Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?

Watch this video in other languages:
Description...

Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?

  • Con thú từ biển lên (Khải Huyền 13)
  • Một trong những khải tượng dễ hiểu lầm nhất trong
    các sách tiên tri của Kinh Thánh
  • Liên quan chặt chẽ đến hình ảnh “dâm phụ” (Khải Huyền 17)
    & “Cái sừng nhỏ” (Đa-ni-ên 7)
  • Đang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào!
Trong video này:
Vạch trần con thú đáng sợ trong sách Khải Huyền 13!
Time: 00:21:31
Downloads: 980
Views: 3194
The
Latest
Videos
Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!
Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?