Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?

Watch this video in other languages:
Description...

Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?

  • Con thú từ biển lên (Khải Huyền 13)
  • Một trong những khải tượng dễ hiểu lầm nhất trong
    các sách tiên tri của Kinh Thánh
  • Liên quan chặt chẽ đến hình ảnh “dâm phụ” (Khải Huyền 17)
    & “Cái sừng nhỏ” (Đa-ni-ên 7)
  • Đang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào!
Trong video này:
Vạch trần con thú đáng sợ trong sách Khải Huyền 13!
Time: 00:21:31
Downloads: 937
Views: 3045
The
Latest
Videos
Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!
Tin sốt! Hình tượng Con thú ĐANG được hình thành!
Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?
Dấu hiệu của con Thú | Phiên Bản Xem Thử