Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!

Watch this video in other languages:
Description...

Sách Đa-ni-ên 12 tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!

  • Lời tiên tri = ân tứ của Đức Chúa Trời cho thế hệ sau cùng
  • Thời kỳ Tận thế = 1798 đến Sự tái lâm
  • Thời kỳ hoạn nạn = 1922 đến Sự tái lâm
  • Thời kỳ thử thách nhân loại sắp kết thúc
  • Sự bắt bớ sẽ càng gia tăng trên những người trung tín của Đức Chúa Trời
Trong video này:
Sách Đa-ni-ên tiết lộ Sự tái lâm sắp xảy ra!
Time: 00:14:34
Downloads: 885
Views: 2619
The
Latest
Videos
Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra!