Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!

Watch this video in other languages:
Description...

Sách Đa-ni-ên 12 tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!

  • Lời tiên tri = ân tứ của Đức Chúa Trời cho thế hệ sau cùng
  • Thời kỳ Tận thế = 1798 đến Sự tái lâm
  • Thời kỳ hoạn nạn = 1922 đến Sự tái lâm
  • Thời kỳ thử thách nhân loại sắp kết thúc
  • Sự bắt bớ sẽ càng gia tăng trên những người trung tín của Đức Chúa Trời
Trong video này:
Sách Đa-ni-ên tiết lộ Sự tái lâm sắp xảy ra!
Time: 00:14:34
Downloads: 843
Views: 2483
The
Latest
Videos
Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!
Tin sốt! Hình tượng Con thú ĐANG được hình thành!
Ai là Con thú trong sách Khải Huyền?
Dấu hiệu của con Thú | Phiên Bản Xem Thử