Mga Vidyo na Biblical Christian

Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan

 • Ang “Kasuklam-suklam na Kalapastanganan” na nabanggit
  ni Propeta Daniel
 • Panganib para sa Bayan ni Yahuwah!
 • Signos bago dumating si Yahushua
 • Isang pinakamahalagang babalang dapat maunawaan ng
  mga matapat kay Yahuwah sa mga huling araw na ito!
Nilalaman ng Video:
Isang Biblikal na Pagsusuri... Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan!
Oras: 00:19:15
Mga Download: 839
Mga Komento: 0 
2466 

Patag na Daigdig: Mga Heswita
& ang Pandaigdigang Sabwatan!

 • Ang Daigdig ay patag.
 • Ang Daigdig ay hindi isang globo.
 • Copernicus & Galileo: ang Hegelian Dialectic
 • Mula Nazi hanggang NASA: namumuno ang Vatican...
 • Mga Heswita & Ang Kontra Repormasyon
 • "LUCIFER" & ang Pagdating ni Kristo
Nilalaman ng Video:
Inilabas ang Pinakamalaking Panlilinlang ng lahat ng panahon!
Oras: 00:36:43
Mga Download: 956
Mga Komento: 0 
2543 

Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad!

 • Mga katakut-takot na kondisyon sa mga siyudad sa panahon ng 7 Trumpeta
 • Ang mga siyudad ay mawawasak at iiwanan
 • Ang mga naninirahan ay dapat bisitahin at bigyan ng babala 
 • Ang pamimili at pagtitinda ay ipagbabawal sa Kanyang bayan
 • Ipagkakaloob ni Yahuwah ang paraan upang lumabas sa mga siyudad
 • Nagbabala si Yahushua "Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot"
Nilalaman ng Video:
Bakit ang bayan ni Yahuwah ay dapat iwan na ang mga siyudad NGAYON?!
Oras: 00:14:25
Mga Download: 983
Mga Komento: 0 
2598 

Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos
na ang Probasyon!!

 • Ang Hari ng Hilaga
 • Ang Hari ng Timog
 • Ang Mapagmataas at Kusang-Loob na Hari
 • Atatürk, Ehipto, at Napoleon Bonaparte
 • Pope Francis = ang Huling Papa
 • DARATING ang anghel na si Miguel!
Nilalaman ng Video:
NGAYON na ang Panahon ng Matinding Kahirapan!
Ang probasyon ay malapit nang magwakas...
Oras: 00:27:42
Mga Download: 941
Mga Komento: 0 
2549 

ng Heswita ay Inilabas!

 • 38 Kilalang Makasaysayang Tao ang Nagpatotoo...
 • Kakila-kilabot na Kasamaan ng mga Heswita
 • Pope Francis I = Unang Hayagang Papang Heswita
 • Ang mga Heswita ang responsable sa ilan sa mga
  napakasamang gawain sa kasaysayan.
 • "Lipunan ni Hesus" ... Mga Lihim ay Inilabas!
Nilalaman ng Video:
Paggalugad sa makademonyong pagkakakilanlan
ng Order ng mga Heswita!

Oras: 01:01:25
Mga Download: 974
Mga Komento: 0 
2913 

Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa

 • Ikawalong Hari ng Pahayag at Huling Papa
 • Ang Papang Heswita na si Francis I
 • Malapit nang tumama ang mga Tumpeta ng Pahayag!
 • Ilang demonikong panggagaya ang magaganap
 • Ang mga tapat sa tunay na Sabbath ay makakaranas ng matinding persekusyon
 • Malapit nang magsara ang pagkakataon ng sangkatauhan!

Nilalaman ng Video:
Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa: 12 Katunayang Dapat Malaman!

Oras: 00:12:14
Mga Download: 1208
Mga Komento: 0 
4531 

Amerika sa Propesiya ng Bibliya

 • Halimaw mula sa "lupa" ng Propesiya ng Bibliya
 • May dalawang sungay tulad sa tupa; Ang tinig ay tulad sa Dragon
 • Nililinlang ang buong mundo!
 • Pinipilt ang lahat na sambahin ang unang Halimaw (Roma)
 • Nagbigay ng buhay sa Larawan ng Halimaw
 • Ang New World Order ni Satanas . . . nalalapit na!

Nilalaman ng Video:
Ang Estados Unidos sa Propesiya ng Biblya:
Tinutupad ang Adyenda ni Satanas!

Oras: 00:23:25
Mga Download: 1202
Mga Komento: 0 
3315 

Nakilala na ang Antikristo!

 • Ang “Suwail”
 • Ang “Anak ng Kapahamakan”
 • Ang “Sungay”
 • Ang “Halimaw”
 • Ang “Lumabag sa Banal na Batas”
 • Biblikal na Propesiya ng Katapusan!

Nilalaman ng Video:
Ang Antikristo ay ganap nang natukoy!

Oras: 00:18:36
Mga Download: 1311
Mga Komento: 0 
3053 

Naglalakad na Taong Patay

 • Ang Heswita na si Francis ang ikawalo at huling papa!
 • Hinulaan ito ni Yahushua sa Mateo 24!
 • Hinulaan din sa Pahayag 17... 8 mga Hari
 • Mga Agila ng Roma; Mga Agila ng Estados Unidos
 • “Sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre”

Nilalaman ng Video:
Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! Maging Handa!

Oras: 00:18:51
Mga Download: 1199
Mga Komento: 0 
2872 

Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag?

 • Ang Halimaw mula sa Dagat (Pahayag 13)
 • Isa sa mga hindi maintindihang simbolo sa mga
  Apokaliptong sulat ng Bibliya
 • Tumabla sa dalawa pang simbolo: “Reyna ng Kahalayan”
  (Pahayag 17) at “Maliit na Sungay” (Daniel 7)
 • Naghahandang maghasik anumang oras!

Nilalaman ng video:
Pagbunyag sa nakagigimbal na halimaw ng Pahayag 13!

Oras: 00:21:40
Mga Download: 1387
Mga Komento: 0 
3814 

Malawakang Lindol  Hudyat ng Pitong Trumpeta

 • Pahayag 8:5 | Anumang oras ay ihahagis ang insenso sa lupa
 • Madadama ng bawat nabubuhay sa mundo
 • Hudyat ng pagsisimula ng pagtunog ng Pitong Trumpeta
 • Signos sapagkat ang Langit ay kinukuha ang atensyon ng bawat nabubuhay sa mundo

Nilalaman ng video:
Malawakang Lindol na Susundan ng Pitong Trumpeta!

Oras: 00:05:06
Mga Download: 1744
Mga Komento: 0 
4050 

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler

 • Gaano katagal ang dulot ng mga Trumpeta?
 • Anong pangyayari ang magpapabagsak sa dolyar?
 • Kailan mangyayari ang pinakamalaking tsunami?
 • Ano ang gagampanan ng mga “mananakop”?
 • Gaano karaming bilang ng populasyon ng mundo ang mapapahamak?
 • Paano masisiguro at makakamit ang kapayapaan at proteksyon?

Nilalaman ng video:
Matutuhan anumang tanong sa seryeng ito ay sasagutin!

Oras: 00:01:00
Mga Download: 1757
Mga Komento: 0 
3817 

Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan

 • Ang “Kasuklam-suklam na Kalapastanganan” na nabanggit
  ni Propeta Daniel
 • Panganib para sa Bayan ni Yahuwah!
 • Signos bago dumating si Yahushua
 • Isang pinakamahalagang babalang dapat maunawaan ng
  mga matapat kay Yahuwah sa mga huling araw na ito!
Nilalaman ng Video:
Isang Biblikal na Pagsusuri... Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan!

Patag na Daigdig: Mga Heswita
& ang Pandaigdigang Sabwatan!

 • Ang Daigdig ay patag.
 • Ang Daigdig ay hindi isang globo.
 • Copernicus & Galileo: ang Hegelian Dialectic
 • Mula Nazi hanggang NASA: namumuno ang Vatican...
 • Mga Heswita & Ang Kontra Repormasyon
 • "LUCIFER" & ang Pagdating ni Kristo
Nilalaman ng Video:
Inilabas ang Pinakamalaking Panlilinlang ng lahat ng panahon!

Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad!

 • Mga katakut-takot na kondisyon sa mga siyudad sa panahon ng 7 Trumpeta
 • Ang mga siyudad ay mawawasak at iiwanan
 • Ang mga naninirahan ay dapat bisitahin at bigyan ng babala 
 • Ang pamimili at pagtitinda ay ipagbabawal sa Kanyang bayan
 • Ipagkakaloob ni Yahuwah ang paraan upang lumabas sa mga siyudad
 • Nagbabala si Yahushua "Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot"
Nilalaman ng Video:
Bakit ang bayan ni Yahuwah ay dapat iwan na ang mga siyudad NGAYON?!

Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos
na ang Probasyon!!

 • Ang Hari ng Hilaga
 • Ang Hari ng Timog
 • Ang Mapagmataas at Kusang-Loob na Hari
 • Atatürk, Ehipto, at Napoleon Bonaparte
 • Pope Francis = ang Huling Papa
 • DARATING ang anghel na si Miguel!
Nilalaman ng Video:
NGAYON na ang Panahon ng Matinding Kahirapan!
Ang probasyon ay malapit nang magwakas...

ng Heswita ay Inilabas!

 • 38 Kilalang Makasaysayang Tao ang Nagpatotoo...
 • Kakila-kilabot na Kasamaan ng mga Heswita
 • Pope Francis I = Unang Hayagang Papang Heswita
 • Ang mga Heswita ang responsable sa ilan sa mga
  napakasamang gawain sa kasaysayan.
 • "Lipunan ni Hesus" ... Mga Lihim ay Inilabas!
Nilalaman ng Video:
Paggalugad sa makademonyong pagkakakilanlan
ng Order ng mga Heswita!

Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa

 • Ikawalong Hari ng Pahayag at Huling Papa
 • Ang Papang Heswita na si Francis I
 • Malapit nang tumama ang mga Tumpeta ng Pahayag!
 • Ilang demonikong panggagaya ang magaganap
 • Ang mga tapat sa tunay na Sabbath ay makakaranas ng matinding persekusyon
 • Malapit nang magsara ang pagkakataon ng sangkatauhan!

Nilalaman ng Video:
Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa: 12 Katunayang Dapat Malaman!

Amerika sa Propesiya ng Bibliya

 • Halimaw mula sa "lupa" ng Propesiya ng Bibliya
 • May dalawang sungay tulad sa tupa; Ang tinig ay tulad sa Dragon
 • Nililinlang ang buong mundo!
 • Pinipilt ang lahat na sambahin ang unang Halimaw (Roma)
 • Nagbigay ng buhay sa Larawan ng Halimaw
 • Ang New World Order ni Satanas . . . nalalapit na!

Nilalaman ng Video:
Ang Estados Unidos sa Propesiya ng Biblya:
Tinutupad ang Adyenda ni Satanas!

Nakilala na ang Antikristo!

 • Ang “Suwail”
 • Ang “Anak ng Kapahamakan”
 • Ang “Sungay”
 • Ang “Halimaw”
 • Ang “Lumabag sa Banal na Batas”
 • Biblikal na Propesiya ng Katapusan!

Nilalaman ng Video:
Ang Antikristo ay ganap nang natukoy!

Naglalakad na Taong Patay

 • Ang Heswita na si Francis ang ikawalo at huling papa!
 • Hinulaan ito ni Yahushua sa Mateo 24!
 • Hinulaan din sa Pahayag 17... 8 mga Hari
 • Mga Agila ng Roma; Mga Agila ng Estados Unidos
 • “Sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre”

Nilalaman ng Video:
Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! Maging Handa!

Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag?

 • Ang Halimaw mula sa Dagat (Pahayag 13)
 • Isa sa mga hindi maintindihang simbolo sa mga
  Apokaliptong sulat ng Bibliya
 • Tumabla sa dalawa pang simbolo: “Reyna ng Kahalayan”
  (Pahayag 17) at “Maliit na Sungay” (Daniel 7)
 • Naghahandang maghasik anumang oras!

Nilalaman ng video:
Pagbunyag sa nakagigimbal na halimaw ng Pahayag 13!

Malawakang Lindol  Hudyat ng Pitong Trumpeta

 • Pahayag 8:5 | Anumang oras ay ihahagis ang insenso sa lupa
 • Madadama ng bawat nabubuhay sa mundo
 • Hudyat ng pagsisimula ng pagtunog ng Pitong Trumpeta
 • Signos sapagkat ang Langit ay kinukuha ang atensyon ng bawat nabubuhay sa mundo

Nilalaman ng video:
Malawakang Lindol na Susundan ng Pitong Trumpeta!

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler

 • Gaano katagal ang dulot ng mga Trumpeta?
 • Anong pangyayari ang magpapabagsak sa dolyar?
 • Kailan mangyayari ang pinakamalaking tsunami?
 • Ano ang gagampanan ng mga “mananakop”?
 • Gaano karaming bilang ng populasyon ng mundo ang mapapahamak?
 • Paano masisiguro at makakamit ang kapayapaan at proteksyon?

Nilalaman ng video:
Matutuhan anumang tanong sa seryeng ito ay sasagutin!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.