WLC Videos https://www.worldslastchance.com/videos We produce the MOST VIEWED, TRANSLATED, and CONTROVERSIAL end-time prophecy-related videos on the web. జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట! https://www.worldslastchance.com/view-video/2730/nephilim-giants-telugu.html జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలిమ్ వివాదాన్ని పరిశోధించుట! కనానీయుల దేశాలను నాశనం చేయమని యహువః ఇశ్రాయేలీయులకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు? పురాతన కాలపు ఉన్నతదేహులు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు? జలప్రళయపు ముందటి దుర్మార్గం అంత త్వరగా ఎలా వృద్ధిచెందింది? నెఫిలిం అనగా ఎవరు లేక ఏమిటి? ఈ వీడియోలో: యః యొక్క అసమానమైన ప్రేమ & దైవఘటనను కనుగొనుడి! ]]> Biblical Beliefs 2018-03-21T12:34:26-04:00 మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం! https://www.worldslastchance.com/view-video/2729/messianic-judaism-telugu.html మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం! ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ... జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ... ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట... ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ... యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు. ఈ వీడియోలో: మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం! ]]> Winds of Doctrine 2018-03-21T12:31:03-04:00 ఈస్టర్ | అన్య పస్కా https://www.worldslastchance.com/view-video/2727/easter-pagan-passover-telugu.html ఈస్టర్ | అన్య పస్కా అత్యంత ప్రియమైన క్రైస్తవ పండుగలలో ఒకటి ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన మూలాలు మరియు చరిత్ర బైబిలు యొక్క పస్కాకు ఒక అన్య ప్రత్యామ్నాయం అజ్ఞానంలో, 'పరలోక రాణి' ని ఆరాధించుట ఒకే ఒక్క స్వచ్ఛమైన అపోస్తలిక్ విశ్వాసమును పాడుచేయుట క్యాలెండర్ మోసం మరియు ఆదివారపు ఘనత ఈ వీడియోలో: అన్య పస్కా: బైబిలు పస్కాను మరుగుచేయుట! ]]> Yah's Calendar 2018-03-21T12:13:34-04:00 క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు https://www.worldslastchance.com/view-video/2726/christmas-telugu.html క్రిస్మస్ | ఆరంభము & సంప్రదాయాలు క్రిస్మస్ తో యహూషువఃకు ఏ సంబధమూ లేదు రక్త దాహం గల దేవుడు, సాటర్న్ కు గౌరవం ఇస్తుంది అన్య రోమీయుల యొక్క సాటర్నేలియా పండుగ అన్యమతత్వం & మానవ బలి శాంటా,బహుమతులు,కార్డులు,కొవ్వొత్తులు, మిసిల్ టో, మొదలైనవి. తండ్రి కాలము & బేబీ న్యూ ఇయర్ ఈ వీడియోలో: క్రిస్మస్ యొక్క అన్యమత మూలాలు! ]]> Yah's Calendar 2018-03-21T12:07:47-04:00 సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం! https://www.worldslastchance.com/view-video/2711/sabbath-at-sunset-telugu.html సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం! యహూషువః మరణము యోసేపు దేహమును అడుగుట పిలాతు అనుమతినిచ్చుట యోసేపు సమాధికి సిద్ధం చేయుట సమాధి, సబ్బాతు విశ్రాంతి, & పునరుత్థానం ఈ వీడియోలో: విశ్రాంతిదినము వేకువతో ప్రారంభమవుతుంది! రుజువు కావాలా? ]]> Yah's Calendar 2018-02-24T11:48:57-05:00 నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట! https://www.worldslastchance.com/view-video/2697/sigh-cry-flee-telugu.html నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట! గొర్రె చర్మం వేసుకున్న తోడేళ్ళు యహువః యొక్క వాక్యమును వక్రీకరించుట చర్చి హాజరును పెంచుట మందను నిర్భందించుట లవొదికయ ఆధ్యాత్మిక గర్వం సంభవించబోవు తీర్పు ఈ వీడియోలో: సమస్త వ్యవస్థీకృత మతాలు మరియు తెగల నుండి పారిపోవుడి! ]]> End-time Prophecy 2018-02-11T12:26:19-05:00 లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు https://www.worldslastchance.com/view-video/2696/8-weapons-telugu.html లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు ఆలోచనను వెదకుము... నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము... నీ కంటిని కాపాడుకొనుము... లెక్క అప్పగించుకొనుము... యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము... ఈ వీడియోలో: లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం! ]]> Practical Piety 2018-02-11T12:21:26-05:00 పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా? https://www.worldslastchance.com/view-video/2548/paul-galatians-telugu.html పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా? బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను, ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు.  ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"? ఈ వీడియోలో: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా? ]]> Winds of Doctrine 2017-06-10T02:27:59-04:00 యూదులు & సబ్బాతు https://www.worldslastchance.com/view-video/2491/jews-sabbath-telugu.html యూదులు & సబ్బాతు. యూదులు శనివారంన ఆచరించుట వలన మిలియన్లమంది అది బైబుల్ సబ్బాతు అని తప్పుగా ఊహించుకొనుచున్నారు. శనివారము పురాతన, లేఖనాల యొక్క అసలైన సబ్బాతు కాదు అని యూదుల పండితులకు తెలుసు. గ్రగోరియన్ కేలండరు యహువః యొక్క కేలండరు కాదు. శనివారము బైబిలు సబ్బాతు కాదు. ఈ వీడియోలో: మరువబడిన ముసుగు! ]]> Yah's Calendar 2017-04-07T12:14:48-04:00 శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2. https://www.worldslastchance.com/view-video/2398/saturday-swindle-part-2-telugu.html శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట  2వ భాగం.  నాల్గవ శతాబ్దంలో, హిలెల్ ౹౹ బైబిల్ క్యాలెండరును మార్పుచేసెను. యూదులు శనివారంన ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే తాల్మూడిక్ చట్టం దానిని సమర్థిస్తుంది. ఆధునిక క్యాలెండరులో నిజ సబ్బాతు లేదు! ఈ వీడియోలో: హిలెల్ ౹౹ సబ్బాతును శనివారంనకు బదిలీ చేసెను! ]]> Yah's Calendar 2016-11-23T06:03:55-05:00 శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము. https://www.worldslastchance.com/view-video/2397/saturday-swindle-part-1-telugu.html శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము. కాన్స్టంటైన్... ఆదివారంను వారంలో మొదటి దనంగా చేసి,ఏడు రోజుల గ్రహ వారమును ప్రామాణీకరించెను; కాన్స్టంటైన్...  అతడు అన్యులకు మరియు క్రైస్తవులకు ఇద్దరికీ ఆదివారంను ఆరాధనా దినముగా ఘనపరచెను. కాన్స్టంటైన్... పస్కాకు పైగా ఈస్టరును ఘనపరచెను.  ఈ వీడియోలో: కాన్స్టంటైన్ బైబిలు కేలండరును తీసివేయుట! ]]> Yah's Calendar 2016-11-23T06:00:43-05:00 లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది! https://www.worldslastchance.com/view-video/2338/lunar-sabbath-vindicated-by-70-weeks-telugu.html లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది! దానియేలు 70 వారములు (దానియేలు 9) క్రీ.శ 31 వసంతకాలంలో శిలువ వేయటం  చంద్రమాసం యొక్క 14వ దినాన శిలువ వేయటం  వారంలో ఆరవ దినాన శిలువ వేయటం శిలువ మరరణం శుక్రవారం నాడు కాదు! ఈ వీడియోలో: లూనార్ సబ్బాతును ప్రాచీన ప్రవచనం నిరూపిస్తుంది! ]]> Yah's Calendar 2016-09-29T10:13:09-04:00 పరలోకపు పరిశుద్ధ దినములు https://www.worldslastchance.com/view-video/2312/heavens-healing-telugu.html పరలోకపు పరిశుద్ధ దినములు  కాలమును కొలుచుటకు సూర్యుని, చంద్రుని& నక్షత్రములను ఏర్పాటు చేసెను. ఆరాధనా దినములు | వారపు, నెల నెలకి, & సంవత్సరపు. లేఖనాలు తొమ్మిది నియామక కాలములను చూపిస్తున్నవి. పరిశుద్థ దినములన్నియూ చంద్రుని ద్వారానే లెక్కించబడును. వారముల చక్రము ప్రతీ న్యూమూన్ దినమునకూ పునఃప్రారంభమవును. సబ్బాతు | ప్రతీ నెలా ఒకే డేట్లు. ఈ వీడియోలో: పరలోకపు దైవీక నిర్మిత/రూపిత కేలండరు. ]]> Yah's Calendar 2016-09-15T10:40:27-04:00 దిన ప్రారంభము ఎప్పుడు ? https://www.worldslastchance.com/view-video/2294/when-does-a-day-begin-telugu.html దినము ఎప్పుడు ప్రారంభమవును ? సృష్టికర్తకు చెందవలసిన ఆరాధనను సాతాను దొంగిలించాడు. యూదులు&శనివారపు సబ్బాతీయులు దినమును సూర్యాస్తమయము తో ప్రారంభిస్తారు. సృష్టిలో మొదటి వారము వెలుగు కలగడముతో ప్రారంభామయెను. సూర్యుని పగటిని ఏలుటకు ఇచ్చెను. యహుషువ: “పగటికి(దినముకు)12గంటలు వుండెను కదా?" నిజమైన విశ్రాంతి దినమును పునఃస్థాపించుట. ఈ వీడియోలో: దిన ప్రారంభము ఎప్పుడు అని బైబిల్ చెబుతుంది! ]]> Yah's Calendar 2016-08-30T06:51:56-04:00 జూలియన్ కేలండరు చరిత్ర https://www.worldslastchance.com/view-video/2293/julian-calendar-history-telugu.html జూలియన్ కేలండరు చరిత్ర వారాల చక్రము నకు ఎన్నడూ  అంతరాయం కలగలేదా ? ఆరాధన రోజులు మార్చబడ్డాయా ? జూలియన్ కాలెండర్ లో వారానికి ఎన్ని రోజులు ? రక్షకుడైన యహూషువ ఏ కేలండరును వుపయోగించెను ? శనివారము బైబిలు సబ్బాతునా ? యహూషువ నిజముగా ఆదివారమున తిరిగి లేచెనా ? ఈ వీడియోలో: ఇప్పుడు వాడుతున్న వారము యొక్క రోజులను గూర్చిన సత్యము ! ]]> Yah's Calendar 2016-08-30T06:47:57-04:00 అంతర్జాతీయ తారీఖు రేఖ మారుతుంది: విశ్రాంతిదినము మారలేదా? https://www.worldslastchance.com/view-video/2292/idl-telugu.html అంతర్జాతీయ తారీఖు రేఖ: ఇది శుద్ధ మానవ కల్పితము. పూర్తిగా నిరాధారమైనది. ఇష్టానుసారముగా మార్చబడినది,మార్చుకోవచ్చు కూడా! నిరంతర వారాల చక్రమును తప్పని నిరూపిస్తుంది. తూర్పు,పడమరలను సమన్వయించుటకు ఒక్కరోజు సర్దుబాటు అవసరము. ఈ విడియోలో: "నిరంతర వారాల చక్రము" తప్పని నిరూపించ బడినది! ]]> Yah's Calendar 2016-08-30T06:43:51-04:00 హార్ మెగిద్దోను యుద్ధము https://www.worldslastchance.com/view-video/2291/armageddon-telugu.html హార్ మెగిద్దోను యుద్ధమ ఇప్పుడు జరుగుతూ  వుంది!  మంచికీ & చెడుకీ మధ్య అంత్య పోరాటము. సృష్టికర్తకు & సాతానుకు మధ్య విశ్వ పోరాటం.  నీయొక్క మది (మైండ్) అనే యుద్ధభూమిలో జరుగుతోంది.  ప్రతి వ్యక్తి ఒక దానిని తప్పక ఎన్నుకోవలెను. భూచరిత్ర యొక్క ముగింపు క్షణాలు. ఈ వీడియోలో: హార్మెగిద్దోను యుద్ధము: ఎవరు, ఎప్పుడు & ఎక్కడ! ]]> Yah's Calendar 2016-08-30T06:34:41-04:00 సృష్టికర్త కేలండరు https://www.worldslastchance.com/view-video/2290/creators-calendar-telugu.html సృష్టికర్త కేలండర్ యహువ యొక్క కేలండరును పునరుద్దరించుట. కాలమును కొలుచుటకు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను సృజించెను. అన్ని రకముల కేలంసర్ల కంటే రమ్యమైనది మరియు ఖచ్చితమైనది. బైబిల్ కేలండరు సౌర చంద్ర కేలండర్ ప్రస్తుత సోలార్ కేలండర్ మానవ కల్పితమైనది. నిజమైన ఏడవ దినపు సబ్బాతును పునఃస్థాపించుట. ఈ వీడియో లో: సృష్టి ప్రారంభములో స్థాపించబడిన అసలైన కేలండరు! ]]> Yah's Calendar 2016-08-30T06:30:35-04:00