isang huwad Ang pagpapanumbalik ng TOTOONG ika-7 na araw na Sabbath Sa palabas na ito: Ang Orihinal na Kalendaryo na naitatag noong Paglikha! ]]> Yah's Calendar 2012-10-08T01:22:16-04:00 Pasko ng Pagkabuhay | Ang Paskua ng Pagano https://www.worldslastchance.com/view-video/836/pasko-ng-pagkabuhay-ang-paskua-ng-pagano.html Pasko ng Pagkabuhay | Ang Paskua ng Pagano Isa sa pinaka-sinisintang piyesta ng mga Kristiano Ang TOTOONG pinanggal ingan at ang kasaysayan ng Pasko ng Pagkabuhay Ang Paganong kapalit ng Paskua ng Bibliya Sa kawalan ng malay, sinasamba ang  'reyna ng langit' Katiwalian ng isang minsan ay wagas na Apostolikang pananampalatayaKalendaryong pandaraya at ang pagpaparangal sa araw ng Linggo Sa palabas na ito: Ang Paganong Pasko ng Pagkabuhay: Inagaw ang Paskua ng Bibliya! ]]> Yah's Calendar 2012-09-15T03:33:52-04:00 Pagkamit ng Katuwiran ni Yahuwah: Pananalig sa Ebanghelyo ay Naintindihan! https://www.worldslastchance.com/view-video/828/pagkamit-ng-katuwiran-ni-yahuwah-pananalig-sa-ebanghelyo-ay-naintindihan.html Pagkamit ng Katuwiran ni Yahuwah Ano itong ebanghelyo na kinakailangang "maipangaral sa bawat nilalang"? (Markos 16:15)  Papaano na ang ebanghelyo ni Yahushua ay sumisimbolo ng kapangyarihan ni Yahuwah para sa ikaliligtas ng sangkatauhan? Papaano natin magagawa ang mga gawa ni Yahuwah? Papaano natin makakamit ang katuwiran ni Yahuwah? Sa Palabas na ito: Ano ang ibig sabihin ng lumakad ng makatuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya! ]]> Biblical Beliefs 2012-08-20T11:50:12-04:00 Mangagsilabas kayo mula sa Kanya, Aking Bayan! https://www.worldslastchance.com/view-video/827/mangagsilabas-kayo-mula-sa-kanya-aking-bayan.html Mangagsilabas kayo mula sa Kanya, Aking Bayan! Ang huling mensahe ng awa na maaaring maibigay. Ang oras ay malapit nang matapos! Ang rurok nang lahat ng kapanahunan ay nalalapit ng mawasak sa ibabaw ng mundo. Ang bayan ni Yahuwah ay kinakailangan nang lumayo sa Babilonya. Yaon lamang mga nakinig sa tawag ang tiyak na ligtas. Sa palabas na ito: Ang huling panawagan ni Yahuwah sa Kanyang bayan! ]]> End-time Prophecy 2012-08-19T01:23:56-04:00 Ang Iyong Kalusugan https://www.worldslastchance.com/view-video/129/ang-iyong-kalusugan.html May 8 payak na prinsipyong maaaring makapagpaiwas sa atin sa maraming sakit na maiuugnay sa uri ng pamumuhay. Panoorin ang palabas na ito ay matuto. ]]> Practical Piety 2009-04-17T05:14:49-04:00 Ang Totoong Pagibig ng Tagapagligtas https://www.worldslastchance.com/view-video/126/ang-totoong-pagibig-ng-tagapagligtas.html Ang “Passion of the Christ” ni Mel Gibson ay nagpapakita lamang ng pisikal na paghihirap na dinanas ni Jesus para sa atin, subalit ang tunay na binata ni Cristo ay higit sa kaunawaang pisikal… ]]> Biblical Beliefs 2009-04-01T16:20:23-04:00 Unang Hayop ng Apocalipsis 13, Nakilala! https://www.worldslastchance.com/view-video/125/unang-hayop-ng-apocalipsis-13,-nakilala!.html Inilalarawan ng Apocalipsis 13 ang dalawang hayopAng hiwaga ng unang hayop ay mabubuksan ngayon ]]> End-time Prophecy 2009-04-01T08:52:47-04:00